Процедури по сертификация и ресертификация и правила за Сертификационната комисия на Българската асоциация по управление на проектистраница5/7
Дата02.02.2017
Размер0.71 Mb.
Размер0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Допълнителни разпоредби

По смисъла на описаните дотук процедури, свързани са тези лица, които имат отношение към Сертифициращия орган чрез права на собственост и/или чрез участие в органите на Сертификационната комисия и/или Ръководството на БАУП и/или чрез договорни отношения и/или чрез неформални разбирателства и/или по какъвто и да е друг начин, по който за съответно лице може да се предполага, че притежава изключителен интерес от решенията на Сертификационната комисия и/или потенциалната възможност да влияе върху тях или върху процеса на взимане на решение. Свръзани са и лицата, участващи в органите на Сертификационната комисия и/или в Ръководните органи на Българска асоциация за управление на проекти, както и роднините на тези лица по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до трета степен включително, както и по сватовство - до втора степен включително.

Когато лице, се намира в отношения на йерархична зависимост с друго лице, участващо в орган, чието решение потенциално би могло да доведе до подобряване на условията, реда или по друг начин до идентифициране и зачитане на индивидуалните интереси на това лице, двете страни се считат за свързани.
§ 1 Тези процедури стават задължителни от момента на приемането им от Управителния съвет на БАУП. Промени в тях могат да бъдат извършвани чрез решение на УС на БАУП и/или с решение, прието чрез квалифицирано мнозинство от членовете на всички органи на Сертификационната комисия и одобрено от Управителния съвет на БАУП.
§ 2 Член на който и да било орган на СК, включително и ръководен, няма право да участва в процеса на разрешаване на спорове или жалби, подадени от лица срещу този член или срещу взети решения, в които този член е участвал.
§ 3 С оглед процеса на въвеждане на сертификационния процес в България, първите изпити и процедури по сертификация се извършват съобразно правилата за стартиране на сертификационен процес на IPMA, като се назначава поне един външен оценител, който следи за прилагането на тези правила.
§ 4 Българската асоциация по управление на проекти признава лицата с издаден валиден сертификат от сертификационните органи на останалите асоциации, които членуват в IPMA. Принципът по настоящия параграф е реципрочен.

Формуляри
Формуляр 1 – за служители на СК

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният _________________________________________________
ЕГН (ЛНЧ) _______________________, ЛК № _______________________,

изд. в _______________________, валидна _______________________


E-mail: _____________ Телефон: __________________; GSM: _______________________
в качеството си на .... .... ..... .... ..... към .... .... ..... .... ..... с настоящето се задължавам

изпълнител, служител, член .. орган на СК или УС на БАУП
  1. Да действам отговорно, съвестно и безпристрастно по повод изпълнението на задълженията си за реализиране на сертификационната процедура за ръководители на проекти
  1. С действията си да допринасям за утвърждаване познатостта и гаранцията за качество на издаваните по тези процедури сертификати
  1. По никакъв начин, с действие и/или бездействие, да не компрометирам която и да е част от процедурата по сертификация
  1. Да спазвам принципите, изискванията и правилата, посочени в правилника, процедурите и официалните документи на Сертификационната комисия на БАУП, както и да следя за тяхното спазване от други лица
  1. Да уведомя УС на СК за всеки възникнал проблем, както и за забелязани нарушения на процедурите и правилата по прилагането им

дата: _________ Декларатор: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

/подпис на декларатора/

Формуляр 2 – за независимост – за служители на СК


Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният _____________________________________________
ЕГН (ЛНЧ) _____________________ ЛК № ________________________________
изд. от _____________________валидна до _____________________
E-mail_____________________Телефон: _____________________; GSM: ________________

в качеството си на .... .... ..... .... ..... към .... .... ..... .... ..... с настоящето декларирам, че

изпълнител, служител, член .. орган на СК или УС на БАУП
съм запознат с условията, изискванията, правилата и процедурите на сертификационната комисия, включително и с дефинициите за свързани и заинтересовани лица в правилника, и се задължавам да доведа до знанието на УС на СК наличието на всеки факт или обстоятелство, което може да се счита за основание да бъда приет като свързано лице, с който и да е заявител и/или кандидат за сертификация.
Декларирам, че в работата си по изпълнението на своите задължения в процеса, ще съм обективен и независим от търговски, лични или други интереси.
Задължавам се също така да съобщя за всеки факт или обстоятелство, който би могъл да бъде основание да се счита, че мога да компрометирам пълнотата на процеса и че имам интерес от прилагането на различни критерии и/или правила по отношение на който и да е кандидат.
В случай на установяване на последното и/или на свързаност между мен и кандидат и/или заявител, се задължавам да предложа оттеглянето си от участие в процеса на сертификация на този кандидат.

дата: _____________________ Декларатор:

/подпис на декларатора/

Формуляр декларация – Конфиденциалност – служители


Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният
в качеството си на .... .... ..... .... ..... към .... .... ..... .... ..... с настоящето декларирам, че

изпълнител, служител, член .. орган на СК или УС на БАУП


съм запознат с процедурите и принципите за сертифициране на ръководители на проекти от Сертификационната комисия и се задължавам,
да пазя в тайна, да не разпространявам и да не обсъждам, включително и с колегите от самата комисия, когато това е възможно, данни и информация, станали ми известни по повод изпълнение на задълженията ми в сертификационната процедура.
Знам, че всяко подобно провинение от моя страна ще се счита за тежко нарушение във връзка с етичните норми и стандарти за професията ръководител на проекти

дата: _____________________ Декларатор:

/подпис на декларатора/Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница