Преподавател: доц. Д-р албена таневаДата20.03.2017
Размер115.5 Kb.
Размер115.5 Kb.Утвърдил: …………………..

Декан

Дата .............................

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет: Философски


Специалност: (код и наименование)

ЕВРОПЕЙСКА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Дисциплина:


ЛИДЕРСТВО

преподавател: ДОЦ. Д-Р АЛБЕНА ТАНЕВА


Учебна заетост

Форма

Хорариум

Аудиторна заетост

Лекции

30

Семинарни упражнения

-

Практически упражнения (хоспетиране)

-

Обща аудиторна заетост

30

Извънаудиторна заетост

Реферат

-

Доклад/Презентация
Научно есе
Курсов учебен проект

30

Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

60


Обща извънаудиторна заетост

60

ОБЩА ЗАЕТОСТ

120

Кредити аудиторна заетост

1

Кредити извънаудиторна заетост

3

ОБЩО ЕКСТ

4


Формиране на оценката по дисциплината

% от оценкатаКурсова работа

50%Изпит

50%


Анотация на учебната дисциплина:


Анотация: Някои казват, че преподаването на лидерство е изкуство на невъзможното. Всъщност, преподаването на лидерски умения е от огромна важност за всякакви ситуации, при които хората трябва да се справят с комплексни проблеми. Курсът има за цел да запознае студентите с основните положения на теорията на лидерството; да спомогне за обвързване на лидерската теория с поведенските нагласи на личността; да представи на основата на изучаваните лидерски модели и ситуации възможността за лидерски начин на осъществяване на дейността на всеки индивид без оглед на житейския му статус. Занятията се провеждат в 30 часа интерактивен лекционен курс, при който въведените базови теоретични постановки се проиграват в разнообразни практически казуси и схеми. Разглеждат се примери на лидерски казуси от историята и настоящето на ЕС.


Предварителни изисквания:

Изискване за предхождащи дисциплини: Общо хуманитарен профил.


Очаквани резултати:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните положения на теорията на лидерството; да спомогне за обвързване на лидерската теория с поведенческите нагласи на личността; да представи на основата на изучаваните лидерски модели и ситуации възможността за лидерски начин на осъществяване на дейността на всеки индивид без оглед на житейския му статус.

Учебно съдържание
Тема:


Хорариум

1

Увод в темата:

Лидерството – заложба по рождение или придобито качество чрез формиране.

Насочена дискусия: лидери и сачества.

Лидерството е тема, към която подхождат изследователи от различни научни области. Философията, психологията, политическата наука, социологията, биологията, организационната теория, икономката са сред теоретичните фундаменти, върху които избуява лидерството като самостоятелна интердисциплинарна област. В зависимост от подхода, могат да се срещнат множество класификации и типологии на самите теории за лидерството. За нуждите на общата ориентация в текста се спираме на кратка обобщена картина, представяща периоди и основни начини на дефиниране на лидерството.


2

2

Възможности и граници за формирането на лидери. Отвъд модата и клишето.

Насочена дискусия относно значението на културата, ценостите и социализацията.

Резултат: От кого зависи някой да се осъществи като лидер?2

3

Същност на лидерския процес. Въведение на понятието за лидерство. Приближение към дефиниране на понятието. Насочена дискусия: „Знание за лидерството и практикуване на лидерство“


Лидерство в нейерархична среда. Учителят като лидер.

2

4

Разбиране за лидерството.

Насочена дискусия: Описание на индивидуализираното разбиране за лидерството; набелязване на лидери.

Обобщението от резултатите на индивидуализираните описания води към първо теоретично приближение към темата. Насочване на вниманието към аспектите, чрез които се разглежда лидерството.2

5

Теории и дефиниране на понятието.

- Първата стъпка към познанието на лидерството не е действието, а разбирането за лидерството като процес, при който лидерите и последователите взаимодействат за постигането на общи групови (обществени) цели.

- Теоретични източници на лидерството (философски, психологически, социологически, политологически, културни и пр.)

- Социализационни модели, насърчаващи лидерството. Изграждане на работна дефиниция на лидерството.


2


6

Елементи на лидерството. Анализ на съставните части на понятието за лидерство – лидер, последователи, контекст.

Игра: Изброяват се качества на дадено лице, за да бъде лидер.

Резултат: Разграничаване на видовете лидерство и елементите на лидерския процес – водач и позиция, последователи и контекст и ситуация

2


7

Качествата на лидера. Не като качества по рождение, а начин на влизане в ролята:

В литературата по лидерство това е много важен въпрос. Единно мнение няма. Но в ситуацията може най-общо да се разграничат две групи мнения: едното изброява разнообразни качества, които по-скоро описват супер-героя, отколкото вероятността всеки да съумее да пренастрои личността си и така да се осъществи като лидер; втората група са мненията, които не спекулират с разнообразни списъци от качества, а се концентрират върху специфични елементи в подхода на лидера, без които не би могъл да се изяви като такъв. Именно по този начин се разглежда тук въпросът за качествата на лидера.

2


8

Видове лидерство. Тема на лидерския процес – проблемът на групата

Пример с административно и политическо лидерство.


2


9
Процесът на лидерство. Лидерство и комуникация. Лидерство и екип. Стилове на лидерство.

Процесът на лидерство предполага разглеждането във взаимодействие на вече въведените елементи. Лидерството е действие, не само нагласа.

2


10

Етапи на лидерския процес.

Въвеждат се елементите на лидерския процес: лидер, последователи, ситуация, поставени в тяхната връзка за решаване проблем на групата при определена среда/контекст. Проследяват се етапите на лидерския процес независимо от неговия мащаб и ви. Поставя се акцент върху разликите в различните етапи на лидерския процес – предшестващия отношенията, началния и развитието. Разглеждат се конкретни начини и техники за изграждане на отношенията лидер – последователи.

2


11

Трансформационно и транзакционно лидерство.

Всеки мениджър, всеки ръководител, всеки човек се налага непрекъснато да преценява как да се обърне към другите, когато иска да га накара да направят нещо. Примерите са навсякъде около нас – в професионалната среда, в семейството, сред съседите, в училище и т.н. Да заповядаме и търсим начин да принудим или да спечелим другите като съмишленици – това е обикновено алтернативата, с която се сблъскваме. Това са два различни подхода при подобен тип отношения. Транзакционното лидерство разчита повече на стимули и наказания, докато при трансформационното лидерство се намира начин за мотивиране и приобщаване на другите към морална обща цел.

2


12

Практикуване на лидерството

Анализ на лидерски ситуации, селектирани от студентите (индивидуално и в малки групи).

Цел: Превръщане на актуалния, натрупания опит от предходните занятия в познавателна възможност.

Познавателна игра: Групата се разделя на две. Първата подгрупа подбира подходящите ситуации, а втората подгрупа участва като непосредствено провокирана от тази ситуация.

Подбор на ситуация: Въз основа на зададени от лектора параметри, студентите представят реално състояла се ситуация с нейния действителен и възможен алтернативен изход.

2


13

Игра водещ воден – лидерски стратегии

Представя се алгоритъм за изготвяне на казус по Лидерство. Подходът се обръща към предишен опит на обучаваните или към добре познаван от тях случай, който подлежи на вторичен анализ и осмисля от гледна точка на категориите на лидерството.

2


14

Цел на лидерството.

За отговорността на държавния служител в ролята му на лидер.

Анализ на реални алтернативни ценностни модели за тип лидерство.

2


15

Заключителна дискусия: Морал и лидерство.

Съвместимост на задължението по служба и задължението по съвест.

Интерференция на лидерски казуси. Разглеждане на казус.

2План на семинарните занятия
Конспект за изпит
Към т. 8 – Параметри за представяне на реална ситуация.

“Модел за описание на ситуацията:  1. Как се разви ситуацията? Как се породи? Какви бяха причините или ключовите въпроси във връзка с тази ситуация?

  2. Описанието трябва да оставя отворен край за отговорите. Случаят трябва да съдържа възможност за алтернативни интерпретации.

  3. Бъдете възможно най-изчерпателни и подробни в описанието си. Какви специфични въпроси биха били необходими на колегите от групата, за да разберат случая без да задават допълнителни въпроси или да си изясняват важни аспекти?

  4. Кои са най-критичните въпроси от тази ситуация?

На отделен лист се описва:

  1. Как решихте да се справите със ситуацията?

  2. Какви бяха позитивните и негативни отражения поради начина, по който разрешихте ситуацията?

  3. Положихте ли всички необходими усилия, за да включите колегите си при взимането на решение? (наличие на сътрудничество)

  4. Какво бихте направили по различен начин, ако можехте да върнете обратно времето?

  5. Защо бихте постъпили по друг начин?

  6. Дали участниците в групата биха могли да прибавят други идеи към № 8?”


Библиография

Основна:
Танева, А, „Лидерството: управление отвъд господство”, Университетско издателство, София, 2005

Оуен Х, Ходжсън и Газард, „Наръчник за лидери”, Амат АХ, София, 2005

Bernard M. Bass, Theory of Transformational Leadership Redux, Leadership Quarterly, 6(4), 463478, 1995

Manfred Kets de Vries, Thomas Hellwig, Laura Guillén Ramo, Elizabeth Florent-Treacy, Konstantin Korotov: Long-term Effectiveness of a Transitional Leadership Development Program: An Exploratory Study

Rost, Joseph C,. Leadership For The Twenty-First Century, Westport, Connecticut London, 1993

Източници от електронното съдържание в системата Мудъл. Предоставятсе от преподавателя по време на курса.


Допълнителна:
Акселрод, Алън, “Патън за лидерството. Стратегически уроци за корпоративна война”, Издателство “Класика и стил”, София, 2002

www.changingminds.org

www.academy.umd.edu

http://ila-net.org
Дата: април 2016 Съставил: Доц. д-р Албена Танева
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница