Процедура за обучение и придобиване на онс „доктор“ и нс „доктор на науките“ в му-варнаДата27.11.2017
Размер153.3 Kb.
Размер153.3 Kb.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС „ДОКТОР“ И НС „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“ В МУ-ВАРНА
Прием и обучение на докторанти


1.Форми на обучение

Обучението за придобиване на образователната и научна степен „доктор” се осъществява в редовна, задочна или самостоятелна форма. Редовната докторантура е със стипендия (по държавна поръчка) или платена.2.Кой може да кандидатства

За докторанти в МУ–Варна, могат да кандидатстват само лица с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”.3.Къде се извършва обучението

Обучението в докторантура се извършва в Първичното звено, където има поне едно хабилитирано лице по съответната научна специалност. Обучението в докторантура се извършва по акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) докторантски програми4. Продължителност

 • Обучението в редовна докторантура е с продължителност до 3 години, при минимален срок две години.

 • Обучението в задочна докторантура е с продължителност до 4 години, при минимален срок две години.

 • Самостоятелна форма на обучение е със срок до 3 години, при минимален срок една година.

 • Докторантите могат да прекъсват обучението си не повече от два пъти. Докторантите в редовна и задочна форма на обучение могат да прекъсват обучението си общо за срок не по-дълъг от една година.

 • Докторантите на самостоятелна подготовка могат да прекъсват обучението си общо за срок не по-дълъг от две години.

 • Срокът на докторантурата може да се удължава за не повече от една година, с решение на ФС и заповед на Ректора на МУ–Варна.

5. Как се кандидатства

 • Конкурсът за редовни и задочни докторантури се обявява в ДВ и на интернет страницата на МУ–Варна. Срокът за подаване на документите е два месеца от датата на публикуване на обявата

 • Приемът в редовна и задочна докторантура се извършва с конкурс, който се провежда не по-рано от един месец след изтичане на срока за подаване на документи.

 • Приемът на докторанти на самостоятелна подготовка се извършва без изпит през цялата академична година.

 • Кандидатът предлага на КС проект на дисертационен труд, разработен в основната му част (обосновка на дисертабилността на темата, целта, прилаганите методи) и библиография. Обсъждането се провежда на заседание на КС в присъствието на кандидата, където с явно гласуване се взема решение по представения проект.

 • При положително решение на КС, Ръководителят на катедрата прави доклад до Декана на съответния факултет за зачисляване на кандидата в докторантура на самостоятелна подготовка. Докладът съдържа и предложение за: темата на дисертацията, научната област и проект на индивидуалния учебен план на докторанта.

6. Документи за кандидатстване

Кандидатите за участие в конкурса за докторанти подават в отдел „Научна дейност” на МУ–Варна, следните документи: • Заявление до съответния Декан – по образец;

 • Европейски формат на автобиография, с подпис на кандидата;

 • Нотариално заверено копие от диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението, в съответната област на висше образование. Ако кандидатът е получил магистърска степен в чужбина, може да кандидатства след като образователната му степен бъде призната по реда на “Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища” или представя преведено и легализирано копие от дипломата и удостоверение от МОМН за признаването й;

 • Попълнен апликационен формуляр за докторант към МУ–Варна – по образец;

 • Списък с публикации (ако има такива);

 • Документ за платени такси за провеждане на конкурсни изпити по специалност и по чужд език (внесени по банков път по сметката на университета), чийто размер се определя от АС/ с ПМС;

 • Два броя сними (паспортен формат);

 • Кандидатът може да представи и други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Кандидатите за докторанти на самостоятелна подготовка подават и :

 • Протокол от Катедрен съвет;

 • Проект на дисертационния труд на хартиен носител, представящ дисертабилността на темата, целта и задачите, както и методиките на изследването;

 • Проект на индивидуален учебен план;

7. Конкурсни изпити

 • Допуснатите до конкурсен изпит кандидати за редовни докторанти се уведомяват писмено не по-късно от един месец преди датата на първия изпит за: датите на изпитите и конспекти за изпита по специалност и чужд език.

 • Изпитите се провеждат от комисии, назначени със заповед на Ректора на МУ–Варна.

 • Изпитът по специалността е писмен и устен, с отделни оценки. До устен изпит се допускат само получилите най-малко „много добър” (4,50) на писмения изпит. За успешно положили изпита по специалността се считат кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко „много добър” (5,00).

 • За кандидатите, успешно положили изпита по специалност, се провежда изпит по език до 10 дни след изпита по специалността. Успешно положили изпита по чужд език са кандидатите, получили средна оценка не по-ниска от „добър” (4,00).

 • Протоколът от изпита по език се представя на председателя на изпитната комисия по специалността не по-късно от 3 дни след изпита.


8. Зачисляване в докторантура

 • ФС взема решение за зачисляване на кандидатите, утвърждава темата и научния ръководител на докторанта, на основание на което Ректорът на МУ-Варна издава заповед за зачисляване на докторанта.

 • За всеки зачислен към МУ-Варна, докторант се изготвя „Досие на докторанта“, в което се съхраняват документи свързани с неговото кандидатстване, атестиране и предвидените в учебния план дейности.

 • Промяната на темата на дисертационния труд и/или на научния ръководител се допуска, но не по-късно от три месеца преди датата на вътрешната защита със заповед на Ректора на МУ–Варна, въз основа на решение на ФС, по предложение на катедрения съвет.

9. Такси

При зачисляването, докторантите редовна и задочна форма на обучение заплащат държавна такса в размер, определен с Решение на МС еднократно в началото на обучението.10. Какво включва обучението на докторанта

Обучението на докторантите се осъществява по съответната докторска програма и утвърден от ФС индивидуален учебен план и включва: • научно-изследователска дейност;

 • изпити за докторски минимум;

 • посещения и участия в курсове;

 • преподавателска дейност;

 • диагностично-лечебна и/или експериментална дейност;

 • публикации в научни списания и сборници;

 • участия в научни конгреси, конференции, симпозиуми и др. научни прояви.

 • атестиране от Катедрения съвет в края на всяка академична година

Обучението завършва със защита на докторска дисертация.

Индивидуалният учебен план се изготвя от докторантите и научните им ръководители, обсъжда се от Катедрения съвет и се утвърждава от ФС..

11. Права на докторантите:

 • Докторантът се включва в състава на научното звено (Катедра, УНС), в което е зачислен.

 • Докторантът участва в специализации, конференции, научни форуми и др. в страната и чужбина, ако темата на същите е в съответствие с темата на дисертационния труд и проявата е предвидена в индивидуалния план за обучение.

 • Докторантът може да бъде включен с раздели от своя дисертационен труд в научни екипи, разработващи изследователски проекти, финансирани на конкурсна основа

 • Докторантът може да бъде включен в учебно-преподавателската дейност, след съответно решение на Катедрения и Факултетния съвет. Допълнително възложената работа не може да бъде повече от 20% от годишната заетост на асистент.

 • Докторантът по клинична специалност участва в цялостната диагностично-лечебна дейност на съответното клиничното звено в обем не по-голям от 70%.

 • Редовните докторанти ползват всяка учебна година 30 календарни дни ваканция.


12. Отчисляване

 • След изпълнение на индивидуалния учебен план за образователната и научна степен “доктор” и след успешна предзащита, по предложение на Ръководител на катедра, след решение на КС и ФС, докторанът се отчислява с право на защита със заповед на Ректора.

 • Докторантът се отчислява без право на защита по предложение на Ръководителя на катедра или научния ръководител, след решение на КС и ФС, със заповед на Ректора когато:

 • не е изпълнил успешно и в срок ангажиментите си по индивидуалния учебен план и не е положил изискуемите задължителни изпити;

 • е получил две последователни отрицателни оценки при атестиране в края на учебната година;

 • не е защитил, т.е. придобил ОНС „доктор“ в 2-годишен срок след заповедта за отчисляването с право на защита;

 • не е внесъл нормативно определените такси за обучение и подготовка на докторантурата;Условия и ред за придобиване на ОНС „доктор”
1.Изисквания към докторанта за допускане до защита за присъждане на образователната и научна степен „доктор”:

 • Да е отчислен с право на защита;

 • Да е подготвил дисертационен труд, който отразява резултатите от неговите изследвания, съдържа научни или научно-приложими резултати, които представляват оригинален принос в науката

 • Да притежава задълбочени теоретични знания по съответната специалност и способности за самостоятелни научни изследвания.


2. Решение за предзащита

 • Предложение на научния ръководител относно готовността за откриване на процедура за предзащита/вътрешна защита на дисертационния труд.


3.Предзащита

 • Процедурата за предзащита се провежда на заседание на КС, при нужда подсилено от външни членове за съответната Катедра, определени със заповед на Ректора.

 • При провеждане на процедурата се обсъжда дисертационния труд, представен от докторанта и КС взема решение относно:

  • Отчисляване на докторанта с право на защита

  • Предложение за състав на НЖ в състав от пет хабилитирани преподаватели в съответната научна област. Най-малко един от членовете на журито е професор. Най-малко трима от членовете са външни за МУ–Варна.

 • Ръководителят на Катедрата представя доклад до Декана за взетите решения от КС.

4.Избор на НЖ

 • ФС обсъжда и избира членовете на НЖ, в срок не по-късно от 1 месец от предложението на КС и прави предложение до Ректора за утвърждаването му.

 • Ректорът на МУ–Варна, издава заповед в 7-дневен срок за отчисляване на докторанта с право на защита и заповед за определяне състава на НЖ.

5. Изискуеми документи за насрочване на публична защита

 • До 14 дни след издаване заповедта на Ректора за отчисляване с право на защита докторантът подава в отдел „Научна дейност” шест комплекта документи - един с оргинални документи и пет с копия, съдържащи:

  • Заявление за разкриване на процедура по защита - по образец;

  • Препис-извлечение от протокола с положителното решение от КС за готовността за защита;

  • Европейски формат на автобиография с подпис на докторанта;

  • Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие;

  • Заповед за зачисляване;

  • Заповед за отчисляване с право на защита;

  • Протокол от проведен изпит по специалност (докторски минимум);

  • Декларация за оригиналност, a в случаи на участие на колектив – декларация за липса на претенции от съавторите/съгласие на съавторите.

  • Списък на публикациите, свързани с темата на дисертационния труд (не по-малко от три публикации) с подпис на докторанта.

  • Копие на публикациите, свързани с темата на дисертационния труд.

  • Подвързан дисертационен труд на - шест екземпляра.

  • Автореферат на български език - десет екземпляра.

  • Кандидатът може да приложи и други документи, свързани с професионалната квалификации; документи за участия в научни проекти, патенти, внедрявания, научни форуми, конгреси, конференции и др.

6.Първо заседание на НЖ

 • Провежда се в 14-дневен срок от заповедта за назначаване на НЖ, на което се избира председател (от състава на вътрешните членове), който разпределя задълженията по изготвяне на рецензии и становища.

 • В 7-дневен срок от проведеното първо заседание на НЖ, Ректорът на МУ– Варна, издава заповед, въз основа на решенията взети от първото заседание на НЖ, съгласно предходната алинея.

 • Членовете на НЖ изготвят две рецензии (най-малко едната, от които е на външно лице) и три становища. Ръководителят на дисертанта изготвя становище.

 • Рецензиите и становищата завършват с положителна или отрицателна оценка. Те се предават на Научния секретар на МУ–Варна, в срок до три месеца от определянето на журито.


7.Публикуване в Интертет страницата на МУ-Варна на рецензиите, становищата и авторефератът за срок не по-кратък от 15 дни преди датата на защитата.

8.Открито заседание на НЖ за защита на дисертационния труд

 • Заседанието се ръководи от Председателя на журито и протича по следната процедура:

  • Председателят на НЖ представя докторанта.

  • Докторантът представя дисертационния си труд.

  • Членовете на НЖ представят своите рецензии или становища относно качествата на дисертационния труд.

  • Членовете на НЖ и всеки от присъстващите на публичната защита могат да задават въпроси и да правят изказвания.

  • Всеки член на НЖ публично обявява своята оценка – положителна или отрицателна.

  • Председателят на НЖ обявява резултата от защитата.

 • За успешно защитен се счита дисертационен труд, получил най-малко три положителни оценки.

 • При неуспешна защита на дисертацията, до една година може да се обяви нова процедура за защита, след подадена до Ректора на МУ–Варна, молба от кандидата.

 • Решението при втората процедура за защита е окончателно.

 • Образователната и научна степен „доктор” се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно и се удостоверява с диплома, по единен образец утвърден от МОМН, на български език. При заявено писмено искане може да бъде издадена и на английски език.

(3) Дипломата се изпраща в МОМН за регистриране в 3-дневен срок след издаването й.
9. Успешно защитилият докторант попълва информационни карти на Националния център за информация и документация (НАЦИД), които представя в отдел „Научна дейност“ в хартиен и електронен вариант. Образците на информационните карти могат да се ползват от Интернет-страницата на НАЦИД: www.mail.nacid.bg
Раздел III

Придобиване на научна степен „доктор на науките”1.На кого се присъжда

 • Научната степен „доктор на науките” в МУ–Варна, се присъжда на лица, които притежават образователната и научна степен „доктор”, след успешна защита на дисертационен труд.


2. Представяне от кандидата на дисертационния труд и автореферат в съответната Катедра за обсъждане в негово присъствие.

3.Обсъждане на дисертационния труд на заседание на КС.

4.Откриване на процедура за придобиване на НС „доктор на науките” на заседание на КС.

5. При готовност за защита докторантът представя в съответната Катедра :

 • Дисертационен труд в пълен обем на хартиен носител (на български език);

 • Автореферат (на български език);

 • Списък на публикациите по темата (не по-малко от 10);

 • Копия на публикациите на хартиен носител;

 • Дисертантът може да представи и други материали и документи, свързани с дисертационния труд (монографии, учебници, цитирания, импакт фактор на свързаните с дисертацията пълнотекстови публикации, документи за внедрявания, рационализации, патенти и др.);


6.Откриване на процедура за предзащита

Процедура за предзащита се открива с решение на КС и доклад на ръководителя на Катедрата до Ректора на МУ–Варна.7.Предзащита

 • Провежда се пред КС, включващ най-малко 4 хабилитирани преподаватели или преподаватели с придобита научна степен „доктор на науките” в съответната научна област. В случай, че в състава на първичното звено няма необходимия брой хабилитирани преподаватели, със заповед на Ректора се определят хабилитирани лица, които се включват в провеждането на процедурата.

КС обсъжда дисертационния труд, представен от докторанта и взема решение относно готовност за защита пред НЖ и при положителен резултат изготвя предложение за състав на НЖ.

8.Избор на членовете на НЖ от ФС

 • ФС в срок не по-късно от 1 месец от предложението на КС избира НЖ

 • НЖ е в състав от седем хабилитирани преподаватели. Най-малко трима от членовете са професори. Най-малко четирима от членовете на НЖ са външни за МУ–Варна.

 • Ректорът на МУ–Варна, издава в 7-дневен срок заповед за състав на НЖ, след решението на ФС.

9. Необходими документи за провеждане на публична защита, представени от докторанта в 14- дневен срок след издаване заповедта на Ректора:

  • Подвързан дисертационен труд, оформен според изискванията на МУ–Варна (седем екземпляра);

  • Автореферат, оформен според изискванията на МУ–Варна (единадесет екземпляра);

  • Документи (осем комплекта - един оригинален и седем с копия) съдържащи:

   • а. Европейски формат на автобиография с подпис на докторанта;

   • б. Протокол от КС за разкриване на процедура;

   • в. Препис-извлечение от протокола с положителното решение от КС за готовността за защита;

   • г. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението - нотариално заверено копие;

   • д. Диплома за придобита образователна и научна степен „доктор” – нотариално заверено копие;

   • е. Документ/и за придобита специалност;

   • ж. Декларация за оригиналност, a в случай на участие на колектив – декларация за липса на претенции от съавторите/съгласие на съавторите.

   • з. Списък на публикациите, свързани с темата на дисертационния труд (не по- малко от 10 публикации) с подпис на докторанта.

   • и. Публикации, свързани с темата на дисертационния труд на хартиен носител - шест комплекта и един на електронен носител.

 • Кандидатът може да приложи и други документи, свързани с професионалната квалификации: документи за участия в научни проекти, патенти, внедрявания, научни форуми, конгреси, конференции и др.;


10.Първо заседание на НЖ

 • в 14-дневен срок от заповедта НЖ избира председател (от състава на вътрешните си членове), който разпределя задълженията по изготвяне на рецензии и становища.

 • Членовете на НЖ изготвят три рецензии - две от които са от професори, (поне едната от рецензите е на външно лице) и четири становища.

 • Рецензиите и становищата завършват с положителна или отрицателна оценка. Те се предават на Научния секретар на МУ–Варна, в срок до три месеца от определянето на журито


11.Публикуване в Интернет страницата на МУ–Варна

 • За срок не по-кратък от 15 дни преди датата на защитата на Интернет страницата на МУ-Варна се публикува датата на провеждане на защитата, както рецензиите, становищата и авторефератът.

12.Публична защита

 • НЖ провежда открито заседание за защита на дисертационния труд в едномесечен срок след публикуването на автореферата, рецензиите и становищата на интернет страницата на МУ–Варна.

 • За успешно защитен се счита дисертационният труд, получил най-малко четири положителни оценки, като всеки член от журито публично обявява своята оценка.

 • Неуспешно защитената дисертация се връща за преработване. До една година след датата на връщането се обявява нова процедура за защита, ако кандидатът желае това.

 • Решението от втората процедура за защита на дисертацията е окончателно.

 • Научната степен „доктор на науките” се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно и се удостоверява с диплома, издадена от отдел „Научна дейност” при МУ–Варна, по единен образец, утвърден от МОМН на български език, а при заявено писмено искане се издава и на английски език.

13.Такси.

 • Ако дисертантът не е на основен трудов договор към МУ–Варна, заплаща такса, определена с решение на АС.

14. Успешно защитилият докторант попълва информационни карти на Националния център за информация и документация (НАЦИД), които представя в отдел „Научна дейност“ в хартиен и електронен вариант. Образците на информационните карти могат да се ползват от Интернет-страницата на НАЦИД: www.mail.nacid.bg

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница