Процедури по сертификация и ресертификация и правила за Сертификационната комисия на Българската асоциация по управление на проектистраница3/7
Дата02.02.2017
Размер0.71 Mb.
Размер0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Ресертифициране  1. Всяко сертифицирано лице, подлежи на ресертифициране

  2. Процесът на ресертифициране е различен от първоначалното сертифициране процес. Той се концентрира върху дейностите и ангажиментите по управление на проекти и продължаващото професионално развитие на лицето, които са възникнали след последното сертифициране и/или ре-сертифициране

  3. Ресертификация е процедура за последващо потвърждаване на компетентността на сертифицирано лице по същите изисквания и стандарти, както и за същото ниво и обхват, за които такъв сертификат е бил първоначално издаден


  1. Отговорност на сертифицираното лице е да следи за срока на валидност на сертификата си и да инициира процеса по ресертификация.

  2. Групата за управление на схемата може да следи за датата на изтичане валидността на всеки издаден сертификат и информира притежателя на сертификата поне шест месеца преди изтичане валидността на всеки сертификат. Липсата на навременно уведомление по ал.1 не е основание за продължаване действието на вече издаден сертификат при изтичане срока на неговата валидност

  3. Преди изтичането на средата на периода, за който сертификатът е валиден, Сертификационната комисия, чрез Групата за управление на схемата, изпраща известие за това до притежателя на Сертификата с предложение за провеждане на преглед на междинния статус на неговите дейности по управление на проекти и продължаващото обучение по управление на проекти, като го информира за евентуалната възможност за преминаване на друго ниво

  4. В съобщението по ал.3 се предоставя информация за процеса за ре-сертификация и за възможността за промяна на сертификационното ниво


  1. Процесът за ресертификация се извършва в срок от 12 месеца от регистриране на заявлението за ресертификация

  2. При подаване на заявлението в срок от повече от три месеца преди изтичане срока на валидност на сертификата Сертификационната комисия извършва ресертификация в срок до изтичането му

  3. В случай че Сертификационната комисия не извърши ресертификация по ал. 2 поради зависещи от нея обстоятелства, Председателят на Управителния съвет със заповед удължава служебно с до 9 месеца срока на валидност на издадения сертификат


  1. Кандидатът, който се явява за ресертифициране, предоставя актуализирани документи, които той е предоставил в процеса на първа сертификация за същото ниво, включително но не само, актуализирани декларации, заявление за ресертификация, актуализирана автобиография, актуализиран списък на проектите и други. По-конкретно, кандидатът трябвна да предостави:

 • За ниво D – Заявление, Автобиография, Форма за самооценка, списък с получени срещу кандидата жалби/оплаквания (ако има такива)

 • За ниво C и В – Заявление, Автобиография, Форма за самооценка, Списък с поне двама референти, Списък с получени срещу кандидата жалби/оплаквания (ако има такива)

  1. Кандидатът предоставя доказателства за продължаващо професионално развитие, което е препоръчително, а не задължително изискване единствено за ресертификация за ниво D

  2. Професионалното развитие се докладва по отношение на професионалните дейности, които са осъществени по време на действителния период на валидност на сертификата и се докладват от кандидата по отношение на функцията, отговорностите и задачите на кандидата за ресертифициране в проекти, програми и портфолия, по отношение на сложността на проектите, програмите и портфолията и на времето (като процент от общото работно време), за което притежателят на сертификата е бил включен в тях

  3. Професионалното развитие се докладва и по отношение на продължаващото обучение на кандидата за ресертифициране за поддържане и подобряване на неговото ниво на компетентност по управление на проекти по време на действителния период, за който сертификатът е бил валиден. Тук се включва всяко обучение, което кандидатът е преминал, както и всеки принос, който той има за своето продължаващо развитие по управление на проекти

  4. Кандидатът за ресертифициране може също така да предостави допълнителни доказателства относно своето ниво на компетентност, своето развитие и професионално поведение, включително и публикации и изследвания, свързани с управлението на проекти

  5. Кандидатът за ресертифициране предоставя задължителен актуален списък на лицата, които могат да дадат референции, които са запознати с неговата компетентност по управление на проекти и с които сертифициращият орган може да се свърже, ако е необходимо

  6. Ако е имало писмени оплаквания от неговата компетентност за управлението на проекти или от професионалното му поведение, същите следва да бъдат изброени в неговото заявление за ресертифициране


  1. Сертифициращият орган взема решение дали сертификатът може да бъде подновен или не на базата на оценката на оценителите

  2. Основания за отказ за извършване на ресертификация са същите, като посочените в чл. 20, ал.2, като думата “сертификация” се заменя с “ресертификация”.


  1. По преценка на оценителите, за всеки отделен кандидат се взема решение дали да премине интервю и/или да получи нов сертификат, без да преминава тази процедура

  2. Интервю се назначава в случай, че има съмнение относно подновяването на даден сертификат, като оценителите подготвят въпроси, за да изяснят дали кандидатът за ресертифициране продължава да изпълнява изискванията за неговото ниво на компетентностСертификация при Глобални компании  1. Юридически лица, глобални компании по дефинициите на Международната асоциация за управление на проекти имат право да заявят интерес за сертификация на техни служители, независимо от месторегистрацията на тези компании

  2. Компанията по ал.1 има право да избере Сертификационната комисия като единен сертификационен орган, който се определя за водещ и е отговорен за координацията на процеса за сертифициране на персонала на тази компания във всяка друга държава

  3. Когато българската Сертификационна комисия е водещата организация по ал.2, за съответната глобална компания се разработва индивидуална процедура по сертификация, специфична за тази компания

  4. Процедурата по ал.3 подлежи на одобрение най-малко от УС на СК и се оповестява до Групата за управление на схемата, която участва в прилагането на одобрената схема на практика

   1. като подпомага организирането на отделните етапи на процедурата по отношение на процеса на подаване на заявление, оценители, място и график на провеждане и други

   2. приема всички необходими документи по сертификационната процедура на включените сертификационни органи


  1. Специфичната за глобалната компания процедура на сертификация може да има отклонения от общата процедура за сертификация, приета от Сертификационната комисия

  2. Специфичната за глобалната компания процедура на сертификация се определя въз основа на принципите и правилата на Международните изисквания за компетентност (ICB) на IPMA

  3. Оценителите, участващи в процедурата по сертификация на служители на глобални компании следва

   1. да имат предвид специфичните национални особености, отразени в правилата на Националните изисквания за компетентност по управление на проекти, както и спецификата на организационната култура на глобалната компания, чрез нейните стандарти и упътвания, когато това е необходимо

   2. да преминат процес на обучение по повод обхвата и процеса на специфичните приложими процедури

   3. да имат необходимите езикови познания, приложими за съответните процедури


  1. При решение за сертифициране по проведена процедура за сертификация на служители на Глобални компании, сертификатите се издават съгласно одобрените от IPMA формуляри

  2. Приложимата валидност на сертификатите по процедура за Глобални компании е както следва:

   1. Десет години за ниво D

   2. Пет години за ниво С  1. Ресертификация по процедурата за глобални компания може да премине всеки кандидат, който все още е служител по безсрочен трудов договор на същата компания, по процедурата за която е получил сертификат

  2. В случаите по ал.1 кандидатите получават обновен сертификат по формата и процедурите, приложими за глобални компании

  3. Когато кандидат за ресертификация, получил сертификат по процедурата на гл.V не работи на безсрочен трудов договор в тази компания, кандидатът преминава процедура по ресертификация, приложима за всички останали случаи.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница