Проект нА насоки за кандидатстванестраница1/4
Дата11.01.2018
Размер0.55 Mb.
Размер0.55 Mb.
  1   2   3   4

c:\users\m.videnova\desktop\brand-all\opgg\logo-bg-right.png

ПРОЕКТ нА

насоки за кандидатстване

по процедура BG05SFOP001-3.003

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с НАИМЕНОВАНИЕ

ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА”

ОБОБЩЕНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Програма

Оперативна програма „Добро управление“Приоритетна ос

Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“Наименование на процедурата

„Граждански контрол върху реформата в съдебната система“Цел на процедурата


Специфична цел № 1 „Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система“
Допустими кандидати

2.1. Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието (МП) по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г. или вписани в Регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г., които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.

2.2. Професионални организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или регистрирани по/създадени със специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектор „Правосъдие“, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата

Общ бюджет по процедурата - 5 000 000 лв.

1 000 000 лв. - за първия срок за кандидатстване

2 000 000 лв. - за втория срок за кандидатстване

2 000 000 лв. - за третия срок за кандидатстване

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти

30 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти

100 000 лв.

Максимален срок за изпълнение на проектите

До 18 месеца в рамките на:

2017-2019 г. – за проектни предложения, подадени в рамките на първия срок за кандидатстване, като крайният срок за изпълнение е 31.03.2019

2019-2020 г. - за проектни предложения, подадени в рамките на втория срок за кандидатстване, като крайният срок за изпълнение е 31.12.2020.

2021-2022 г. - за проектни предложения, подадени в рамките на третия срок за кандидатстване, като крайният срок за изпълнение е 31.12.2022.Краен срок за подаване на проектните предложения

 • 28.04.2017 г. - 18:00 ч. - първи краен срок за кандидатстване (за проекти, които ще се изпълняват през 2017-2018 г.)

 • 30.09.2018 г. - 18:00 ч. - втори краен срок за кандидатстване (за проекти, които ще се изпълняват 2019-2020 г.)

 • 30.09.2020 г. – 18:00 ч. - трети краен срок за кандидатстване (за проекти, които ще се изпълняват 2021-2022 г.)


Териториален обхват

Територията на Република България

 1. Наименование на програмата: Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 1. Наименование на приоритетната ос:

Приоритетна ос № 3 „ Прозрачна и ефективна съдебна система“

 1. Наименование на процедурата: Граждански контрол върху реформата в съдебната система 1. Измерения по кодове:

Измерение 1 - Област на интервенция

ФОНД

ЕСФ

Категория регион

По-слабо развити региони

Приоритетна ос

Код

Сума (лв.)

3

119 Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление

5 000 000Измерение 2- форма на финансиране

ФОНД

ЕСФ

Категория регион

По-слабо развити региони

Приоритетна ос

Код

Сума (лв.)

3

01 Безвъзмездни средства

5 000 000Измерение 3- вид територия

ФОНД

ЕСФ

Категория регион

По-слабо развити региони

Приоритетна ос

Код

Сума (лв.)

3

01 Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)

5 000 000Измерение 4- Териториални механизми за изпълнение

ФОНД

ЕСФ

Категория регион

По-слабо развити региони

Приоритетна ос

Код

Сума (лв.)

3

07 Не се прилага

5 000 000Измерение 6- Допълнителна тема за ЕСФ (само за ЕСФ)

ФОНД

ЕСФ

Категория регион

По-слабо развити региони

Приоритетна ос

Код

ИНДИКАТИВНА Сума (лв.)

3

08 Не се прилага

5 000 000 1. Териториален обхват:

Проектите по тази процедура се изпълняват само на територията на Република България.

 1. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ и очаквани резултати

Цел 1. Осъществяване на граждански контрол върху реформата в съдебната система чрез по-активното включване на НПО и професионалните организации в процеса на разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа

Цел 2. Отправяне на предложения за подобрения в съдебната система.

Цел 3. Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в повишен граждански контрол върху реформата в съдебната система и нарастване на броя активно включени НПО в този процес, отправени препоръки за подобряване на съдебната система и пренесени добри практики, популяризиране и създаване на необходимите условия за въвеждане в практиката на алтернативни методи за решаване на правни спорове като в резултат на подкрепата ще се повиши ефективността на работата на институциите на съдебната власт и ще се увеличи общественото доверие към тях.Важно! В поле „Цел/и на проектното предложение“ в т. 1 „Основни данни“ от Формуляра за кандидатстване, всеки кандидат следва да формулира обща цел на проекта в съответствие с минимум една от целите на процедурата, както и специфична/и цел/и на проекта, които да са ясно дефинирани и да са във връзка с постигане на общата цел. В случай, че проектното предложение не е насочено към постигане на минимум една от целите на процедурата, проектът ще бъде отхвърлен. 1. ОБОСНОВКА НА ПРОЦЕДУРАТА

В рамките на Приоритетна ос 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“ са предвидени 5 млн. лева за активно включване на неправителствени и професионални организации в процеса на разработване, наблюдение и оценка на стратегиите за реформи, изготвяне на предложения за подобрения в съдебната система и насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове.

Тази процедура надгражда резултатите в областта на съдебната система и неправителствения сектор, постигнати в рамките на Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Административен капацитет“ през програмен период 2007-2013 г. и допълва процедури „Стратегически проекти в изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014-2020 г.“ и „Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието“, насочена към съдебната система от Индикативна годишна работна програма (ИГРП) 2015 г. Чрез процедурата ОПДУ ще финансира интервенции пряко насочени към гарантиране независимостта на съда и на другите органи на съдебната власт чрез ефективни мерки срещу корупция, политически и икономически натиск и други зависимости; човешкият капитал на съдебната власт – основен ресурс и фокус на реформата, ефективно администриране на съдебната власт, модерна и ефективна наказателна политика, гаранции за върховенството на закона, повишаване на доверието към съдебната власт чрез обществено участие и прозрачност.

Проблемите на съдебната власт и необходимостта от нейното реформиране са едни от най-актуалните и същностни теми в контекста на членството на Република България в Европейския съюз. Ефективната и безпристрастна работа на институциите на съдебната власт имат основополагащо и съществено важно значение за стабилното общественото, икономическо и политическо развитие на страната ни. Значимостта на тази проблематика за българската общественост се потвърждава и от редица социологически проучвания, които бяха направени през изминалите години. Те затвърждават необходимостта от реформа в тази сфера като водещ приоритет за обществото. Необходимо е да бъдат положени значителни усилия, за да бъде преодоляно натрупаното обществено недоверие. Същевременно, проучванията показват, че обществото е готово да подкрепи изпълнението на ясната и дългосрочна стратегия за реформи в съдебната система. За да се реализира това, ОПДУ ще подкрепи мерки за изпълнението на Стратегията за продължаване на реформа в съдебната система, както и ще подкрепи извършване на изследвания на общественото мнение и широко застъпване на дискусиите и формите на повишаване на отчетността и гражданското участие.

Процедурата ще подкрепя откритото участие на всички активни в сферата НПО и професионални организации при разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформи и предложения за подобрения в съдебната система. Ще бъдат подпомагани проекти на НПО за извършване на независим анализ на провалилите се дела, като се анализират слабостите както в следствието, така и в прокуратурата, в това число защитата на свидетелите, икономическият и финансовият анализ, събирането на доказателства от полицията и сътрудничеството между съдебната и изпълнителната власт. Приоритетни ще бъдат проекти, които въз основа на такъв анализ предлагат пренасяне на добри практики и иновативни решения за премахване на недостатъците в структурата, управлението, персонала, обученията, сътрудничеството и професионалните практики.Важно!

 1. Действия/мерки, предвидени да бъдат подкрепени по Пътна карти към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Пътна карта към Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г., които следва да бъдат изпълнени от посочените в двете пътни карти отговорни институции не са допустими за финансиране по тази процедура. 1. Индикатори1:

Към тази процедура са относими следните индикатори:

на индикатора

Наименование на индикаторА

CO-20

Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации

O3-1

Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система

O3-4

Проекти за насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове

R3-1

Въведени нови и усъвършенстване на съществуващи инструменти за модернизация на съдебната власт

Кандидатите следва да включат в проектното си предложение всички приложими индикатори, като преди това следва да се запознаят с Наръчника на индикаторите по ОПДУ и метаданните по индикаторите на ниво оперативна програма, относими към процедурата2.

При изпълнението на проекта Управляващият орган на ОПДУ ще приема за изпълнени индикатори на ниво оперативна програма, само когато те съответстват на дефиницията и метода на изчисление, предвидени за съответния индикатор в Наръчника на индикаторите по ОПДУ.Важно! С оглед на постигане на целите и изпълнение на индикаторите, заложени в ОПДУ, във всяко проектно предложение по тази процедура следва задължително да бъде включен индикатор „Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации“ и минимум един от двата индикатора „Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система“ и „Проекти за насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове“. Мерната единица за всички посочени индикатори за изпълнение е брой. Кандидатите следва да заложат целеви стойности на задължителните индикатори за изпълнение, различни от „0“.

В поле „Възможности за мултиплициране на постигнатите резултати“ на т. 11 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване, кандидатът следва да опише дали проектното предложение създава резултат, който може и ще бъде мултиплициран, както и механизмите, които ще осигурят мултиплициране на опита и резултатите по проекта (ако е приложимо).

 1. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

Средства от Европейския социален фонд

Национално съфинансиране

5 000 000 лв.

  4 250 000 лв.

750 000 лв.

1 000 000 лв. - за първия срок за кандидатстване

850 000 лв.

150 000лв.

2 000 000 лв. - за втория срок за кандидатстване

1 700 000 лв.

300 000 лв.

2 000 000 лв. - за третия срок за кандидатстване

1 700 000 лв.

300 000 лв. 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН размер на безвъзмездната финансова помощ ЗА КОНКРЕТЕН ПРОЕКТ:

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект е 30 000 лв.

Максималният размер на помощта по отделните проекти е 100 000 лв. 1. ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ3:

Не се изисква по тази процедура.

 1. ДопустимИ кандидатИ:

Допустими кандидати по тази процедура са:

 • Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието (МП) по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г. или вписани в Регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г., които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.

 • Професионални организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ или регистрирани по/създадени със специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектор „Правосъдие“, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.

Кандидатът/Партньорът следва да разполага с административен, финансов и оперативен капацитет за изпълнение на проекта.

В т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“, поле „Оперативен капацитет и надграждане на постигнати резултати“ от формуляра за кандидатстване следва да се представи следната информация:

- Информация за успешно изпълнени проекти от Кандидата/Партньора, финансирани от ЕС и/или други донори (в т.ч. номер на договор, наименование на проект, период на изпълнение, стойност, постигнати резултати);

- Информация за успешно изпълнени дейности, сходни на предвидените в проектното предложение в т.ч период на изпълнение, описание на дейността и постигнати резултати;

- Опит на екипа за организация и управление на проекта в управлението на проекти и/или сходен тип дейности;

- Как проектът надгражда и/или допълва постигнатите резултати в съответната област (ако е приложимо).

Важно!

 1. Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение за всеки срок на кандидатстване по процедурата. В случай че кандидат е подал повече от едно проектно предложение, до оценка ще бъде допуснато само първото по време на подаване проектно предложение. 1. За Кандидата/ Партньора/ите следва да не са налице обстоятелства по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)4 и чл. 7 от ПМС 162/20165. Кандидата/ Партньора/ите декларира/т, че не попада/т в някоя от посочените категории. (Декларация на Кандидата/ Партньора – Приложение 3 към Насоките за кандидатстване)


Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница