Професионално направление: 3 Педагогика на обучението по английски езикДата18.11.2017
Размер106.9 Kb.
Размер106.9 Kb.

Учебен план
Филологически факултет
Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по английски език

А1

Специалност: Английски език и методика

А2

Анотация

А3

A. Посочване на ясна връзка с мисията, целите и задачите, обявени в Стратегията за развитие на ПУ по начин, който отговаря на особеностите на съответното обучение.
Програмата е в пълно съответствие с мисията, целите и задачите, обявени в Стратегията за развитие на ПУ. Потенциални студенти са завършилите бакалавърска степен (извън областта на англицистиката) и/или магистърска степен,, които желаят да продължат обучение в магистърска програма насочена към преподаване на английски език в СОУ. Настоящата им предлага съчетание от три аспекта, „Език (лингвистика, литература)”; „Култура”и „Методика”, които не само се допълват интердисциплинарно, но и разкриват широки възможности за бъдеща реализация във всички степени на образованието.

А3.1

Б. Организацията на обучението в съответната образователна степен (професионален бакалавър, бакалавър, магистър, доктор) и форми (редовна, задочна, дистанционна) и за повишаване на квалификацията е в съответствие с поставените цели, задачи и капацитет.
Магистърска степен след ОКС „Бакалавър“ и/или Магистър.

А3.2

B. Учебните програми на дисциплините, включени в учебния план, съдържат очакваните компетенции и умения, които студентите ще имат след завършване на обучението.
Учебните програми са предимно в направленията Лингвистика, история на литературата, култура, методика, съчетани с набор от интердисциплинарни предмети.

А3.3

Г. Осигурен е пълен достъп (за студенти и кандидат-студенти) до информационни източници относно предлаганото обучение (програма) и възможностите за следващо развитие.
Осигурен е пълен достъп до информационни източници относно програмата – справочник на Магистърски програми на ПУ, специализиран сайт на Филологически факултет и блог на катедра Английска филология

А3.4

Професионална квалификация: учител по английски език

Б1

Равнище на квалификация
Образователно-квалификационна степен Магистър

Б2

Специфични изисквания за достъп (прием)

Б3

успешно класиране, организирано от Университета (кандидатстудентски изпит; оценка от държавен зрелостен изпит, резултати от международни сертификати).
платено обучение в случаите на предварително придобита диплома за висше образование и на свободен капацитет.
Приемът се извършва с входящ изпит (ниво на английски език Upper Intermediate (B2) според изискванията за допускане до магистърска степен в друга област или с признаване на оценка от държавен изпит по английски език от бакалавърската/магистърската програма или международно признат сертификат за ниво B2.

Б4

Ред за признаване на предходно обучение
* Информация и насоки:
ECTS - координатор ( доц. д-р .....; e-mail: ....; телефон……)
* Информация и насоки:

Гл. ас. д-р Надя Чернева, cherneva@uni-plovdiv.bg
Б5

първоначална информация и насоки за възможностите за признаване и присъждане на кредити от предходно обучение - формално, неформално и неофициално.1
Признават се кредити, придобити от напълно сходни или близки дисциплини, положени в рамките на бакалавърската/магистърската степен или по програми в рамките на Еразъм.

Б6

* Процедури:
Първи вариант: Признаване на кредити на база представени документи от друго ВУ(академична справка или диплома от предишно обучение);
Признават се кредити въз основата на представени академични справки или резултати от изпити.

Б7

Втори вариант: Представяне на международни дипломи и сертификати за
 Представяне на международни дипломи за завършена образователна степен бакалавър/магистър в чужбина в сродни специалности.

Б8

* Присъждане на кредити:
Присъжда адекватни за учебния план кредити на специалността, въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията.
Кредити се присъждат въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията на студентите след приключване на всяка дисциплина посредством текуща оценка, изпит или разработване на курсов проект.

Б9

Квалификационни изисквания и правила за квалификация


За придобиване на квалификацията са необходими 135 кредита, от тях 100 кредита от задължителни дисциплини, 17 кредита от избираеми дисциплини, 3 кредита от факултативни дисциплини и 15 за държавен изпит.

В1

Профил на програмата (специалността)
Основните тематични направления за завършване на базовия модул включват в рамките на 120 кредита:
придобиване на фундаментални познания в областта на…
При обучението за студентите основните тематични области са: английски език (лингвистика, литература), култура, методика.

Програмата запознава студентите с основните лингвистични и литературни направления, със средствата за анализ на език, текст, дискурс и педагогическа практика, развива уменията им по английски език посредством автентичен езиков материал. В часовете по практически английски се използва интегрираният подход в обучението. Работи се едновременно върху всички езикови компетенции – граматика, лексика, четене, слушане, писане, говорене. От друга страна, програмата отразява съвременните тенденции в развитието на методическия цикъл, запознава студентите с многообразието на научни подходи в ELT, като се поставя специален акцент върху комуникативния подход.
В2.1

обучението през специализиращия модул Б, в който се получават 120 кредита, за различните направления включва следното:В2.2

обучението за студентите включва учебни дисциплини, които подготвят квалифицирани специалисти в областта; с приложение във
Програмата подготвя квалифицирани специалисти в областта на образованието.


В2.3

при обучението за студентите основните тематични области са:
Език (лингвистика, литература), култура и методика.


В2.4

Основни резултати от обучението


При успешно завършване на програмата, студентите притежават:

- отлични познания по английски език (С1-С2);

- много добри познания по методиката на преподаване на английски език в СОУ;

- умения и компетенции за самостоятелно професионално развитие като учители и методисти.
Г1.1притежават и демонстрират знания и разбиране на материята в областта на, надграждащи базовите знания от средното образование.Г1.2

могат да прилагат придобитите знания и умения;
 

Г1.3

способни са да идентифицират и използват данни при формулиране на отговори на конкретно дефинирани абстрактни и реални проблеми;
 Студентите придобиват познания за различните съвременни методи на преподаване на английски език и практически умения да прилагат тези знания в процеса на преподаването.

Г1.4

могат да комуникират във връзка с техните знания, умения и дейности с колеги и клиенти;
Високото ниво на владеене на английски език позволява на завършилите самостоятелно да обновяват знанията си и да обменят опит.

Г1.5

притежават способности да продължат обучението си с известна степен на самостоятелност.
Притежават способности да продължат обучението си в докторантски програми и продължаващо обучение.

Г1.6

след завършване на базовия модул, студентите притежават и могат да демонстрират знания и разбиране на материята в изучаваната област. Познанията са в областта на професионалното обучение, персоналното развитие и по-нататъшното обучение в рамките на специализиращия модул.Г1.7

През втория модул (по избор) студентите получават конкретни знания в областта,съответстваща на избраното от тях направление. След завършване на специализирания модул (последните четири семестъра), студентите придобиват квалификация,ако:Г1.8

могат да прилагат придобитите знания и умения по начин, показващ професионален подход в тяхната работа или професия и притежават компетенции аргументирано да разрешават проблеми в изучаваната област; притежават умението да събират и обработват данни с практическо значение (обикновено в изучаваната област) с цел формиране на възгледи, които отразяват практически приложими теми в социалната или научната сфера или етиката;Г1.9

могат да комуникират както със специалисти, така и с неспециалисти във връзка с обмен на информация, идеи, проблеми и решения; притежават развити необходимите способности да продължат обучението си с по-висока степен на самостоятелност, в съответствие с интеграционната политика на България като член на Европейския съюз и огромното пазарно търсене у нас и в чужбина на специалисти с владеене на няколко езика.Г1.10

Професионален профил на завършилите (с примери)
В специалността се подготвят широкопрофилни специалисти с приложна насоченост в конкретното направление, за реализация в различни области на обществения живот.
В специалността се подготвят квалифицирани учители по английски език в системата на средното образование или учители по дисциплини, преподавани на английски език в профилирани езикови паралелки.

Д1

Възможности за продължаване на обучението
В магистърски програми към професионално направление 2.1 Филология
В магистърски или докторантски програми към професионално направление 2.1. Филология

и/или 1.3. Педагогика на обучението по…Д2

Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки:
По време на обучението – контролни работи, курсови работи или курсови проекти; в края на обучението по съответните дисциплини - писмени и практически изпити
Всяка дисциплина завършва с изпит или разработване на курсов проект.


Д3

Изисквания за завършване:
Държавен изпит, дипломна работа
 -Дипломиране с разработване и защита на дипломна работа или писмен държавен изпит, както и интегриран практико-приложен изпит.

Д4

Форми на обучение
Редовно, задочно
 Задочно обучение

Д5

Ръководител на програмата:

- Гл. ас. Сашко Павлов, катедра Английска филология

- Консултации (приемно време): понеделник от 11.00 ч. до 12.00 ч. в кабинет 353;

- Телефон: 032/261 239

- e-mail: sashkopavlov@gmail.com

Декан:
 Доц. д-р Живко Иванов
zhivanov@uni-plovdiv.bg

Приемно време: понеделник 12-13, четвъртък 10-11, кабинет 347, тел.: 032/261 332Д6

1 Повечето европейски страни се намират в процес на разработване и прилагане на методи и системи за валидиране на неформалното и самостоятелното учене. Това дава възможност на индивида да придобие квалификация на основата на учене, проведено извън формалното образование и обучение, допринасяйки за целта на ученето през целия живот. (Европейска квалификационна рамка), (Национална квалификационна рамка).


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница