Проект на Национална стратегия за управление и развитие на водния секторстраница1/22
Дата03.01.2018
Размер3.71 Mb.
Размер3.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕПроект на Национална стратегия

за управление и развитие на водния сектор

АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИТУАЦИЯ И ПРОГНОЗИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ3. Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор

март 2011 година

София
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 1

АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИТУАЦИЯ И ПРОГНОЗИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ 1

март 2011 година 1

София 1


3. Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор 77

3.1. Анализ на дейността на ВиК дружествата 77

3.1.1. Методологически основи 77

3.1.2. Обща характеристика на ВиК дружествата 79

3.1.3. Анализ на институционалния капацитет на ВиК дружествата 93

93


3.1.4. Анализ с обхват на данни или Data Envelopment Analysis (DEA) 120

3.1.5. Анализ на текущото финансово състояние на ВиК дружествата 137

3.1.6. Анализ на основни финансови показатели на ВиК дружествата 156

3.2. Анализ на дейността на операторите на хидромелиоративни системи 162

3.2.1. Методологически основи 162

3.2.2. Характеристика операторите на хидромелиоративни системи 164

3.2.3. Анализ на институционалния капацитет на „Напоителни системи” ЕАД 174

3.2.4. Текущо финансово състояние на „Напоителни системи” ЕАД 177

3.3. Анализ на дейността на операторите на хидроенергийни системи и съоръжения 182

3.3.1. Методологически основи 182

3.3.2. Обща характеристика на предприятие „Язовири и каскади” 183

3.3.3. Институционален капацитет на предприятие „Язовири и каскади” 184

3.4. Основни изводи 1893. Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор


Анализът на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор, е организиран така, че да даде отговор на следните въпроси:

 1. Кои са операторите, предоставящи услуги във водния сектор и какво е тяхното финансово състояние като самостоятелни дружества или част от други структури.

 2. Какъв е капацитетът на дружествата да развиват дейността си и да завоюват по-добри пазарни позиции и/ или да предоставят услуги с по-добро качество на база на вътрешни и външни фактори на развитие.

 3. Каква е съществуващата структура на операторите, предоставящи услуги, според големината, формата на собственост и други показатели, които ги характеризират, позволява ли ефективното предоставяне на услуги и пазарно развитие на отделните дружества в условията на силно регулиран пазар.

 4. Кои са онези фактори, които в най-голяма степен предопределят състоянието на отделните дружества, предоставящи услуги във водния сектор.


3.1. Анализ на дейността на ВиК дружествата

3.1.1. Методологически основи


Анализът на ВиК дружествата обхваща периода 2007-2009 г. и съдържа следните основни части:

 • Основни характеристики на ВиК дружествата

 • Анализ на институционалния капацитет на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор

 • Анализ на ефективността на ВиК дружествата въз основа на DEA анализ

 • Анализ на финансовото състояние на ВиК дружествата

Анализът на институционалния капацитет на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор, обхваща анализ на вътрешните промени в управлението и функционирането на ВиК дружествата и оценката им за готовността да изпълняват задълженията си по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. В разработката е прието под институционален капацитет на едно ВиК дружество да се разбира съвкупност от вътрешни за дружеството характеристики, фактори и условия, които му позволяват успешно да изпълнява всичките си функции на воден оператор. Освен това изследването черпи опит от функционирането на други ВиК извън страната, което позволява допълнително да се осветят съществуващите постижения и проблеми в сектора.

Анализ на ефективността на ВиК дружествата чрез метода на DEA анализ (Data Envelopment Analysis или Анализ с обхват на данни). С този метод се определя нивото на ефективност на ВиК компаниите в България, представляващи основен участник във водния сектор в България, както и кои са основните стратегически фактори, обуславящи постигнатите нива на производителност.

Анализът на тенденциите, финансовото състояние и DEA анализът са извършени за извадка от ВиК дружества, като броят на попадащите в извадката дружества е 50, което се обуславя от достъпа до налична информация. В случаите, когато видът на показателите позволява, при представянето на резултатите и формулирането на изводите е търсено групиране на дружествата по някакъв принцип, който най-често е формата на собствеността, тъй като тя е тясно свързана и с тяхната големина. В други случаи дружествата са ранжирани по стойностите на показателите и са анализирани причините за тяхното позициониране.Анализът на финансовото състояние на ВиК дружествата включва:

 • Анализ на тенденциите в развитието на следните финансово-счетоводни показатели за дружествата: (1) нетекущи и текущи активи; (2) нетекущи и текущи пасиви; (3) планирани и реално изпълнени инвестиции; (4) приходи и разходи за дейността; (5) текущ финансов резултат след данъчно облагане; натрупани печалби/загуби от изминали години. За целта е използван набор от разнообразни финансови и статистически методи за анализ.

 • Анализ на финансовото състояние на дружествата въз основа на следните групи показатели:

  • Показатели за рентабилност: коефициент на рентабилност на приходите от продажби; коефициент на рентабилност на собствения капитал; коефициент на капитализация на активите.

  • Показатели за ефективност: коефициент на ефективност на приходите; коефициент на ефективност на разходите.

  • Показатели за финансова стабилност/ автономност: коефициент на финансова автономност; коефициент на задлъжнялост.

  • Показатели за ликвидност: коефициент на обща ликвидност и коефициент на бърза ликвидност.

За целите на анализите ВиК дружествата са разпределени по райони за басейново управление на база населението, обслужвано от едно дружество. Това разпределение на населението показва, че обслужваното население на 44 дружества попада само в един район за басейново управление на водите. Дружествата, обслужващи предприятия, са причислени към район за басейново управление на водите в зависимост от местонахождението на съответната инфраструктура. За дружествата, чието обслужвано население попада в повече от един район, бе прието, че те ще бъдат причислени към този район, в който живее най-голям процент от обслужваното от тях население.

Информационните източници, които са използвани за изготвяне на анализите на дейността на ВиК операторите, обхващат: • Справка от интернет страницата на ДКЕВР за броя и имената на ВиК дружествата в България с одобрени бизнес планове и цени. Въз основа на тази справка е определен базовият брой на ВиК дружествата, за които следва да се набира информация за изследването. В хода на процеса по набиране на информацията са идентифицирани още две ВиК дружества – ВиК ООД, гр. Стрелча и "Ковачевци 96" ЕООД, които нямат одобрени цени и бизнес планове от ДКЕВР, а последното дружество към момента е в процес на ликвидация. Поради тези причини тези дружества не са включени в анализа.

 • Справки от интернет страницата на ДКЕВР за цените на услугите, предоставяни от ВиК дружествата в страната.

 • Решения на ДКЕВР за определяне на цените на услугите, предоставяни от ВиК дружествата в България с източник интернет страницата на ДКЕВР.

 • Информация от НСИ за: брой на обслужваните селища от всяко ВиК дружество, количество на фактурираната вода и т.н.

 • Бизнес планове на ВиК дружествата за периодите 2006-2008 г. и 2009-2013 г. От тях за целите на анализа е извлечена следната информация: форма на собствеността на дружествата, вид на предоставяните услуги, брой и имена на водоснабдителните системи, равнище на загубите по водоснабдителната система, брой служители, планирани инвестиции и др.

 • Специални проучвания, анализи, интервюта, социологическо проучване с мениджъри на ВиК дружества и събиране и обработване на информация от ВиК дружества, както по повод на подготовката на Стратегията, така и във връзка с изпълнение на други проекти във ВиК отрасъла на страната.

 • Годишни счетоводни отчети на ВиК дружествата за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. Източник на тази информация е интернет страницата на Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Счетоводните баланси и отчетите за приходите и разходите са основният източник на финансова информация за анализа на дейността на ВиК дружествата. Пълнотата на информацията от този източник, както и някои специфики на ВиК дружествата на практика предопределят извадката от дружества, с която е работено в рамките на настоящото изследване. Анализът на наличната информация показа, че:

  • ВиК дружества като "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "ПСОВ Леко Ко", гр. Радомир, "ПРО" ЕАД, Лозенец, Лайтхаус Голф Ризорт АД, Вики Инвест ООД, Екопроект-С и Верила Сървиз АД не формират самостоятелни годишни финансови отчети, а са включени към отчетите на предприятието, което обслужват. Това не позволява извършването на коректен финансов анализ на тези дружества.

  • ВиК Брезник е общинско дружество, което стопанисва един язовир и една пречиствателна станция за питейни води и дейността му е свързана с продажба на вода на ВиК Перник. Дружеството не поддържа ВиК мрежа т.е. то не е „типично” ВиК дружеството и в тази връзка съпоставката му с другите дружества няма да бъде аргументирана.

Поради описаните специфики е възприет подходът тези дружества да бъдат изключени от финансовия анализ, но те са разгледани в раздела, представящ описание на ВиК отрасъла в България. Финансовият анализ обхваща извадка от 56 дружества.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница