Процедури по сертификация и ресертификация и правила за Сертификационната комисия на Българската асоциация по управление на проектистраница7/7
Дата02.02.2017
Размер0.71 Mb.
Размер0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Формуляр за ПРЕПОРЪКИ от референтиПРЕПОРЪКА

за допускане до процедура за сертифициране по управление на проекти на БАУП

ЧАСТ І: попълва се от заявителя
Долуподписаният, ____________________________________________________,

в качеството си на заявител за сертификация/ресертификация за ниво _________, ____________


прилагам ____ бр. препоръки от


1) ________________________________________________________________

(имена на референта, позиция, организация, е-мейл, телефон)
1) ________________________________________________________________

(имена на референта, позиция, организация, е-мейл, телефон)

(добавете ако е необходимо)

Съгласен съм органите на БАУП, IPMA и сертификационната комисия да се свържат с посочените референти и да изискват допълнителна информация и коментари от тях във връзка с моята кандидатура за сертифициране.


дата: ___________________________ Декларатор: ___________________________

/подпис на заявителя/ЧАСТ ІІ: попълва се от референта
Лицето, чието име е споменато в част І е заявило желание за допускане до процедура за сертифициране по управление на проекти на БАУП, за посоченото по-горе ниво. БАУП оценява високо помощта, която ни оказвате, за да вземем правилното решение. Моля, посочете:

  • откога и в каква връзка познавате заявителя

  • коментирайте професионалните (знания, умения, опит) и личностите качества на заявителя като цяло и конкретно в областта на управлението на проекти

  • как оценявате потенциала на заявителя за професионално развитие, включително в областта на управлението на проекти

  • Ваши координати за връзка с Вас, в случай на допълнителни въпроси.ПРЕПОРЪКА

Име на референта: ___________________________________

Организация: ___________________________________..

Позиция:… ___________________________________.

Данни за контакт:___________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


(Моля, продължете на допълнителен лист ако е необходимо)

дата: ___________________________________ Референт: ___________________________________

/подпис на референта/

Самооценка


ФОРМУЛЯР ЗА САМООЦЕНКА

От _________________в качеството си на заявител за сертификация/ресертификация за ниво _________________по класификацията на
Международната асоциация за управление на проекти,
Предоставям настоящата самооценка като част от изискванията на БАУП.
Декларирам, че информацията е попълнена максимално обективно и в синхрон с критериите на Националните изисквания за управление на проекти.


Знания

Опит
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Технически компетенции1.01 Успех на управлението на проекти1.02 Заинтересовани страни1.03 Изисквания и цели на проекта1.04 Рискове и възможности1.05 Качество1.06 Организация на проекта1.07 Работа в екип1.08 Разрешаване на проблеми1.09 Структури на проекта1.10 Обхват и резултати (продукти )1.11 Време и проектни фази1.12 Ресурси1.13 Разходи и финанси1.14 Доставки и договори1.15 Промени1.16 Контрол и доклади1.17 Информация и документация1.18 Комуникация1.19 Стартиране1.20 ПриключванеСредна оценка 12 Поведенчески компетенции2.01 Лидерство2.02 Ангажираност и мотивация2.03 Самоконтрол2.04 Способност за убеждаване2.05 Релаксация2.06 Откритост2.07 Творчески способности2.08 Ориентация към резултатите2.09 Ефикасност2.10 Консултиране2.11 Преговори2.12 Конфликти и кризи2.13 Надеждност2.14 Уважение към ценностите2.15 ЕтикаСредна оценка 23 Контекстни компетенции3.01 Проектна ориентация3.02 Програмна ориентация3.03 Ориентация към портфолио3.04 Въвеждане на управление на проекти, програми и портфолио3.05 Постоянна организация3.06 Бизнес3.07 Системи, продукти и технологии3.08 Управление на хора3.09 Здраве, сигурност, безопасност и околна среда3.10 Финансови аспекти3.11 Правни аспектиСредна оценка 3
Списък на проекти, програми, портфолия и референции


СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ, ПРОГРАМИТЕ И ПОРТФОЛИАТА
От _________________

Прилагам настоящия списък от проекти, програми и портфолиа, в които съм участвал/а през периода на придобиване на практическия опит, изискван за желаното от мен ниво.


Декларирам, че информацията е попълнена вярно и точно.
Запознат/а съм с факта, че тази информация ще послужи за оценка на моите компетенции и ще бъде достъпна до органите на Сертификационната комисия и оценителите, но няма да бъде предоставяна публично и/или на трети лица без моето изрично писмено съгласие.

(Използвайте отделен формуляр за всеки отделен проект/програма/портфолио)


1. Наименование на проекта/програмата/портфолиото (оградете вярното)

2. Характеристики на проекта/програмата/портфолиото

2.1. Резултати


2.2. Фази


2.3. Разходи


2.4. Бюджет


2.5. Заинтересовани страни


2.6. Степен на управленска сложност
3. Ролята, изпълнявана от заявителя при управлението на проекта/програмата/портфолиото

4. Отговорности на заявителя при управлението на проекта/програмата/портфолиото

5. Продължителност на ангажимента на заявителя към проекта/програмата/портфолиото

6. Интензивност на ангажимента на заявителя към проекта/програмата/портфолиотодата: _________________ Референт: _________________

/подпис на заявителя/


Декларация по отношение на свързани органи/лицаД Е К Л А Р А Ц И Я
ПО ОТНОШЕНИЕ НА СВЪРЗАНИ ОРГАНИ и ЛИЦА
Долуподписаният _________________

Декларирам, че:
съм запознат/a с условията, изискванията, правилата и процедурите на сертификационната комисия, включително и с дефинициите за свързани и заинтересовани лица в устава, и се задължавам да доведа до знанието на УС на СК наличието на всеки факт или обстоятелство, което може да се счита за основание да бъда приет/a като свързано лице, с който и да е оценител и/или представител на друг орган на Сертификационната Комисия.
Задължавам се също така да съобщя за всеки факт или обстоятелство, който би могъл да бъде основание да се счита, че пълнотата на процеса по желаната от мен сертификацията може да бъде компрометирана и че нямам интерес и ще се противопоставя на прилагането на различни критерии и/или правила по отношение на мен или който и да е друг кандидат.

В случай на установяване на последното и/или на свързаност между мен и оценител и/или член на друг орган на СК, се задължавам да известя за това Сертификационната комисия и да не приемам оценяване от страна на такъв оценител.

дата: _________________ Декларатор: _________________/подпис на декларатора/


Формуляр – Уведомление за ресертифициране


Уведомление за изтичащ срок на валидност на сертификат

Уважаеми _________________


с настоящото писмо бихме искали да Ви уведомим, че наближава периодът, в който изтича давността на присъдения Ви от БАУП сертификат № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ за _________________
Понастоящем можете да заявите интерес за ресертифициране за същото ниво, или за сертификация за по-високо.
Моля, изпратете необходимите документи до _________________г, за да бъдете включени в списъка на заявителите за следващата ре/сертификационна процедура, която следва да се проведе на _________________
За нас ще бъде чест да работим с Вас и в бъдеще.

дата: _________________ С уважение: _________________

/екип за управление на схемата към БАУП/

Формуляр – Уведомление за допускане до ре/сертификационна процедураУведомление за допускане до процедура за присъждане

на ниво на професионална сертификация

Уважаеми _________________


с настоящото писмо имаме удоволствието да Ви съобщим, въз основа на предварителната оценка на вашето заявление и подадените документи, УС на СК
Ви допуска до процедура за _________________ за ниво _________________по класификацията на Международната асоциация за управление на проекти.
Въз основа на горепосоченото решение получавате следния идентификационен номер:

№ _________________, който съгласно правилата на Сертификационната комисия към БАУП следва да е известен само на вас и да не се предоставя на трети лица и оценители под какъвто и да било предлог.

дата: _________________ С уважение: _________________

/екип за управление на схемата към БАУП/

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница