Проект bg051PO001 05-0153 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”Дата03.05.2017
Размер201.34 Kb.
Размер201.34 Kb.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0153описание: esf_logo_smallописание: eu_logo_smallописание: starsописание: stars

Образователна интеграция на децата иучениците от етническите малцинства”

Равен шанс за професионално образование“Договор Д 01 – 3923/09.04.2013 г.

Европейски социален фонд на Европейски съюз

Министерство на образованието и науката

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТгр. Добрич, бул. “25 септември” № 47,

тел/факс 058/602 197 Е-mail: pg_to@abv.bg

Проект

РАВЕН ШАНС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ“Проект „Равен шанс за професионално образование“ BG051PO001-4.1.05–0153 се осъществява с финансовата подкрепа по ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд 2007–2013 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.

Договарящ орган: Министерство на образованието и науката

Бенефициент: Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост – гр. Добрич

Партньор: Сдружение «КУБЕРА» със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Д-р Иван Пенаков“ № 15, вх.А, партер

 1. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА НА КРЪЖОК/КЛУБ „Турски език и литература”

Съвременната глобализация и новото положение на България като член на Европейския съюз налагат необходимостта от добро познаване на чуждите езици поради масовото им използване в комуникацията. В наши дни чуждият език е важна част от живота на всеки млад човек. Той е много необходим на учениците за по-лесна ориентация и достъп до многообразието от информационни източници. Същевременно усвояването на чужд език е продължителен процес, който изисква задълбочена и последователна работа. Затова учителят трябва да търси нови пътища за постигане на необходимото качество на обучението.

Заниманията на учениците в извънкласните дейности на Кръжок/Клуб „Турски език и литература” са насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество в мултикултурна среда; усъвършенстване на информираността на ученици, родители и учители относно толерантността и дискриминацията, както и на техните умения за взаимодействие и работа в мултикултурна среда.Основна цел на съвременното езиково обучение е усъвършенстването на комуникативната компетентност на обучаваните. Съгласно програмата на проекта главните цели на обучението са свързани с: умения за комуникация, творческо прилагане на знанията, свободно общуване в житейски ситуации и разбиране на културата на други народи, както и удовлетворение от усвоеното. Включването на учениците в международни електронни проекти спомага за осъществяването на тези цели. Накратко целите са:

 1. Мотивиране на учениците за изучаване на чужди езици;

 2. Усъвършенстване на езиковите умения в реални ситуации;

 3. Популяризиране на традициите и историята на други европейски страни;

 4. Създаване на добри „дистанционни” приятелства.

 5. Работа в екип и осъзнаване на продуктивността на груповата работа.

Мотивация на учениците

Мотивацията играе много важна роля в процеса на обучението. Тя обхваща: • вътрешен мотив;

 • познавателен мотив;

 • мотив за избягване на неуспех;

 • състезателен мотив;

 • мотив за смяна на дейност;

 • мотив за самоуважение;

 • значимост на резултатите;

 • сложност на заданието;

 • волево усилие;

 • оценка на нивото на постигнатите резултати;

 • оценка на потенциала;

 • набелязано ниво за мобилизация на усилията;

 • очаквано ниво на резултатите;

 • закономерност на резултатите;

 • инициативност.

Анализ на изследванията относно различните компоненти на мотивацията у учениците дава информация за целесъобразността на различните дейности в образователния процес.

Чрез участието в проекти учениците разширяват познанията си по естествен начин. В тези дейности всеки от участниците избира как да изпълни задачите и е много по-мотивиран за работа.II. ИЗ ДЕЙНОСТИТЕ НА КРЪЖОК/КЛУБ „Турски език и литература.“
Съвременната глобализация и новото положение на България като член на Европейския съюз налагат необходимостта от добро познаване на чуждите езици поради масовото им използване в комуникацията. В наши дни чуждият език е важна част от живота на всеки млад човек. Той е много необходим на учениците за по-лесна ориентация и достъп до многообразието от информационни източници. Същевременно усвояването на чужд език е продължителен процес, който изисква задълбочена и последователна работа. Затова учителят трябва да търси нови пътища за постигане на необходимото качество на обучението.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Учебната програма по турски език, литература и култура включва:

- значението на предмета за цялостното общообразователно и личностното развитие на ученика;

- мястото на предмета както в парадигмата на езиковото и литературното образование, така и в глобалния социокултурен контекст на останалите културно-образователни области;

- приносът на предмета за цялостното развитие на децата билингви, като се отчита, че придобитите комуникативни умения и стратегии ще подпомагат ученика в учебния процес, ще съдействат за разширяване както на езиковата, така и на общата култура на ученика чрез интегрирането на придобитите знания, умения и отношения /ценностни ориентации и нагласи/

- необходимостта от разбиране на взаимодействието между различните култури, условието, без което не може изграждането на хармонична интеркултурна среда в училище и възпитаването в толерантно отношение към другия и от формиране на етнокултурната, гражданската и националната идентичност у децата, както в процеса на обучение, така и в по-нататъшното им развитие и оформяне като личности.

Основна цел на съвременното езиково обучение е усъвършенстването на комуникативната компетентност на обучаваните. Съгласно програмата на проекта главните цели на обучението са свързани с: умения за комуникация, творческо прилагане на знанията, свободно общуване в житейски ситуации и разбиране на културата на други народи, както и удовлетворение от усвоеното. Включването на учениците в международни електронни проекти спомага за осъществяването на тези цели.

Изучавайки езиковото функциониране в речевата дейност, учениците следва да осмислят връзката между език и етнос, и почувстват ролята на езика в нашето съвременно общество. Те постепенно ще обвържат в съзнанието си понятията език, общество, народ, история, култура. По този начин учениците истински ще осъзнаят ролята на майчиния език и тяхната етническа принадлежност като част от целокупната българска нация. С една дума, комуникативно-речевият и лингво-социокултурният подход ще осигурят солидна основа за мирогледното и нравственото израстване на младия човек. Целта е учебната програма да осигурява връзка с обучението и по другите предмети, включени в учебния план, за да се гарантира хармония в овладяването на значимите знания и на ключовите умения, спомагащи за цялостното развитие на ученика.

Глобална цел:

Да се формират у учениците умения за общуване в условията на глобализационните процеси - социални и културни, осъществяващи се в национален, в европейски и световен мащаб, а то от своя страна е условие, без което не може бъдещата успешна реализация на младата личност - цел на всяко образование.Целите на обучението са учениците да:

• разширяват комуникативните си умения, осигуряващи възможност за свободно общуване на различни теми;

• придобиване на умения за четене и разбиране на несложни оригинални текстове в съответствие с техните интереси;

• да анализират езика на художествената литература и да осмислят посланието, заложено в него;

• да се изгради естетическо отношение към турската литература, нагласа за възприемане и осмисляне на нейната национална самобитност, художествен усет и вкус към народното творчество;

• да се развият уменията за предаване свободно в писмен вид на собствени мисли и преживявания;

• обогатяват знанията си за граматическата система на турски език;

• да разширят уменията за самоконтрол и самооценка на собствените постижения;

Тази програма позволява да се отдели специално внимание на интегрирането на обучението по турски език в общата образователна и учебно-възпитателна училищна програма и осъществяването на връзките между предметите. Изучаването на турския език не само ползва знания и умения от други учебни предмети, но от своя страна ги подпомага и обогатява, като формира стабилна ценностна система и адекватно социално поведение у учениците.

e:\img_0127.jpg

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИКА

При оценяване на постиженията на учениците за устна и писмена реч се отчитат следните умения:

- формиране на критерии у ученика за обективна оценка и самооценка, което да го стимулира за по-добра работа;

- използване на резултатите за анализ и оптимизиране на учебния процес от страна на учителя;

- да предава ясно мисълта си в рамките на познатата лексика;

- да се изразява езиково коректно;

- да реагира адекватно на въпроси и изказвания;

- да разказва последователно.

При проверка постиженията на учениците се използва изграждане на текст по картина /серия от картини/, ключови думи, задачи за проверка на разбирането на прочетен или прослушан текст и структурни тестове (граматически и лексикални задачи).

Учениците се учат да аргументират лично мнение, като работят на равнище текст, в който могат да бъдат включени различни по функции микротекстове, т.е представят само тезата или прекия отговор на въпроса.МЕТОДИ И ФОРМИ НА РАБОТА

В началото на учебната година учителят се информира за нивото на знания и умения, които имат учениците, с цел да се приложат и доразвият усвоените техники на учене и познатите форми на обучение по турски език.

В учебния процес ръководителят на кръжока прилага разнообразни методи и форми на работа, които да мотивират учениците и да ги стимулират при изучаването на майчин турски език.

Ръководителят ползва информация и материали от различни източници, за да подсили интереса на учениците. При въвеждането на нова лексика се използват различни подходи: • онагледяване;

 • словесно описание;

 • синоними;

 • антоними;

 • езикова догадка в рамките на контекста;

 • видеофилми и аудиозаписи;

 • компютърни програми.

Чрез превод се проверява разбирането и се уточнява значението на новите думи и изрази. При организация на учебния процес се използва работа по двойки и по групи, за да могат учениците да усвоят принципите на общуване и да изпитат различни социални роли. Ръководителят е главно помощник и съветник. Важно е също така учениците да работят самостоятелно, за да развият собствени стратегии за учене. Използва се всяка възможност, за да се подава разнообразна във всяко отношение информация за Турция (историческа, културна, страноведска) и се сравнява с българския бит и култура. На този етап започва овладяването на отделни похвати и стратегии за извличане на информация от различни източници. На учениците се поставят допълнителни самостоятелни задачи по изучаваните тематични области в зависимост от техните интереси (например да потърсят и подберат материали по дадена тема чрез интернет, в списания и вестници) като резултатите бъдат представени пред класа и родителите.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Най-общо в резултат на цялостното обучение по майчин език от учениците се очаква:

- да приведат знанията си по езика, получени в битово-семейната среда, към нормата на книжовния език, за да го използват успешно според сферата на общуване;

- да ползват езика писмено и говоримо и да правят анализ на текст.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Елементите в процеса на обучение по майчин език са:

 • слушане;

 • говорене;

 • четене;

 • писане.

Усвояване на четирите основни за езиково обучение комуникативни учения: слушане, говорене, четене и писане, като балансът между всяко от тях следва да бъде съобразен с възрастовите и психофизиологичните особености на учениците.

Видове комуникативни задачи

Както е известно, обучението по език се осъществява в четири вида речеви дейности: слушане, говорене, четене и писане. Слушането и говоренето образуват устната реч. Посочените четири дейности се прилагат комплексно в обучението, намират се в тясна взаимовръзка и взаимодействие. Принципът на предимство на устната реч означава, че слуховите възприятия и говоренето са основата, върху която се надграждат четенето и писането. Слушането и четенето се определят като рецептивни, а говоренето и писането – като продуктивни видове речева дейност.

Слушането е основа на говоренето, на устната комуникация като цяло. Обучаваният може да възпроизведе правилно само онези звукове или думи, които е възприел правилно слухово. Слушането предоставя образците за говорене, като едновременно с това и контролира процеса на говоренето. Целта на обучението по слушане е именно разбиране на звучащата реч, която протича в нормално темпо. Обучаваните трябва да възприемат общия смисъл на прослушания текст, да могат да пропускат непознатите думи или да се досещат за тяхното значение от контекста и ситуацията.

Слушане


ТЕМА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

НОВИ ПОНЯТИЯ

КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ

МЕЖДУ-ПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Тема: Моето училище

Създаване на траен интерес към проблемите на родната турска реч

Очаквани резултати: Учениците разбират по-дълги разговори с един или повече събеседници на теми от изучавания материал или от ежедневието


Учениците усвояват:

 • интонационни модели;

 • определяне на граматическите категории и части на речта

Учениците трябва да усвояват майчиния език:

 • в приятна и творческа обстановка като обучението се води на турски език

Български език: Различни жанрове и стилове. Разпознаване на текстови разновидности. Според знанията си по БЕЛ разпознават граматическите категории и структури, текстовите разновидности, умеят да се изразяват.

Тема: Аз и другите

Откриват и осъзнават хуманистичното послание на текстовете

Очаквани резултати:

Откриват и осъзнават хуманистичното послание на текстовете. Извличат информация от вестници, телевизионни програми, филми, театрални постановки, отбелязване и честване на събития.Фантазно, реално, художествен детайл.

Учениците изпълняват ролеви игри при зададени елементи от ситуации на официално и неофициално общуване.

Чужд език

Като овладяват особеностите на майчиния език, учениците осъзнават граматическите правила на изучаваните от тях чужди езици.
ГОВОРЕНЕ

Същност на говорните умения при усвояването на турски език и литература

В началния етап на обучение се обръщаме към пословиците и поговорките за отработване на звуковата страна на речта. Така учениците значително подобряват произношението си.Речта – това е сложна функция на езика, чието развитие зависи от много моменти. Огромна роля тук играе влиянието на обкръжаващата среда – детето се учи да говори по примера на родителите си, учителите, приятелите. Обкръжаващите го хора са длъжни да помогнат на детето при формирането на неговата правилна, точна реч. Важно е и това, детето от ранна възраст да слуша правилна, отчетливо звучаща реч, и по този пример да се формира неговата собствена реч.

Учениците трябва да усвояват езика:

- в обстановка, в която звучи предимно турска реч (включително и автентична, т.е. записана реч от носители на езика);

- чрез разнообразни дейности, близки до техните интереси и реални занимания на тази възраст;

- чрез дейности, които стимулират активното им участие в ситуации, близки до реалното общуване;

- чрез автентични материали, продукт на новите технологии (филми, песни, компютърни игри);

- като работят самостоятелно и в екип в задружна, толерантна обстановка.ТЕМА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

НОВИ ПОНЯТИЯ

КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ

МЕЖДУ-ПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Тема: Празници

Участват с изказване в дискусия, придържат се към темата и формират логически своето изказване, могат да оспорват мнение , различно от тяхното, следят хода на диалога, позовават се на вече казаното.

Ученикът изгражда и утвърждава съзнание за национална и етническа принадлежност, познава специфичните черти на турския свят.


Учениците трябва да придобият следните умения:

 • изказване;

 • говорене за свои преживявания;

 • искане и даване на информация, предмет и услуга;

 • изразяване на учтива молба;

 • разказване за своите намерения;

 • описване и разказване на случки;

 • даване на съвет;

 • правене на планове.

Учениците трябва да:

 • поставят въпроси;

 • дискутират по двойки и по групи върху проблеми от училищния живот;

 • разширяват своите културни познания;

 • осъзнаят своята идентичност и мястото на родната култура сред разнообразието в света.

История

Вникване в същността на националната идентичност. Сведения за основни събития от турската и българска история.
ЧЕТЕНЕ

На учениците трябва да се даде възможност да:
- разширят своите умения за работа с учебни и справочни материали;
- разширят репертоара си от стратегии за учене и общуване, включително и като пренасят умения от родния език;
- развиват своите умения да свързват наученото от различни области на знанието;
- развиват умения за откривателство и логическо мислене;
- придобиват умения да се справят с комуникативни проблеми при общуване чрез прилагане на компенсаторни стратегии и тактики;
- развиват елементарни умения за самостоятелно контролиране и оценка на собствените си постижения;
- осмислят собствената си идентичност и култура в съпоставка с информацията за живота в други страни;
- да почувстват полезността на езика за задоволяване на собствените комуникативни цели и да се стимулират да го използват в ситуации на реално общуване.

ТЕМА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

НОВИ ПОНЯТИЯ

КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ

МЕЖДУ-ПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Тема: Думата като морфологично средство в текста

Ученикът разбира без затруднения инструкциите и обясненията, включително и граматичните от предлаганото съдържаниеРазширяване на знанията при правопис

Учениците работят на екипен принцип, за да редактират текстове с цел отстраняване на логически и смислови грешки.

Литература

Изучаването на турската литература се базира най-вече на усвоените познания за:

- текстови разновидност;

- жанр;


- периоди в литературата;

- методи за анализ на литературни произведенияТема: Роден език и семейство

Ученикът възприема конкретна информация от: • преживявания и приключения, съвместими с личния опит и знания.

Семейни взаимоотношения, родствени връзки, домашни растения и любимци

Четене на житейски разкази и случки /действителни или измислени/ от различни източници

Зоология, биология,

свят и личност.buyuk larousse 1-24 /eнциклопедия larousse на турски/българско-турски речник

Диалог и ролева игра.

Това са предпочитани дейности от учениците. Съвсем естествено и задължително е диалогът да се усложнява и обогатява с нови лексико-граматични елементи. Обучението по говорене и писане се изгражда на базата на формирани уменията за диалогична и монологична реч, които са в тясно взаимодействие в учебния процес.Характерни черти на спонтанната реч:

 • в центъра на вниманието е съдържанието, намерението, а не толкова езикът като такъв;

 • налице е същинско общуване, дори когато ситуациите понякога са изкуствени;

 • посочените дейности показват дали учениците могат или не могат да използват езика;

 • целта на стимулирането на спонтанната реч е децата да се опитат да се потопят в естествения поток на речта;

 • по време на дейностите контролът на педагога е минимален, но той трябва да бъде сигурен, че децата знаят достатъчно, за да изпълнят задачата;

 • атмосферата трябва да бъде благоприятна и несъстезателна, всички деца са „победители”.

ПИСАНЕ


ТЕМА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

НОВИ ПОНЯТИЯ

КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТИ

МЕЖДУ-ПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Тема: Диалог

Учениците се ориентират в съдържанието и структурата на диалогичен текст.

Умеят да използват:


 • подходящи за ситуацията езикови средства;

 • прилагат компенсаторни стратегии.

Диалог


Водят разговори на различни теми и представят актуална информация от автентични текстове. Пишат без правописни грешки.

Изкуства

Известни творби на турски автори, композитори, художници, скулптори.Тема: Резюме

Съкратено предават информацията /устно и писмено/ на част от текстове от всички области на живота.Резюме

Учениците предават основното съдържание на прочетен текст под формата на подробен план. Предават сбито съдържанието на популярен турски игрален филм

Изкуства

Известни творби на турски автори, кинодейци, композитори, художници, скулптори.Тема: Съчинение по житейски въпрос

Създават текстове от аргументативен тип по житейски въпросиТеза

АргументиУчениците умеят да формулират теза, да подбират аргументи и правят обобщения.

Изкуства

Известни творби на турски автори, кинодейци, художници, скулптори.Тема: Исторически забележителности в Турция

Прави писмен превод от турски на български език и обратно, сравнява превода с оригинала.

Описание на исторически обект

Учениците използват езикови средства, съобразени с основните средства за писмено общуване, построява логически изложението си с правопис и пунктуация, които съответстват на основните норми на турския език.

Български език

Чужди езици

КОМУНИКАТИВНИ СТРАТЕГИИ В ОБУЧЕНИЕТО

http://liternet.bg/publish9/aeftimova/image/1.gif

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РАБОТА В КРЪЖОКА ПО ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Принципи:

^ Игрови принцип – играта мотивира учениците да използват и по този начин да изучават цялостно и творчески словесни действия на изучавания чужд или майчин език. Игрите в часовете по турски език са основно два вида - комуникативни и подвижни. Използват се с цел развиване на уменията за слушане и говорене, работа в екип и за повишаване на интереса към работата в часа. При всяка игра е необходимо точно, кратко и ясно поставяне на условията на играта, предупреждаване за възможните опасности от грешки, наградите и санкциите за изпълнението, както и бонуси за точност и бързина на изпълнението. Учителят може с подсказващи въпроси да коригира и да насочва действията на играчите, като не бива да пренебрегва контролиращата си роля – да съблюдава спазването на правилата от играчите, да определя свои помощници или заместници – водещи, като по такъв начин да се предоставя възможност на учениците да проявяват по-голяма инициативност и самостоятелност, да се вживяват и в ролята на ръководители. Смяната на ролите е възможност да се развиват и умения за самоконтрол и самокритичност от страна на обучаваните.

Играта е езикова дейност, която задължава педагога да проявява постоянната си добронамереност, с такт и внимание да подпомага инициативността и да насърчава плахите, които се колебаят дали да се включат в играта. Не бива да се порицават онези, които не са се справили с играта. Редно е реакцията на педагога да бъде позитивна и добронамерена от типа: Опитай, дори и да не се справиш от първия път, при следващо участие шансът ти за успешна работа се повишава, а също и за победа. Добронамереността е в основата на взаимоотношенията учител – ученик във всяка ситуация.

Когато играта е със състезателен характер е редно отборите да се сформират равностойни по сила, като контролът по изпълнението на задачата се поставя пред капитана на отбора, като и негова е задачата да докладва за изпълнението и крайния резултат.

При обобщаването на резултатите от играта учителят благодари на всички за участието, но похвалва онези, които са се справили първи успешно със задачата, като се има пред вид, че не винаги най-скоростното изпълнение е най-вярното. Добре е в екип с учителя да работи жури от поне още двама ученици. Това е особено ценно за изграждане на навици за контрол и самоконтрол.


^ Принцип на дейностния подход и сетивното учене – в обучението майчиният език се усвоява чрез извършването на различни дейности: вербални и невербални (рисуване, моделиране, апликиране, драматизиране, танци...). Така се постига учене и усвояване на материала чрез включването на всички сетива.
^ Принцип на осъществяване на междупредметни връзки – обучението е динамично и разнообразно, с често променящи се фази, за да се поддържа вниманието на децата. Този принцип интегрира дейности от изобразителното изкуство, музиката, театъра и други;
^ Принцип на непринудената атмосфера по време на кръжочните занимания – жизнерадостната, непринудена и освободена от страх атмосфера в часовете събужда у децата радост и желание да учат майчин език и изгражда у тях положителни нагласи към новото и непознатото;
^ Принцип на спираловидната прогресия – в основата на обучението стои усвояването на нови знания и умения, като се надграждат и усложняват натрупаните преди.
^ Принцип на установяване на постижения, а не на оценка на знанията – освободената от страх и наситена с положителни емоции атмосфера в учебния час дава възможност на учениците да осъществяват собствените си комуникативни потребности. Постиженията се установяват в творческия процес на учениците, напредъкът в усвояването на чуждия език трябва да бъде познаваем както за учениците, така и за родителите. Коригирането на грешките се извършва внимателно и от позициите на помощник и партньор, а не на контрольор.
^ Принцип на достъпност – учебния материал се съобразява с възрастовите особености на учениците, с техните предварително изградени представи за живота и в съответствие с натрупаните знания и умения.

Чрез спазване на принципите се цели: • Обучението да даде своя принос за цялостното развитие на детето чрез разгръщане на неговите емоционални, творчески, социални, умствени и езикови способности;

 • Обучението да даде на детето допълнителна възможност за ориентиране в света;

 • Постоянно да допринася за формиране на положителна нагласа към учебния труд;

 • Да събуди чрез обучението по съответния майчин език интерес у детето към чуждите езици и желание да ги изучава.

 • Да доведе детето до съприкосновение с ценностите на други култури и до откриване, осъзнаване и приемане на общото и различното между тях и родния ни език и култура;

 • Да научи детето на стратегии за учене, които ще го подпомогнат да се справя все по-самостоятелно и съзнателно по всички учебни предмети;

 • Да формира положителна мотивация у детето да усвоява чуждите езици като средство за между - и мултикултурно общуване.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Смятаме, че реализирането на проекти за обучение по майчин език допринася за мотивирането на учениците, активизирането на познавателната им дейност и стимулирането на самостоятелната работа и мисленето. Съчетано с другите средства, използвани в образователния процес, това ще допринесе за повишаване на ефективността на обучението.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерство на образованието и науката.


Ръководител на кръжока/клуба:

Ширин Касабова

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница