Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в дг №14 „Карлсон” за учебната 2016/2017 г. Раздел 1 Област и ред за прилагане на правилникаДата18.11.2017
Размер182.01 Kb.
Размер182.01 Kb.

Правилник

за безопасни условия на възпитание, обучение и труд

в ДГ № 14 „Карлсон”

за учебната 2016/2017 г.

Раздел 1
Област и ред за прилагане на правилника
Чл. 1. Настоящият правилник се разработва на основание на:


 • КТ – глава 13

 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ бр. 124/97 г./, изм. и доп. в ДВ 86/1999 г., бр. 64 и 92/2000 г., бр. 25 и 111/2001 г., бр. 18 и 114/2003 г., бр. 70/2004 г., бр. 76/2005 г., бр. 33, 48 и 105/2006 г. , бр.40/2007 г., бр. 102 и 108 от 2008 г., 9382009 г., бр. 58,88,98/2010 г., 60/2012 г., бр. 7/2012 г., 15/2013 г., 27/2014 г.

 • Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с ПМС № 263/1999 г.посл. изм. ДВ бр. № 18/10.03.2015 г.

 • Наредба N 7/1999 г. на МТСП изм. и доп. в ДВ бр.43/2003 г., изм. и доп. в ДВ бр. 48/2000 г., 52/2001 г., 43/2003 г., 37,88/2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места.

 • Инструкция от 5.07.1996 г. на МОН /ДВ бр.61 от 1996 г./

 • Наредба N РД-07-2 от 16.12.2009 г., изм. и доп. в ДВ бр. 4, 25/ 2010 г. на МТСП за реда, начина и периодичността за извършване на обучението и инструктажите на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ.

 • Наредба РД-07-3/18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

 • Наредба N 15 на МТСП и МЗ от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

 • Наредба N РД-07-8 от 20.12.2008 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.

 • Наредба N 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на ЗБУТ при работа с видеодисплей.

 • Наредба за безплатно работно и униформено облекло, наредба за представително облекло от 2012 г.

 • Наредба № 8121з-647/1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

 • Наредба № 2 за организиране на детски и ученически отдих и туризъм.

 • КТД от 2016 г.

Чл. 2. С този правилник се определят и конкретизират безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ДГ № 14.

Чл.3. Правилникът е задължителен и се отнася за всички работещи в детското заведение и урежда техните права и задължения по осигуряване и контролиране на безопасни условия на възпитание,

обучение и труд, както и за децата, родителите и всички временно пребиваващи по различни поводи лица на територията на д. заведение.

Чл.4./1/ Правилникът се утвърждава от директора на д. заведение.

/2/ Правилникът се актуализира при разкриване на нови работни места и при изменения на правилата, нормите и изискванията.

Чл.5. Отговорност за изпълнението на правилника носи ръководството на д. заведение. Виновните се привличат към административна и наказателна отговорност, съгласно действащите закони и разпоредби.

Чл.6/1/ Директорът няма право да сключва трудови договори с работници, които нямата необходимата квалификация и документ за правоспособност за изпълняваната длъжност.

/2/ Забранено е да се допускат на работа работници и служители, които: • не са сключили ТД

 • не са инструктирани и запознати с условията и изискванията за безопасна работа

 • са употребили или употребяват по време на работа алкохол или упойващи вещества

Чл.7. Регистрирането и отчитането на ТЗ се извършва съгласно наредбата и от определено със заповед на директора лице.
Раздел 2


Документация за дейностите, осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд
Чл. 8. В детските градини се води задължително следната документация:

 • ревизионна книга за препоръки и предписания на контролните органи, заверена в ИТ

 • книга за начален инструктаж и инструктаж на работното място

 • книга за периодичен инструктаж

 • книга за извънреден инструктаж

 • служебна бележка за проведен начален инструктаж

 • регистър на трудовите злополуки

 • инструкции за безопасна работа с ел. уреди и машини

Раздел 3
Инструктажи и обучения по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана


Чл.9. Директорът на ДГ № 14 с писмена заповед създава организация за провеждането на видовете инструктажи, техния обхват, тематика и длъжностните лица, които ги провеждат, съгласно Наредба N РД-07-2 от 16.12.2009 г./ДВ бр. 4 от 2010 г/.

Чл. 10/1/ Всеки работник или служител, който постъпва на работа се допуска до работното място само след като е подробно инструктиран по БУТ и ППО.

/2/ Инструктажите се провеждат през време на работа.

/3/ Провеждането на видовете инструктажи се документира в съответните книги за инструктаж.

Чл.11/1/ В ДГ № 14 се провеждат следните видове инструктаж:

*Начален


*Периодичен

*На работното място

*Извънреден

Инструктажите се провеждат от длъжностното лице, определено със заповед на директора.

/2/ Началният инструктаж се провежда с новопостъпили работници и служители – индивидуално. Той включва въпроси от общ характер, отнасящи се до установения ред в д. заведение, специфичните опасности и рискове и въпроси, свързани със индивидуалното работно място и съответната професия.

Началния инструктаж се провежда по ПРОГРАМА, включва следните въпроси:


- Въпроси от общ характер: запознаване с характера на работата, съществуващите опасности в детската градина и двора – машини, съоръжения, наличие на вредни за здравето фактори на работната среда и трудовия процес; установен ред в района на детската градина и на работните места; разяснения за причините и характера на най-често допускани грешки и нарушения; основни положения и ред за регистриране на трудовите злополуки, примери за допускани грешки и нарушения; основни положения и ред за регистриране на трудовите злополуки и професионални заболявания; запознаване със специфичните опасности и рискове за здравето, свързани с конкретните технологии и употребяваните материали, с начините и средствата за предпазване; лични и колективни предпазни средства, специално работно облекло – значение и начин на използване и съхранение; общи правила за оказване на долекарска помощ при злополуки и отравяния; безопасност на движението в детската градина; запознаване с аварийни и др. планове;
- Въпроси, свързани със съответната дейност или професия: конкретни правила и изисквания за безопасност на възпитание, обучение и труд, отнасящи се до помещенията, производствата, дейностите, технологиите и технологичните процеси, работните места, машините, механизмите, инструментите, електросъоръженията и др., с които ще се работи; опасните работни места, свързани с високо равнище на риск – възможни аварии, повреди и усложнения, които могат да възникнат; енергийни уредби и съоръжения в детската градина и двора, и общи изисквания за безопасната им експлоатация; съществуващи опасности и рискове за здравето, тяхното непосредствено и отдалечено въздействие; използвани знаци и сигнали за безопасност и противопожарна охрана, и изисквания за специфичното поведение на работещите; пожарна и взривна опасност на работните места в детската градина и двора, противопожарни мерки които трябва да се спазват, както и работата с уредите, съоръженията и инсталациите за известяване и гасене на пожари и начините им на използване; транспортирането на хора и деца, на материали, кухненска и друга продукция; съхраняване на опасни за живота и здравето вещества, начин на безопасна работа с тях и мерките, които трябва да бъдат предприети при разливане и разпиляване; конкретни забранителни разпоредби, действащи в детската градина и други специфични правила и изисквания.
Провелите инструктажа издават служебна бележка, която оставят на съхранение в личното досие на служителя или работника.

/3/ Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и попълва знанията на работника по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Провежда се групово – 2 пъти годишно – м.10. и м. 04. всяка учебна година. Основа за провеждане на периодичния инструктаж са правилата, нормите и изискванията по безопасни условия за възпитание, обучение и труд, отнасящи се за дадена професия, работно място или дейност. Провежда се от Комисията, като тематиката се определя в зависимост от характера на работа и условията на труд.

Периодичният инструктаж се провежда индивидуално или групово в зависимост от изпълняваната дейност. На отсъстващите лица инструктажа се провежда в деня на идването в детската градина. Инструктажа се удостоверява в Книгата за инструктаж.

/4/ Инструктажът на работното място се провежда от оторизирано от директора лице и може да е едновременно с началния.

Инструктажът на работното място е практическо запознаване на работещия с конкретните изисквания за безопасно изпълнение на трудовата и друга дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа. Инструктажът и обучението на работното място се провеждат на основата на действащите правила, норми и изисквания, и утвърдените от работодателя правила и инструкции за безопасна работа, като тематиката и продължителността им се съобразяват и с други изисквания, регламентирани в специфичните за дадена дейност или вид работа нормативни актове. Инструктажът приключва след като инструктиращият, разрешаващ самостоятелната работа се убеди, че работещият познава правилата за безопасен и здравословен труд за извършваната от него дейност. Допускането на инструктирания до самостоятелна работа се удостоверява с подписа на инструктиращия
/5/ Извънредният инструктаж се провежда при констатирани груби нарушения на нормите и изискванията по безопасност хигиена на труда и ППО. Инструктажът по тематика се свързва с причината, която го е наложила. Той се провежда по преценка на ръководителя при предстоящи ремонтни дейности, изискващи специфични мерки за безопасност и ППО. Извънреден инструктаж се провежда и при промяна на технологичен процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място и организацията на работа.
ГРУПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД И ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ /ГУТ/

Избраната група на Общо събрание, освен инструктажите, определени по-горе в настоящия правилник, прави оценка на риска и препоръки към директора на детската градина за взимане на мерки относно:


- предотвратяване на риск за живота и здравето на деца и възрастни в детската градина;
- оценка на риска, който не може да бъде предотвратен / природни бедствия и др./;
- борба с риска при източника на възникването му;
- приспособяването на условията на труд към индивида с цел намаляване и премахване на вредните им влияния върху неговото здраве;
- замяна на работното оборудване, инструменти, вещества, суровини и материали с безопасни или с по-малко опасни;
- предоставяне на работещите на необходимата информация във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
- обозначаването на съществуващите опасности и източниците на вредни за здравето и безопасността фактори;
- използването на колективни средства за защита с предимство пред лични предпазни средства.
Основните НАПРАВЛЕНИЯ в работата на Комисията са свързани със:
- създаване в детската градина на политика за превантивност, обхващаща организацията на работа, технологии, работни места и работно оборудване, и обвързваща всички участници в трудовата и образователно-възпитателна дейност;
- организиране на ефективна система за защита и профилактика.
Раздел 4
Пропускателен режим

Чл.12 /1/ Целта на пропускателния режим в ДГ № 14 е:

- Недопускане нарушения в ДГ
- Опазване здравето и живота на децата и персонала.
- Недопускане на нерегламентирано проникване, кражби, извършване на терористични актове и други правонарушения. Опазване на имуществото в дворовете на детската градина.
- Оказване съдействие на органите на МВР при охраната на обществения ред, борбата с престъпността, безопасността на движението и противопожарната безопасност

/2/ Организация на пропускателния режим:


- От 7.00 часа до 9.00 часа пропускателният режим в ДГ № 14 се осъществява от медицинските сестри на д. градина, който не допускат влизането на външни лица в детското заведение.

От 9.00 часа до 11.00 часа пропускателния режим се осъществява от общите работници на ДГ.

- От 11.00 часа до 19.00 часа пропускателния режим се осъществява от охранителя.

- Влизането на работниците и служителите на детското заведение се осъществява през главните входове на двата корпуса.

- Първи влизат в сградата на детската градина кухненският персонал, които изключват СОТ-охраната. При проблеми в нощната охраната на детската градина, както и други обезпокоителни случай назабавно уведомяват директора и ЗАС на ДГ №14.
- Влизането на персонала извън установеното работни време /почивни и празнични дни/ става само с писменно разрешение на директора на детската градина и се осъществява винаги от две лица.
- Влизане на родителите за посещение и престой в съответната група и сградата на ДГ № 14 се осъществява с:
1. разрешение на директора на детската градина;
2. покана от учителите на съответната група;
3. разрешение на ЗАС за заплащане на такси;
4. влизане на родителите за посещение и престои в съответната група и в сградата на ДГ № 14 при провеждане на родителски срещи, празници и развлечения с децата в групите;
- Допуснатите от охранителя лица в сградата се проверяват за несвойствени предмети, багаж и други;
- Охранителя не допуска влизането на външни лица без разрешение на директора на детската градина;
- Следи всички входни врати да бъдат заключени;
- Охранителят упражнява контрол върху движението на превозните средства в двора на детската градина. Забранява се влизането и паркиране на лични автомобили в двора на д. заведение;
- Пропускането и престоя на автомобили, осигуряващи снабдяването на детското заведение се осигурява само в работното време на ЗАС;
- Пропускането и престоя на автомобили със специален режим /автомобили на МВР, РС на ПБЗН, Бърза помощ, Общинска охрана/ в района на детското заведение се осигурява по всяко време на денонощието.
/3/ Посещения при директора на детското заведение:
- за работниците и служителите не се ограничават;
- за родителите на децата, граждани и служители от други учреждения и организации са разрешени само в работното време на директора .

/4/ В ДГ № 14 не се разрешава влизането в групите, помещенията и района на ДГ лица, които:

- са въоръжени;
- са с неадекватно поведение - пияни, дрогирани и с явни психични отлонения;
- внасят оръжие и взривни вещества;
- внасят упойващи вещества, спиртни напитки и други, които при употреба биха застрашили живота и здравето на околните;
- разпространяват /продават/ и рекламират литература и артикули с религиозно и порнографско съдържание;
- проявяват педофилски и вандалски прояви;
- водят и разхождат кучета и други животни;
- носят със себе си обемисти багажи, кашони, денкове и др. подобни;

Раздел 5
Оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа


Чл. 13/1/ Първа долекарска помощ се оказва от мед. сестра на д. градина, а при нейно отсъствие от медициските сестри в яслата.

/2/ Лекарства за първа помощ се съхраняват в спешния шкаф в кабинета на мед. сестра на д. градина.

/3/ Мед. сестра преценява и повиква „Бърза помощ” при нужда.
Раздел 6
Трудови злополуки
Чл.14. Условията и редът за деклариране, установяване, разследване и регистриране на ТЗ се определят с Наредба, приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г. /ДВ бр.6 от 2000 г/ и декларация за ТЗ / ДВ бр. 8 от 2000 г/.

Чл.15. За всяка ТЗ самият пострадал или най близкият свидетел трябва да съобщи за ТЗ на директора на д. заведение.

Чл.16. Директорът е длъжен да организира разследване на обстоятелствата за злополуката.

Чл.17. При аварийна, тежка или смъртна злополука директорът е длъжен да съобщи за нея на териториалното поделение на НОИ, териториалната администрация на ИТ, РУО на МОН и прокуратурата.

Раздел 7
Изисквания към безопасността на машини, съоражения и работни места
Чл.18/1/ За осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд при провеждане на възпитателно-образователна работа и допълнителна дейност и при извършване на трудови дейности в ДГ-14 да се спазват установените в Р. България единни правила, норми и изисквания по отношение на:

1. Собствени, наети или предоставени за ползване машини, съоражения, апарати, уреди, инструменти, материали и вещества.

2. Силови и осветителни електрически инсталации, отоплителни, вентилационни, аспирационни, водопроводни и канализационни инсталации, съобразно Наредба № РД-07-3/2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

3. Строителни конструкции.

4. Вибрации, шум, чистота на въздуха, осветеност и лъчения.

5. Ергономични условия на възпитание, обучение и труд.

6. Микроклимат /температура, влажност, скорост и движение на въздуха, топлинно облъчване/.

7. Работно облекло, предпазни средства, специално облекло.

8. Медикаменти за долекарска помощ.

9. Пренасяне на товари.

10. Организиране на д. заведение, придвижване на деца, педагогически и непедагогически персонал като пешеходци или пътници в транспортни средства.

/2/ Пом. персонал да извършва навременно и редовно почистване на определените на всеки помещения и до изсъхване на пода да не се допускат деца и персонал.

/3/ При измиване на прозорците да се ползват само напълно изправни стълби.

/4/ Да се спазват изискванията за безопасна работа с електроуредите в пералнята, кухнята и групите. Пред всеки уред да има изолационна стъпка.

/5/ Групата по БУТ да извършва периодични проверки за изправността на изолациите, сигурността и електрообезопасяването.

/6/ До електроуредите да не се допускат деца.

/7/ Манипулациите с пералните, центрофугите и сушилнята да стават при изключено положение. С електроуредите да работят само назначените за това служители.

/8/ При напускане на раб. места отговорните служители /съгл. заповедта на директора/ да изключват ел. захранването от шалтрите.

/9/ При монтаж и ремонт на работното оборудване да се спазват изискваният, посочени в инструкцията за съответния уред или машина.

/10/ Не се допуска работа с неизправни и необезопасени ел. уреди, кабели, щепсели, ключове.

/11/ Забранява се внасянето в д. заведение на ел. уреди , машини и съоражения , които не са закупени за нуждите на д. градина.

Чл. 19. Работните помещения и работните места да осигуряват безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд чрез:

1.Организацията, размерите и подреждането на работното място да са съобразени с хигиенните, физиологичните и ергономичните изисквания за осигуряване на нормално протичане на работния процес и намаляване до минимум на здравния риск.

2. Застопорени и изправни мебели.

3. Повърхността на подовете, таваните и стените да се поддържат чисти и със здрава мазилка.

4. Работните места да са осветени, съобразно установените норми и изисквания, като се осигурява приоритетно естествено осветление. Незабавна подмяна на повредени осветителни тела и крушки.

5. Отпадъците да се събират на определените и обозначени места.

6. Осигуряването на резервна вода за питейни и битови нужди да се извършва от пом. възпитателите и раб. в кухня в подходящи съдове.

7. При повишаване на външните температури да се поставят щори на прозорците.

8. При заснежаване и заледяване да се осигури достъп и безопасно придвижване до раб. места чрез своевременно почистване и опесъчаване.

9. Работата в складовете за суровини и материали да отговаря на специфичните изисквания за противопожарна безопасност.

10. Във всяка група да се зареди аптечка с най-необходимите лекарства за оказване на първа помощ.

11. Работещите с химически препарати / кухненски работници, перачка, пом. възпитатели/ да ползват предпазни средства – ръкавици, престилки, маски.

12. Във всички участъци служителите да ползват определените помещения за преобличане и съхраняване на личното си облекло. Да ползват в работния процес работно облекло.

13. Забранява се ползването на лични МПС за превозване на деца от д. градина.

14. Служителите са длъжни редовно да актуализират здравните си книжки


Раздел 8
Права, задължения и отговорности на длъжностните лица за осигуряване на безопасни условия на ВОТ
Чл. 20. Всички работници и служители в ДГ № 14 са длъжни да се грижат за собственото си здраве и безопасност и за безопасността на лицата, които са пряко засегнати от тяхната дейност и могат да пострадат от техните действия или бездействия.
Чл.21/1/ Задълженията на директора за осигуряване на БУТ са:

 1. Отговаря за цялостното изпълнение на изискванията в инструкцията на МОН от 5.07.1996 г. и по други действащи нормативни документи. Утвърждава не по-късно от началото на учебната година правилник за осигуряване на БУТ. Създава условия за опазване живота и здравето на децата и служителите в д. заведение. Правилника се утвърждава от директора и в началото на всяка учебна година се представя в РУО на МОН при заверка на Списък-образец № 2. Отчет по изпълнение на правилника се извършва на ПС в края на учебната година.

 2. Изисква и осигурява необходимите мед.прегледи на децата и персонала. Организира, заедно с мед. сестра провеждането на всички видове здравни мероприятия и поддържането на реда и хигиената в сградата и двора.

 3. Осигурява извършване оценка на риска за здравето и безопасността на работещите от параметрите на микроклимата на работните места.

 4. Осигурява и упражнява контрол по спазване на изискванията за провеждане на инструктажите на служителите.

 5. Осигурява обслужването на работниците и служителите от сл. „Трудова медицина” – оценка на риска, прегледи и анализ на здравословното състояние на работещите, обучение на длъжностните лица и др.

 6. Осигурява своевременното съставяне на протокол за допусната ТЗ. Извършва всички дейности по регистриране, разследване и отчитане на ТЗ, съгласно наредбата.

 7. Организира дейността и отговаря за пожарообезопасяването, осигурява необходимото противопожарно оборудване, определя

пътищата за евакуация, отговаря за обезопасяване на входовете

при прием и изпращане на децата. 1. Планира и прилага превантивни мерки за подобряване нивото на защита на служителите и работниците.

 2. Предоставя на работещите и на техни представителни организации информация относно условията на труд и дейностите по безопасност и здраве.

 3. Осигурява провеждането на тренировки за действия при пожар на личния състав на ДГ.

/2/ Задължения на учителите и мед. сестри в ясла: 1. Отговарят за живота и здравето на децата по време на престоя им в д. заведение, сигурността и безопасността по време на осъществяване на всички дейности.

 2. Нямат право да се отделят от децата, ако не са осигурили друго лице.

 3. Нямат право да организират екскурзии, разходки и занимания сред природата в замърсена и необезопасена среда.

 4. Нямат право да предават децата на техни близки, без писменото разрешение на родителите.

 5. При ползване на муз. салон проверяват предварително условията в помещението.

/3/ Задължения на ЗАС: 1. Осигурява опазването на имуществото и обезопасяване на всички съоражения на д. заведение.

 2. Осигурява в срок работното облекло на работещите по трудово правоотношение.

 3. Изготвя предложения за снабдяване, ремонти, обезопасяване на д. заведение.

 4. Следи за наличността и изправността на противопожарните съоражения и уменията на служителите да си служат с тях.

 5. Следи за проходимостта на евакуационните пътища.

/4/ Задължения на помощник-възпитателите: 1. Осигуряват необходимите санитарно-хигиенни условия за правилното развитие на децата и съвместно с учителките отговарят за здравето им.

 2. Извършват ежедневна дезинфекция и стерилизация на помещенията и съдовете за хранене.

 3. Ежедневно почистват дворните площадки за децата, почистват и напръскват с вода пясъчниците.

 4. Спазват санитарно-хигиенните изисквания и противопожарните правила и по БУТ, следят за повреди в помещенията и своевременно уведомяват ръководството за тях.

 5. Грижат се затваряне крановете на чешмите, прозорците и вратите след ползването им от децата.

/5/ Задължения на работника по поддръжка на сградата. 1. Грижи се за поддръжка на сградата – ремонт на брави, укрепване и обезопасяване на мебелите в помещенията и уредите на дворните площадки,подмяна на стъкла, дърводелска работа.

 2. Отстранява по-леки повреди в ел. инсталацията, подменя крушки, контакти, ключове.

 3. Окосява двора, отстранява повреди на парапети, огради, подрязва дървета и храсти.

Раздел 9
Условия за безопасно провеждане на възпитанието, обучението и трудовата дейност


Пожарна безопасност

Чл. 22. С този правилник се определят общите изисквания за пожарната и аварийна безопасност на детската градина и тези при извършване на монтажни, ремонтни и други видове действия в нея. Изискванията, предвидени в правилника, са задължителни за целия личен състав, както и временно пребиваващите в детската градина / ремонтни бригади, преподаватели от ВУЗ, представители на СРИОКОЗ, МВР и др./


Чл. 23. Със заповед на директора в началото на учебната година се определя Комисия за координиране на дейността по осигуряване на пожарната безопасност. Комисията има следните
ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Изработва правила /инструкции/ за противопожарна безопасност на територията на детската градина – сграда, двор и прилежащи участъци;
- Изработва план за действие на персонала при ликвидиране на пожар, различни аварии и др., като осигуряване пожарна безопасност при капитални и текущи ремонти, реконструкция на помещения, замяна на оборудване и др.

Планът включва:


- план за действието на персонала по евакуацията на децата при възникване на пожар;
- противопожарно ядро за ръководство на действията на персонала при ликвидиране на пожар /председател и членове/;
- евакуационна схема за разположението на помещенията и пътищата за евакуация при пожар. Евакуационната схема включва: схема за цялата сграда на детската градина; схема за всеки етаж . Схемите се поставят на видно място на съответния етаж и вход. В плана за действието на персонала по евакуация на децата при пожар се посочват поименно всички длъжностни лица, които ще вземат участие в евакуацията и точните действия, които следва да извършат: изходите, през които следва да изведат децата / обозначени са на евакуационната схема/ и местата, където ще ги настанят.
- Създава досие, съдържащо документи по противопожарна охрана, което да се съхранява при директора.
- На всеки шест месеца организира практическо разиграване на плана за ликвидиране на пожари, аварии и бедствия, както и за евакуация на деца и възрастни.
- Организира противопожарната подготовка на персонала и инструктажа му.
- Осигуряване пожарна безопасност по време на почивните и празнични дни.
- Поддържане и проверка на пожарогасителните инсталации, уреди, средства и съоръжения.
- Обособяване в детската градина на депа за съхраняване на противопожарна техника, съоръжения и средства за пожарогасене.
- Констатират повреди, изтекъл срок за годност и други нередности, свързани с пожарогасителна техника, нарушения на персонала на пожарната безопасност и др. Информират навременно директора за констатациите си.
- Други дейности, свързани с изискванията и препоръки на органите на службата за пожарна и аварийна безопасност.

Чл.24. Противопожарни изисквания към помещенията:

1. До всички помещения, съоражения и водоизточници трябва да има свободен достъп по всяко време.

2. Евакуационните пътища и изходи да бъдат устроени и поддържани съобразно изискванията на противопожарните строително технически норми / Наредба № 2/1997 г/.

3. В помещенията на групите мебелите да са подредени така, че изходите да бъдат свободни.

4. РПС следи за изправността на аварийното осветление и антипаник бравите.

5. Персоналът на ДГ № 14 се запознава с правилата за ПО и действия с наличните пожарогасителни средства.

Чл. 25/1/ При организиране на летни и зимни лагери за децата се спазват изискванията за опазване живота и здравето на децата, важащи за д. заведение.

/2/ Лагерите за деца се организират съгласно наредбата за детски и ученически отдих и туризъм, като:

1. Сградите, в които се настаняват децата да отговарят на санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания.

2. В помещенията за децата и в близост до тях е забранено паленето на огън и ползване на открити огнеизточници.

3. Преди заминаване на лагер придружаващия децата персонал трябва да бъде запознат с правилата за противопожарна охрана и начините за ползване на наличните средства за гасене на пожар.Преходни и заключителни разпоредби

1. Този правилник влиза в сила от деня на приемането му на общо събрание.

2. Директорът на д. заведение има право да издава заповеди, свързани с осигуряване на безопасни условия на ВОТ.

3. Председателят на групата по БУВОТ запознава персонала с актуализирания правилник за БУВОТ в началото на всяка учебна година.

4. Настоящият правилник може да се актуализира при всички

възникнали изменения в условията на възпитание, обучение и труди нормативната уредба.

Настоящият правилник е приет на ПС на ....................................

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница