Процедури по сертификация и ресертификация и правила за Сертификационната комисия на Българската асоциация по управление на проектистраница4/7
Дата02.02.2017
Размер0.71 Mb.
Размер0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Надзор


  1. Дейността на сертифицираните лица подлежи на надзор през целия срок на валидност на издаден сертификат за управление на проекти, независимо от нивото, за което той е бил издаден

  2. Надзорът включва действия на контрол, извършвани от Сертификационната комисия с цел да се осигури и потвърди непрекъснатото съответствие на дейността на сертифицираните лица с изискванията и компетенциите за сертифициране и запазване на доверието в качеството на предлаганите от СК, както и от сертифицираните лица услуги

  3. Контролни и надзорни функции по ал.1 и ал.2 се осъществяват от Групата за управление на схемата по ред и начин, установени с отделно Решение на УС на СК


Изключения  1. Изключения по приложенията на настоящите процедури не се допускат, освен ако не е абсолютно наложително с оглед избягване на дискриминация, съучастие, пристрастност и други рискове, които биха могли да доведат до обективното и надеждно оценяване и сертифициране на лицата

  2. Всяко изключение следва да бъде изрично обосновано, мотивирано и документирано

  3. Мотивите към такива изключения следва да доказват, че съществуват основателни съмнения в безпристрастността на процеса и/или решението, за да бъдат допуснати. Отношение към приемането на тези мотиви могат да имат Управителния съвет, Комисията по жалбите, Групата за управление на схемата, Обществения съвет, както и Ръководството на БАУП.

  4. При всички случаи е необходимо изричното съгласие за приемане на предложените мотиви от страна на Управителния съвет на СК за всеки отделен случай, а, когато инициатор на дадено изключение е УС на СК, е необходимо одобрението на УС на БАУП.

  5. Изключенията не могат да водят до облекчаване на процедурата, изискванията и/или критериите за сертифициране

  6. Когато в процеса на сертифициране участват свързани лица по смисъла на дефиницията в § 1 от гл.9 “Допълнителни разпоредби”, за тях се прилагат допълнителни правила, гарантиращи независимост на оценките и процеса


  1. В процеса на сертификация Водещият оценител следи за недопускането на отклонения по отношение на оценяването. Той има право да определи дали дадено отклонение е критично или некритично

  2. Критично/и/ отклонение/я/ може да доведе

   1. до провеждане на допълнителна оценка или

   2. изискване за предоставяне на допълнителна документация

  3. Всяко допуснато в процеса на сертифициране отклонение се документира и подлежи на допълнително разглеждане от Групата за управление на схемата. Групата се произнася по съществото на допуснатите отклонения като критични или не. Определението на Групата е окончателно.

  4. Критични отклонения са тези, които могат да поставят под съмнение функционирането на СК и спазването на стандартите за безпристрастност и прозрачност на процеса по сертифициране

  5. Некритични отклонения са единични пропуски, които не поставят под съмнение действеността на СК. Дали тези некритични отклонения са отстранени, се проверява чрез вътрешен или външен одит

  6. Задължително е провеждането на допълнителна проверка от Групата за управление на схемата, ако

   1. едно или няколко отклонения се определят като критични

   2. липсват важни за взетите решения документи, които могат да са основание за съмнение за неприлагане изискванията и стандартите по приетите процедури за сертифициране

  7. Ако по време на извършваната по ал.6 проверка се констатират тежки отклонения, които дават основание за съмнение в оценката и/или предложения за издаване сертификат за кандидат, органът по проверката може да даде предложение сертификационния процес да бъде преустановен и/или повторен, което се потвърждава с решение на Управителния съвет на Сертификационната комисия

  8. Кандидатите, преминаващи повторна сертификация по решение на УС, поради установени критични отклонения по смисъла на ал. 7, не заплащат допълнителни такси за сертифицирането за същото ниво  1. При наличието на изключения по чл. 41, ал. 6 се изисква задължително

   1. изрично подписване на декларация от страна на участващите за ненакърнимост на правилата, процеса, стандартите и критериите по сертифициране

   2. назначаване на външни, независими оценители

   3. документиране на мотивите и основанията за всяка стъпка от процеса  1. По отношение на хората със специални нужди, за които това се доказва с валидно решение на ТЕЛК или РЕЛК, УС на СК може да приложи различни изисквания по отношение на мястото и начина на провеждане на сертификационната процедура, в случаите, когато тези нужди, могат да попречат на явяването и/или представянето на кандидата на предварително определените в графика място и час за осъществяване процеса на сертифициране


Регистри
  1. Групата за управление на схемата води публичен регистър на лицата с предоставена, ограничена, временно ограничена, спряна или отнета сертификация

  2. В регистъра по ал. 1 се вписват:

   1. Име - за физическото лице

   2. Номер и дата на сертификата

   3. Предмет, обхват и срок на валидност

   4. Номер и дата на заповедта за ограничаване на обхвата, за временно ограничаване на обхвата, за спиране или за отнемане на акредитацията

  3. Данните от регистъра се обявяват на страницата на БАУП в Интернет.

  4. До 30 юли и 31 декември на всяка година, СК изпраща информацията по ал.2 до IPMA, която подлежи на вписване в поддържания от нея регистър

  5. Сертификационната комисия документира, но не обявява публично, резултатите от оценките на кандидатите по индивидуалните елементи на проведената процедура за издаване на сертификат по управление на проекти

  6. Сертификационната комисия документира, но не предоставя публично информация относно проектите, по които се оценяват или са били оценени компетенциите на даден кандидат

  7. Сертификационната комисия пази, но не предоставя публично документите, подадени от кандидата и оценителите във всеки етап от процеса на сертифициране

  8. Документите по ал.ал. 4 – 6 могат да бъдат предоставяни на трети лица, когато тези лица извършват одит, надзор и/или контрол по повод получаването или потвърждаването на вече получена акредитация във връзка със сертификационната процедура на СК. Това изключение важи и за случаите, когато обработването на тези документи е наложително по повод възникнало вътрешно разследване или изясняване на фактите по възникнало възражение или спор, както и по отношение на последваща процедура за сертификация или ресертификация на кандидата, в случаите когато тези трети лица, участват като експертни органи или оценители в който и да е от тези процеси

  9. Всички лица, които по съществото на сертификационната процедура и/или последващ надзор получат достъп до информация, определена като конфиденциална са длъжни да запазят конфиденциална получената информация и да не я разпространяват, включително и да не обсъждат тази информация със свои колеги и/или работодатели

  10. Групата за управление на схемата приема процедура за ограничаване достъпа до събирана информация и лични данни за лицата, включително и за осигуряване проследимост на достъпа до тази информация, както и условията, при които такъв се разрешава

  11. При въвеждане на правила за достъп, с които сертифицирано лице не е било предварително запознато се изисква получаване на допълнително разрешение за ползване на личните данни на лицето след запознаването му с новите правила, за което то подписва отделна декларация за съгласие

  12. За правилното архивиране на сертификационния процес, с оглед неговата прозрачност и възможност за проследяване на мотивите по взети решения и оценки, Групата за управление на схемата приема отделна програма и внедрява система за архивиране и запазване на тези документи
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница