Практикум за европейската политика на регионите и механизми за усвояване на средства от предприсъединителните и структурните фондове на есстраница2/6
Дата17.01.2018
Размер0.63 Mb.
Размер0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6

I. ПроектъТ


1. Описание

1.1. Заглавие
1.2 Местоположение


Държава (държави), област(и), град(ове)

1.3 Сума, искана от ЕСОбща допустима стойност на проекта

Сума, искана от ЕС

% от общата стойност на проекта

1.4. Резюме
Максимално 10 реда (включете информация относно: (а) целта на проекта, (б) целевата група (групи) и (в) основните дейности). Ако е възможно, ясно изложете сектора, темата или географската зона, описани в поканата за предложения, към които предложеният от вас проект би бил приложим.

1.5. Цели


Максимално една страница. Опишете общата цел (цели) и конкретните цели на проекта.

1.6. Обосновка


Максимално 3 страници. Включете следната информация:


а) доколко проектът отговаря на целите на програмата
б) доколко проектът е свързан с приоритетите на програмата
в) опишете наличните нужди и ограничения в държавите, към които е насочена програмата
г) изложете списък на целевите групи и приблизителния брой на преките и непреки бенефициенти
д) изложете причините за подбора на целевите групи и дейности
е) обяснете доколко проектът е свързан с целевите групи

1.7. Подробно описание на дейноститеМаксимално 9 страници. Включете наименованието и подробно описание на всяка дейност, която ще бъде извършена, за да се постигнат исканите резултати, като конкретно посочите, ако е възможно, ролята на всеки партньор (или сътрудник, или подизпълнител) в дейностите. В тази връзка, подробното описание на дейностите не трябва да се бърка с Плана за действие (вж. 1.9)


1.8. Методология

Максимално 4 страници. Подробно описание на:


а) методите за практическо реализиране
б) причините за предложената методология
в) как проектът ще надгради върху предишен проект (ако има такъв)
г) процедури за вътрешна оценка
д) ниво на участие и действия на други организации (партньорски и други) в проекта
е) причини за ролята на всеки партньор
ж) предложение за екип за осъществяване на проекта (според функцията им; не е нужно тук да включвате имената на хора)

1.9 Продължителност и план за действие

  • Продължителността на проекта ще бъде ___ месеца.

Забележка: Индикативният план за действие не трябва да съдържа реални дати, а просто да се посочва “месец 1”, “месец 2” и т.н. На кандидатите се препоръчва като предпазна мярка да оставят известни промеждутъци в графика на своя план за действие. Планът за действие не трябва да включва подробни описания на дейностите, а само тяхното наименование (моля обърнете внимание, че тези наименования трябва да съответстват на наименованията, изброени в Раздел 1.7). Всички месеци без дейности трябва да се включат в плана за действие и в продължителността на проекта.


Планът за действие за първата година от прилагането му трябва да е достатъчно подробен, за да даде представа за подготовката и осъществяването на всяка дейност. Пленът за действие за всички следващи години (в зависимост от продължителността на действието) може да е по-общ и само да влючва списък на основните дейности, предвиждани за съответните години 1.

Година 1
Семестър1

Семестър 2
Дейност

Месец 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Изпълнител

Пример

примерПример

Подготовка за Дейност 1 (наименование


Местен партньор 1

Изпълнение на дейност 1(наименование)


Местен партньор 1

Подготовка за дейност 2 (наименование)


Местен партньор 2

И т.н..


2. Очаквани резултати
2.1 Очакван ефект върху целевите групи

Максимално 2 страници. Покажете по какъв начин проектът ще подобри:


а) положението на целевите групи
б) техническите и управленски способности на целевите групи или партньори (ако има такива)    1. Публикации и други

Максимално една страница. Бъдете конкретни и дайте колкото е възможно по-точно количествено изражение.


2.3 Ефект на мултиплициранеМаксимално 1 страница. Опишете възможностите за умножаване и разширяване на резултатите от проекта.


2.4 Краткосрочен и дългосрочен ефект.Максимално 3 страници. Моля, правете разлика между следните три измерения на краткосрочния и дългосрочен ефект:


а) Финансовият аспект (как ще се финансират дейностите след приключване на финансирането?)
б) Институционално ниво (Дали структурите, от които зависи дейностите да продължат, още ще същесвуват в края на проекта? Ще има ли местна “собственост” въру резултатите от проекта?)
в) Политическо ниво (Какъв структурен ефект ще има проектът, напр. ще доведе ли до подобряване на законодателството, поведенитое, методите и т.н.?)

3. Бюджет на проекта

4. Очаквани източници на финансиранеСподели с приятели:
1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница