Програма на доц. Д-р капка езекиева солакова за развитието на факултет „ музикална педагогикаДата17.11.2017
Размер61.12 Kb.
Размер61.12 Kb.

МАНДАТНА ПРОГРАМА

НА ДОЦ. Д-Р КАПКА ЕЗЕКИЕВА СОЛАКОВА

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФАКУЛТЕТ „ МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА”

ПРЕЗ ПЕРИОДА 2012 – 2015 г.

Представям концепцията си за развитието на Факултета с респект към традициите, към приноса на всеки, свързал личността и професионалното си битие с усилията за неговия просперитет.

Имам ясното съзнание за предизвикателствата и приоритетите в развитието на образованието в динамично променящата се икономическа, социална и културна среда. Същевременно съм убедена, че всеки проблем е разрешим и всяка трудност – преодолима, когато целите, намеренията, ежедневните ни усилия са общи.

Считам, че основните цели, за реализирането на които трябва да обединим усилията си, са: 1. Повишаване качеството на образованието в съответствие с приоритетните идеи в рамките на европейското образователно пространство: учене през целия живот, пригодност за заетост чрез прагматизъм и интердисциплинарност, мобилност, обучение с център студентът.

 2. Нова култура на качество в научноизследователската и художествено-творческата дейност, съобразно академичните стандарти и традициите във висшето образование по изкуствата в България и по света.

 3. Стимулиране кариерното развитие на академичния състав и подпомагане професионалната реализация на студентите.

Постигането на оптимален баланс между учебна, научно-изследователска и художествено-творческа дейност е стандарт и принцип за външно оценяване на качеството на образованието и поради това създаването на условия за развитието им чрез кадрови, материален и финансов ресурс, е водеща идея в съдържащите се в концепцията възможни действия и инициативи.

Образователна дейност

Във Факултета се обучават студенти по специалности от няколко професионални направления: 8.1. Теория на изкуствата, 8.3. Музикално и танцово изкуство, 1.3. Педагогика на обучението по... – всяко от които със своя специфика и проблеми, но с една обща цел: В динамичната и все по-пазарно ориентирана среда на образователни и научни услуги, подготовка на висококвалифицирани и конкурентноспособни специалисти с възможности и увереност в професионалната си реализация.Действия и инициативи, свързани с качеството на обучението:

 1. Развиване на досега съществуващите специалности и утвърждаване на новосъздадените като се отчитат промените на пазара на труда и чрез адекватно на реалното търсене съдържание на подготовката на студентите, се придадат необходимите измерения на професионалната им компетентност.

 2. Разкриване на нови специалности в магистърска степен, в това число съвместни с другите факултети на АМТИИ и с други ВУЗ.

 3. Актуализиране на квалификационните характеристики, учебните планове и програми в съответствие с Националната и Европейската квалификационна рамка.

 4. Постигане на по-добър баланс между задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини, така че квалификациите, обхващащи широк спектър резултати от обучението – теоретични знания, практически опит и умения, лични и професионални компетентности - да отговарят не само на държавните изисквания в определено професионално направление, но и да бъдат удовлетворяващи в личен план по отношение на потребности, интереси, духовно израстване.

 5. В процеса на периодичното актуализиране на учебните планове да се изисква предварително обсновано мнение на студентите от съответната специалност. 1. Използване на съвременните информационни и комуникационни технологии за обучение и за оценяване на постиженията на студентите.

 2. В зависимост от спецификата на специалностите във Факултета да се проучат съществуващите практики за електронно и дистанционно обучение и възможностите за прилагането му, като се разработят съответните технологии за това и се осигури необходимото повишаване на квалификацията на преподавателите в тази посока.

 3. Разнообразяване на формите на самостоятелна работа на студентите в зависимост от спецификата на учебните предмети и съдържанието им и обвързването на резултатите от нея със системата за оценяване на учебните постижения.

 4. Обезпечаване на учебния процес с учебници и учебни помагала, включително и чрез разработване и внедряване на база от компютърно базирани дидактически материали /авторски, авторизирани или преводни/.

 5. Стимулиране и разширяване на студентската и преподавателската мобилност по програмите за международен обмен. Нови възможности в тази посока предлага програмата „Еразъм за всички”, която от 2014 г.ще обедини всички текущи европейски и международни схеми в сферата на образованието, обучението, младежта и ще предостави нови перспективи за институционално сътрудничество в областта на модернизиране на обучението и повишаване на квалификацията, личностното развитие и възможностите за професионална реализация.

 6. Включване на Факултета в двугодишния /2012-2014г./ проект на МОМН за платен стаж на студентите, съобразно спецификата на специалностите.

 7. Усъвършенстване качеството на докторантските програми и разкриване на възможности за интердисциплинарни такива.

 8. Иницииране провеждането на „Дни на кариерата”, като чрез интерактивни лекции бивши възпитаници на Факултета представят своите постижения, професионална реализация и опит пред настоящи студенти и преподаватели.

 9. Иницииране създаването на „Клуб на студентите” от Факултета, в който настоящи и бивши студенти да организират творчески срещи.Това би било полезно за професионалната реализация и кариерното им развитие.

Научноизследователска дейност

Изискванията, произтичащи от Закона за развитие на академичния състав , както и критериите за оценка на дейността на висшите учебни заведения и определяне мястото им в рейтинговата система, предполагат активизиране на усилията в тази посока. Много по-важен, обаче, е фактът, че качеството и интезитетът на научната дейност имат отношение и към качеството на обучението като резултативен процес. Ето защо научноизследователската дейност ще бъде обект на специално внимание в работата ми с цел: Стимулиране и подкрепа на научното израстване на преподавателите и политика за привличане на студенти към научно-изследователска дейност за осъществяване на приемственост в кадровата обезпеченост на процеса на обучение.Необходими действия:

 1. Разширяване на проектната дейност във Факултета, особено по отношение на участие в национални и международни проекти. Конкретни възможности в това отношение дава програмата ”Културно наследство и съвременно изкуство” на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 2. Стимулиране на научно-изследователската дейност на студентите чрез включването им в проблемни изследователски групи и научни проекти, както и чрез усъвършенстване на организацията на ежегодните студентски научни сесии като вече съществуваща форма.

 3. Разширяване на дейността на „училището” за докторанти, чрез издаване на електронно списание , в което да се представят научни публикации на участниците.

4. Да се потърсят възможности за еднократна, в рамките на календарната година, финансова подкрепа на преподавателите за участие в научни форуми у нас и в чужбина.

5. Подпомагане изследователската дейност на студенти, докторанти и преподаватели чрез научни форуми, творчески срещи и семинари, включително и онлайн.Художествено-творческа дейност

Тази част от дейността на Факултета е подчертано силна. Тук традициите трябва да се съхраняват и доразвиват. Концерти по повод годишнини на бележити композитори, тематични цикли, творчески срещи, участие в наши и международни конкурси, конкурси по инициатива на отделни катедри са неразделна част както от подготовката и професионалното израстване на студентите, така и елемент от професионалната реализация на преподавателите. Те задават духа и атмосферата, културното пространство за общуване и обмен на идеи между преподаватели и студенти във Факултета и в Академията. Още тази година предстоят годишнини / 280г. от рождението на Йозеф Хайдн, 100 г. - Парашкев Хаджиев,110г. - Веселин Стоянов, 130г. - Игор Стравински, 150г. - Клод Дебюси, 230 г. от рождението на Николо Паганини/, които съм уверена, че ще „отключат” творчески идеи.

Във връзка с честването на 50 годишнината от създаването на Академията предлагам Факултетът да инициира и подпомогне реализацията за издаването на Алманах, който чрез био-библиографски данни за всички бивши и настоящи преподаватели да се превърне в своеобразна история на ВУЗ-а.

Уважаеми колеги - преподаватели, корепетитори, служители, студенти и докторанти,

Идеите, които представям в концепцията си като кандидат за Декан на Факултета, могат да се реализират в атмосфера на диалогичност и зачитане на различието в гледната точка на другия, съгласно принципите за приемственост, екипност и с креативност и професионализъм във всяко действие и дейност. Познавайки потенциала на колегията съм убедена, че заедно бихме постигнали много повече от изложеното тук.20.02.2012г. Доц.д-р Капка Солакова

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница