Процедури по сертификация и ресертификация и правила за Сертификационната комисия на Българската асоциация по управление на проектистраница6/7
Дата02.02.2017
Размер0.71 Mb.
Размер0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Формуляр на заявление за сертификация


З А Я В Л Е Н И Е
ДО СЕРТИФИКАЦИОННАТА КОМИСИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ,
От _____________________

Роден/а в гр. _____________________, _____________________

Гражданство _____________________,

Постоянен адрес _____________________

E-mail: _____________________Телефон: _____________________; GSM: _____________________
с ЕГН (ЛНЧ) _____________________, ЛК № _____________________, валидна _____________________

понастоящем ___позиция__________________ в ____организация_________________


Уважаеми господа,
С настоящето, заявявам своето желание да премина процедура по сертификация/ресертификация за ниво D, C, B съгласно приетата рамка на Националните изисквания за компетентност по управление на проекти.

Декларирам, че съм добре запознат/а с условията на процеса на сертификация и със задълженията на лицата, сертифицирани за управление на проекти, включително със задължението за предоставяне на данни за проектите, програмите и портфолията и с изискването за заплащане на такса за сертифициране.

Декларирам, че познавам и разбирам с условията и с възникващите права, задължения и отговорности както по отношение на самата процедура, така и по отношение на ангажиментите, които могат да възникнат при успешното й преминаване и получаване на сертификат.

Задължавам се в процеса на ре/сертификация да спазвам изискванията за сертификация и правилата на сертификационната комисия, както и етичните норми и ангажиментите към управлението на проекти като професия, съгласно Етичния кодекс на ръководителите на проекти.


Разполагам/Не разполагам с издаден сертификат от акредитирания от IPMA сертификационен орган ___________________________________, за ниво _______, с номер_____________________валиден до ___________
В случай, че моето заявление бъде одобрено, моля да имате предвид, че сферата на проекта/програмата/портфолиото, чието управление ще засегна в своя доклад, попада в ......................... икономическо направление ....
Известно ми е, че списъците на притежателите на сертификати са публично достояние, както и какви са последствията от злоупотребата със сертификата и от всяко прекъсване на ангажимента ми към управлението на проекти.
Запознат/а съм че заплатената от мен начална такса не подлежи на връщане в случай, че не бъда одобрен/а като кандидат за това ниво и че трябва да заплатя отделна такса за процеса на сертифициране, ако бъда допуснат/а до него.
Неизменна част от настоящето заявление са следните документи, попълнени съобразно изискванията на БАУП :

     1. Декларация по ЗЗЛД

     2. Професионална автобиография

     3. Копие от документа за висше образование на заявителя _(ако има такъв)

     4. 2 бр. снимки

     5. Препоръки от референти

     6. Самооценка

     7. Декларация по отношение на свързани органи/лица

     8. Списък на проекти, програми, портфолияи

     9. Документ за платена начална такса

Предоставям всички документи доброволно и гарантирам, че са попълнени добросъвестно и не съдържат лъжливи или подвеждащи данни и информация.


дата: ........... Заявител: ...........

/подпис на заявителя/Формуляр на декларация по ЗЗЛД


Д Е К Л А Р А Ц И Я

ПО ЧЛ. 4, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


От _____________________

с ЕГН (ЛНЧ) _____________________,

Във връзка с желанието ми за участие в процеса на сертификация/ресертификация на Българската асоциация за управление на проекти
с настоящата декларация давам изричното си съгласие на Българската асоциация за управление на проекти и на органите и представителите на Сертификационната комисия, при спазване на законоустановения ред по ЗЗЛД, да:


 1. съхранява

 2. борави със

 3. обработва

следните мои лични данни:
  1. имена;

  2. пол;

  3. възраст;

  4. ЕГН

  5. националност;

  6. ползвани езици

  7. специални нужди;

  8. образователна степен, специалност;

  9. професионално развитие, членство и принадлежност към професионални институции, включително, но не само информация за месторабота, срок, длъжност, компетенции, отговорности и др.

  10. резултати и оценки от придобита образователна степен и квалификации;

  11. документи, предоставени от мен и от трети лица във връзка с моята кандидатура, когато са свързани с изискуемите за процеса на сертификация, включително по проекти и портфолия от проекти

  12. информация за придобити сертификати, техния обхват и срок на валидност

  13. както и всякаква друга информация, която би могла да бъде полезна с оглед установяването на значими за процеса на сертификация последващия контрол факти и събития

Декларирам, че давам изричното си съгласие информация по т. 1 и 12 да бъде публично достояние, чрез сайтовете на БАУП, IPMA и поддържаните от Сертификационната комисия регистри.

Запознат/а съм и съм съгласен, че с оглед на провеждане на одит и/или оценяване на моята кандидатура, както и на процеса по сертифициране като цяло, тези данни могат да бъдат предоставяни и на трети лица при подписване на споразумение за конфиденциалност от тяхна страна.


дата: _____________________ Декларатор: ____________________

/подпис на декларатора/Професионална автобиография

АВТОБИОГРАФИЧНА СПРАВКА

Персонална информация

Име, презиме, фамилия


Име и фамилия на латиница

Както следва да бъде изписано на издадените сертификати
АдресТелефонФаксE-mailНационалностДата на раждане
Професионален опит (започнете с настоящия или последния Ви работен ангажимент; включете допълнително таблици ако е необходимо)

Дати (от - до)Име и адрес на организациятаСфера на дейност


Заемана длъжност


Отговорности


Образование и обучения (посочете като започнете с настоящата или последната образователна институция, където сте преминали обучение; включете допълнително таблици ако е необходимо)

Дати (от - до)Име и вид на обучаващата/образователната организация


Основни учебни дисциплини и придобити професионални умения
Име и фамилия на обучаващия по Управление на проекти и сходни дисциплини


1. Обучаващ дисциплина

2. Обучаващ дисциплина... ... ...

Наименование на придобитата квалификация

Ниво по националната класификацияДруги компетенции и личностни характеристики
Езикови умения

Майчин езикЧужди езици

( език 1 )

( език 2 )

( език 3 )

( език 4 )

( език 5 )

Умения за четене

(ниво: отлично, добро, основно )


Умения за писане

(ниво: отлично, добро, основно )


Вербални умения

(ниво: отлично, добро, основно )
Социални умения и компетенции

Вкл. комуникационни умения в многонационална среда и умения за работа в екип

(опишете Вашите социални умения и компетенции и посочете къде сте ги придобили )Организационни умения и експертиза

Вкл. управление на човешки ресурси, на проекти и бюджети; на работното място, при доброволно участие в обществени инициативи, в семейството

(опишете Вашите организационни умения и експертиза и посочете къде сте ги придобили )


Технически умения и експертиза

Вкл. компютърни умения и работа със специални уреди и оборудване

(опишете Вашите технически умения и експертиза и посочете къде сте ги придобили )Артистични способности


(опишете Вашите артистични способности и посочете къде сте ги придобили )


Други умения


(опишете Вашите други умения и посочете къде сте ги придобили )


Шофьорска книжкаДопълнителна информация

(включете допълнителна информация, напр. лице за контакт, препоръки и др. )


Приложения

(Избройте всички приложения )

дата: ___________ Декларатор: ___________

/подпис на заявителя/Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница