Приключението да откриеш себе се Станислав Гроф въведениестраница19/19
Дата01.02.2017
Размер4.12 Mb.
Размер4.12 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

ЛИТЕРАТУРА

Abramson, Η. Α.: LSD-25 As An Adjunct to Psychotherapy with Elimi­nation of Fear of Homosexuality. J. Psychol. 39:127, 1955.

Beringer. Κ.: Der Meskalinmusch. Seine Geschichte and Erscheinungsweise. Berlin, Springer. 1927.

Busch, A. K. and Johnson. W. C: LSD As An Aid in Psychotherapy. Dis. neru. Syst. 77:241,1950.

Condrau, G.: Klinische Erfahrungen an Geisteskranken mit LSD-25. Acta psychiat. neural. Scand. 24:9, 1949.

Fabing. H. D.: On Going Berserk: A Neurochemical Inquiry. Amer. J. Psychiat. 223:409,1954.

Frederking, W.: Intoxicant Drugs (Mescaline and LSD-25) in Psycho­therapy. J. nerv. ment. Dis. 121:262,1953.

Grof, S. et al: DPT As An Adjunct in Psychotherapy of Alcoholics. International Pharmacopsychiatry, 8:104.1973.

Grof, S.: LSD Psychotherapy. Pomona, CA: Hunter House, 1980.

Grof, S. and Halifax, Jr.: The Human Encounter with Death. New York: E. P. Dutton, 1977.

Hofmann, Α., Ruck, C, and Wasson, R. G.: The Road to Eleusis. New York: Harvest Books, 1978.

Levine. J. and Ludwig, A. M.: The Hypnodelic Treatment Technique. In: The Use of LSD in Psychotherapy and Alcoholism, (edited by H. A. Abramson), New York: Bobbs-Merrill, 1967. Naranjo, C: The Healing Journey. New York: Pantheon Books. 1973.

W. et al.: Psychedelic Drug (DPT) As An Adjunct in Brief Psychotherapy with Cancer Patients. Omega, 2:9, 1979.

Sandison, R. Α.; Spencer, A. M.; and Whitelaw, J. D. Α.: Further Studies in the Therapeutic Value of LSD-25 in Mental Illness. J. ment. Sci. /03:332,1957.

n, R. G.: Soma: Divine Mushroom of Immortality. New York: Harcourt & Brace, 1968.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица представяща базисните перинатални матрици

БПМ I


БПМ II

БПМ Ш


БПМ IV

Свързани психопатологични синдроми

Шизофрении психози (параноидна симптоматоло­гия, чувства на мистично един­ство, среща с метафизически зли сили); хипохондрин (на ба­зата на странни и необичайни физически усещания); хисте­рични халюцинации и обърк­ване на бляновете с реалност­та

Шизофрении психози (елементи на адски мъче­ния, преживяване на без­смислен, „мукавян” свят); тежки „ендогенни” депресии; ирационална малоценност и чувство на вина; хипохонд­рии (на базата на болезнени физически усещания); алко­холизъм и наркомании, псо­риазис, пептична язва

Шизофрении психози (садомазохистични и ска­тологични елементи, само­осакатяване, абнормно сек­суално поведение); ажити­рана депресия, сексуални от­клонения (садомазохизъм, мъжка хомосексуалност, пиене на урина и ядене на фе­калии); обсесивно-компул­сивна невроза; психогенна астма, тикове и заекване; конверсионна и тревожна хистерия; фригидност и им­потентност; неврастения; травматични неврози; ор­ганни неврози: мигрена; ену­реза и енкомпресия (невъз­можност да се задържат из­пражненията. - б. пр.)

Шизофрении психози (преживявания на смърт и прераждане, месиански на­лудности, елементи на раз­рушаване и пресъздаване на света, спасяване и изкупле­ние, идентификация с Хрис­тос); манийна симпюма­тология; женска хомосексу­алност; ексхибиционизъм

Дъвчене и преглъщане на храната; орална агресия и разрушаване на обекти; процес на отделяне и урини­ране; анална и уретрална аг­ресия; сексуален оргазъм; фалическа агресия; ражда­не на дете, статоакустичен еротизъм (разтърсване, гимнастика, гмуркане, ска­чане с парашут)

Борби, битки и авантю­ристични дейности (активни атаки в битки и революции, преживявания по време на во­енната служба, сурови въз­душни полети, пътешествия в бурно море, опасно шофира­не, боксиране); силно чувст­вени спомени (карнавали, пар­кове за забавления и нощни клубове, диви партита, сексу­ални оргии и т. н.); наблюде­ние през детството на сексу­алните контакти на възраст­ни; преживявания на прелъс­тяване и изнасилване; при же­ните раждане на собствено дете

Задоволяване на глада и жаждата; удоволствие от сученето; либидни чувства след ходене по голяма нуж­да, уриниране, сексуален ор­газъм или раждане на дете

Щастливо бягство от опасни ситуации (край на война или революция, оцеля­ване от инцидент или опера­ция); преодоляване на теж­ки пречки чрез активни уси­лия; епизоди на напрежение и усилена борба, водещи до забележителни успехи; при­родни сцени (началото на пролетта, края на буря в оке­ана, изгрев и т. н.)

Интензифициране на страданието до космически измерения; граничност ме­жду болката и удоволстви­ето; „вулканичен” тип екс­таз; ярки цветове; експло­зии и фойерверки; садома­зохистични оргии; убийства и кървави жертвоприноше­ния, активно ангажиране в жестоки битки; атмосфера на диви приключения и опасни изследвания; интен­зивни сексуални оргийни чувства и сцени от хареми и карнавали; преживявания на умиране и прераждане, религии, включващи кър­вави жертвоприношения (аптеки, страданието и смъртта на Христос на кръста, Дионисий и т. н.); интензивни физически про­яви (натиск и болки, заду­шаване, мускулно напреже­ние и освобождаване чрез тремори и гърчове, гадене и повръщане, горещи и сту­дени вълни, изпотяване, кардиачен дистрес, пробле­ми с контрола на сфинкте­ра, шум в ушите)

Огромна декомпресия; разширяване на пространст­вото; „просветителски” тип екстаз, видения за гигантски зали; радиираща светлина и красиви цветове (небесноси­ньо, златно, небесна дъга. паунови пера); чувства на прераждане и изкупление; оценяване на простия начин на живот; изостряне на се­тивата; братски чувства, ху­манни и благотворителни склонности, от време на вре­ме манийна активност и грандиозни чувства, преход към елементите на БПМ I); приятните чувства могат да се прекъсват от кризи с пъп­ната връв; остра болка в пъ­па, загуба на дъха, страх от смъртта и кастрацията, из­местване на тялото без външен натискСъответни дейности във Либидно задоволяване във всички ерогенни зони; ли­бидни чувства по време на люлеене и къпане; частично доближаване до това състо­яние след орално, анално, уретрално или генитално удовлетворяване и след раж­дане на дете

Фройдовите ерогенни гони Орална фрустрация (жажда, глад, болезнени стимули); задържане на фе­калиите и/или урината; сексуална фрустрация; пре­живяване на студ, болка и други неприятни усещания

Свързани спомени от постнаталния живот

Ситуации от по-късния живот, в които са били задо­волени важни потребности, например щастливи моменти от младенчеството и детст­вото (добри майчини грижи, игра с връстници, хармонич­ни периоди на семейството и т. н.), осъществена любов, романтични отношения; пъ­тешествия и ваканции сред красива природа; съпри­косновение с художествени произведения с висока есте­тическа стойност; плуване в океана и чисти езера и т. н.

Ситуации, заплашва­щи оцеляването и телесния интегритет (преживявания на войни, инциденти, нара­нявания, операции, болезне­ни болести, почти удавяне, епизоди на задушаване, хвърляне в затвора, проми­ване на мозъци и незаконни разпити, физическо малтре­тиране и т. н.); тежки психо­логически травми (емоцио­нална депривация, отхвър­ляне, заплашващи ситуа­ции, потискаща семейна ат­мосфера, осмиване и униже­ния и т. н.) феноменология в сеансите с LSD Спокоен утробен живот: реалистични спомени за пре­живяване на „добрата утро­ба”; „океански” тип екстаз природата в най-добрата си форма („Майка природа”); преживявания на космичес­ко единство; видения за Рая; разстройства на утробния живот: реалистични спомени за преживявания на „лоша­та утроба” (кризи на плода, болести и емоционални поде­ми на майката, наличие на близнаци, опит за аборт), универсална заплаха: парано­идни мисли и представи; не­приятни физически усещания („махмурлук”, мраз, леки спазми, неприятен вкус, от­вращение, чувството, че си отровен); среща с демонични цялости и други метафизи­чески зли сили

Космическо поглъща­не; огромно физическо и пси­хологическо страдание; не­поносима ситуация, от коя­то не може да се избяга и никога няма да скърши; раз­лични образи на ада; чувст­ва на попадане в капан и ан­гажиране (безизходност); ужасна вина и чувство на малоценност; апокалиптич­но виждане за света (ужа­сите на войни и концлагери, ужаса от инквизицията; опасни епидемии; болести; грохналост и смърт и т. н.): безсмислие и абсурдност на човешкото съществуване; „мукавян свят” или атмо­сфера на изкуственост и различни джаджи: зловещи тъмни цветове и неприятни физически симптоми (чувст­ва на потискане и свиване, кардиачен дистрес, горещи и студени вълни, изпотява­не, трудно дишане)

Етапи на раждането

0 1 2 3


Базисни перинатални матрици I

III


IV
1 От systems of condensed experience - Б. пр.

2 От basic perinatal matrices - Б. пр.

3 От гр amnion - най вътрешната обвивка на оплоденото яйце, която обгръща околоплодната течност – Б. Пр.

4 Срв. с чувството за „Океана”, за което говори Фройд - в „Ерос и култура”, С, 1991, с 3-4 – Б. пр.

5 Прев Зорница Димова - Олдъс Хъксли, Дверите на възприятието, С , Лик, 1998 г - Б пр

6 От лат Pre-cognitio - подобно, но не и тъждествено на предчувстви­ето. - Б. пр.

7 Важна съставна част на клетъчната протоплазма във вид на зрънце, пръчица или зърнеста нишка - Б пр

8 Изнесена през 1961 г в Копенхаген Въпросът за скъпоценното в скъпоценните камъни е замислен да служи като дзенски коан Сама­та лекция е включена в сборника Мокша (Moksha), публикуван за първи път през 1977 г - Ь пр

9 Съкратено от extrasensory perception (откъдето идва и понятието „екстрасенс”) - Б пр

10 От ООВЕ, съкратено от out-of-body ехрепепсе - Б пр

11 Става дума за парапсихичната способност да се вижда на огромни разстояния - Б пр

12 Конфабулацията спада към τ нар извъназови разстройства празни­ни в паметта, запълвани с измислени спомени - Б пр

13 Тест с пет карти, станал популярен от парапсихичните изследвания в университетската лаборатория в Дюк - Б пр

14 Вж. слепващия раздел „физическа интроверсия и стесняване на съз­нанието” - Б пр

15 В Библията се казва, че това е направено още на осмия ден след раждането на Исаак (Бит 21, 4), докато епизодът с „всесъжението” на планината Мория става след няколко години (22, 1-4) - Б пр

16 Денят преди пасхата (14 нисан), в който първородният син в семейст­вото трябва да пости, загдето Господ с показал милост към народа Си и е отминал къщите на синовете Израилеви, когато е погубвал всички първородни в египетската земя (срв. Изх ,12) - Б пр

17 В смисъла на будисткото мокша - Ь пр

18 Едно от названията на шаманите (или , жреците ) в местните полине­зийски култове, наред с тохунга или такуха - Ь пр

19 Една от двете основни форми ( другата е кандомбле) на макумба, т. е. бразилският аналог на вуду и сантерия специфична смесица от афри­кански вярвания и католически представи - Б. пр.

20 Пси - термин в парапсихологията, с който се наричат τ нар „психич­ни” способности, чрез които човек влиза в контакт с околния свят без помощта на сетивата и мускулите си (екстрасензорни възприятия, телекинеза и пр ) - Б. пр

21 Авторът има предвид т. нар. „вещогадаене” (object reading), което би могло да бъде пример за спонтанна проява на ESP, но и добре познат професионален метод, по който гадателят определя по дадена вещ характера на нейния притежател - Б. пр

22 Езофаг - хранопровод - Б пр

23 Авторът визира известния евангелски епизод „и наченаха да гово­рят на други езици, според както Духът им давате да изговарят(Деян 2, 4) - Б пр

24 Псевдоним на френския спиритист д-р Иполит Леон Денизар Ривел (1804-1869), автор на Книга на медиумите и др Идеите му оказват огромно влияние върху последователите на синкретичния култ ум банда (или макумба) - Б пр

25 Срв. експериментът с ЛСД и ценерови карти, описан на с 95-96. - Ь пр

26 Или сукшма шарира, тялото, изградено от фина материя, което не се разпада в момента на смъртта и като носител на кармата е отговор­но за прераждането - Б пр

27 Гроф явно има предвид молитвената формула „Господи Иисусе Христе Сине Божии, помилуй ме, грешен съм” която би трябвало да се пов­таря . безмълвно в сърцето Разбира се, богословите едва ли ще при­емат паралела между пробуждането на Кундалини” и постигането на Таворската светлина А и не само те - Б пр

28 Чакра (санскр. „колело) - хипотетичен център, излъчващ първична енергия (прана) и съответстващ на определена точка от гръбначния стълб и даден анатомичен орган В повечето системи се говори за седем чакри муладхара (в основата на гръбнака), свадхишана (в об­ластта на гениталиите), манипура (на нивото на пъпа), анахата (на нивото на сърцето), висудха (на нивото на гърлото), аджня (на ниво­то на веждите) и сахасрара (в най-горната част на черепа) Протича­нето на праната става по един централен канала (сушумна) и два странични канала(ида и пингала) - Б a

29 Една от аватарите на Вишну, която трябвало да се прави с демонич­ния Хиранякашипу (последният обаче не се вписва в същата клего­рия, тъи като „не е нито човек нитο животно”) - Ь пр

30 Алис Бейли (1880-1949) - англо-американска писателка, свързана с Теософското общество. Някои от книгите й са познати и на българския читател Впрочем, най-типичният пример в това отношение е самата Е Π Блаватска с нейните „Махагми” Мория, Кут Хуми и т. н. - Б пр

31 Гроф очевидно има предвид Хунахиу и Шбаланке - срв Попол Вух Древните истории на Киче С., Нар. култура. 1987 - Б пр.

32 Срв Архетипове на колективното несъзнавано - В Юнг, Карл Гус­тав Избрано Книга втора Плевен, 1993, с 142—195) - Б пр

33 В случая виденията на Гроф явно са свързани не само с Откровение то на . Йоан, но и с Големите аркани на картите Таро - Б пр.

34 Срв. съответния раздел в Психологически типове - В Юнг. Карл Густав Избрано Книга втора Плевен , 1993. с. 121-129 - Б пр

35 Срв главата „Видения” в Юнг, Карл Густав Автобиография Спо­мени, сънища, размисли С , изд. ЕА, 1994 - Б пр

36 Юнг, Κ Γ Ibid , c 382-395 - Б пр От фр. apporter, „да донеса” - Б пр

37 С италианката Еусапия Паладино (1854-1919) се е занимавал Чезаре Ломброзо, както и английското Дружество за психични изследвания, което потвърждава с официален доклад нейните „свръхестествени” способности, включващи и левитация - Б пр

38 Шарл Рише (1836-1909) е изследвал способностите на Еусапия Пала­дино - Б пр

39 Оливър Лодж (1851-1940) е удостоен с рицарско звание за своите открития в областта на физиката, но е не по-малко известен и с това, че с помощта на медиумката мисис Ленърд се свързва с „духа на сина си, убит в Първата световна война, и дори написва цяла книга за разговорите си с него - Б пр

40 От англ recurrent spontaneous psychokinesis - Б пр

41 От Psychokinesis - Moving Targets - Б пр

42 Or Psychokinesis - Static Targets - Б пр

43 От Psychokinesis - Living Targets - Б пр

44 От френски - ритуали за осъществяване на прехода от един статус в друг. На български са известни и като „обреди на прехода” - Ь пр

45 Санскритски „контрол на дишането”: в йогистката система на индийската философия четвъртият от осемте етапа, които трябва да отведат човека към самадхи, или състоянието на съвършена концентрация. Непосредствената цел на пранаяма е да намали дишането до равен ритъм, изпълняван без усилия, като по точи начин помага за освобождаването на съзнанието на човека от внимание към телесните функции. - Б пр.

46 В някои тантристки (езотерични) форми на нога космическата енергия. която се крие във всеки, изобразявана като навита змия, лежаща в основата на гръбнака. - Б. пр.

47 Мистична ислямска практика, в която мюсюлманите искат да открият божествената любов и познание чрез пряко лично преживяване на Бога. Суфизмът се състои or множество мистични пътища, чиято цел е да потвърдят природата на човека и на Бога и да подпомогнат преживяването на божествената любов и мъдростта в света. - Б пр

48 Най-голямата от дзен-будистките секти в Япония. - Б. пр.

49 Остров и провинция в Индонезия, на 1.6 км източно от остров Ява с площ от 5 561 кв. км. - Б. пр

50 На о. Бали кетджак е ритуал, при който групи, седнали в концентрични кръгове, комбинират натъртено произнесени срички в пулсиращи ритмични фрази -Б пр

51 Племе в Канада и Гренландия. - Б. пр.

52 Химни на възхвала на Бога в Бангладеш. - Б. пр.

53 Индийски религиозни песни. - Б. пр.

54 Понятие, въведено от Макс Вебер - вж едноименната му книга - Ь пр

55 От гръцки - еднаквост на напрежението на налягането - Б. пр

56 От гръцки - с равна мярка упражнения, при които мускулите за кратко се напрягат срещу друга група мускули или неподвижен обект - Ь пр

57 От санскрит - сипа, енергия - Ь пр

58 От санскрит - действия - Ь пр

59 Една от основните форми на класическата танцова драма в Индия, като другите са бхарта-натая, катак, манипури, кучипуди и ориси. Характерна за югозападна Индия (Керала), това е танцова драма, основана на някаква тема от Рамаяна, Махабхарата и истории от литературата Шайва. Изпълнява се на открито и продължава цяла нощ По време на действието хорът пее историята така, както е изобразявана чрез жестове от танцьорите Традиционно се изпълнява изключително от мъже и млади момчета, които играят и мъжките, и женските роли. Танцьорите посвещават на практикуването й целия си живот - Б пр

60 Един от шестте класически танцови стила в Индия Практикува се в Манипур и се характеризира с разнообразни форми, които са свързани с народната традиция и ритуал. Темите са взети от епизоди от живота на Кришна По време на танцовите интерпретации разказвач може да пее диалога и описателните действия, като от време на време се намесва и хор Манипури е плавен, грациозен и технически по-лесен и по-ограничен стил от останалите в индийската традиция - Ь пр

61 Традиционна японска популярна драма с пеене и танцуване, изпълнявани по силно стилизиран начин Богата смес от музика, танц, мимики и забележителни костюми и декори, това е основната театрална форма в Япония от почти четири века Терминът „кабуки” първоначално внушава неортодоксалния и шокиращ характер на тази художествена форма В съвременния японски език думата се пише с три букви „ка”, или „песен”, „бу”, или , танц”, и „ки”, или умение” - Ь пр

62 Всеки мускул, който при съкращението си причинява разгъване на крайник или на друга част от тялото - Б пр.

63 Всеки мускул, който участва в свиването на крайник или на друга част от тялото - Б пр

64 Болест (или синдром) на Рейно - рядко срещано заболяване, причинено от нервни спазми в малките артерии, особено на пръстите, водещо до тяхното измръзване, побеляване и често вкочанясване. Най-често засяга млади жени - Б пр

65 От испанското macho (мъжки) - преувеличена и арогантна мъжественост, юначество и сила - Ь пр

66 Повишена степен на промискуитетна хетеросексуална активност на мъжа - Ь пр

67 Експлозивно изпускане на газове усещане за разтягане в корема -Ь пр

68 Религиозен култ, който възниква в Куба и се разпространява в съседните острови и в САЩ, най-вече сред чернокожите и испаноговорещите. Развива се от традициите на хората от племето йоруба (от съвременна Нигерия и Бенин), които от XVI в до XIX в са транспортирани до Куба, за да работят в захарните плантации Подобно на други култове, внесени в Новия свят от африканците, например вуду от Хаити или макумба от Бразилия, сантерия смесва елементи на християнството със западноафрикански елементи - Б пр

69 Религиозен народен култ в Рио де Жанейро - Б пр От английската дума revival - възраждане - Б пр

Католическо общество, основано през 1703 г в Париж от Клод-Франсоа Пулар де Плас. Първоначално идеята е била само да се образоват семинаристи, но постепенно паството взема активно участие в мисионерската дейност Смазано по време на френската революция, обществото е възстановено при Наполеон - Б пр70 Индийски религиозни песни - Б пр

71 Химни на възхвала на Бога в Бангладеш - Б пр

72 Уичол и кора - съседни индиански народи в Средна Америка, живеещи в щатите Халиско и Наярит в западно Мексико В края на XX в наброяват около 40 000 души. - Б пр.

73 Аяуаска - вещество и питие, използвано в Южна Америка и особено | в басейна на Амазонка, приготвяно от кората на лианата Banisteriopsis caapi и В. inebrians. Индианците, които го използват, твърдят, че то има изцелителни сили и може да предизвиква ясновидство. Доказано е, че питието предизвиква забележителни ефекти, често включващи усещането за летене. Аяуаскеро - шаман, специалист по изготвянето на Аяуаска. - Б. пр.

74 Термин, създаден от Вилхелм Райх В The Function of Orgasm (Reich, 1927) (функцията на оргазма) той твърди, че способността да се постигне оргазъм, наречена оргастична потентност, е съществен атрибут на здравия индивид, неуспехът да се освободи натрупаната сексуална енергия чрез оргазъм според него може да причинява неврози у хората в зряла възраст - Б пр

75 Религиозна деноминация, основана в САЩ през 1879 г. от Мери Бейкър Еди - авторка на книгата, която съдържа категоричното изложение на това учение Science and Health with Key to the Scriptures (Наука и здраве с ключ към Светото писание) Широко известна е с практиката си на веролечение - Б пр

76 Име, използвано от представителите на Християнската наука за оригиналната бостънска църква, основана от Мери Бейкър Еди. - Б пр

77 Наричан също Бхай Джета (род 1534 г., Лахор, Пенджап, Индия -поч. 1581 г., Гоиндвал), четвъртият сикхски гуру и основател на великия сикхски център в Амритсар, сега главен щаб и столица на тази религия - Б. пр.

78 Корибант - всяко от дивите полудемонични същества, които са жреци на древното близкоизточно и гръкоримско божество Кибела, или Великата майка на боговете - Б пр

79 Наречени на името на Орфей, много орфици, очевидно, са имали сил­но чувство за грях и вина Вярвали, че в човека има божествен еле­мент - неговата душа, - но гой е обвит в тялото и задачата на човека е да освободи душата от тялото Това би могло да се постигне чрез воденето на орфейски живот, който включвал въздържане от месо, вино и секс След смъртта душата ще бъде съдена Ако човекът е живял праведно, душата му ще бъде изпратена в рая, но ако е имал прегрешения, тя ще бъде наказана по различни начини и може би ще бъде изпратена в ада След периода на награда или наказание, душа­та ще се прероди в ново тяло Само душа, която е живяла праведно през три живота, може да бъде освободена от този цикъл - Б пр

80 Идеята за „двойната връзка” се използва за описание на ситуация, в която към човека се отправят противоречиви изисквания по такъв начин, че просто няма как да се избяга или те да се оспорят - Б пр

81 Констелация (от англ. ) - съзвездие, положение на нещата,?] обстоятелства - Ь пр

82 Скатология - голям интерес към човешките вътрешности фекалиите урината и т. н. - Ь пр

83 Дискинезия - група неволеви, патологични движения, към които се отнасят резките движения на крайниците или на мускулите на лицето при хорея, дистония или неволевите движения (като страничен ефект) при лечение с L-dopa или фенотиазин - Б пр

84 Остарял термин за алкохолизма - Б пр

85 От латински - духът срещу алкохола - Б пр

86 Болестен страх от затворени пространства. - Б. пр.

87 Болестен страх от смъртта. - Б. пр.

88 Болестен страх от болести. - Б. пр.

89 Във физиката това е принципът, че пълното познание за явленията в атомните им измерения изисква описание едновременно на свойствата на вълна и на частица формулиран е през 1928 г от датския физик Нилс Бор В зависимост от експерименталните условия поведението на такива явления като светлината и електроните понякога прилича на вълна, а друг път - на частица, τ е такива неща са с двойна природа Невъзможно е да се наблюдават аспектите на вълна и на частица едновременно Заедно обаче те представляват по-пълно описание, отколкото което и да е от тях самостоятелно - Б пр

90 Камбий - слой от бързо развиващи се клетки, които се намират между дървесината и ликото на дърветата. - Б пр.

91 От гр „помощ” - дружно действие на няколко органа -Б пр

92 Култ към индийския бог Шива. Заедно с вайшнавизма и шактизма е една от трите основни форми на съвременния индуизъм - Б пр

93 Езотеричен юдейски мистицизъм, появил се през XII в - Б пр

94 Кататония - синдром на двигателни нарушения, свързан с ненормално умствено състояние. Възможни са симптоми на възбуденост или на потиснатост (ступор, ката пенсия, восъчна гъвкавост и негативизъм) Най-често това са белези на кататонна шизофрения, но се наблюдават и при други състояния, например енцефалит и хистерия -Ь пр

95 Хасидизъм (иврит - „благочестив”) - пиетистко движение в юдаизма, което възниква през XVIII в в югоизточна Полша - Б пр

96 Членове на политико-религиозно движение след части на чернокожото население на Ямайка и няколко други страни Растафарианците почитат Хайле Селасие I, бивш император на Етиопия, с името му преди коронясването - Рас (принц) Тафари. Те смятат, че етиопският император е бил божествено същество, Месия, и покровител на черната раса Според тях чернокожите са преродени израилтяни и са били подчинени на злата и малоценна бяла раса като божествено наказание за греховете си, в крайна сметка ще бъдат опростени чрез репатрирането в Африка - истинския им дом и рая на Земята, и ще принудят белите да им служат - Б пр

97 Сборник, който съдържа списък на лекарства с подробно описание на техните формули, методи на приготвяне, дозировка, стандарти за чистотата и т.н. - Б пр

98 Курандеро - шаман-лечител - Б пр

99 Микология - изучаването на гъбичните организми, група, която включва гъбите и дрождите - Б пр.

100 Нощта срещу 1 май пред празника на св. Валпургия, когато според средновековното поверие в древна Германия на планината Брокен ставали хора и веселия на магьосници и демони - Б пр

101 Стимулиране на симпатиковата нервна система - Б пр

i Concomitant – съпътстващи обстоятелства, съпътстващ

Сподели с приятели:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница