Приложение а проект 10 световни герои – залата на славатаДата03.05.2017
Размер72.91 Kb.
Размер72.91 Kb.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРОЕКТ 10 СВЕТОВНИ ГЕРОИ – ЗАЛАТА НА СЛАВАТА


УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

И ЯДРО

СТАНДАРТИ (ПОСТИЖЕНИЯ)

Гимназиален етап

КОО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Български език:

Социокултурни компетентности

Първо равнище

В дискусия по поставена тема изразява свое становище, като умее да се аргументира убедително. Постига баланс между поднасяне на най-важното и навлизане в детайли. Задава въпроси и дава отговори по същество. Разбира, коментира и интерпретира чужди становища и тяхната аргументация. Открива преднамерена неясност, отклоняване от темата и необосновани твърдения.


Второ равнище

Различава факти от мненияСоциокултурна и езикова компетентност. Устно общуване

Първо равнище


Формулира ясно становище и разгръща аргументацията си; откроява собствена гледна точка.

Участва в дискусия или дебат – самостоятелно или в екип , като проявява толерантност към другите участници.

В хода на диалог резюмира вече казаното; умее да се позовава на чужди мнения.

При публично изказване спазва нормите на книжовния изговор.


Второ равнище


Избира различни реторични стратегии на общуване с оглед на цели, аудитория и тип комуникативна ситуация.

Социокултурна и езикова компетентност. Писмено общуване

Използва различни информационни източници; анализира, сравнява информация от едни източник и различни източници (конспектира, резюмира).

Литература:

Социокултурна и литературна компетентност:Създаване на изказвания и писмени текстове

Първо равнище


Композира изказването или текста с оглед на ясното поставяне на тезата, привежда подходящи доказателства и аргументация, умее да подреди основните части на изказването си така, че да постигне максимално въздействие върху своя възприемател, подбира най- подходящите езикови изразни средства.

Второ равнище


Ориентира се в различни комуникативни ситуации на културно общуване (официална комуникация, академична комуникация)

Събира, анализира и съпоставя литературна информация от различни източници (научни съчинения, критически статии, речници и енциклопедии, библиографски справочници и пр.) като я организира във вид подходящ за конкретната задача.КОО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Първи чужд език

Четене

Първо равнище


Разбира основната информацшя от ...научнопопулярни текстове на стандартен език... като отбелязва в тях въпроси и проблеми, изразени становища, ...намира конкретна информация в проспекти, каталози, справочници.

Второ равнище


Разбира основната информация от ... специализирани текстове на стандартен език.

намира конкретна информация в ... специализирани текстове.


Втори чужд език

Четене


намира конкретна информация в кратки текстове на позната тематика

КОО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Информатика:

Операционни системи
Първо равнище


Използва средствата на операционните системи за организация и управление на файловата система.

Познава принципите на текстообработката , обработката на данни с електронни таблици, електронна поща и ИнтернетВторо равнище


Познава логическата организация на файловите системи и и средствата на ОС за създаване на файлове.


Информационни технологии:

ИТ при решаване на проблеми

Първо равнище


Използва основните възможности на текстообработваща пограма, графичен редактор, табличен процесор, система за управление на бази данни и архивираща програма за рашаване на конкретен проблем.

Разбира и спазва правилата за работа с ИТ.

Познава и спазва правните, етичните и здравните норми за работа с ИТ

Второ равнище


Създава и обработва текстови документи; графични изображения; електронни таблици; бази от данни и архиви от данни чрез общите и специализираните възможности на потребителски продукти с общо предназначение.

Подбира и използва адекватни софтуерни и технически средства на ИТ при конкретни проблеми, подходящи за решаване с ИТ.Комуникиране чрез ИТ

Първо равнище


Търси и подбира информация от различни източници чрез средствата на ИТ.
Второ равнище

Осъществява връзка на компютърни системи с Интернет и използва предоставените услуги.

Използва ИТ за подбиране на подходяща информация и съчетава разнообразни форми за представянето и на непозната и критична публика.


Интегриране на дейности в ИТ

Първо равнище


Създава интегрирани документи.

Прилага различни начини за съхраняване, обединяване и разделяне на документи и обекти.


Второ равнище


Самостоятелно проучва и усвоява непознат софтуер.

Демонстрира умения за работа в екип.КОО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ

История и цивилизация:

Национално и световно историческо и културно наследство

Първо равнище


Използва познания за националните ценности и традиции при анализ на събития от националната история.

Познава паметници и традиции, принадлежащи на различни култури.

Прави оценка на значението на националното и европейското културно наследство в световната цивилизация.

Второ равнище


Използва знания за исторически и културни традиции като ориентир за идентифициране на принадлежност към култури и цивилизации

Човекът в историята

Първо равнище


Разграничава и оценява идеи и действия на личности в историята.

Определя и обяснява глобални проблеми на човечеството и ролята на човека за разрешаването им.

Оценява значението на използването на научните и техническите открития за динамичния напредък на отделни общества.

Второ равнище


Анализира и оценява участието на личността в историческия процес през различните епохи.

Източници на историята


Първо равнище

Извлича и интерпретира информация от различни типове източници.

Търси, подбира и обработва информация с помощта на средствата и ресурсите на ИКТ.

Различава факти, аргументи, идеи, средства за разрешаване на противоречия. Изразява критично отношение при анализ на информация от различни източници.Второ равнище


Служи си с основни техники за самостоятелно набавяне, представяне, аргументиране и анализ на данни.

Открива противоречия и формулира решения на проблеми.География и икономика:

Политическа и стопанска организация на обществото

Първо равнище

Представя съвременната политическа карта на света като резултат от глобалните политически процеси;коментира регионалните конфликти и причините за възникването им.


Второ равнище

Дискутира политическите и икономическите събития в света.
Географски региони в света и страни в тях

Второ равнище


Оценява ролята на международните организации за мира и стабилността в света

Източници на информация и работа с тях

Първо равнище


Проучва и анализира различни видове документи и извлича информация от тях.

Второ равнище


Коментира научни текстове и документи, съдържащи географска информация.

Философия (психология и логика, етика и право, философия)
Себепознание и взаимност

Първо равнище

Познава основните принципи на комуникативността , правенето на избор и вземането на решения.
Второ равнище


Умее да работи в група , да разбира мотивите на чуждото поведение.

Умее да решава конфликти и да решава преговори.

Определя и обяснява различни модели на социално поведение и влияние (конформизъм, насилие и алтруизъм)


Свобода и отговорност

Първо равнище

Може да прилага основни етически правила в анализ на междуличностни отношения и конфликти.

Второ равнище


Разпознава и анализира ценностните основания и моралните последици на човешкото поведение в различните социални сфери.

Различава етическите и правните основания на човешкото поведение.Оценява моралните измерения на правни и политически решения.

Проявява толерантност и уважение към многообразието от ценностни позиции като разбира тяхната културна и национална обусловеност


Критично мислене и създаване на смисъл

Първо равнище


Умее да задава въпроси за по-задълочено аргументиране и по-нататъшно изследване

Демонстрира отвореност и толерантност към различни схващанияВторо равнище


Решава проблеми чрез изследване на контекста, смяна на гледната точка и формулиране на хипотези. Развива контрааргументи на собствените си тези и съзнава, че има различни подходи при разбирането на истината и реалността; различава истината и интереса.

Гражданско образование

Гражданите, политиката, демокрацията

Проследява възникването и развитието на идеята за демокрацията.

Национална идентичност и различия в обществото

Разграничава основните социални групи и общности и коментира интересите и проблемите им.

Познава националните идеали, традиции и ценности и определя място то на България в световната култура.Граждани, права и отговорности

Анализира и съпоставя идеите за свободата, човешките права и гражданските права.

Демонстрира готовност да защитава своите (и на другите) граждански права и отговорности.България и светът

Обосновава идеята за мира като условие за развитие на цивилизацията.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница