Покана за изразяване на интересДата08.01.2018
Размер28.13 Kb.
Размер28.13 Kb.ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул. „Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14

www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg


ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Бургас кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция педагог) по Проект ,,Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа ,,Надежда‘‘, гр. Бургас’’, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip.

Информация за проекта и техническото задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на интернет страницата на Община Бургас, раздел Образование /Проекти и програми/ Проекти: http://www.burgas.bg/bg/info/index/827.

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1. Основни изисквания


 • да са физически лица;

 • да имат висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с педагогическа правоспособност по предучилищна или начална училищна педагогика;

 • да имат професионален опит не по-малък от 2 години по специалността;

 • да познават нормативната уредба в областта на предучилищното и началното образование;

 • да притежават компютърна грамотност;

 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции;

 • да не са в конфликт на интереси;

 • да не са участвали в разработването на Проект „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа ,,Надежда‘‘ на oбщина Бургас.


1.2. Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • преминато допълнително обучение за работа в мултикултурна среда и с двуезични деца;

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;

 • да познават местните уязвими общности в община Бургас, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата;

 • да познават спецификата на педагогическата работа с различни уязвими групи – деца от/на улицата, деца с поведенчески проблеми; деца, отпаднали/отпадащи от училище; деца, живеещи във високо рискови общности и др.

2. Условия на поканата

Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. 30.07.2014 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със следните критерии:
(1) специфичен опит, съответстващ на заданието - 30

(2) квалификации и компетентност за изпълнение на заданието - 70

Общо точки - 100

Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 09.00 до 12.00 часа.


Документите могат да се изпращат:

- по електронен път на адрес:m.pancheva@burgas.bg

- на хартия на адрес:Дирекция ,,Образование и демографски въпроси‘‘, Община Бургас;

гр. Бургас 8000, ул. ,,Александровска № 26.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница