Портфолио наДата02.02.2017
Размер62.1 Kb.
Размер62.1 Kb.

Портфолио на ученика – методически насоки за учителя

Портфолиото съществува отдавна в средите на различни професии. Най- напред в САЩ, малко по- късно в Канада, а след това и в Европа портфолиото служи за показване творбите на художници, фотографи, графици, скулптори, архитекти и други представители на творчески професии при кандидатстване за работа или пред клиенти. В образователната област то се прилага от скоро в някои европейски страни, а от миналата година и у нас започна да се въвежда идеята за портфолио. В тази връзка у учrтелrте възникват много въпроси относно неговите функции, видове, съставни части, формат, съдържание и роля.

Различните виждания, които са залегнали в идеята за портфолио са намерили отражение и в названията. Някъде то се нарича личен паспорт, някъде- личен дневник или само-портфолио. От тук съществуват и различни дефиниции, които обаче биха могли да се обединят около трите му основни характеристики.Портфолиото съдържа:


  • колекция от творби на обучавания, които отразяват неговите постижения. Критериите за подбор могат да се определят от учителя, само от ученика, от двете страни, или от външни фактори като МОН, например.

  • разсъждения на ученика за процеса на неговото учене

  • кратка биография на ученика.

Портфолиото служи на учителя да опознае по-добре учениковата личност, която е в процес на развитие, тъй като оформянето на мнение за неговата успеваемост и израстване само на базата на няколко оценки е фрагментарно и непълно.

Портфолиото служи на ученика да осъзнае защо и как да учи, да си поставя ясни цели, да се мотивира и представи в най- добрата си светлина.Видове портфолио

Някои автори определят портфолиото като предмет- папка или кутия, която съдържа колекции от творби на ученика. Други го виждат повече като процес на самооценяване, при който се извършват различни дейности- подбор, сравняване, преценка, споделяне, класиране и др. Видът на портфолиото зависи от заложените цели, от възрастта на учениците, от профила на учлището, от вижданията и философията на учителя за обучителния процс, или според думите на Calfee&Perfumo(1993): „Съществуват толкова видове портфолио, колкото и класове има“ – авт.превод .

Но все пак те биха магли да се обединят около три основни типа според Valencia (1991):
Портфолио- опора при учене

Този вид портфолио съдържа размисли и разсъждения на ученика относно процеса на учене, както и неговата продукция от най-различно естество- котролни, тестове, проекти, домашни работи и други, които показват неговите успехи и напредък за определен период. Някои от работите могат да бъдат подбрани от ученика, други- от учителя, а трети- съвместно. Учениците работят ежедневно с портфолиото. Те добавят материали, вписват впечатления и размисли, относно срещаните трудности, относно начина си на учене, както и за прочетени книги, преорганизират и редактират съдържанието, преподреждат материалите си. Тези свои дейности те коментират и обсъждат със съучениците или с учителя. Критериите за подбор се определят съвместно с учителя или самостоятелно. Учителят би могъл да добавя в портфолиото на ученика материали по своя преценка, както и да поиска от целия клас да включи определен материал или контролна работа като обясни причините за включването му. Така портфолиото се превръща в сборник от разсъждения, от идеи, от продукция, които засвидетелстват напредъка на ученика. Периодично учителят събира портфолията за преглед. От тях той придобива по- пълна и всестранна представа за трудностите и напредъка, и може да по- точно да прецени ученика. Добре използван този вид портфолио позволява обучаемият да осъзнае кои начини на учене са ефикасни за него и да поеме в свои ръце обучението си, тъй като този вид портфолио се базира на постоянен анализ на процеса на обучение.


Портфолио- представително досие

Този вид портфолио прдставлява папка, в която се подбира и съхранява най-добрата продукция на ученика. То има представителна фунция и най-много се доблиижава по замисъл до портфолиото на артистистичните професии. Така както артистите, и учениците подбират сами своите работи, като носят отговорността за това. През целия период- например една учебна година-те подбират добрите си творби. В края на годината, правят отново селекция като оставят най- добрите, които ги представляват най- добре. Представят ги на своите съученици, учители и родители. В някои случаи се практикува портфолията да бъдат предавани на учителя , който ще преподава през следващата година. В тях може да има и автобиографична част. Те могат да бъдат съхранявани години наред, като по този начин се осигурява възможност да се проследи развитието и прогреса на ученика. Този вид портфолио е много подходящ при преместване на ученика в друго училище или град. Чрез него учителите имат възможност по- бързо да опознаят новия ученик.

Този вид портфолио има силно мотивираща функция, тъй като учениците се гордеят като представят най- добрите си творби. Създава се добра атмосфера и чувство за удовлетвореност, и от тук нараства мотивацията за по- нататъшна работа по предмета.

Освен това се усъвършенства и умението за самооценка, защото когато подбират най- добрите си работи и когато мотивират своя избор, учениците придобиват критичен поглед върху своята работа.


Портфолио- равносметка на наученото

При този вид, в края на обследвания период- най-често това е краят на учебната година- ученикът прави равносместка на наученато. В САЩ този вид се използва за проверка на уменията на учениците да пишат есе на роден или на чужд език (при напреднали обучаеми, например в езикови гимназии) . Често външни фактори като Министерство, училищно ръководство и други, дават насоки какво да съдържа есето, както и критерии за оценка. Учителят, който прилага на своите ученици този вид портфолио може на базата на есетата, по формален начин да направи оценка дали са постигнати целите на учебната програма. Трябва обаче, да се дадат строги правила за писането и съдържанието на есето, за да може то да бъде унифицирано.

Портфолиото отразява процеса на непрекъснато самооценяване, чйто основни етапи се представят чрез следната схема:

Поставяне на цели


Събиране на материали
Анализ на материалите
Определане на най-добрата продукция
Представяне на най-добрите материали и анализ на резултатите

У нас често се прилага комбиниран модел от трите вида портфолио.


Методически насоки

Учителите, които ще прилагат системата на портфолиото би трябвало да си отоворят на два основни въпроса:  1. Каква ще бъде функцията на портфолиото, т.е. защо ще се прави портфолио?

  2. Кои цели от учебната програма ще бъдат заложени в портфолиото?

След това възникват въпроси от практическо естество като:

Какъв вид и форма да приеме портфолиото?

Къде да бъде съхранявано?

Какви матриали ще се събират?

Колко често ще се попълва портфолиото?

Какъв вид и форма да има портфолиото? Най- добре е всеки ученик сам да избере формата и вида, защото това ще бъде неговото портфолио. Това ще бъде личнопортфолио и то трябва да го отличава. Но учителят също може да препоръча и насочи учениците при избора. Препоръчва се това да е папка, класьор, кутия и други, които обаче да са с твърди корици, здрави и достатъчно големи, защото в тях ще се събират материали поне през цяла една година. Съществуват и електронни, и on-line варианти на портфолио. При тях се изисква материалите да се сканират или да се заснимат. Тези видаве портфолио са лесно преносими и не изискват много място за съхранение.

Къде да бъде съхранявано портфолиото? Трябва да се намери подходящо и лесно достъпно място в класната стая. Учениците ще ползват често портфолиото и, ако имат затруднения, за да го достигат, те просто няма да го използват. Ако няма условия то да бъде съхранявано в класната стая, портфолиото ще стои в дома на ученика през по-голяма част от времето.

Какви матриали ще се подбират? Такива, които доказват израстването на ученика: например, писмени контролнии домашни работи, тестове, аудио или видео записи на ученика, които илюстрират неговите постижения или участия в комуникатвни ситуации и работа в група, снимков материал, продукция от проектна работа.

Колко често ще се попълва портфолиото? Учениците работят с портфолиото няколко пъти седмично. Това би могло да става в края на часа или вкъщи. Учителят напомня на учениците да го попълват редовно, да правят подбор на новите материали, да записват своите размисли, анализи и цели, които си поставят, както ида попълват въпросниците за самооценка. Би могло три- четири пъти на годинаучителят да събира портфолията и да оценява учениците по същите критерии, след което се предвиждат индивидуални разговори.Учителят разяснява какво е израстването на ученика, защо той трябва да се замисли над това как да учи, какви са успехите и предизвикателствата пред него.Така учителят придобива по- пълно и цялостно впечатление за развитието на учениковата личност. От друга страна, тези разговори са изключително полезни за ученика, защото му помагат да опознае своя стил на учене, своите пропуски с помощта на учителя. Самият факт, че портфолиото ще бъде събирано, проверявано и след това анализирано заедно с учителя, мобилизира още повече ученика, кара го да прави по- стриктен подбор и по- задълбочени разсъждения. Той би могъл също така да задава въпроси, да търси насоки и помощ.

В заключение би могло да се каже, че портфолиото на ученика допринася за формиращия характер на периодичния контрол и оценяване, като ги прави част от процеса научене. Чрез портфолиото целите на учебната програма стават разбираеми и непостредствени за учениците. Портфолиото допринася и за развиването на трансверсални компетентности у ученика като умение за самонаблюдение и анализ, за структуриране и писмено изложение на мисълта.
Библиография:

  1. Calfee&Perfumo (1993): Student portfolios: opportunities for revolution in assessment, Journal of reading, Canada, p. 532

  2. Goupil G. (1998) : Portfolios et dossiers d’apprentissage, Montréal, Chènelière\ McGrGawHillober

  3. Valencia Sh. &Calfee R. (1991): The development and Use of Literacy Portfolios for Student, Classes and Teachers in Applied Measurements In Education, p.333

  4. Portfolio des langues à l’usage des apprenants bulgares (2001), sous la direction de DimitarVesselinov, HeronPress, Sofia


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница