Процедури по сертификация и ресертификация и правила за Сертификационната комисия на Българската асоциация по управление на проектистраница2/7
Дата02.02.2017
Размер0.71 Mb.
Размер0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ПРОЦЕДУРА ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

Подготовка и консултации
  1. При изразено желание на потенциален заявител за сертифициране, или от друго физическо или юридическо лице, както и в съответствие с приет от УС на СК план, се провеждат консултации с потенциалния/те заявител/и и/или техни организации и други заинтересовани страни

  2. Консултациите по ал.1 могат да имат за цел обсъждането и изясняването на една или повече от следните теми:

   1. цел и полза от сертифицирането

   2. основни предпоставки за сертифицирането

   3. сертификационна процедура

   4. документи, област на валидност

   5. предполагаеми разходи

   6. срокове

   7. организация на процеса, критерии, правила и други

  3. Консултации относно процедурата и правилата за сертификация се провеждат от и/или в присъствието на представител на Групата за управление на схемата и задължително с участието на поне един сертифициран оценител

  4. Консултациите могат да бъдат провеждани в една от следните форми

   1. Конференции, информационни дни и други масови мероприятия, когато се налага осведомяването за някоя от темите по ал.2 пред голяма аудитория

   2. консултации чрез интервю, разговор лице в лице с потенциални заявители, кандидати и/или представители на други заинтересовани страни, включително фирми

   3. консултации по телефон, факс и/или чрез писмена кореспонденция

   4. консултации чрез е-мейл и/или чрез форма за въпроси и отговори на сайта на БАУП

  5. Представител на ГУС е длъжен да бъде достъпен за провеждането на подобни консултации,

  6. Информационни дни се провеждат най-малко веднъж годишно. Графикът за тях се приема с Решение на УС на СК и се оповестява публично чрез Интернет сайта на БАУП

  7. За всяка индивидуално проведена консултация се записват името, контактите за обратна връзка, въпросите и дадените на потенциалния заявител или кандидат отговори. В сайта на БАУП се предоставят отговорите на често задаваните въпроси с цел улеснение на потенциалните кандидати и утвърждаването на максимална степен на прозрачност

  8. Консултациите не могат да имат за цел предоставянето на инструктаж и/или обучение на потенциалните кандидати


  1. С оглед подобряването на възможностите за подготовка на заявителите и потенциалните кандидати, ГУС се грижи на Интернет сайта на БАУП да има винаги вярна, точна и актуална информация по отношение на самата процедура

  2. ГУС може да поставя и допълнителни учебни материали на Интернет сайта на БАУП по молба и със съгласието на Оценителите или членовете на УС на СК или на УС на БАУП

   1. Информацията по тази алинея следва да е публично достъпна

   2. Информацията по ал.2 може да включва данни и предпоставки за компетентност, примери и описания на процеса на сертификация

   3. Информацията по ал.2 не може да води до заключението, че използването на определен доставчик на услуги по обучение и повишаване на квалификацията на потенциални кандидати ще доведе до по-лесен, по-евтин или по какъвто и да било друг начин опростен процес и/или критерии за сертификация.

  3. Задължително, но не само, ГУС следва да се ангажира с предоставянето на достъп или информация за начините за достъп до Националните изисквания за компетентност по управление на проекти, приложимите стандарти и критерии, както и достъп до всички документи, формуляри и декларации, които заявителят за сертификация и/или ресертификация следва да подаде преди, по време и след процеса на сертификация.

  4. Информацията по ал.2 задължително включва описание на ангажиментите, които поема заявителят и успешно преминалият процедурата по сертификация кандидат, особено по отношение на СК, БАУП и професията на ръководител на проекти като цялоПроцес на сертификация
Заявление  1. Лицето, което желае да премине процедура на сертифициране (заявител), подава заявление, придружено със съответните документи, посочени в процедурите за сертификация на СК

  2. Заявлението е предназначено за идентифициране на заявителя и сертификационното ниво на Международната асоциация по управление на проекти, за което той желае да бъде допуснат да кандидатства. Формата за заявление на сертифициращия орган трябва да съдържа изискуемите лични данни и съгласието на лицето за предоставянето им информирано и доброволно

  3. Заявителят следва да декларира, че е запознат с условията на сертифициращия процес и със задълженията на лицето, сертифицирано за управление на проекти. В тези задължения влизат предоставянето на данни за проектите, програмите и портфолията и изискването да заплати такса за сертифициране

   1. На заявителя освен това трябва да му бъде известно, че списъците на притежателите на сертификати са публично достояние, както и минимално изискуемите реквизити, публично достояне по отношение на регистъра на издадените сертификати

   2. Заявителят познава последствията от злоупотребата със сертификата и от всяко прекъсване на ангажимента му към управлението на проекти

  4. Познаването на фактите по ал. 2 – 3 се декларира писмено от заявителя по формуляр, изготвен от Групата за управление на схемата

  5. Заявителят по ал. 1, подписва декларации, с които се задължава да спазва изискванията за сертификация и правилата на Сертификационната комисия, както и етичните норми и ангажиментите му/и към управление на проекти


  1. Заявителят заплаща начална такса за преглеждане на документацията. Платежното нареждане се прилага към заявлението

  2. Размерът на таксата се определя с решение на Управителния Съвет на СК

  3. Заплатената такса по ал.1 не подлежи на връщане в случай, че заявителят не е одобрен за преминаване на сертификационна процедура

(4) Заплатената такса по ал.1 е минимална. Наличието на заплатена начална такса не е основание за неплащане на такса за сертифициране
  1. Заявител, чиято кандидатура за преминаване на процедура по сертифициране е одобрена, е длъжен да заплати такса за сертифициране, преди да премине същинският процес на сертификация

  2. Размерът на таксата за сертифициране се определя с решение на Управителния Съвет на СК

  3. Кандидатът е длъжен да предостави копие от платежното нареждане за платена такса до три месеца от получаване на известието за допускане до сертификационната процедура, но не по-късно от един месец преди реалното провеждане на първия етап от тази процедура, за която кандидатът е бил предвиден за явяване

  4. Неизпълнението на разпоредбите на ал.3 може да доведе до отлагане допускането на кандидата до процедура по сертификация до следващата обявена дата, а когато такова плащане не е настъпило, до обявяване на одобрението на заявителя за невалидно

  5. Заплатената по ал.1 такса не подлежи на връщане в случай, че кандидатът не успее да премине успешно сертификационната процедура поради установена недостатъчна компетентност за съответното ниво

  6. Когато кандидатът е допуснат до сертификационна процедура, но по обективни причини не може да се яви на предвидените изпити и/или интервюта в процеса на сертификация, кандидатът запазва правото си да се яви на всяка следваща обявена дата, но не по-късно от една година от датата на решението за допускане на заявителя като кандидат за участие в процедурата

  7. Заплатената такса подлежи на връщане единствено по чл.16, ал.2, когато процедурата за сертификация се отлага по вина и/или поради невъзможност за изпълнение от страна на Сертификационната комисия

  1. Към заявлението и декларациите, заявителят подава професионална автобиография по формуляр, включващ данни за образование, професионални квалификации и данни за професионалното развитие

  2. Заявителят предоставя имената на поне двама души, които могат да дадат референции и от които сертифициращият орган може да получи допълнителна информация в случай на съмнения и/или допълнителна проверка, осъществявана по преценка на оценителите и/или членовете на Комитета за управление на схемата

  3. Заявителят попълва форма за Самооценка за достигнатото ниво на развитие на професионалния си живот точно и добросъвестно


  1. С оглед избягване на случаи, в които би могло да възникне съмнение относно безпристрасното и независимо оценяване от страна на оценителите, не се допуска оценителите и който и да било кандидат за сертифициране да бъдат свързани лица

  2. ГУС, след обстойно запознаване с декларациите на заявителя, може да предложи на Управителния съвет на СК назначаването и/или избягването на назначаване на оценител, за който съществува риск да се яви свързано лице с който и да било кандидат

  3. Установяването на наличието или неналичието на основания по ал.2 се извършва чрез:

   1. Декларация от страна на заявителя относно лицата, които заявителят познава от списъка с оценителите, който е публичен

   2. Декларация от страна на оценителите, че не се явяват свързани лица с нито един от кандидатите за сертификация по представен от Групата за управление на схемата списък

  4. Проследяване на институциите, в които даден оценител е работил и/или е преподавал или работи и/или преподава понастоящем и съпоставка на тези институции с описаните в професионалната автобиография на кандидата, както и по отношение на представените от него проекти

  5. При наличието на основания по ал.2 и ал.3, УС на СК е длъжен да назначи друг оценител за оценка на кандидатите, за когото основания по ал.2 не трябва да бъдат налични, което се доказва от Групата за управление на схемата по реда на ал.3

  6. Не се допуска оценяването на кандидат за сертификация от оценител, който в рамките на предходните две години е провеждал курсове и обучение на кандидата, свързани с подготовката му за етапите на оценка и подобряване на неговата компетентност по управление на проекти по същество

  7. Ал.6 не се прилага по отношение на проведени курсове и обучения, чиято цел е разясняване схемата, процедурата и правилата за сертифициране, доколкото те не представляват инструктаж или обучение по управление на проекти по същество

  1. Съгласно изискванията за нивата за оценка, към заявлението, заявителят прилага списък на проекти, програми, портфолия и референции, който показва всички проекти, програми и портфолиа, с които заявителят е бил ангажиран за периода на набиране на опит по управлението на проекти, изискващ се за съответното ниво, във формат предоставен от Групата за управление на схемата

  2. Ал.1 се прилага и при заявление за ресертифициране, като се изисква описание на проекти, програми и портфолиа само за периода, след издаване на последния сертификат

  3. За всеки проект, програма или портфолио, в който лицето е било ангажирано трябва да бъде дадена подробна информация относно:

   1. характеристиките на проекта, програмата или портфолиото

   2. ролята на заявителя при управлението на проекта и неговите отговорности в рамките на проекта, програмата или портфолиото

   3. продължителността и интензивността на ангажимента на заявителя

  4. Заявителят избира един от проектите, програма или портфолио от проекти по ал.1, който ще е основа за разработвания по сертификационната процедура доклад, когато е кандидат за сертификация за ниво С. При избора си, кандидатът задължително определя отрасъла и спецификата на дейностите в проекта от гледна точка на икономическото направление, в който той е бил реализиран

  1. Заявителят подава подписан формуляр-декларация, че съзнателно и доброволно предоставя исканата информация, като гарантира за нейната достоверност, точност и пълнота

  2. При непълнота или нередовност в представените документи, на заявителя се определя допустим и реалистичен срок за отстраняването им

  3. При неизпълнение на дадените указания заявлението с подадените документи се счита за невалидно, за което заявителят бива уведомен от Групата за управление на схемата

  4. В случай на установяване наличието на подвеждащи данни, които са/са били от съществено значение за допускането на заявителя до процедура по кандидатстване, той бива уведомен и му се дава право да бъде изслушан

  5. Неявяването на заявителя на такова изслушване без уважителни причини се приема за отказ за съдействие и е основание за обявяване на неговата кандидатура за невалидна, а в случай, че нарушението е установено след като такъв сертификат е бил издаден, и до невалидност на издаденият по тази процедура сертификат

  6. В случай, че се установи, че заявителят умишлено е укрил важна за сертификационната процедура информация и/или с умисъл е предоставил документи с невярно съдържание, заявителят няма право да кандидатства за допускане до сертификационна процедура до изтичането на три години от вземане на решение за наличието на такива факти


  1. С установяване наличието и истинността на всички необходими документи и на компетентността си за извършване на сертификация по отношение на заявения обхват, местоположение на дейността, език, използван от лицето и други специфични условия във връзка с изискванията за сертификация, се открива процедура за сертификация на заявителите

  2. В случай на неизпълнение на изискванията по ал. 1 процедура за сертификация не се открива, като документите на заявителя се запазват за бъдеща референция

  3. Случаят по ал.2 може да бъде приложим и преди подаването на всички необходими документи, когато са налице явни пречки и/или индикации, че процедурата по сертификация не може да бъде извършена с необходимото качество и в срок


  1. С решение на УС при получено одобрение на процедурата от Групата за управление на схемата, се назначават най-малко двама оценители, които проверяват наличието или неналичието на основания за допускане на кандидати за сертификация за ниво С


  1. На този етап на заявителя може да му бъде отказано правото за допускане до процедура за сертификация за желаното от него ниво

  2. Основания за отказ по ал.1, могат да бъдат

   1. Непълнота на изискуемата документация, неточности в съдържанието, или недробосъвестност и други

   2. Незаплатена такса по чл.13

   3. Липса на минимално изискуем опит и/или компетенции и/или квалификация за получаване на сертификат за съответното ниво. Наличието на това основание за отказ се определя от най-малко двама оценители

   4. Оценителите по т.3 определят дали заявителят отговаря на входните изисквания за всяко ниво според обхвата на исканата сертификация съгласно Националните изисквания за компетентност по управление на проекти

    1. Входните изисквания са базирани на определен брой години подходящ опит, които по преценка на оценителите и/или самооценката на заявителя могат да бъдат съотнесени към образователното ниво на кандидата

    2. Образованието и обучението не могат да заменят наличието на достатъчен опит, необходим за получаване на сертификат за ниво С на Международната асоциация по управление на проекти

    3. Неналичието на специално образование по управление на проекти не е основание за недопускане на заявители до процедура по сертификация

   5. други основания, свързани с валидност на наложена санкция по повод спазването на стандартите за управление на проекти или срокове

  3. Случаите по ал.2 т.5, включително и процедурите за тяхното установяване, се определят допълнително по предложение на Групата за управление на схемата, Комисията по жалбите и/или Обществения съвет и с одобрението на Управителния съвет на Сертификационната комисия

  4. Основанието по ал.2 т.3 и т.4 е неприложимо, когато заявителят е посочил, че желае да премине процедура по сертификация за ниво D

  5. Отказът заявителят да бъде допуснат до участие в сертификационният процес се определя с Решение на УС на СК, по предложение на Оценителите и/или Групата за управление на схемата. Групата за управление на схемата уведомява заявителя за това решение в срок до 15 работни дни след постановяване на Решението за отказ

  6. Заявителят има право да изиска обяснение на мотивите за това решение

  7. При изразено несъгласие с основанията за получен отказ по ал. 2, след запознаване с мотивите по ал.7, заявителят има право да обжалва това решение за допускане до процедура по сертифициране пред Комисията по жалбите.

  8. Решението на Комисията по жалбите е окончателно


  1. При липса на основание за отказ на заявителя и положителна начална оценка относно включването на заявителя в сертификационната процедура за съответното ниво, УС на СК взема решение за откриване на процедура за сертификация за всички кандидати, които се изброявят поименно

  2. Заявителят с положително решение по ал.1 се определя като кандидат за придобиване на сертификат по управление на проекти за заявеното ниво, за което бива изрично известен

  3. Известието по ал.2 кандидатът получава под формата на текст с одобрение за участие в сертифициращия процес за съответното ниво, което се изпраща до кандидата

  4. Към известието се прилага информация за предстоящите изпитни дати, на които лицето следва да се яви за по-нататъшна сертификация

  5. Известието включва и персонален идентификационен номер на кандидата, който се определя служебно и е известен единствено на Групата за управление на схемата, с цел гарантиране анонимността на кандидата по отношение на писмените изпити. Кандидатът, както и представителите на Групата за управление на схемата нямат право да разкриват този номер пред трети лица

  6. Кандидатът е длъжен да поиска персонален идентификационен номер, в случай, че такъв не е получен заедно с известието

  7. За всеки кандидат, чрез неговия персонален идентификационен номер, се определят оценителиПисмен изпит  1. Кандидатите за нива от D и C задължително преминават писмен изпит

  2. Задължителният изпит по ал.1 включва всички елементи на компетентност от Изискванията за компетентност на Българската асоциация по управление на проекти

  3. Изпитът има за цел оценяването на теоретичната подготовка на кандидата, както и на придобитите от него знания в областта на управлението на проекти

  4. Изпитът е писмен и включва:

   1. Тестова част

   2. Интелектуални задачи по даден(и) казус(и) и есе в свободна форма върху избран(и) елемент(и) от Изискванията за компетентност

  5. Оценителите разработват

   1. Въпросите

   2. Възможните отговори на закритите въпроси

   3. Казуси, интелектуални задачи и възможни теми за свободното есе

  6. Изпитът следва

   1. да включва такава извадка от темите, засегнати в Националните изисквания за компетентност, така че оценката да гарантира ниво на владеене на материала в достатъчна степен за съответното ниво

   2. да бъде прегледан от оценител, който не е участвал в процеса на формулиране на въпросите, отговорите, казусите, интелектуалните задачи и темите за есе
  1. Продължителността на писмения изпит е 3 часа, независимо от нивото, за което се отнася

  2. Изпитите се провеждат по предварително обявен график, включващ датата, часа, мястото и персоналният идентификационен номер на кандидата

  3. По време на изпита в залата за провеждането му трябва да присъстват освен самите кандидати и поне един квестор, представител на Групата за управление на схемата или Секретариата на СК

  4. Квесторът по ал.9 е длъжен

   1. да идентифицира всеки кандидат по документ за самоличност

   2. да следи за спазването на тишина и дисциплина по време на провеждане на изпита

   3. да следи за ограничаване възможността за преписване, използване на помощни материали и/или подсказване на кандидатите

   4. да не допуска закъснели кандидати за съответния изпит, когато закъснението е над 10 минути

   5. да уведоми УС на СК за случаите по т.3 чрез Индивидуален протокол за всеки изпит

  5. При доказана измама или опит за измама по време на изпит, процедурата за съответния кандидат се анулира и се забранява допускането му до следваща подобна процедура до изтичане на три години от датата на извършеното нарушение

  6. В залата не се допуска присъствието на оценители по време на провеждане на самия изпит

  7. Забранява се провеждането на писмен изпит за по-малко от двама кандидати


  1. Оценяването на резултатите от писмения изпит се извършва от най-малко един оценител за ниво D и поне двама оценители за ниво С

  2. Когато е налице разминаване в оценката на двама оценители с по-малко от 20%, крайната оценка се формира като средно-аритметично от оценките на двамата оценители. Във всеки друг случай, оценителите се стремят да постигнат консенсус по крайната оценка. Когато това е невъзможно, се назначава трети оценител-арбитър. Крайната оценка в тези случаи е средно-аритметично от оценките на тримата оценители.

  3. Оценителите нямат право да знаят персоналните данни на кандидат при оценяването на писмения му изпит. Оценката на писмения изпит се поставя на всеки кандидат, идентифициран единствено чрез уникалния идентификационен номер, получен при одобряване на заявлението

  4. Оценителите изпращат списък с получените оценки за всеки номердо Групата за управление на схемата

  5. Групата за управление на схемата оповестява резултатите чрез интернет сайта на БАУП, използвайки персоналният номер на кандидатите, без да прави публично достояние техните лични данни

  6. Когато има основание да се счита, че поради малкия брой на успешно преминалите процеса на сертификация или поради малкия брой на явилите се кандидати, е възможно установяването на персоналните оценки на кандидатите, ал. 5 не се прилага и не се допуска публикуването на данни за получените оценки, с цел избягване идентификацията на определено лице

  7. Данни, които обобщават резултатите за по-малко от три лица, или статистически данни и оценки, в които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем не могат да бъдат разгласявани

  8. Оценката следва да бъде достояние на кандидатите поне две седмици преди провеждането на следващите изпитни процедури от сертификационния процес

  9. Кандидатите имат право да получат информация за допуснатите грешки и/или мотивите за дадената оценка, чрез писмено заявление по формуляр, изпратен до Групата за управление на схемата най-късно до десет работни дни след оповестяване на резултатите. Обратната връзка по настоящата алинея се предоставя от водещия оценител в присъствието на представител на Групата за управление на схемата. Следва да се отчита, че ролята на сертифициращия орган е да оцени компетентността на кандидата, а не да предоставя инструктаж или обучение

  10. Кандидатът има право да обжалва мотивите за дадената оценка пред Комисията по жалбите в десет-дневен срок от получаването на обратна връзка по ал.9.

  11. Кандидатите нямат право да се възползват от процедурата по обжалване, ако не са преминали процедурата по ал.9, освен в случаите, когато към жалбата за получената оценка не се приложи обосновка за нежеланието и/или невъзможността на кандидата да премине тази процедура. Основателността на дадената обосновка се преценява от Комисията по жалбите, за което уведомява Групата по управление на схемата, с цел оптимизиране на процеса вбъдеще

  12. Единствено кандидатът, който е преминал успешно писмения изпит, има право да участва в по-нататъшната процедура в сертификационния процес


Доклад  1. Всеки кандидат за сертифициране за ниво B или ниво С предоставя доклад за приложението на компетентността за управление на проекти в реален казус по отношение на проект, в който е приложимо управление на проекти с ограничена комплексност

  2. Докладът е важна основа за последващото интервю

  3. Докладът не включва описание на съдържанието и историята на проекта, а представяне, обосновка и оценка на предприетите действия от гледна точка на управлението на проекти

  4. Съдържанието на доклада включва описание на типични ситуации от управлението на проекта, задачи, действия и резултати, ролите на кандидата и на другите участващи страни, приложените методи и инструменти и придобития опит и направените изводи – по отношение на голям брой елементи за компетентност от Изискванията за компетентност на Българската асоциация по управление на проекти

  5. Дължината на доклада е променлива величина поради различията в сложността и/или типа на проекта и стила на писане. Кандидатът е длъжен да се запознае с описаните в Националните изисквания за компетентност по управление на проекти характеристики на докладите. Препоръчва се основното тяло на доклада да е между 5 и 15 страници за ниво С и между 10 и 25 страници за ниво B, с максимален брой приложения – до 10 за ниво С и до 15 за ниво В.

  6. Минималният брой компетенции, които докладите следва да засягат са:

   1. За ниво С - 12 бр. технически, 5 бр. поведенчески и 4 контекстуални

   2. За ниво В – 14 бр. технически, 8 бр. поведенчески и 6 контекстуални

  7. Кандидатът изпраща доклада чрез поща, електронна поща и/или лично до Секретариата до десет дни преди провеждане на интервюто, когато такова е предвидено според процедурата и обхвата на искания сертификат, освен ако не е уговорено друго между кандидатите и ГУС

  8. Оценката на доклада за проекта е индивидуална за всеки кандидат и произтича от точността и изчерпателността на отговорите на кандидата по отношение на изложените в проекта идеи и процедури и нивото на подготовка на кандидата, по отношение на Националните изисквания за компетентност

  9. Оценката на изготвените доклади е обща, поставена от поне двама оценители, които сравняват и обсъждат мотивите и основанията до постигане на съгласие за тази оценка

  10. Препоръчително е единият от оценителите да представлява този сектор на икономиката, за който се отнася доклада на кандидата, а другият да е от друг сектор

  11. Кандидатът няма право да знае оценката на доклада и мотивите за нея до преминаването на интервю в процеса на сертификация, когато преминава процедура за сертификация за ниво С или ниво ВИнтервю  1. Интервюто е задължителен елемент за оценка на кандидатите за сертификация за ниво С и ниво В на Международната асоциация по управление на проекти

  2. По време на интервюто оценителите задават въпроси, които предварително са подготвили, във връзка с получения доклад, самооценката на кандидата, отговорите от писмения изпит и/или референциите

  3. Кандидатът може да илюстрира своите отговори, като представи документи в допълнение към докладите по време на самото интервю. Копия от тези документи се изпращат на Групата за управление на схемата и се архивират в документацията за всеки кандидат след приключване на интервюто

  4. Продължителността на интервюто е приблизителна поради различията в езика, проекта и стила на взаимодействие. Въпреки това, интервюто не може да бъде по-дълго от три астрономически часа.

  5. Минималната продължителност на интервюто за кандидати за сертификация за ниво С е 60 минути. Във всеки случай, по време на самото интервю се предвиждат почивки от поне петнадесет минути на всеки 90 минути ефективен разговор.

  6. Оценката от интервюто се поставя най-малко от двама оценители, като

   1. Всеки оценител дава отделна оценка

   2. Оценителите обсъждат дадените оценки и дават една обща оценка, заедно с мотивите за неяОбратна връзка  1. За постоянно усъвършенстване на процеса на сертификация всеки кандидат следва да попълни формуляр за обратна връзка относно процедурите и процеса на сертификация

  2. Обратната връзка не се предоставя на оценителите. Тя не може да влияе върху окончателното решение за придобиване на сертификат.Решение  1. Оценителите предоставят на Групата за управление на схемата подписани от тях :

   1. информация за процеса, оценките и резултатите на всеки от кандидатите, заедно с мотивите за тях

   2. матрица за окончателна оценка по Националните изисквания за компетентност

   3. окончателно решение под формата на препоръка за одобряването или неодобряването на кандидата

  2. Групата за управление на схемата оповестява резултатите на сайта на БАУП, използвайки персоналния номер на кандидатите, без да прави публично достояние техните лични данни

  3. Осигурява се правото на обратна връзка и информация за мотивите и дадената оценка

  4. С изтичането на двуседмичен срок от оценяването на кандидатите по последния предвиден по настоящата процедура елемент, според обхвата на заявеното ниво за сертификация за всеки от кандидатите, които са преминали успешно процеса на сертификация и са доказали наличието на компетентност за съответното ниво, съгласно Националните изисквания, Групата за управление на схемата уведомява УС на СК за оценките на тези кандидати

  5. Управителният съвет взема решение за издаване или неиздаване на сертификат за съответното ниво въз основа на поставените оценки и всички фактори, имащи отношение към сертификационния процес

  6. Групата за управление на схемата изготвя сертификатите с личните данни на успешно преминалите процес на сертификация, въз основа на решението по ал.5

  7. Всеки сертификат, изготвен по ал.6 се подписва от Председателя на Управителния съвет на СК и водещия оценител

  8. Издаденият сертификат се връчва лично от или от името на Председателя на Управителния съвет на СК и се предоставя на сертифицираното лице, за което то полага подпис за получаване


  1. Всеки сертификат по чл.26, включва задължително следните реквизити:

   1. Имена по лична карта на сертифицираното лице

   2. Уникален идентификационен номер на сертификата

   3. Дата на издаване

   4. Дата на изтичане на валидност на сертификата

   5. Титла според полученото ниво B, С или D

   6. Подписи на Председател на управителния съвет и водещия оценител

   7. Език на проведената процедура

   8. Номер и дата на сертификата, който новоиздадения замества, както и името на организацията, която е издала първия сертификат, когато тя е различна от БАУП

  2. Титлите по ал.1, т.8, са както следва:

   1. За ниво D – Сертифициран специалист по управление на проекти

   2. За ниво С – Сертифициран ръководител на проекти

   3. За ниво В – Сертифициран старши ръководител на проекти

  3. Сертификатът се изработва в един екземпляр на български език и в един екземпляр на английски език, като копие на последното се изпраща до Секретариата на IPMA

  4. По желание на кандидата, сертификатът може да бъде дублиран на всеки друг език срещу заплащане на допълнителна такса

  5. Копия на издадени сертификати могат да бъдат издавани единствено директно на сертифицираните лица

  6. Информацията за издадените сертификати е публична и се регистрира по отделни правила


  1. Издадените сертификати имат срок на валидност 5 години, след което е необходима ресертификация или сертификация за по-горно ниво.
  1. С изтичане срока на валидност на издаден сертификат, той се обявява за нищожен и се вписва в публичния регистър като невалиден поради изтичане срока на валидност

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница