Проект 2 Оптични явленияДата10.03.2017
Размер314 Kb.
Размер314 Kb.


ПРОЕКТ 2

Оптични явления

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА

5 - 7 часа

10. клас, ядро “Светлина”, теми “Разпространение, отражение и пречупване на светлината” и “Вълнови явления при светлината”

ПРИЛОЖИМИ СТАНДАРТИ

Виж Приложение А-8 за подробни обяснения на стандартите.


Културно-образователна област (КОО): Български език и литература

КОО: Чужди езици

КОО: Математика, информатика и информационни технологии (ИТ)

КОО: Обществени науки и гражданско образование

КОО: Природни науки и екология

КОО: Изкуства

КОО: Бит и технологии


Този проект проучва природните явления, които наблюдаваме в резултат на магнитното поле на Земята, както и на пречупването, отражението, дисперсията и праволинейното разпространение на светлината. Учениците също така ще се запознаят и с древни астрономически обсерватории и паметници, с тяхното предназначение и мястото им в развитието на човешката цивилизация и история.

Цели на проекта


При този проект учениците ще:

  1. Проучват и анализират информация за необходимите условия за възникване на избрани светлинни явления

  2. Описват природни явления, свързани с пречупването, отражението, дисперсията, праволинейното разпространение на светлината, както и с влиянието на земното магнитно поле

  3. Обясняват механизма на възникване на небесна дъга, уголемения диск на Слънцето и Луната при изгрев и залез, полярно сияние, миражи, светлинни явления в облаците, слънчево и лунно затъмнение, синият цвят на небето

  4. Описват предназначението на древни астрономически обсерватории и паметници, като ги свързват с етапите от развитието на човешката цивилизация и култура

  5. Създават презентация на Power Point или доклад със снимков материал (постер)Предизвикателство за учениците

Може да представите това задание като предизвикателство директно пред учениците или да им го прочетете. Копие от него се съдържа в приложения CD-ROM.


Вие сте екип от изследователи, чиято цел е да проучи, изследва, обясни светлинни явления, методите и инструментите за тяхното изучаване от човечеството, и да ги популяризира като елемент на екологичночиста природа.
За да изпълните тази задача ще се разделите на осем групи, като ще работите по следните теми: небесна дъга; слънчеви и лунни изгреви и залези; полярно сияние; миражи; светлинни явления в облаците (хало, венци, глория, иризиращи облаци и др., по избор); слънчево и лунно затъмнение; синият цвят на небето; древни астрономически обсерватории и паметници.
Вие сте изследовател, който ще проучва и анализира причините за избраното от екипа природно явление със съответния снимков материал. Вие сте еколог, който ще изследва влиянието на природното явление върху околната среда. Ще правите коментар за връзка между честота на проява на явлението и замърсяване на околната среда. Вие сте организатор, който ще организира, синхронизира дейността и ще подрежда записките на останалата част от екипа. Вие ще подготвите и ще представите презентация по проученото от екипа.
Вие сте изследовател, който ще проучва и анализира информация за древни астрономически обсерватории и паметници, открити на даден континент. Вие сте организатор, който ще организира, синхронизира дейността и ще подрежда записките на останалата част от екипа. Ще съдействате за хронологичното подреждане и търсене на връзка с етапите от развитието на човешката цивилизация и култура. Вие ще подготвите и ще представите презентация по проученото от екипа.

Детайли на проекта

Идеята е учениците да научат повече за светлинните явления, причинени от наличието на атмосфера и процесите, които се извършват в нея; за земното магнитно поле и слънчевата активност. Да проучат историята на древни астрономически обсерватории и ритуалите, които са се извършвали в тях. Да обясняват, че тези явления с техните особености са елемент от екологичночистата и незамърсена природа. Те ще представят проучванията си на Power Point презентация.


Учениците ще работят в осем групи, като за седем от тях са определени следните роли: изследовател, еколог и организатор. За екипът, който ще проучва историята на древни астрономически обсерватории, ролите ще се подразделят според броя на изследваните континенти.

Подберете групите и балансирайте участниците в тях с ученици, които имат добри компютърни умения.


Този проект е ориентиран към учениците, но учителите играят важна роля за подпомагането им при извършване на проучвания и формулиране на изводи. Насърчавайте учениците да работят самостоятелно и проверявайте до къде са стигнали в своето изследване.
Предложената продължителност на проекта включва 3-5 часа за проучване и подготовка на презентацията и 2 часа за самото представяне.
Умения, които учениците трябва да притежават

Интернет

 • Умения са сърфиране

 • Работа с графики и снимки

Microsoft Word

  • Въвеждане на колони

  • Въвеждане на графики

По избор: използване на шаблони, форматиране на снимки

Microsoft PowerPoint

 • Създаване на презентация

 • Отпечатване на слайдове

 • Въвеждане на текст и графики

По избор: изграждане на връзки и звукови ефекти

Microsoft Excel

 • Въвеждане на данни

 • Създаване на графика

 • Въвеждане на таблица в Microsoft Word

Други умения: • използва специфични научни термини

  • моделира

  • задава въпроси и дава отговори по поставена тема

 • участва в дискусия в съответствие с логиката на тема

  • работи в екип

  • изпълнява социални роли в контекста на проекта.

  • проявява толерантност във взаимоотношенията.

Технологични изисквания за класната стая


  • Достъп до ИНТЕРНЕТ, за достъп до сайтове свързани с космоса (виж списъка по-долу)

  • Microsoft Word

  • Microsoft PowerPoint

По избор: Microsoft Excel
Материали за инструкторите


 • Хартия за чертане на карти и диаграми

 • Маркери

 • Копия от предизвикателствата за всеки ученик – фигурират и в приложения CD-ROM (Проект 8 Предизвикателства)

 • Копия от работните листи за събиране на данни – също в приложения CD-ROM

 • Копия от страницата с ролите на учениците - в приложения CD-ROM (Проект 8, Роли)

 • Карта за оценка на презентациите, с която разполагат всички екипи

Препоръчителни Web сайтове


Това е списък от сайтове на български, руски и английски език, които учениците могат да ползват при проучванията си. Осигурете на групите този списък от Web сайтове или ги отбележете чрез опцията Favorites на Internet Explorer.
Web сайтове на български език:
http://nebesni-yawlenia.hit.bg/

Сайт с богата информация за различните видове светлинни явления, с включен снимков материал и допълнителна литература.


http://physics.gsmwide.com/

Сайт с информация за различните видове светлинни явления, причинени от дисперсията на светлината.


http://wyp.sliven.net/Aurora/INDEX.HTM

Страница на Сливенската обсерватория. Съдържа богата научна информация за същността, видовете полярни сияния, причини за възникване; географска карта на местата, които от които най-често се наблюдават.


http://www.bgastronomy.com/index.asp

Астрономически речник. Описание на слънчевото и лунното затъмнение със съответното онагледяване.


http://www.secretsbg.com/secretsofearth/earthsecrets.php?num=n11

Научнопопулярни анализи и описание на Стоунхендж.http://spaceguide.hit.bg/Civilizations.htm

Сайт за древните астрономически обсерватории.


http://forum.91neg.com/lofiversion/index.php/t1412.html

Съдържа информация за астрономически обсерватории и паметници на древните маи.


http://us.geocities.com/naorozhen/Egipet.htm

Съдържа информация за астрономически древноегипетските обсерватории.


Web сайтове на руски език
http://www.2uk.ru/interest/6

Информация за Стоунхендж.http://www.astrogalaxy.ru/003.html

Съдържа много информация за древни астрономически обсерватории и всичко свързано с астрономията.


Web сайтове на английски език
http://cimss.ssec.wisc.edu/wxwise/class/optics.html

Съдържа информация за различни оптични явления в атмосферата със съответно научно обяснение и снимков материал.


http://www.allthesky.com/gallery.html

Галерия от снимки на обсерватории и наблюдавани светлинни явления.


http://www.atoptics.co.uk/

Съдържа информация за различни оптични явления, онагледени с богат снимков материал.


http://www.geocities.com/r_pradel/mirage.html

Миражи – причини, видове. Снимков материал.


http://www.google.com/Top/Science/Astronomy/History/Observatories/

Страница с препратки към сайтове за историята на различни европейски астрономически обсерватории.


http://www.jqjacobs.net/astro/index.html

Съдържа информация за древни астрономически обсерватории и паметници от различни региони на света, онагледена със снимков материал.Допълнителни материали и източници


За учениците:

 1. Никитов, С. Древните цивилизации. Книга 1. С., 1981.

 2. Никитов, С. Древните цивилизации. Книга 2. С., 1983.

 3. Николов, Н. и др. Астрономия. Учебно помагало. С., 2003.

 4. Панчев, Ст. Атмосферни явления. С., 1988.

 5. Учебник по физика и астрономия за 10.клас. С., 2001.


Етапи на работа:
Подготовката на програма със задачите за изпълнение с участие на учители по: информатика и ИТ, география и история. Ръководител е учителят по физика.

 1. Започнете със следните въпроси, за да предизвикате учениците да размишляват и разговарят по тях:

А) Какво знаете за небесната дъга, миражите?

- Знаете ли причините за възникването на тези природни явления?

Б) Защо цветът на небето е син, а залезите и изгревите на слънцето са понякога червени?

В) Защо изглежда уголемен диска на Слънцето и Луната при техните изгреви и залези?

Г) Какви са причините за лунните и слънчевите затъмнения?

Д) Какво знаете за историята на древните астрономически обсерватории? Какво са наблюдавали древните астрономи и какви инструменти са използвали?
 1. Представете целите на проекта и предизвикателството пред учениците.
 1. Разделете ги на екипи според интереса към темите.
 1. Обърнете внимание на учениците как да проучват предложената информация, като ги насочите към следните въпроси и препоръки:

Информацията, която откривате достатъчно пълна ли е, за да направите вашето проучване?

Кои от снимките в уеб-сайтовете, бихте използвали за вашата презентация?

Достъпно и ясно написана ли е информацията в предложените сайтове?
Предложете на учениците да конспектират събраната информация, която е необходима за представянето, като обърнете внимание на най-завладяващите и научнообосновани факти и снимков материал.


 1. Нека всеки екип определи дейностите, които ще извършат неговите членове. Екипите могат да ползват таблица 1 като помощ при разпределяне на дейностите: изследовател – изследва причините за избраното от екипа природно явление със съответния снимков материал; еколог – проучва влиянието на природното явление върху околната среда. Прави коментар за връзка между честота на проява на явлението и замърсяване на околната среда; организатор – синхронизира и организира дейността, подрежда записките на останалата част от екипа. Подготвя и изнася презентация по проученото от екипа. За екипа, който изследва информация за древни астрономически обсерватории, дейностите се разпределят по следния начин: изследовател – проучва, изследва информация за древни астрономически обсерватории за даден континент; организатор - синхронизира и организира дейността, подрежда записките на останалата част от екипа. Подготвя и изнася презентация по изследването на екипа със съответен коментар за връзката на етапите от развитието на човешката цивилизация и култура и построяването на древни астрономически обсерватории и паметници.
 1. Дайте на учениците една седмица да извършват проучването си. Предложете им по време на работа, да попълват работния лист - събиране на данни. Това упражнение ще им помогне при събиране, анализиране и систематизиране на информацията.
 1. Изискайте от учениците да създадат презентация на PowerPoint или да представят доклад на Word със съответния снимков материал, изнесен на постер (или фотосесия), които да илюстрират тяхното изследване. Файлът трябва да съдържа най-малко 10 слайда. Всеки слайд трябва да съдържа както текст, така и илюстрация или снимка. За доклада е необходимо като обем 4 страници и постер с поне 10 снимки за онагледяване на изследването.

Оценяване • Използвайте работните листове за събиране на данни като информация при оценяването преди учениците да са започнали да работят по своето представяне.
 • Може да оцените учениците на база изготвения доклад, като оценката трябва да е за прецизност на информацията, ефективно използване на примери и данни, и заключения.
 • Оценете презентациите чрез рубрики (Виж PowerPoint рубриката за този проект, предоставена в CD-ROM, Проект 8 Рубрика).


Стартегии за подкрепа
Осигурете необходимите условия за обучение на учениците с особени нужди като се обръщате с лице към класа, когато говорите и като осигурявате необходимото компютърно оборудване.
Някои от учениците могат да издирят допълнителни безжични приложения. Те трябва да бъдат разпределени в групи с такива, които изпитват затруднения и имат нужда от помощ при четене, съставяне на писмени работи или при работа с компютър. Когато екипите се формират може би ще желаете вие да определите ролите на учениците, вместо да ги оставите сами да решават.
Този проект изисква от учениците да правят изводи и заключения от изследванията си, а много от тях изпитват затруднения за изготвянето им, тъй като това е по-сложно умение. Ще е необходимо да ги напътствате в момента, в който започнат да събират факти и данни и да провят изводи от тях.
В процеса на работа може да включите обсъждане на намерената информация и идеи чрез електронна поща. Реализирането на самото представяне може да се осъществи в извън учебно време с участие на учители и ученици от цялото училище.
Работните листове за събиране на данни са достъпни на приложения CD-ROM. Те ще им помогнат при обобщаване и организиране на идеите им.
Проверете всеки сайт преди учениците да имат достъп до него, за да определите дали материалите в него ще бъдат твърде трудни за разбиране. Освен това, за да спестите време, може да отбележете сайтовете (добавете ги във Favorites), за да не е необходимо учениците да набират адресите.
Допълнителни насоки
Проектът по своята същност е интердисплинен и в настоящия момент, в условията на класно-урочна система се осъществява по учебния предмет “Физика и астрономия” – задължителна подготовка (ЗП), задължително-избираема подготовка (ЗИП) в 10. клас, ядро “Светлина”, теми “Разпространение, отражение и пречупване на светлината” и “Вълнови явления при светлината”. Проектът се реализира в следните варианти в зависимост от вида подготовка: за ЗП търсенето на информация се осъществява самостоятелно в извънучебно време или по преценка и възможност на учителя в часовете по ИТ. При ЗИП: с включване на часове в програмата за проектно-базирано обучение и възможности за използване на компютърен кабинет в часовете по физика и астрономия. Предложената продължителност включва 3-5 часа за подготовка на презентацията и 2 часа за самото представяне.
Друга възможности за реализиране е в учебното съдържание на програмата за 10. клас, ядро “Светлина”, тема “Видове лъчения и техните източници” с темите: Лазери, Рентгенови лъчи и тяхното приложение, Ултравиолетови лъчи и тяхното приложение, Инфрачервените лъчи и тяхното приложение.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОЕКТ 8


Оптични явления в атмосферата
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА УЧЕНИЦИТЕ
Вие сте екип от изследователи, чиято цел е да проучи, изследва, обясни светлинни явления, методите и инструментите за тяхното изучаване от човечеството, и да ги популяризира като елемент на екологичночиста природа.
За да изпълните тази задача ще се разделите на осем групи, като ще работите по следните теми: небесна дъга; слънчеви и лунни изгреви и залези; полярно сияние; миражи; светлинни явления в облаците (хало, венци, глория, иризиращи облаци и др. по избор); слънчево и лунно затъмнение; синият цвят на небето; древни астрономически обсерватории и паметници.
Вие сте изследовател, който ще проучва и анализира причините за избраното от екипа природно явление със съответния снимков материал. Вие сте еколог, който ще изследва влиянието на природното явление върху околната среда. Ще правите коментар за връзка между честота на проява на явлението и замърсяване на околната среда. Вие сте организатор, който ще организира, синхронизира дейността и ще подрежда записките на останалата част от екипа. Вие ще подготвите и ще представите презентация по проученото от екипа.
Вие сте изследовател, който ще проучва и анализира информация за древни астрономически обсерватории и паметници, открити на даден континент. Вие сте организатор, който ще организира, синхронизира дейността и ще подрежда записките на останалата част от екипа. Ще съдействате за хронологичното подреждане и търсене на връзка с етапите от развитието на човешката цивилизация и култура. Вие ще подготвите и ще представите презентация по проученото от екипа.
ПРОЕКТ 8

Оптични явления в атмосферата
РАБОТЕН ЛИСТ

РОЛИ И ДЕЙНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ
Използвайте дадената таблица за да определите роля на всеки един член на екипа.


Екипи

Роля

Задача

Изследващи оптични явления в атмосферата

ИзследователПроучва и анализира причините за избраното от екипа природно явление със съответния снимков материал.

Еколог


Изследва влиянието на природното явление върху околната среда. Коментира връзката между честота на проява на явлението и замърсяване на околната среда.

ОрганизаторОрганизира и подрежда записките на останалата част от екипа. Подготвя и представя презентация по откритото от екипа.

Изследващ древни астрономически обсерватории и паметници

Изследовател

(Европа, Южна Америка, Северна Америка, Азия и Африка по избор)Проучва и анализира информация за древни астрономически обсерватории и паметници, открити на даден континент

Организатор

Организира и подрежда записките на останалата част от екипа. Съдейства за хронологичното подреждане и търсене на връзка с етапите от развитието на човешката цивилизация и култура. Подготвя и представя презентация по откритото от екипа.

Табл. 1

ПРОЕКТ 8

Оптични явления в атмосферата
РАБОТЕН ЛИСТ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
Екипи, изследващи оптични явления в атмосферата
Използвайте предложените Ви въпроси като помощ при събиране на информацията:


 1. Кои са причините за възникване на изследваното явление?


 1. Влияе ли това природно явление върху околната среда по някакъв начин?


 1. Само при опрелени условия ли може да се наблюдава явлението? 1. Къде най-често може да се наблюдава? Защо?

ПРОЕКТ 8

Оптични явления в атмосферата
РАБОТЕН ЛИСТ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
Екип, изследващ древни астрономически обсерватории и паметници

Използвайте предложените Ви въпроси като помощ при събиране на информацията:


 1. С каква цел древните цивилизации са строили обсерватории? 1. Какви са били техните методи и инструменти на изследване? 1. Каква връзка откривате между развитието на човешката цивилизация, култура и предполагаемите изследвания по тази тема? 1. Къде са открити най-много астрономически обсерватории и паметници? Как си обяснявате този факт?ПРОЕКТ 8


Оптични явления в атмосферата
РУБРИКА POWER POINT

Критерии за оценка на презентацията


А/ Съдържателни:

 1. Темата отговаря на съдържанието

1 2 3 4 5
 1. Събраната информация е обвързана с овладяването на знания и умения по физика и астрономия

1 2 3 4 5
 1. Поднесената информация да бъде достъпна, научното съдържание коректно, точно и ясно

1 2 3 4 5
 1. Подбраното съдържание трябва така да бъде дозирано, че да е реално постижимо представянето му в рамките на зададените 10 минути

1 2 3 4 5


Б/ Технологични:

 1. В презентацията да е налице хармонично съчетание на текст, картинки, таблично и графично представяне на информацията, там където съдържанието позволява това

1 2 3 4 5
 1. Включен е активен елемент на обучение: активна графика, анимация, смяна на слайдове с прецизиране на времето

1 2 3 4 5

 1. Ергономично оформление на слайдовете: четивност, качествени графични изображения, дозираност на елементите за всеки слайд

1 2 3 4 5
 1. Естетическо оформление на презентацията

1 2 3 4 5В/ Презентиране на информацията


 1. Синхронност при представянето: съчетаване на слово, средства за невербално общуване с аудиторията и технологията (компютъра)

1 2 3 4 5
 1. Обогатяване на информацията от екрана с допълнителни разяснения

1 2 3 4 5
 1. Управление на времето

1 2 3 4 5
 1. Съгласуваност на участниците при презентирането – разпределение на ролите във времето за презентиране, равно участие, екипност

1 2 3 4 5

ПРОЕКТ 8

Оптични явления в атмосферата
Скала за оценяване на презентацията
1 – няма съответствие

2 – има малко съответствие

3 – има известно съответствие

4 – в по-голямата си част съответства

5 – напълно съответства
ПРИЛОЖЕНИЕ А - 8
ПРОЕКТ 8
ОПТИЧНИ ЯВЛЕНИЯ В АТМОСФЕРАТА


Учебен предмет

Ядро


СТАНДАРТИ (ПОСТИЖЕНИЯ)

Гимназиален етап

КОО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


Български език

Социокултурни компетентности

Първо равнище

В дискусия по поставена тема изразява свое становище, като умее да се аргументира убедително. Постига баланс между поднасяне на най-важното и навлизане в детайли. Задава въпроси и отговаря по същество. Разбира, коментира и интерпретира чужди становища и тяхната аргументация. Открива преднамерена неясност, отклоняване от темата и необосновани твърдения
Второ равнище

Различава факти от мнения.

Езикова

Компетентност


Първо равнище

Използва различни езикови средства в свой текст, за да открои лична гледна точка, и разпознава езикови средства с такава функция в чужд текст.

Социокултурна и езикова компетентост.

Устно общуване


Първо равнище

Изгражда цялостно изказване, като се придържа към темата, формулира ясно становище и разгръща аргументацията си.

Участва в дискусия или дебат – самостоятелно или в екип, като проявява толерантност към другите участници.

В хода на диалог резюмира вече казаното; умее да се позовава на чужди мнения.

При публично изказване спазва нормите на книжовния изговор.

Второ равнище

Избира различни реторични стратегии на общуване с оглед на цели, аудитория и тип комуникативна ситуация.

Социокултурна и езикова компетентост.

Писмено

общуване
Първо равнище

Използва различни информационни източници (включително и ИКТ); анализира, сравнява и синтезира информация от един източник и от различни източници (конспектира, резюмира).

Създава текстове с аналитична, тълкувателна насоченост.

Прилага най-често използваните в писменото общуване жанрови модели, като използва възможностите за вариативност в структурното, композиционното и езиковото им оформяне

Литература


Социокултурна компетентност


Социокултурна и литературна компетентност Създаване на изказвания и писмени текстове

Първо равнище

Осъзнава спецификата на хуманитарните проблеми на обществата от Новото време.

Притежава диференцирани знания за своята национална и културна идентичност.

Владее основни жанрове на съвременната културна комуникация

Второ равнище

Анализира проблемите при сблъсъка на различни човешки общности.
Първо равнище

Композира изказването или текста с оглед на ясното поставяне на тезата; привежда подходящи доказателства и аргументация; подрежда основните части на изказването си така, че да постигне максимално въздействие върху своя възприемател.
Второ равнище

Ориентира се в различни комуникативни ситуации на културно общуване (официална комуникация, академична комуникация).

Събира, анализира и съпоставя литературна информация от различни източници (научни съчинения, критически статии, речници и енциклопедии, библиографски справочници и пр.) като я организира във вид подходящ за конкретната задача.


КОО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Първи чужд език

Четене


Първо равнище

Разбира основна информация от публицистични, художествени и научнопопулярни текстове.

Намира конкретна информация в проспекти, каталози, справочници.Второ равнище

Разбира основната информация от публицистични, специализирани текстове на стандартен език.

Намира конкретна информация в публицистични, научнопопулярни и специализирани текстове.


Втори чужд език

Четене

Намира конкретна информация в кратки текстове на позната тематика.


КОО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИТ)

Математика

Фигури и тела


Първо равнище

Знае взаимните положения на точки, прави и равнини в пространството.Логически знанияПърво равнище

Преценява вярност, рационалност, целесъобразност при избор в конкретна ситуация.Вероятности и статистика

Първо равнище

Познава механизмите за представяне на статистически данни от ежедневието.Моделиране

Първо равнище

Оценява съдържателно получен резултат и коректност на аргументи и ги интерпретира.

Предвижда в определени рамки очакван резултат.

Информатика


Информация и формални модели
Компютърни системи


Първо равнище

Посочва различни видове информация.

Осъзнава необходимостта да бъде подготвен за използване на ИТ.

Първо равнище

Работи с клавиатура, мишка, принтер и устройствата за работа със сменяеми носители на данни (дискети, СD).Операционни системи

Първо равнище

Познава принципите на текстообработка на данни с електронни таблици, електронната поща и Internet.


Второ равнище

Познава логическата организация на файловите системи и средствата на ОС за създаване на файлове.

Информационни технологии (ИТ)

ИТ при решаване на проблеми

Първо равнище

Разбира същността, приложенията и ролята на ИТ в съвременното общество.

Използва основните възможности на текстообработваща програма, табличен процесор, система за управление на база от данни и архивираща програма за решаване на конкретен проблем.

Разбира и спазва правилата за работа с ИТ

Познава и спазва правните, етичните и здравните норми за работа с ИТ.

Второ равнище

Създава и обработва текстови документи; графични изображения; електронни таблици; бази от данни и архиви от данни чрез общите и специализираните възможности на потребителски продукти с общо предназначение.

Подбира и използва адекватни софтуерни и технически средства на ИТ при конкретни проблеми, подходящи за решаване с ИТ.
Комуникиране чрез ИТ


Първо равнище

Разпознава най-често използваните средства на ИТ за пренасяне на данни.

Търси и подбира информация чрез различни източници на ИТ.

Използва средства на ИТ за подготвяне и представяне на информация пред публика.

Демонстрира разбиране и уважение към различни позиции и идеи при работа с ИТ.

Второ равнище

Осъществява връзка на компютърни системи с Интернет и използва предоставените услуги.

Използва ИТ за подготвяне на подходяща информация и съчетава разнообразни форми за представянето и на непозната публика.Интегриране на дейности в ИТ

Първо равнище

Използва основни възможности и средства на ИТ за обмен на данни между различни приложения в една операционна среда.

Създава интегрирани документи.

Прилага различни начини за съхраняване, обединяване и разделяне на документи и обекти.


Второ равнище

Самостоятелно проучва и усвоява непознат софтуер.

Демонстрира умения за работа в екип.


КОО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ


История и цивилизация

Фундаментите на съвременния свят

Проимназиален етап

Установява синхронност и асинхронност между събития и личности от националната и световната история.Гимназиален етап

Първо равнище

Обяснява значимите процеси в еволюцията на съвременния свят и определя мястото на България в тях.


Национално и световно, историческо и културно наследство

Първо равнище

Установява самобитност, приемственост и взаимни влияния между култури и цивилизации.Човекът в историята


Първо равнище

Установява зависимост между развитието на техниката, икономиката, социалните идеи и всекидневния живот на човека.

Оценява значението на използването на научните и техническите открития за динамичния напредък на отделни общества.


Източници на историята


Първо равнище

Извлича и интерпретира информация от различни типове източници.

Търси, подбира и обработва информация с помощта на средствата и ресурсите на ИКТ.

Изразява критично отношение при анализ на информация от различни източници.

Съставя самостоятелно писмени текстове по съпътстващи въпроси.


География и икономика

Земята като планета и нейния природен облик

Географска картина на света

География на България

Източници на информация и работа с тяхПрогимназиален етап
Характеризира Земята като планета. Обяснява изобразяването на земното кълбо върху плоскост; илюстрира с примери необходимостта от използването на географската карта в живота.

Оценява значението на важни събития и открития за опознаването на света и развитието на географското познание

Характеризира географското положение на България и нейния природен облик

Разпознава и използва елементите на географската карта; различава видове те географски карти и основните способи за картографиране.

Гимназиален етап

Природна структура и ресурси на Земята

Източници на информация и работа с тях

Първо равнище

Характеризира отделните геосфери и процесите, протичащи в тях. Разкрива закономерностите в географското разпространение на природните компоненти и връзките между тях.

Проучва и анализира различни видове документи и извлича информация от тях, като използва средствата на ИКТ.

Философия


Себепознаване и взаимност


Първо равнище

Умее да създава адекватен образ за себе си, да разбира и да уважава различията между хората.

Познава основните принципи на комуникативността, правенето на избор и вземането на решения.

Второ равнище

Умее да работи в група, да разбира мотивите на чуждото поведение.

Критическо мислене и създаване на смисъл


Първо равнище

Формулира теза по даден проблем и дава аргументирана подкрепа в нейна защита.

Разпознава типове аргументация в различни текстове.

Умее да задава въпроси за по-задълбочено аргументиране и по-нататъшно изследване.

Демонстрира отвореност и толерантност към различни схващания.


Второ равнище

Различава мнение и знание.

КОО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ


Биология и здравно образование

Прогимназиален етап

Организъм-среда


Оценява влиянието на човека върху природата и причини за нарушаване на екологичното равновесие.Прогимназиален етап

Човешкият оранизъм

Описва (и означава) структури на човешкото тяло; функции на органи и системи; хигиенни правила на поведение и здравословен начин на живот.

Гимназиален етап

Биосфера


Обяснява състоянието на околната среда чрез естествените екологични закономерности и влиянието на човека.

Химия и опазване на околната среда

Строеж и свойства на веществата

Първо равнище

Познава слоестия строеж на електронната обвивка на атомите. Обяснява свойствата на веществата с природата на химичните връзки.


Експеримент и изследванеПровежда експерименти за откриване на йони и на елементи (по оцветяване на пламъка)

Физика и астрономия

От атома до космоса

Светлина


Прогимназиален етап

Описва строежа на атома и на неговото ядро, явлението радиоактивност и неговото значение.


Описва разпространението, отраже нието и пречупването на светлината и принципа на действие на окото и на оптични уреди. Моделира с лъчи получаването на сянка и на образ на предмет в огледала и лещи. Свързва цвета на телата със свойствата на светлината.

Гимназиален етап

Електричество и магнетизъм

Първо равнище

Описва електричните и магнитните взаимодействия чрез електростатично поле и постоянно магнитно поле. Свързва електричните и магнитните свойства на веществата с тяхното приложениеВторо равнище

Прилага основни закономерности при електростатичното поле, постоянното магнитно поле и електромагнитното поле
Светлина


Първо равнище

Прилага законите за отражение и пречупване на светлината. Обяснява качествено явленията дисперсия, интерференция и дифракция на светлината и техни приложения.

Второ равнище

Прилага законите на геометричната оптика при анализа на оптичните уреди, а принципа на Хюйгенс - на вълновите явления.Наблюдение, експеримент, изследване

Извлича информация от различни източници и със средствата на ИТ.

Обобщава резултати от изследвания и прави изводи за причинно-следствени връзки в природните явления

Демонстрира умения за безопасна работа с електричен ток, уреди, апарати.

КОО ИЗКУСТВА


Изобразително изкуство

Ситуация и визуални комуникации

Първо равнище

Диференцира средствата за визуална информация и комуникация в определена ситуация по вид, място и начин на въздействие.

Изразява собствена естетическа позиция при възприемане, оценяване и изобразяване на визуалната характеристика на различни социални ситуации

КОО БИТ И ТЕХНОЛОГИИ


Домашна техника и икономика

Проектиране, планиране и оценяване на технологични процеси и обекти

Прогимназиален етап

Открива приложението на изучавани научни закономерности в техниката и технологиите.

Оценява свои и чужди решения в разработвани проекти.Комуникация и контрол в бита и трудовите процеси

Познава използвани в ежедневието средства за комуникация и контрол (включително и средствата на ИКТ)

Познава правилата за работа в екип

Н. Димитрова. Оптични явления


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница