Проект 10 Световни герои Залата на славата Продължителност на проекта Около 8–10 часа Приложими стандартиДата18.04.2017
Размер163.76 Kb.
Размер163.76 Kb.


ПРОЕКТ 10

Световни герои - Залата на славата

Продължителност на проекта

Около 8–10 часа
Приложими стандарти

Виж Приложение А-10 за подробни обяснения на стандартите.

КОО: Български език и литература

КОО: Чужди езици

КОО : Математика, информатика и информационни технологии

КОО: Обществени науки, гражданско образование и религия

В рамките на този проект учениците проучват световните култури и техните герои от миналото, към които все още изпитваме възхищение. Учениците откриват, че обществата и цивилизациите имат много общи моменти в тяхното историческо развитие, както и че културата е това, което е уникално и интересно за изучаване.
След като разгледат дефиницията за култура и открият нейните особености, учениците започват да търсят характеристиките на собствената си култура.
Във връзка с тези характеристики накарайте учениците да идентифицират личностите, свързани с тях в обществото. Това ще им изясни как героите са свързани с културата или обществото и как те могат да им влияят.
Учениците определят значението на думата герой, а впоследствие проучват някои световни култури чрез техните герои. Проектът обхваща няколко научни сфери —история, география, езикознание, философия. В процеса на проучванията се стига до въпроси като: Какво прави от една личност герой (как се става герой) както в обствената им, така и в други култури? Те също така правят асоциация и между героите и сферите им на изява – математика, наука, изкуства, политика. Като завършек на заданието учениците правят проучване, събират и оценяват различни материали и създават списание, в което публикуват статии за живота на герои от миналото.Цели на проекта

При този проект учениците ще:


 1. Изготвят работна дефиниция на термина култура и ще определят характеристики на различни световни култури.

 2. Дискутират какво означава да бъдеш герой.

 3. Създадат собствена дефиниция за “герой”.

 4. Проучат световните цивилизации и култури и техните лидери.

 5. Оценят простиженията на лидерите в науката, математиката, литературата, държавното правление, религиозната сфера и др.

 6. Определят кои качества на лидерите и героите ги правят по-влиятелни и важни.

 7. Дискутират влиянието на лидерите върху културата.

 8. Напишат статии за героите и лидерите, които са проучили .

Предизвикателства за учениците

Може да представите това задание като предизвикателство директно пред учениците или да им го прочетете. Копие от него (Проект 10 Предизвикателство) се съдържа в приложения CD-ROM.


Културният институт създава Световна Зала на Славата, която ще бъде открита през следващата година. Институтът поставя на Вас и вашия екип трудната задача да се изготви списък от кандидати за Залата на Славата. Екипът ви ще е отговорен за проучване на различни цивилизации, резултатът от което трябва да е въпросният списък. Членовете на екипа трябва да проучват различни културни аспекти, за да успеят да създадат стойностен списък от кандидати за Залата на Славата. Вие трябва да:

1. Проучите историята на на България до 1980 г., след което да номинирате петима кандидати.

2. Изготви те на Microsoft Word статии за списание, които да съдържат биографична информация за живота на избраните герои. От вас се очаква да докажете справедливостта на избора си на герои.

3. Представите завършеното списание пред Културния Институт, за да помогнете в избора на първите герои за Залата на Славата.Детайли на проекта

Този проект насърчава учениците да изучават световните култури и герои от миналото. Учениците обсъждат резултатите от своите проучвания върху световните култури, характеристиките на тези култури и ги свързват с определени герои. Хората, които са изградили тези световни култури или са техни иконични представители, наричаме герои.


В процеса на проучване на уводния материал се уверете, че учениците разбират концепцията за култура и нейната важност. Припомнете дефиниции на термина “култура” и поставете ударение върху проучване характеристиките на отделните култури.Учениците трябва да са наясно и с определението, което биха дали за “герой”, както и да разбират ролята на героите, като културни икони в обществото.
Те ще се запознаят с материали, посветени на герои и ще си изградят работна дефиниция на понятието “герой”. Едва след това те ще проучат историята на няколко култури чрез техните герои.
В началото на проекта учениците работят индивидуално върху проучване на културни аспекти и примери от световните цивилизации. След тази първоначална фаза, работата продължава на групи по петима. Подберете така екипите, че съвместната работа на членовете да е ползотворна по отношения на проучванията, оценката на материалите и изработването на тематично списание за избраните герои.
Препоръчаните за този проект сайтове осигуряват информация за много исторически личности, съдържат изображения, които могат да бъдат използвани от учениците, но ако достъпът до Интернет е ограничен може да предложите на учениците да използват енциклопедии, справочници и книги. В повечето библиотеки учениците могат да намерят биографични справочници, които да ги улеснят при проучванията им за живота на определени герои.

Умения, които учениците трябва да притежават

Интернет


Microsoft Word

 • Отваряне на документ

 • Запазване на документ

 • Отпечатване на документ

 • Страниране на документ

 • Вмъкване на графика в документ

Технологични изисквания за класната стая

Достъп до Интернет

Microsoft Word

Други умения:


 • извличане на информация от речници и енциклопедии;

 • съставяне на библиографска справка;

 • водене и организиране на записки;

 • съставяне на конспект;

 • формулиране на показатели за сравнение и оценка;

 • редактиране на текст;

 • участие в дискусия с придържане към тема;

 • проявяване на толерантност при оспорване на мнение;

 • планиране и структуриране на текст съобразно темата;

 • изпълнение на социални роли в конкретни образователни ситуации.

Материали за инструкторите

 • Копия от Предизвикателствата за всеки ученик – на приложения CD-ROM (Проект 10 Предизвикателство)

 • Карти на света, афиши и постери от други страни, както и всякакви картини, свързани с историята на световните цивилизации, като илюстрация на уводната информация за различните култури

 • Копие за всеки ученик от работните листи за културните характеристики – на приложения CD-ROM (Проект 10 Култура)

 • Рубриката Списание - – на приложения CD-ROM (Проект 10 Рубрика)

Препоръчителни сайтове

Даденият списък съдържа няколко отлични сайта, които могат да се окажат в помощ на учениците при техните проучвания. Осигурете на всеки от екипите списък със сайтовете или ги отбележете, използвайки опцията Favorites на Internet Explorer.


Web адреси на български език
Използвайте търсещи машини на български езиик или сайтове, които имат бързи връзки до сайтове с интерисуващата ви тематика.

http://www.dir.bg/

http://www.infotel.bg/

http://www.google.com/

http://www.diuu.bg/
Тук специално обърнете внимание на учениците, че първо трябва да направят експертна оценка за валидността и степента на научна достоверност на информацията в него.
http://www.culture.government.bg/

Официалният сайт на Министерството на културата


http://ukazatel.gbg.bg/bulgaria/istoria/

Полезни връзки към сайтове с историческа тематика


http://www.kirildouhalov.net/index-bg.html

Този сайт съдържа добре органицзирана и много професионално поднесена

Историческа информация. Предлага също полезни връзки.
Web адреси на английски език
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php

Сайтът на ЮНЕСКО. В него ще намерите много информация за културното наследство и диалогът между културите. Сайтът има версия и на други езици.http://www.time.com/time/time100/scientist/index.html#

Този сайт е преглед на големите световни мислители и лидери – учениците ще намерят необходимата основа за изпълнение на проекта.

http://www.wsu.edu:8080/~dee/

Тук учениците могат да получат информация за различните цивилизации и култури. Сайтът съдържа също множество връзки към други сайтове, осигуряващи по-задълбочен поглед върху историята на културите.http://www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/a.html

В този исторически сайт учениците ще открият множество линии на времето, които ще им помогнат да открият връзката между отделни събития в световната история. Освен това сайтът и м предоставя достъп до информация за учени, хора на изкуството, политици и религиозни лидери. Сайтът е добре организиран и лесен за навигиране. Учениците могат да търсят информация в него по хронологичен признак или азбучен ред.http://www.loc.gov/rr/international/portals.html

Сайтът на библиотеката на конгреса предлага информация за всяка държава по света. Има и връзки към други сайтове, съдържащи повече културна и историческа информация за страните.

Сайтът www.mla.com може да ви помогне в подготовката на учениците за изготвяне на списанието

Допълнителни източници

За учениците

Българска възрожденска интелигенция. С., ДИ “Д-р Петър Берон”, 1988


Българска енциклопедия А – Я. С., БАН, ИК “Труд”, 1999.

Енциклопедия България. С., Изд. на БАН, Т. 1 – 1978; Т. 8 – 1988Етапи на работа

1.В началото на проекта организирайте дискусия на тема култура и характеристиките на културата. Учениците трябва да разберат какво значи култура и какво е съдържанието на този термин. Съществуват множество дефиниции на понятието. Джон Бодли, културен антрополог от Орегонския Университет, определя културата по следния начин: “Културата съдържа най-малко следните три елемента: това какво мислят хората, какво правят и материалните продукти от дейността им. Така мисловните процеси, вярвания, знания и ценности се превръщат в част от културата.” Други дефиниции, които може да дискутирате с учениците са следните:

Културата е съвкупност от идеали, ценности и правила на живот.

Културата е начинът, по който хората разрешават проблеми, който им помага да се адаптират към околната среда и да живеят ефективно заедно.

2. Нека учениците проведат мозъчна атака във връзка с елементите или характеристиките на културите. Направете им списък, който могат да използват като опора. Ако е необходимо добавете други важни характеристики. Използвайте работния лист Характеристики на културата на приложения CD-ROM (Проект 10 Култура).

3. Използвайте в клас споменатия списък и поканете учениците да добавят техни примери за характеристики на културата.

4. Представете ролята на хората за оформяне на дадена култура, като изискате учениците да дадат примери на хора, за които си мислят, когато характеризират културата.

5. Започнете дискусия за културата и мястото на хората в нея. Използвайте следните въпроси за привличане вниманието на учениците:

Как се изучава културата?

Дали децата учат за културата или това е нещо, в което не вземате участие докато не порастнете?

Как обществата предават своята култура от поколение на поколение?

Какво става когато някои елементи от културата не бъдат изучени или предадени на поколенията?

6. Прегледайте различните културни характеристики от списъка на класа или от дадените в работния лист. Учениците вече са изброили някои личности, които те асоциират с културата на собственото си общество. Нека учениците споменат и имена на хора, които асоциират с други култури. Какво правят те за да ви накарат и вие да асоциирате тези личности с определена култура? (Например, Уолт Дисни се асоциира с елемента забавление от културата на САЩ, тъй като той е иноватор в сферата на анимационното кино и неговите филми стават много популярни.)

7. Следващата стъпка е да изискате от учениците да изготвят списък със значимите за света личности. Те могат да използват работния лист, за да не пропуснат някоя сфера или област, но не е задължително да повтарят имената на хората, които са асоциирали с някоя от културните характеристики. Изискайте от тях да цитират имена на хора, които са били лидери в своето общество.  1. Попитайте учениците кои от изброените личности могат да бъдат наречени герои или велики лидери. Може би често учениците ще споменават някои спортисти като герои. Помогнете им да осъзнаят, че в обществата има много герои, който не са непременно спортисти. Президентите, откривателите и учените също са герои. Обсъдете начинът, по който тези лидери се превръщат в герои.

9.Учениците трябва да прочетат статията за герои от избран от тях източник.

10. След като приключат нека напишат собствена дефиниция за герой. Дискутирайте техните дефиниции. Позволете им да погледнат списъка си с личности, повлияли на културата и определят онези, които отговарят на определението “герой.”

11.Представете Предизвикателствата пред учениците и им осигурете копия от него (Проект 10 Предизвикателство) - в приложения CD-ROM.

12. Разпределете учениците на групи от петима и определете на всяка група да проучва отделна цивилизация или световна култура. Фокусирайте проучванията на учениците върху минали исторически периоди до 1980 г. (Историите на някои култури и цивилизации приключват преди 1980 г.) Учениците ще проучват и живота на влиятелни личности, които именно правят дадената култура или цивилизация велики. Използвайте предложените култури/цивилизации, добавете други при необходимост, или създайте собствен списък:Китай

Англия

Япония

Франция

Германия

Русия

САЩ

Индия

Гърция

Рим/Италия

13. Обяснете на учениците, че лидерите, които те са избрали ще бъдат номинирани за Световната Зала на Славата и е особено важно всички аспекти на културата/цивилизацията да бъдат представени. Осигурете им помощ чрез работния лист, за да се уверите, че проучват всички културни сфери на зададената им цивилизация, а не само политическите и военни аспекти.

14.Нека учениците направят списък с петимата най-значителни личности за определена цивилизация или култура. След това децата трябва да направят проучване за живота на всеки от избранниците им и да обосноват избора си. При този проект няма роли за отделните членове на екипите и вие трябва да ги направлявате в решението им как да извършат проучването си. Тъй като екипите са състоят от петима, всеки по отделно може да проучва дадена личност. От друга страна учениците може да решат да разпределят работата си по следния начин – едни да търсят графики и илюстрации за списанието, други да издирват биографични данни за героите, а трети - факти за лидерите.

15.Наблюдавайте и подпомагайте учениците при тяхната работа. Вие също ще имате нужда от това да им помагате в момента, в който започнат писмената работа по проекта. Когато учениците приключат с проучването си, дайте им информация от сайта на MLA като помощ за проследяване и цитиране на ползваните източници.

16.Учениците трябва да напишат кратка биография на всеки от избраните герои, която да съдържа лични данни, постижения, влияние върху обществото и причини за избора му за Залата на Славата. В биографиите също трябва да има картини и графики.

17. Инструктирайте учениците да използват Microsoft Word при създаването на списанието. То трябва да има минимум седем страници:

По една страница за всеки от избраните герои, съдържаща биографична информация, факти за приноса и важността на човека за собствента му култура, причините да бъде избран за Залата на Славата, както и картини и графики за илюстрации.

Начална страница със заглавие и подходящо графично оформление.

Съдържание на статиите.

Списък на използваната литература и източници в края на списанието.

18. След като учениците завършат списанието си, представете го на останалите групи, и когато всички групи прегледат всички списания нека учениците изберат по двама герои от списание, които заслужават номинация за присъствие в световната Зала на Славата.

19. За да приключите проекта, организирайте дискусия в клас, на която всеки екип да защити своя избор.

Оценяване

Оценете работата на учениците също и според самооценката им за изработеното списание. Модифицирайте Рубриката Списание (Проект 10 Рубрика) за да може да се използва от учениците или просто ги накарайте да напишат размишленията си върху него в есе.

Използвайте Рубриката Списание (Проект 10 Рубрика) за оценка на крайния продукт от проекта

Допълнителни дейности

Попитайте учениците за разликата между героите, които те проучват и легендарните, които са или изцяло митологизирани или подвизите им са толкова въображаеми, че се превръщат в легенди, не в реални хора. Интернет, както и много книги от библиотеките, предоставят информация за легендарните герои от много култури като Херкулес. Нека учениците напишат по един параграф и за легендарен герой и обяснят как тези легенди също повлияват културата.Стратегии за подкрепа

Отделете време за провеждане на дискусия за героите и културите. Учениците трябва да разберат, някои концепции, за да могат да направят избора си на герои и успешно да проведат своите поучвания. Ако учениците се съпротивляват срещу тези идеи, накарайте ги да работят по двойки, за да дадат примери за културните елементи, изложени в приложения работен лист.


След това може да дадете примери, с което да поставите началото на по-задълбочена дискусия.
Освен това може да съберете съставените от учениците дефиниции и да раздадете копия от тази компилация на всеки един от класа. По време на проекта тези дефиниции могат да им помогнат в процеса на проучване и писане. Структурирайте групите така, че всеки ученик да има полза от и подкрепата на другите.
Предизвикателства за учениците

Може да представите това задание като предизвикателство директно пред учениците или да им го прочетете. Копие от него (Проект 10 Предизвикателство) се съдържа в приложения CD-ROM.


Културният институт създава Световна Зала на Славата, която ще бъде открита през следващата година. Институтът поставя на Вас и вашия екип трудната задача да се изготви списък от кандидати за Залата на Славата. Екипът ви ще е отговорен за проучване на различни цивилизации, резултатът от което трябва да е въпросният списък. Членовете на екипа трябва да проучват различни културни аспекти, за да успеят да създадат стойностен списък от кандидати за Залата на Славата. Вие трябва да:

1. Проучите историята на на България до 1980 г., след което да номинирате петима кандидати.

2. Изготви те на Microsoft Word статии за списание, които да съдържат биографична информация за живота на избраните герои. От вас се очаква да докажете справедливостта на избора си на герои.

3. Представите завършеното списание пред Културния Институт, за да помогнете в избора на първите герои за Залата на СлаватаСветовни герои – Залата на славата

Световни герои – Залата на славата

Работен лист – Културни характеристики
Помислете за нещата, които асоциирате с всеки един от посочените елементи, и след това назовете една или две личности, които също асоциирате с тези елементи. (Не е задължително да изброите личности за всяка категория.)


Категория

Примери

Личности

ХраненеОблеклоРазвлечения (спорт, забавления)ТанциПоздравиПразнични обичаиРоля на семействотоПриятелствоРелигияРаботен етикетЛитератураИзкуствоГерои – Залата на славата

Рубрика Списание

1. Списанието отговаря на изискванията на заданието.

1 2 3 4 5

2. Учениците ефективно са използвали технологични средства.

1 2 3 4 5

3. Проучването е завършено и отговаря на поставените въпроси.

1 2 3 4 5

4. Съдържанието е прецизно и подходящо.

1 2 3 4 5

5. Показано е познаване на материала.

1 2 3 4 5

6. Списанието е привлекателно и издържано с малко граматични грешки.

1 2 3 4 5

7. Всички членове на екипа са работили равностойно.

1 2 3 4 5

8. Използваната литература е цитирана коректно и в изискания формат.

1 2 3 4 5

9. Списанието представя пълния потенциал на групата.

1 2 3 4 5

Оценка и коментари:
Проект 10 Световни герои – Залата на славата 10-


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница