Православен богословски факултет, катедра "Църковни изкуства", гр. Велико Търново 5000, улДата08.02.2018
Размер286.31 Kb.
Размер286.31 Kb.
Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Конова, Мариета Иванова

Адрес
ул.”Асен Златаров” №9, гр.Велико Търново, пощ. код 5000, България

Телефон
062 639903, +359889684145

Факс
www.marietakonova.crevado.com

E-mail
marieta_konova@yahoo.com
Националност
БългарияДата на раждане
28.12.1968 г. гр. Габрово

ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, Православен богословски факултет, катедра “Църковни изкуства”, гр. Велико Търново 5000, ул.“Теодосий Търновски” № 2

Трудов стаж
• Дати (от-до)
26. 06. 2015 г. – Доктор по изкуствознание и изобразително изкуство

17. 06. 2005 г. главен асистент по „Орнаментална композиция”, „Декорация”, „Перспектива” и „Цветознание”

15. 12. 2003 г. 17. 06. 2005 г. -- старши асистент по „Декорация” и „Живопис”;

01. 10. 1999 г. – 15. 12. 2003 г. – асистент по „Декорация” и „Живопис”

• Име и адрес на работодателя
Център за работа с деца, гр. Велико Търново, бул. “България” №24

01. 09. 1995 г. – 16. 10. 2000 г. – Ръководител на „Школа по изобразителни изкуства” ( живопис, рисуване, приложни изкуства, моден дизайн )

• Вид на дейността или сферата на работа
Техникум по текстил и битови услуги, гр. Велико Търново

27. 04. 1995 г. – 01. 09. 1995 г. – Преподавател по декоративно рисуване, проектиране и художествено оформление на облеклото

• Заемана длъжност
ВТУ – гл. асистент по „Орнаментална композиция”, „Декорация”, „Цветознание” и

• Основни дейности и отговорности
„Перспектива”; 1999-2012: „Живопис”; 2000-2006: „Скици”, „Темперна техника”

2006-2009: „Иконографска композиция”, „Сграфито”; 2013-2018: „Шрифт”


Образование и обучение
• Дати (от-до)
1997 - 1998 г., ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Следдипломна специализация по “Композиция в живописта” на тема: “Контрасти”

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
2005 Специализация по „Графичен дизайн“, Московски колеж по приложни изкуства, Москва, Русия

1995 - 1996 г., ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“, Свободен факултет, Втора

• Основни предмети/застъпени професионални умения
специалност „Дизайн и мода на облеклото”

1987 - 1992 г., ВТУ“Св. св. Кирил и Методий”, ФИИ, Магистър - специалност

• Наименование на придобитата квалификация
„Живопис”, Педагогика на изобразителното изкуство и естетика

1982 - 1987 г., ССХУ за приложни изкуства, гр.София, специалност „Текстил”

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Магистър
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
БългарскиДруги езици

Език

• Четене
Руски език (четене - отлично, писане - добро, разговор - отлично)

• Писане
Английски език (четене - добро, писане - добро, разговор - добро) А2

• Разговор
Немски език (четене - основно, писане - основно, разговор - добро) А1
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Член на СБХ, Член на Група Цвят - България

Член на Дружество на художниците ”Владислав Марджик” – Кралево, Сърбия, Член на Комуна на свободните художници ”КЕЙ” – Земун, Сърбия, Член на Сдружение ”Коледари” -- Куманово, Македония,2017 – член на Обществен експертен съвет по културата към Община Велико Търново
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
от 2016 г.– Председател на Представителство на СБХ, Велико Търново, от 2011– Член на Управителния съвет на Представителство на СБХ – Велико Търново; Организация и експониране на изложби, участие в екип по изготвянето и реализирането на проекти в областта на изобразителното изкуство;

Участие в проект ”Художествени занаяти и социално предприятие” за хора с увреждания на ”Център за социални и здравни грижи” - гр. В. Търново, финансиран от ”Фонд рехабилитация и социална интеграция” към Министерство на труда и социалната политика, 2004 г.Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Компютърна грамотност
Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
Сценография и костюми на: “ Сън като есен (“Меко казано”) по Валери Петров, постановка Стефан Методиев, театрална студия ''Арлекино“ – гр. Велико Търново, 1996 г.; “Юбилей “ по Чехов, постановка – Стефка Петрова, театрална студия “Усмивка“ – гр. Велико Търново, 1999 г.; “Обърнете внимание“ по Камен Донев, постановка – Стефка Петрова, театрална студия “Усмивка“ – гр. Велико Търново, 2001 г.

Художествено оформление ( сцена, улици, парково пространство ) на Трети , Четвърти и Шести Международен Фолклорен Фестивал на C.I.O.F.F., гр. Велико Търново, 2000 г., 2001 г., 2003 г.


Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
Свидетелство за придобита трета професионално-квалификационна степен от 31. 01. 2000 г., Тракийски университет, Институт за повишаване квалификацията на учителите, гр. Стара Загора
Свидетелство за управление на МПС
Категория В и М

Приложения Творческа биография


ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

Мариета Иванова Конова
Придобита научна степен:

2015 Доктор по Изкуствознание и изобразително изкуство – Църковни изкуства

Област на висше образование – 8. Изкуства

Професионално направление – 8.2. Изобразително изкуство

Научна специалност – 05.08.04. Изкуствознание и изобразително изкуство

Тема на дисертационния труд – „Колоритът и контурът като способи за постигане на психологическо въздействие в българския живописен портрет от края на XX и началото на XXI век”
Публикации:
1. Цвят, контур и ритъм в композицията. Научна конференция „Проблеми и перспективи пред академичното образование по индустриален дизайн”, 12 – 13 декември 2014 г., Национална художествена академия „Николай Павлович”, София, (електронно издание)

ISBN 978-954-2988-19-9


2. Модел–художник–зрител в сложната взаимовръзка на възприемане, субективно отражение и съпреживяване. Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Велико Търново, 28 ноември 2014 г., ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство, ISBN 978-619-208-039-6
3. Колоритът и контурът в портретното творчество на съвременни български художници. Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”,ФНПП, брой 3, 2015, с. 118 ( http://www.fnpp.uni-sofia.bg/magazine.html )

ISSN 2367-6396


4. Портретът днес или кризата като начин да бъдеш различен – съвременни проблеми на портрета в творчеството на художниците Андрей Даниел, Греди Асса и Стефан Алтъков. Трета национална научна конференция с международно участие Балкан Арт Форум 2015 (BARTF 2015), 9 – 10 октомври 2015 г. Нишки университет, Факултет по изкуствата, Ниш (Република Сърбия)

ISBN 978-86-85239-26-7


5. Художникът Николай Русчуклиев – психологическо въздействие и философски послания в живописта. Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, ФНПП, брой 5/2016 г., с. 28

ISSN 2367-6396


6. Портретното творчество на художника Десислава Минчева в търсене на идентичността. Трета Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността”, Велико Търново, 1 – 2 декември 2016 г., ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство (под печат)
7. Иван Узунов – живописни портрети. Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, ФНПП, брой 8/2017 г., с. 48

ISSN 2367-6396 ( http://www.fnpp.uni-sofia.bg/magazine.html )


8. Слово и образ в живописните творби на художника Стефан Алтъков. Четвърта Международна научна конференция От сетивното към визуалното „Утопия и бъдеще”, Велико Търново, 24 – 25 ноември 2017 г., ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство (под печат)
Награди:

1999 Награда на Министерството на образованието и науката гр. София за

постигнати високи резултати в ученическото творчество2001 Награда от Министерство на образованието и науката гр. София за

постигнати високи резултати в работата с децата и младежта2003 Спечелен конкурс на Национален фонд ”Култура” и участие в

Четвърти Международен Фестивал на глината – Румазиер – Луберт

2003 ( Франция )

2008 Номинация за живопис в Национална изложба на художниците –

педагози на РИО на МОН, СБХ, Община Велико Търново и ВТУ”Св.

св. Кирил и Методий”, Велико Търново

2013 Номинация за живопис в Национална изложба на художниците –

педагози на РИО на МОН, СБХ, Община Велико Търново и ВТУ”Св.

св. Кирил и Методий”, Велико Търново

2015 Награда на Ректора на ВТУ”Св. св. Кирил и Методий” за участие в проект

„Ябълката” в рамките на Национална изложба на художниците – педагози,

Велико Търново

2017 Спечелен конкурс на СБХ за резиденция и изложба в Cite internationale des arts,

Париж (2017 – 2018), Франция


Самостоятелни изложби:
ноември 1998 Изложба ”Контрасти”, Изложбен комплекс, гр. Велико Търново

октомври 1999 Изложба в Руски културно-информационен център ”Шипка”34, гр. София

януари 2005 Изложба ”Деепричастия”, Дом на хумора и сатирата, гр. Габрово

юни 2006 Изложба ”Щрихи и цветности” в Архитектурновъзрожденски комплекс

”Дандолови къщи”, гр. Севлиево

август 2006 Изложба ”Balkans Bridges” в галерия ”Atelier Luca” – Dieulefit / Drome/, Франция

август 2006 Изложба в галерия ”D’ Avec vue sur la mer”– Bourg Saint Andeol /Ardeche/,

Франция


август 2006 Изложба в галерия ”Terre d’Ombres” – Saint Montan /Ardeche/, Франция

ноември 2007 Изложба ”Живопис”, Балабановата къща на Общински институт ”Старинен

Пловдив”, гр. Пловдив

септември 2008 Изложба в Международен дом на учените ”Фр. Ж. Кюри”, курорт ”Св.

Св. Константин и Елена”, гр. Варна

ноември 2010 Изложба ”Хронология на срещите”, Морска галерия ”Бриз”, гр. Бургас

септември 2012 Проект 8X3 – ”Теория на случайността”, Изложбени зали ”Рафаел Михайлов”,

гр. Велико Търново

декември 2016 Изложба ”Пейзаж и отвъд пейзажа” – съвместен проект с Лаура Димитрова,

Пловдивски културен институт, гр. Пловдив

февруари 2017 Изложба ”Аберации” – съвместен проект с Диана Митева, галерия ”Графит”,

гр. Варна


Реализирани орнаментални композиции в храмова архитектура:
2007 Проект и изпълнение на орнаментален стенописен фриз в църквата

”Успение Богородично”, с. Узунджово, Хасково (в екип на Миглена Прашкова)2007 Проект и изпълнение на орнаментални композиции – стенопис, ц-ва

”Св. Николай”, с. Ветренци, Велико Търново (в екип на Миглена Прашкова)2009 Участие в екип на Миглена Прашкова при реставрацията на църквата ”Св.

Димитър”, с. Етъра, Габрово2011 Проект и изпълнение на орнаментални композиции – стенопис, ц-ва „Св.

Георги Победоносец”, с. Валевци, Севлиево (в екип на Миглена Прашкова)2014 Изпълнение на орнаментални композиции – стенопис, ц-ва „Св. Св. Кирил

и Методий”, Ловеч (в екип на Владимир Аврамов)2015 Проект и изпълнение на орнаментални композиции – стенопис, параклис ”Св.

Св. Константин и Елена”, с. Самоводене, Велико Търново (в екип на Миглена

Прашкова)
Международни пленери, изложби:

май 2003 Четвърти Международен Фестивал на глината – Румазиер – Луберт

2003, ( Франция )

ноември 2003 Международно биенале на живописта Минск 2003, Дворец на

изкуствата, гр. Минск ( Беларус )

август 2004 Дванадесети Международен пленер – живопис ”Погановски манастир

2004” ( Сърбия и Черна гора )

септември 2004 Седми Международен пленер – живопис ”Мемориал Божа Илич”,

гр. Прокупле ( Сърбия и Черна гора )

май 2005 Участие в Международен фестивал на керамиката ”Херсонесская

улитка – non - stop 5”, гр. Севастопол ( Украйна )

юни 2005 Участие в Тридесет и втори Международен пленер – живопис ”Враня

2005”, гр. Враня ( Сърбия и Черна гора )

август 2005 Участие в Тридесети Международен пленер – живопис ”Студеница

2005”, манастир Студеница, гр. Кралево ( Сърбия и Черна гора )

септември 2005 Участие в Четвърти Международен симпозиум за съвременно

изкуство ”Мостове Балкана”, по програма на Американската агенция

за международно развитие USAID, Крагуевац ( Сърбия и Черна гора )

август 2007 Пети международен хуманитарен пленер – живопис ”Богутовачка

баня 2007”, организиран от Асоциация за подпомагане на болни от

множествена склероза – Рашки окръг, Кралево, Сърбия

октомври 2008 Четвърти Международен симпозиум за живопис ”101 СЛИКАР”–

Кралево 2008, регистриран в рекордите на Гинес за най-голям брой

художници, рисуващи на открито в един момент, Кралево, Сърбия

август 2009 Тридесет и осми международен пленер – живопис ”Власинско езеро

2009”, Сърбия

август 2009 Международен пленер – живопис ”Охридско сонце 2009”, Охрид,

( Македония )

април 2010 Изложба ”Диалог”, галерия ”Галатека”, Букурещ, ( Румъния )

юли 2011 Тридесет и осми Международен пленер – живопис ”Враня 2011”, гр.

Враня, ( Сърбия )

юли 2011 Международен пленер – живопис ”Македонска икона”, Куманово,

( Македония )

юли 2013 Международен симпозиум за живопис Моймировце 2013, гр. Нитра,

(Словакия)

септември 2013 Международна изложба Есенен салон IX ”Изкуството срещу насилието

в света”, Арт галерия Джилан, гр. Джилан, (Република Косово)

септември 2015 Международен живописен пленер Охрид – 2015, Охрид, Македония, 12 –

19 септември

юни 2016 Международен живописен пленер „Арт Вариации – Стари поток 2016”, гр.

Кочани, Македония, 27 юни – 2 юли

май 2017 Обща изложба на катедра „Църковни изкуства” (ПБФ при ВТУ),

Български културен институт, Париж, Франция

септември 2017 Международен арт симпозиум „Родина на кръстопът“, Стар Бешанов, Румъния, 15 – 25 септември 2017


Национални изложби, пленери, проекти:
1987 – 1992 Участия в студентски изложби

1996 Сценография и костюми на ”Сън като есен” по Валери Петров,

постановка Стефан Методиев, театрална студия "Арлекино", гр.

Велико Търново

април 1997 Изложба ”Випуск 92”, Изложбен комплекс, гр. Велико Търново

май 1998 Национална изложба на художниците – педагози, гр.Велико Търново

април 1999 Младежка изложба, Изложбен комплекс, гр. Велико Търново

юни 1999 Сценография на ”Юбилей” по Чехов, постановка Стефка Петрова,

театрална студия ”Усмивка”, гр. Велико Търново

юли 2000 Трети Международен Фолклорен Фестивал на C.I.O.F.F., гр. Велико

Търново, художествено оформление на парково пространство – парк

”Марино поле” ( декоративни пана – текстил ) и ул. ”Васил Левски”

септември 2000 Участие в конкурс за асистент към ПБФ при ВТУ

декември 2000 Изложба на Великотърновските художници, гр. Велико Търново

февруари 2001 Сценография и костюми на ”Обърнете внимание” по Камен Донев,

постановка Стефка Петрова, театрална студия ”Усмивка”, гр. Велико

Търново


май 2001 Национална изложба на художниците -­ педагози, гр.Велико Търново

юли 2001 Четвърти Международен Фолклорен Фестивал на C.I.O.F.F.,

гр. Велико Търново ,­ сценично пространство, ул. ”Васил Левски” и

ул.”Независимост”, художествено оформление ( текстил ) ­

декември 2001 Участие в изложба на Великотърновските художници, гр. Велико

Търново


май 2002 Национална изложба на художниците ­– педагози, гр. Велико Търново

юни 2002 Изложба ”Випуск 92”, Изложбен комплекс, гр. Велико Търново

юни 2002 Шестнадесети национален пленер за ученици и преподаватели

( живопис, рисунка, колаж ) в етнографски комплекс Боженци

ноември 2002 ”Юбилейна изложба на проф. Николай Русчуклиев и последователи”,

ХГ, гр. Русе

декември 2002 Участие в изложба на Великотърновските художници, гр. Велико

Търново


април 2003 Юбилейна изложба на преподавателите от факултет ”Изобразителни

изкуства” и Православен Богословски факултет при ВТУ ”Св. св.

Кирил и Методий”, гр. Велико Търново

май 2003 Национална изложба на художниците – педагози, гр. Велико Търново

май 2003 Шестнадесето Международно биенале на Хумора и сатирата в изкуствата – Габрово 2003, гр. Габрово

юни 2003 Седемнадесети национален пленер за ученици и преподаватели

( живопис, рисунка, колаж ) в етнографски комплекс Боженци

юли 2003 Шести Международен Фолклорен Фестивал на C.I.O.F.F. гр. Велико Търново

(художествено оформление на парково пространство – парк

”Марино поле” – декоративни пана и люлки /текстил/; ул. ”Васил

Левски” – текстилно пано "Черга" и ул. ”Независимост” – художествено оформление; ”Пейзаж от Велико Търново”/м. бои; 100/70см./ като специална награда на Шести МФФ за фолклорен ансамбъл – Шотландия )

август 2003 Единадесети Международен пленер ”Арт – керамика Троян 2003”, гр.Троян

декември 2003 Изложба на Великотърновските художници, Изложбени зали ”Рафаел

Михайлов”, гр. Велико Търново

януари 2004 Участие в Международна изложба керамика, галерия СБХ”Шипка” 6,

гр. София

май 2004 Десета юбилейна Национална изложба на художниците – педагози ,

Изложбени зали ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново

май 2004 Четвърти Международен симпозиум по дървопластика и живопис

”Росица – 2004”, гр. Павликени

юни 2004 Национална изложба ”Пейзажът”, галерия СБХ ”Шипка”6, гр.София

септември 2004 Участие в Юбилейна изложба на фотографа Здравко Николов,

Изложбени зали ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново

октомври 2004 Второ биенале на малките форми в изобразителното изкуство,

гр. Плевен

декември 2004 ”Есенен салон” – изложба на Великотърновските художници,

Изложбени зали ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново

май 2005 Участие в Седемнадесето Международно биенале на Хумора и

сатирата в изкуствата – Габрово 2005, гр. Габрово

май 2005 Участие в Национална изложба на художниците – педагози, гр.

Велико Търново

декември 2005 Участие в ”Есенен салон”, изложба на Великотърновските художници,

Изложбени зали ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново

април 2006 Участие в Национална изложба ”Тялото”, галерия СБХ ”Шипка”6,

гр. София

май 2006 Участие в Национална изложба на художниците – педагози, гр. Велико

Търново

декември 2006 Участие в ”Есенен салон”, изложба на Великотърновските художници,Изложбени зали ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново

май 2007 Участие в Национална изложба на художниците – педагози, гр. Велико

Търново

декември 2007 “Есенен салон” – изложба на Великотърновските художници,Изложбени зали ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново

март 2008 Национална изложба-конкурс ”Национални награди Алианц България

2008 за живопис, скулптура и графика”, огранизиран от Алианц

България, СБХ и СБХ – Представителство Велико Търново

април 2008 Представителна изложба на Великотърновските художници във връзка

с шейсет години творчески живот на СБХ – Велико Търново

юни 2008 Шести международен пленер по живопис ”Следовници на Майстора

– Кюстендил 2008”, гр. Кюстендил

август 2008 Участие в Пленер живопис – Смолян 2008, гр. Смолян

септември 2008 Гост на Четвърти Национален пленер по дървопластика – Дебелец

2008, Изложбени зали ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново

септември 2008 Участие в изложба ”Нощ на музеите и галериите” на пловдивските

художници, Градска галерия на СБХ – Представителство , гр.

Пловдив


декември 2008 ”Есенен салон” – изложба на Великотърновските художници,

Изложбени зали ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново

май 2009 Национална изложба на художниците – педагози, гр. Велико Търново

май 2009 Национален арт симпозиум ”Цвят и хармонизации – усещане за цвят”,

гр. Хасково

октомври 2009 Изложба ”Усещане за цвят”, Руски културно – информационен център,

”Шипка”34, София

ноември 2009 Участие в проект ”Цвят, форма, пространство, диалог”, ВТУ ”Св. св.

Кирил и Методий”, куратор: Ст. Лютаков

февруари 2010 Изложба СБХ, галерия ”Шипка”6, София

май 2010 Национална изложба на художниците – педагози, Велико Търново

юни 2010 Изложба ”Диалог”, изложбени зали ”Рафаел Михайлов”, Велико

Търново

август 2010 Пети международен пленер по дървопластика и живопис ”Стубел –Велико Търново 2010”, Велико Търново

октомври 2010 Пето национално биенале на малките форми в изобразителното

изкуство – Плевен 2010, ХГ”Илия Бешков”, гр. Плевен

декември 2010 Изложба на великотърновските художници и Ротари клуб, Велико

Търново

февруари 2011 Изложба ”Ханът”, Изложбени зали ”Хан Хаджи Николи”, ВеликоТърново

април 2011 Изложба ”Пролет” на Представителство на СБХ – Велико Търново,

Изложбени зали, Велико Търново

май 2011 Двадесето Международно биенале на Хумора и сатирата в изкуствата

– Габрово 2011, гр. Габрово

май 2011 Национална изложба на художниците – педагози, Велико Търново

авг-ноември2011 Изложба живопис, скулптура, икони ”По пътя на слънцето с

приятели”, Градска галерия на СБХ – Бургас, Градска галерия на СБХ

– Пловдив, ГГ”Владимир Димитров – Майстора” – Кюстендил, галерия

”Натали” – София

октомври 2011 Второ Биенале на църковните изкуства, ИЗ”Рафаел Михайлов”, Велико

Търново


март 2012 Изложба ”Пролет” на СБХ – Представителство Велико Търново,

ИЗ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново

юли 2012 Международен пленер по живопис ”Златю Бояджиев”, Пловдив

юни 2012 Гост на Седми международен пленер по дървопластика и живопис, гр.

Велико Търново

септември 2012 Втори Международен арт фестивал ”Река на толерантността” –

Самоков, организиран от НДФ „13 века България”

септември 2012 Куратор и участник в Проект 8X3 на СБХ – Представителство Велико

Търново

октомври 2012 Изложба ”20 години специалност Църковни изкуства”, Изложбени зали”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново

октомври 2012 Шесто национално биенале на малките форми в изобразителното

изкуство – Плевен 2012, ХГ”Илия Бешков”, гр. Плевен

декември 2012 Коледна изложба на СБХ Представителство Велико Търново и Ротари

клуб, Изложбени зали ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново

март 2013 Изложба ”Пролет” на СБХ – Представителство Велико Търново,

ИЗ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново

април 2013 Национална изложба-конкурс ”Национални награди Алианц България

2013 за живопис, скулптура и графика”, ХГ, гр. Русе

май 2013 Национална изложба на художниците - педагози, Велико Търново,

ИЗ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново

май 2013 Двадесет и първо Международно биенале на Хумора и сатирата в

изкуствата – Габрово 2011, гр. Габрово

май 2013 Национален пленер – живопис в Арт център Илинденци, с. Илинденци,

Община Струмяни, организиран от СБХ и Арт центъра

май 2013 Национална изложба ”Лудогорие 2013”, ХГ”Проф. Илия Петров”, гр.

Разград

август 2013 Резидентна програма ”Арт хоризонти”- живописен пленер, организиранот арт движение ”Кръг” в с. Дъждовница, гр. Кърджали

октомври 2013 Участие в изложба ”В началото бе рисунката III”, НЧ”Просвета 1888”,

гр. Поморие

декември 2013 ”Годишна изложба Велико Търново 2013”, Представителство на СБХ

Велико Търново, ИЗ”Рафаел Михайлов”, В. Търново, 17 декември – 17

януари 2014 г.

март 2014 ”Пролетен салон 2014” на СБХ – Представителство Велико Търново,

ИЗ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 18 март – 18 април

март 2014 Изложба ”Кирил Томанов и приятели” в галерия ”Хан Хаджи Николи”,

гр. Велико Търново, 25 март – 25 април

април 2014 Изложба на Представителството на СБХ Велико Търново в галерия

”Христо Цокев”, гр. Габрово, 8 – 22 април

май 2014 Участие в благотворителна изложба „Да помогнем на Пламен чрез

изкуство”, галерия ”Христо Цокев”, гр. Габрово

май 2014 XX Национална изложба на художниците-педагози, ИЗ ”Рафаел

Михайлов”, гр. Велико Търново, 22 май – 30 юни

юни 2014 Участие в проект „Преподаватели и студенти” на СУ”Св. Климент

Охридски”, със съдействието на Фонд научни изследвания на СУ и

Vivacom Art Holl, 12 – 21 юни

септември 2014 Куратор на изложба ”Творби от фонда на Представителството на СБХ

Велико Търново”, ИЗ”Рафаел Михайлов”, 3 – 30 септември

септември 2014 Куратор и участник в Международен пленер „Пътища” на СБХ –

Представителство Велико Търново, 1 – 9 септември

септември 2014 Трети Международен арт фестивал ”Река на толерантността” –

Самоков, НДФ”13 века България”, под егитата на ЮНЕСКО, 9 – 15

септември

октомври 2014 Международен пленер – живопис и скулптура Малешево 2014,

с. Малешево, Община Струмяни, организатори: СБХ и Арт център

Илинденци, 17 – 26 октомври

октомври 2014 Седмо национално биенале на малките форми в изобразителното

изкуство – Плевен 2012, ХГ”Илия Бешков”, гр. Плевен, 24 октомври

ноември 2014 ”Есенен салон 2014” на СБХ – Представителство Велико Търново,

ИЗ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 18 ноември – 18 януари

2015 г.


февруари 2015 Изложба „АртРозалиада – живописен пир на виното 2015”, ВТУ и

Община Велико Търново, ИЗ”Рафаел Михайлов”, Велико Търново, 14 –

28 февруари

май 2015 XXII Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово

2015, „Дом на хумора и сатирата”, Габрово, 16 май – 16 септември

май 2015 Национална изложба „Лудогорие”, ХГ”Проф. Илия Петров”, Разград,

22 май – 1 октомври

юни 2015 Обща изложба на СБХ, галерия Шипка 6, София, 10 – 27 юни

юли 2015 Живописен пленер Априлци – 2015, Община Севлиево, ХГ”Асен и Илия

Пейкови”, 9 – 17 юли

октомври 2015 Изложба – дарение на Представителство на СБХ – Велико Търново с

творби от фонда, дарени на ХГ”Борис Денев”, ИЗ”Рафаел Михайлов”,

Велико Търново, 1 – 12 октомври

октомври 2015 Националната изложба Колаж Пловдив 2015, Община Пловдив и

Дружество на пловдивските художници, галерия на ДПХ ”Гладстон”32,

9 октомври – 8 ноември

ноември 2015 Салон на галериите, НДК, зала 3, София, 13 – 17 ноември

ноември 2015 Река на толерантността I, II и III, галерия „Гъбенски”, Трявна,

13 ноември

ноември 2015 Изложба Есенен салон 2015, ИЗ ”Рафаел Михайлов”, Велико Търново,

24 ноември – 30 декември

декември 2015 Изложба „Само за фенове” – проект на Любен Фързулев и галерия

„Аросита”, София, 17 – 30 декември

февруари 2016 Изложба „АртРозалиада – живописен пир на виното 2016”, ВТУ и

Община Велико Търново, ИЗ”Рафаел Михайлов”, Велико Търново, 12 –

28 февруари

март 2016 „Пролетен салон 2016” на СБХ – Представителство Велико Търново,

ИЗ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 15 март – 15 април

август 2016 Национална изложбаПриятели на морето”, БХГ”Петко Загорски”, Бургас,

15 август – 23 септември

август 2016 Международен живописен пленер „Разложко хоро”, Разлог, 16 – 21 август

септември 2016 Обща изложба на СБХ – конкурси за резидентни програми и специализации в Cite internationale des arts, Париж, Мюнхен и Швандорф, галерия ”Шипка 6”, София

октомври 2016 Осмо биенале на малките форми – Плевен 2016, ХГ „Илия Бешков”,

28 октомври – 30 декември

ноември 2016 „Есенен салон 2016” на СБХ – Представителство Велико Търново, ИЗ”Рафаел

Михайлов”, гр. Велико Търново, 17 ноември 2016 – 31 януари 2017

февруари 2017 Изложба „АртРозалиада – живописен пир на виното 2017”, ВТУ и Община

Велико Търново, ИЗ”Рафаел Михайлов”, Велико Търново, 14 – 28 февруари

март 2017 Участие в експозиция на Музей на съвременното изкуство – гр. Севлиево

април 2017 Национална изложба „Велико Търново – пространство за вдъхновение”,

ИЗ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 21 април – 31 май 2017

април 2017 Национална изложба на СБХ, секция живопис – „Пейзаж” , Шипка 6, София, 4 – 27 април 2017

май 2017 Национален живописен пленер „Боженци – минало, настояще, бъдеще”, с. Боженци, общ. Габрово, 2017

май 2017 Национална изложба „Лудогорие 2017”, ХГ”Проф. Илия Петров”, Разград,

23 май – 1 октомври 2017

август 2017 Международен живописен пленер „Боженишки урвич”, Ботевград,

7 – 14 август 2017

септември 2017 Обща изложба на СБХ – конкурси за резидентни програми и специализации в Cite internationale des arts, Париж, галерия ”Шипка 6”, София

септември 2017 Международен скулптурен симпозиум „Пространства – скулптурни обекти и пластика в екстериорна среда – Велико Търново 2017“, проект на Представителство на СБХ Велико Търново, съфинансиран от Община Велико Търново, 1 – 10 септември 2017

октомври 2017 Пето биенале на църковните изкуства, ИЗ”Рафаел Михайлов”, Велико

Търново, 18 октомври – 18 ноември 2017

ноември 2017 Изложба „Есенен салон на великотърновските художници“, ИЗ“Рафаел

Михайлов“, Велико Търново, 30 ноември 2017 – 6 януари 2018

ноември 2017 Национално триенале на живописта „Мостове“, ХГ“Христо Цокев“, Габрово, 3 ноември – 17 декември 2017

декември 2017 Коледна изложба на художниците в гр. Севлиево, ХГ”Асен и Илия

Пейкови”, 12 декември 2017 – 9 януари 2018Конференции, презентации:
април 2001 Участие във Втора национална конференция на богословите, гр. Кърджали, на

тема ”България след Шенген – предизвикателство към младите богослови”2001 Презентация „Творческите търсения на художника проф. Николай

Николов – Русчуклиев”, изложба – дарение на ХГ в гр. Видин

февруари 2002 Участие в екип по изготвянето на проект ”ВТУ – учебен и научен център за

православни църковни изкуства : иконопис, стенопис, дърворезба и мозайка”

към Център КСОУВО при МОН на катедра ”Иконография ” към ПБФ при

Великотърновския университет

март 2002 Участие в проект ”Трима автори за сезоните – в изкуството и живота

на човека” на Мария Москова и предаването”Каре” на Евроком – Царевец, гр.

Велико Търново

април 2002 Презентация „Творческите търсения на художника проф. Николай

Николов – Русчуклиев", юбилейната изложба на твореца, гр. Велико

Търново


ноември 2002 Доклад на тема ”Изображения на Богородица с младенеца в българската икона.

Символика на цветовете.” – ден на Християнското семейство, Регионален

исторически музей, гр. Велико Търново

април 2003 ”Символика на цветовете в православната религия. Психо – физиологични

аспекти на цвета”, сп. ”Гард”, брой 9, 2003, Велико Търново

август – Участие в проект ”Художествени занаяти и социално предприятие” за

декември 2004 хора с увреждания на ”Център за социални и здравни грижи”- гр.

Велико Търново, финансиран от ” Фонд рехабилитация и социална

интеграция” към Министерство на труда и социалната политика

април 2007 Презентация ”Житейски път и творчески търсения на художника проф.

Николай Русчуклиев”, изложба – дарение на твореца, гр. Белоградчик

септември 2008 Презентация ”Светлата страна на самотата”, изложба – дарение на

проф. Николай ­ Русчуклиев , ХГ – гр. Ямбол

ноември 2007 Презентация на художника проф. Николай Русчуклиев, юбилейна

изложба – дарение на твореца, ХГ – гр. Севлиево

септември 2008 Участие във Втора Международна конференция по цвета

”BALKANCOLOR – 2” за страните от Югоизточна Европа, открита за

участие и за всички останали страни, организирана от група ”ЦВЯТ

– България” със съдействието на фондация ”Ханс Зайдел”,

Международен дом на учените ”Фр. Ж. Кюри”, курорт ”Св. Св.

Константин и Елена”, гр. Варна

2008 Участие в екип по създаването на филма ”Светлата страна на самотата

/Проф. Николай Русчуклиев – житейски ескизи за цигулка и палитра” на

Румяна Николова, ”Сънсторм – студио”

юни 2010 Презентация на художника Явор Витанов ”Пейзажите на Явор –

изповед на една душа”, галерия ”Бургас”, Бургас

юли 2010 Презентация на художника Надежда Пчелинска ”Цветя” – акварел

галерия ”Руски културно-информационен център”, София

2010 Презентация на художника проф. Николай Николов – Русчуклиев”, изложба

– дарение на ХГ в гр. Нови пазар

април 2011 Презентация на художника Николай Русчуклиев на тема ”Съдбовната

връзка с град Плевен”, ХГ”Илия Бешков”, Плевен2012 Откриване на изложба ”Пътища” на художника Николай Русчуклиев,

галерия ”Хан Хаджи Николи”, Велико Търново2012 Презентация на филма за художника Николай Русчуклиев в изложба

”Пътища”, галерия ”Шипка 6”, София2014 Научна конференция „Проблеми и перспективи пред академичното образование

по индустриален дизайн”, 12 – 13 декември 2014 г., Национална художествена

академия „Николай Павлович”, София

2014 Международна научна конференция „От сетивното към визуалното –

изследователски аспекти”, Велико Търново, 28 ноември 2014 г., ВТУ”Св. св.

Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство

април 2015 Откриване на изложба – дарение ”Пътят” на художника Николай Русчуклиев,

ХГ”Христо Цокев”, Габрово

2015 Трета национална научна конференция с международно участие Балкан Арт

Форум 2015 (BARTF 2015), 9 – 10 октомври 2015 г. Нишки университет,

Факултет по изкуствата, Ниш (Република Сърбия)

2016 Трета Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – в

търсене на идентичността”, Велико Търново, 1 – 2 декември 2016 г., ВТУ”Св. св.

Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство

2017 Четвърта Международна научна конференция От сетивното към визуалното

„Утопия и бъдеще”, Велико Търново, 24 – 25 ноември 2017 г., ВТУ”Св. св. Кирил

и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство
Куратор на изложби – дарения на художника Николай Русчуклиев в градовете Видин 2001 г., Велико Търново 2002 г., Белоградчик 2007 г., Севлиево 2007 г., Ямбол 2008 г., Нови пазар 2010 г., Плевен 2011 г., София 2012 г., Велико Търново 2012 г., Габрово 2015 г. с общо около 320 творби, с които са обогатени фондовете на държавните галерии.
стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница