Професионална гимназия по текстил и облекло “ добри желязков” – сливен заповед № рд – 09 – 1050Дата18.11.2017
Размер81.92 Kb.
Размер81.92 Kb.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО

ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ” – СЛИВЕН


ЗАПОВЕД
РД – 09 – 1050

21.08.2017 год., гр.Сливен
На основание чл. 259 ал.1 от ЗПУО, чл. 26, ал. 1 т. 1 и чл. 29 г, 29е, т. 3. от Наредба № 3 / 15.04.2003 година на МОН за системата на оценяване и във връзка подадени заявления за преместване на ученици в дневна форма на обучение в ПГТО” Добри Желязков” – Сливен от други училища
ОПРЕДЕЛЯМ:
І. График , комисии и учебни предмети за приравняване към действащите учебни планове в училище:
Предмет

Дата

Комисия за оценяване

Комисия за организиране

1.

Цветознание 9 клас МД

23.08.17 г.

Председател: Т. Павлова

Член: В. Петровинж. Т. Колева

инж. Ж. Парушев2.

Композиция 9 клас МД

24.08.17 г.

Председател: В. Петров

Член: Т. Павловаинж. Т. Колева

инж. Ж. Парушев3.

Рисуване 9 клас МД

25.08.17 г.

Председател: В. Петров

Член: Т. Павловаинж. Т. Колева

инж. Ж. Парушев


УП по Рисуване 9 клас МД,

28.08.17 г.

Председател: В. Петров

Член: Т. ПавловаЦв. Цонков

Кр. Георгиева


Икономика 10 клас МД

29.08.17 г.

Председател: инж. Ив. Господинов

Член: инж. М. ПавловаЦв. Цонков

Кр. Георгиева


Перспектива 10 клас МД

30.08.17 г.

Председател: В. Петров

Член: Т. ПавловаП. Йорданова

Кр. Георгиева


Рисуване 10 клас МД

31.08.17 г.

Председател: В. Петров

Член: Т. ПавловаП. Йорданова

Ст. Кирякова


Материалознание 10 клас МД

01.09.17 г.

Председател: инж. Ж. Парушев

Член: инж. М. ПавловаП. Йорданова

инж. М. Бояджиева


Технология на облеклото – 10 клас МД

04.09.17 г.

Председател: инж. Т. Колева

Член: инж. Л. Василевинж. М. Павлова

Цв. Цонков


Художествено оформление на облекла и аксесоари 10 клас МД

05.09.17 г.

Председател: инж. Т. Колева

Член: инж. Л. ВасилевДр. Владева

Цв. Цонков


УП по Рисуване 10 клас МД

07.08.17 г.

Председател: В. Петров

Член: Т. Павлова

Материалознание 9 клас КПДПлПИ

07.09.17 г.

Председател: инж. Ив. Господинов

Член: инж. Л. ВасилевП. Йорданова

Цв. Цонков


Учебна практика по Скулптура 10 клас МД

08.09.17 г.

Председател: В. Петров

Член: Т. Павлова

Технология и машини в плетачното производство 9 клас КПДПлПИ

08.09.17 г.

Председател: инж. Ив. Господинов

Член: инж. Л. ВасилевП. Йорданова

Цв. Цонков


І ЧЕ Френски език 9 клас КПДТПИ, МД

11.09.17 г.

Председател: Т. Павлова

Член: Радослава Георгиева ПГИКр. Георгиева

Цв. ЦонковУП по Художествено оформление на облекла и аксесоари 10 клас МД

12.09.17 г.

Председател: инж. Т. Колева

Член: инж. Л. Василев

Цветознание 9 клас КПДПлПИ

12.09.17 г.

Председател: Т. Павлова

Член: В. ПетровКр. Георгиева

Цв. Цонков


І ЧЕ Френски език 10 клас МД

13.09.17 г.

Председател: Т. Павлова

Член: Радослава Георгиева ПГИКр. Георгиева

Цв. Цонков


Рисуване и живопис 9 клас КПДПлПИ

13.09.17 г.

Председател: В. Петров

Член: Т. ПавловаКр. Георгиева

Цв. Цонков


УП по Технология на облеклото 10 клас МД

14.09.17 г.

Председател: инж. Т. Колева

Член: инж. Л. ВасилевИзпитите започват от 08.30 часа в 21 кабинет

Изпитите на 28, 29 август 2017 г. и на 08.09.2017 година от 13.30 в 21 каб.

Председателите на комисии да подготвят билети с учебното съдържание , заверени с подпис от Директора и печат най- късно 3 / три / дни преди изпита.

Писмените работи да се проверяват в деня след изпита в кабинет 21.

Резултатите се оформят в обобщаващ протокол 3-80 на МОН, съгласно Наредба № 8/11.08.2016 г., чл. 7, ал. 2, приложение 2, който се попълва от председателя на съответната комисия.

Протоколите се представят в тридневен срок след провеждане на изпита.

Резултатите се оповестяват до три дни след провеждане на изпита на дъската за съобщения в училище.Задължение за това има председателя на съответната изпитна комисия.

Комисията по организиране осигурява подпечатани с печата на училището листи, провежда изпита, попълва протокол образец 3-82 на МОН и предава писмените работи на председателите на комисиите по оценяване, съгласно Наредба № 8/11.08.2016 г., чл. 7, ал. 2, приложение 2 .

Здравка Дачева да уведоми учениците за датата и мястото на провеждане на изпита.

Настоящата заповед да се доведе до знание за сведение и изпълнение.
Неразделна част от тази заповед е приложеният списък с имена на ученици.
инж. ДАНИЕЛА КАРАМАНОВА

директор на ПГТО „Д. Желязков”

гр. Сливен

Запознали се:
Валентин Петров

Тамара Павлова

Цветан Цонков

Петя Йорданова

Здравка Дачева

инж. Иван Господинов

инж. М. Павлова

инж. Живко Парушев

инж. Лъчезар Василев

инж. Ташка Колева

Кремена Георгиева

Стела Кирякова

инж. Мария Бояджиева

Драгомира Владева
Списък на учениците

на учениците от дневна форма на обучение, които ще полагат приравнителен изпит
Иван Мариянов Георгиевима завършен 9 клас специалност „Техник по транспортна техника, автотранспортна техника ПГМ – гр. Сливен“ в момента е записан в специалност „ Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия” – 10 клас. Да положи приравнителни изпити за 9 клас по следните предмети:

9 клас

Материалознание - хорариум 2/0

Технология и машини в плетачното производство – хорариум 1/2

І ЧЕ Френски език - хорариум 3/3

Цветознание – хорариум 0/2

Рисуване и живопис - хорариум 0/2


Богдан Богданов Радостиновима завършен 9 клас специалност „Техник по транспортна техника, автотранспортна техника ПГМ – гр. Сливен“ в момента е записан в специалност „ Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия” – 10 клас. Да положи приравнителни изпити за 9 клас по следните предмети:

9 клас

Материалознание - хорариум 2/0

Технология и машини в плетачното производство – хорариум 1/2

І ЧЕ Френски език - хорариум 3/3

Цветознание – хорариум 0/2

Рисуване и живопис - хорариум 0/2


Дияна Андреанова Милковаима завършен 10 клас специалност „Организация на хотелиерството ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“ в момента е записана в специалност „ Моден дизайн” – 11 клас. Да положи приравнителни изпити за 9 и 10 клас по следните предмети:

9 клас

І ЧЕ Френски език - хорариум 3/3

Цветознание - хорариум 2/0

Композиция - хорариум 0/2

Рисуване - хорариум 2/2

УП по Рисуване - хорариум 2/210 клас

І ЧЕ Френски език - хорариум 4/4

Икономика - хорариум 2/1

Перспектива – хорариум 2/0

Рисуване - хорариум 2/0

Материалознание - хорариум 2/0

Технология на облеклото - хорариум 0/2

Художествено оформление на облекла и аксесоари - хорариум 0/1

УП по Рисуване - хорариум 3/0

УП по Скулптура - хорариум 0/2УП по Технология на облеклото - хорариум 0/2

УП по Художествено оформление на облекла и аксесоари - хорариум 0/1

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница