Процедури по сертификация и ресертификация и правила за Сертификационната комисия на Българската асоциация по управление на проектистраница1/7
Дата02.02.2017
Размер0.71 Mb.
Размер0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Bulgarian Project Management Association

Certification Procedure

Процедури по сертификация и ресертификация

и правила за
Сертификационната комисия
на Българската асоциация по управление на проекти


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Цел
Цел на тези процедури е:

   1. Създаването на организация и правила за надеждно и безпристрастно определяне съответствието на компетенциите на ръководителите на проекти със съществените изисквания за професията, съобразно Националните изисквания за компетентост по управление на проекти (Национални изисквания)

   2. Определяне на системата, механизма, функциите, отговорностите, сроковете и условията за сертифициране и ресертифициране на Ръководители на проекти в България.

   3. Внедряването на процедури, гарантиращи безпристрастност и независимост, съгласно международните и национални стандарти към органите по сертификация на персонал

   4. Планиране и структуриране на процеса на сертифициране по начин, който осигурява обективно и систематично потвърждаване на всички изисквания на схемата, посредством достатъчни документални доказателства, представени в потвърждение на компетентността на кандидатите


  1. “Сертификация” е признаването от Българската асоциация по управление на проекти (БАУП) на компетентността на физически лица да изпълняват функциите на Ръководители на проекти

  2. Сертификацията е доброволна

  3. На сертификация за Ръководители на проекти подлежат единствено физически лица

  4. Сертификационната процедура е приложима независимо от спецификата и типа на компаниите, организациите, институциите, направленията и сферите на икономиката, в които се прилага управлението на проекти

  5. Сертификацията е гаранция за придобити от всяко сертифицирано лице минимално необходими квалификация и/или компетенции за всяко ниво и според изискванията за техния обхват за това ниво

   1. Оценката на квалификация по смисъла на процедурата по сертификация разглежда придобитите знания за управлението на проекти

т.2 Оценката на компетенциите включва оценка на придобитите знания, умения и личностни качества на кандидата като ръководител на проекти

т. 3 Най-ниското възможно ниво на сертификация включва оценката по т.1, а всички останали включват оценки по т.2, с нарастваща степен на сложност от гледна точка на управлението на проектиПринципи и стандарти за качество
  1. Сертифицирането се извършва без разлика на пол, възраст, раса, етническа, национална или религиозна принадлежност, политическа, социална или сексуална ориентация, обществено или социално положение, неравностойно положение и други

(2) Сертификационният процес и стандарти са валидни еднакво за всички, независимо от професионалната принадлежност на кандидатите. Професионалният опит е необходим и се оценява от гледна точка на приложимите знания и умения на кандидата и реално отразените в практика компетенции по управление на проекти, но не и по отношение на съществото на самите проекти и/или институциите и/или лицата, за или с които такова управление е било извършвано

(3) Сертификацията се извършва при спазване принципите на законност, безпристрастност, публичност, доброволност, равнопоставеност, опазване на производствената и търговската тайна, забрана за злоупотреба с лични и професионални данни, поверителност, обективност, компетентност, отговорност и уважение към личността и професията на ръководителя на проекти, както и на основата на общо съгласие на всички заинтересовани страни(4) Принципите по предходните алинеи се реализират чрез:

   1. отчитане интересите на всички заинтересовани страни

   2. въвеждане на система и правила, гарантиращи спазването на тези принципи

   3. провеждане на редовни срещи (сесии) със страните, участващи в процеса на реализация на процедурата

   4. даване на устни или писмени препоръки или варианти за решаване на спорове, когато такива възникват

   5. назначаване на лица с необходимият опит и експертност за оценители и в органите на управление

   6. налагането на строги санкции при нарушения на тези принципи, включително и след издаването на сертификат

   7. минимизиране на възможностите за допускане на изключения от общите изисквания и правила, както и документиране на всички такива случаи по начин, който позволява последваща оценка и проследяване на мотивите и решенията на съответните органи

   8. редовно следене на процеса, подадените жалби и решенията на възникналите казуси, идентифициране на рисковете и минимизиране на вероятността от тяхното проявление и/или ефектите от това, особено по отношение на потенциалните източници на конфликт на интереси

   9. редовен мониторинг на най-добрите практики в областта и прилагане на най-новите стандарти за качество по отношение на процеса и на сертифициращите органи

   10. съдействие за извършване на одит и съобразяване с оценките и препоръките на акредитиращите и ратифициращи институции, съгласно правилника и решенията на Сертификационната комисияОбщи положения и организация на сертифицирането  1. Сертификацията се извършва при условията и по реда, определени според утвърдените процедури и правила за сертификация на СК

  2. Сертификационната процедура описва механизма на процеса по сертифициране

  3. Процесът по сертификация се състои от различни фази за оценка на кандидатите за сертификация като Ръководители на проекти, предхождани от предварителна фаза за оценка на заявителите

  4. Фазите за оценка се прилагат по отношение на нива B, С и D на Международната асоциация по управление на проекти. Тези нива определят обхвата на сертификацията

  5. Процедурите и правилата за сертификация се публикуват в официалния бюлетин и/или на страницата на БАУП в Интернет

  6. Отклонения от описаните процедури са допустими единствено, когато са основателни, което се определя с писмено мотивиране на решение за допускане на отклонение от процедурата. Констатираните отклонения трябва да бъдат документирани така, че да бъдат проследими


(1) Сертифициращият орган за България изпълнява изискванията на стандарта ISO/IEC 17024:2012, както и на всяко последващо изменение на този стандарт Международната асоциация по управление на проекти следва да извърши ратификация на сертификационната процедура на базата на международно признати стандарти и последната версия на приетите от нея изисквания за компетентност (International competence baseline) и допълнителни процедури.

  1. Групата за управление на схемата (ГУС) е оперативен орган към сертификационната комисия

  2. ГУС извършва организацията, координацията и мониторинг на процеса на сертификация

  3. Персоналният състав на ГУС се назначава/преназначава с решение на УС на СК към БАУП

  4. Персоналът, участващ в състава на ГУС не е задължително да бъде назначен на трудов или граждански договор към СК. Членовете на ГУС следят за недопускането на конфликт на интереси, който може да дискредитира сертификационния процес, породен от заетостта на персоналния състав в други организации

  5. За избягване на каквото и да било съмнение, принадлежността на дадено лице като член на Българската асоциация по управление на проекти и/или към неин ръководен орган, и/или към орган на СК, не е основание за заобикаляне на процедурите и правилата за сертифициране, по какъвто и да било начин

  6. Членството в други професионални организации, както и/или участието в образователни курсове и семинари на БАУП и/или нейни членове не е основание за заобикаляне на процедурите и правилата за сертифициране


  1. ГУС изпълнява решенията на УС на СК и дава предложения по отношение на изискванията и оперативните въпроси, организация, функции и правила, приложими в сертификационната процедура

  2. Решенията на ГУС имат незадължителен характер по отношение на останалите органи на СК

  3. ГУС се грижи за прилагането на настоящите правила и процедури, както и за изпълнението на Решенията на УС на СК


  1. Групата за управление на схемата:

   1. следи за прилагането на процедурите и правилата за сертификация и ресертификация

   2. отправя предложения до УС на СК относно обхвата на сертификацията, ограничаване или временно ограничаване обхвата на сертификацията, спиране на процеса на сертификация за определен период от време, възобновяване на процеса на сертификация, разширяване обхвата на сертификацията или ресертификацията, извършването на ресертификация и други

   3. разработва специфични правила, документи, формуляри и специализирани въпросници, приложими в процеса на сертифициране

   4. участва в мероприятия за разясняване процеса на сертификация

   5. дава становища по проекти на Решения, свързани с процеса по сертификация

   6. осигурява информационното обслужване на звената на СК, включително, но не само, чрез изготвяне на доклади, проучвания, анализи на пазарната среда, мониторингът на най-добрите практики в областта на сертифицирането на физически лица

   7. изготвя ежегоден доклад и запознава органите на СК със съдържанието му

   8. предлага специализирани правила за отчитане съответствието на сертификация с изискванията за заявителите за сертификация по Националните изисквания за компетентност и приложимите международни стандарти

   9. има надзорни функции и установява не/спазването на професионалната етика и правила от страна на лицата, преминали сертификация и/или ресертификация

   10. взема решение относно валидността на предоставените от заявителите документи, определя правилата, сроковете и изискуемите документи за всяка фаза от сертификационния процес

   11. уведомява сертифицираните лица за нови решения на СК, в случаите когато тези решения засягат валидността, срока и/или обхвата на издадените сертификати

   12. Групата за управление на схемата не оценява заявителите и кандидатите, а следи за изпълнението на предварителните административни изисквания, на които заявителите трябва да отговарят преди да станат реални кандидати за сертификация.

   13. използва, съхранява и документира целия процес на сертификация и резултатите от нея за всеки отделен заявител и кандидат

   14. подддържа и актуализира публичен регистър на издадените сертификати

   15. следи за валидността, сроковете, уведомленията, плащанията, използването на сертификата, спазването на приетите от сертифицираните лица норми и професионални стандарти и други

   16. провежда редовна оценка на качеството на процедурата по сертифициране и оптимизира правилата и функциите за нейното изпълнение

   17. отправя предложения за изменение/допълнение на процедурата по сертифициране и свързаните с нея правила

   18. констатира и документира отклонения от процедурата за сертификация и отправя предложения за тяхното елиминиране

   19. идентифицира заинтересованите страни по определени казуси и определя лицата, които могат да ги представляват и защитават интересите им чрез участието си в Групата за управление на схемата

   20. Групата за управление на схемата е запозната с Националните изисквания за компетентност и всички последни изменения и подпомага изготвянето на анализ, оценка и предложения по отношение на процеса на сертификация, както и по отношение ревизирането на Националните изисквания за компетентност, които отправя към УС на СК

   21. изпълнява и други функции и задачи съгласно утвърдените си правила за работа, включително и по изпълнение на взети от УС на СК и УС на БАУП решения.


  1. За правилното и надеждно документиране на сертификационния процес, с оглед неговата прозрачност и възможност за проследяване на взети решения, Групата за управление на схемата приема отделна програма и внедрява система за архивиране и запазване на всички документи, свързани със сертификацията на всеки кандидат и заявител
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница