Покана за изразяване на интерес община Провадия кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения”Дата08.01.2018
Размер32.16 Kb.
Размер32.16 Kb.
ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС
Община Провадия кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”, (позиция психолог – 2бр.) по Проект „Активно социално включване на уязвими групи чрез предоставяне на услуги за деца и семейства”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.provadia.bg.

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1. Основни изисквания

 • да са физически лица;

 • да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог”;

 • да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта на социалните, здравните или образователните дейности;

 • да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги и предучилищната подготовка;

 • да притежават компютърна грамотност;

 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции;

 • да не са в конфликт на интереси;

 • да не са участвали в разработването на Проект „Активно социално включване на уязвими групи чрез предоставяне на услуги за деца и семейства” на община Провадия.1.2. Специфични изисквания
Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск;

 • да познават местните уязвими общности в община Провадия, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;

 • да познават спецификата на социалната работа и здравната дейност с различни уязвими групи.


2. Условия на поканата
Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, копия на документи, доказващи квалификацията и опита, които следва да бъдат получени не по-късно от 16:00ч. на 28.10.2014г.

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със следните критерии:


(1) специфичен опит, съответстващ на заданието - 30

(2) квалификации и компетентност за изпълнение на заданието - 70

Общо точки - 100
Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 08:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

тел. 0518 / 4 22 07, вътр. 225

Десислава Боева

Станимир Станков


Необходими документи:

 • Заявление в свободен текст за позицията, за която се кандидатства;

 • Професионална биография по образец;

 • Копие от диплом за завършено образование;

 • Копие от трудова книжка;

 • Копие от документ, който показва умения за работа с компютър;

 • Документи, доказващи умения и компетенции, свързани с основните и специфични изисквания за длъжността (по преценка на кандидата);

 • Декларация от кандидата (в свободен текст), в която декларира, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; както и че се задължава да представи свидетелство за съдимост, в случай че е одобрен за позицията, за която кандидатства;

 • Декларация от кандидата (в свободен текст), в която декларира, че не е служител в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции; че не е в конфликт на интереси с възложителя (Община Провадия); че не е участвал в разработването на Проект „Активно социално включване на уязвими групи чрез предоставяне на услуги за деца и семейства“ на Община Провадия.

Документите могат да се изпращат:

- по електронен път на адрес: delo@provadia.bg

- на хартия на адрес: гр.Провадия - 9200, ул. „Дунав“ № 39- да се подават на място в деловодството на Община Провадия – гр. Провадия, ул. „Дунав“ 39, Информационен център.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница