Програма по човекът и природата за шести клас в избираеми учебни часове разширена подготовкаДата16.11.2017
Размер156.26 Kb.
Размер156.26 Kb.

Примерна учебна програма на училищно ниво за избираеми учебни часове по човекът и природата за VI клас

(разширена подготовка)

....................................................................................................................................................

(пълно наименование на училището, населено място)


УТВЪРЖДАВАМ,
ДИРЕКТОР: ...................................

(име, фамилия, подпис, печат)
Дата: ...............................................

(Дата на утвърждаването – преди 15.09.)ПРИМЕРНА УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА ШЕСТИ КЛАС В ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА

ЗА УЧЕБНАТА 20........./20......... ГОДИНА

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

34 учебни седмици по 1 учебен час седмично – 34 учебни часа годишно

Програмата е разделена на четири части: „Физични явления”,”Вещества и техните свойства”, „Структура и жизнени процеси при организмите” и „ Единство на природата”.

Учебният материал за разширена подготовка по човекът и природата за 6. клас е с насоченост към задълбочаване и разширяване знанията на учениците относно изучаваното в четирите раздела; усъвършенстване на уменията за наблюдение и извършване на опити, повишаване равнището на компетентност чрез обобщаване и систематизиране на съществени признаци, изграждане на екологична култура и система от правила за здравословен начин на живот.

Целите на обучението са:

● изграждане на устойчив интерес към процесите в неживата и живата природа;

● да се формират на структурна и функционална основа понятия, свързани с движението на телата, видовете сили и резултата от тяхното действие, основни електрични явления, строеж на веществата, химични реакции, свойства на основните вещества, транспорт на веществата в многоклетъчните организми, дразнимост и движение, размножаване, растеж и развитие;

● да се формират практически умения за наблюдение на обекти, процеси и явления и извършване на опити (включително използване на прости уреди, прибори и лабораторни съдове), за измерване на величини и работа с вещества и прибори;

● да се формира отношение към мястото, ролята и отговорностите на всеки към собственото здраве, обществото, природната среда и нейното опазване.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ В КРАЯ НА КЛАСА


Област на компетентност

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

Движение и сили

Разграничава видове движение.

Характеризира силите (големина, посока и приложна точка) и тяхното действие (уравновесяване на сили, промяна на движението на телата, деформации).

Описва качествено чрез опити, схеми и примери силата на тежестта, силите на триене и изтласкващата сила – от какво зависят, приложения (полезно и вредно триене, плаване).

Обяснява с примери предимствата при използване на прости механизми (лостове и макари). Разграничава натиск и налягане при твърди тела, газове и течности и пресмята налягане и плътност.Строеж и свойства на веществата

Описва веществата като изградени от атоми, йони и молекули.

Описва словесно и с модели характерни свойства на кислород, на водород и на желязо.Химични процеси

Разпознава видове химични процеси по броя на изходните вещества и на продуктите на реакцията (химично съединяване и химично разлагане).

Изброява признаци и условия за протичане на химичните процеси.

Дава примери за процеси, които протичат с отделяне или поглъщане на топлина.

Описва качествено скоростта на химичните процеси.
Значение на веществата и опазване на околната среда

Свързва свойствата на веществата със значението им за човека.

Описва въздействието на някои вещества върху околната среда и здравето на човека.

Дава примери за вещества – замърсители на околната среда.

Оценява дейности, насочени към опазване на околната среда.Структура на организмите и жизнени процеси при многоклетъчните организми

Назовава, описва и означава (върху изображение) устройство на клетка, органи, системи от органи и жизнени процеси при многоклетъчни организми.

Сравнява и групира организми по устройство и функции.

Доказва връзки и зависимости между устройство и жизнени процеси при групи организми.


Човешкият организъм (превенция на
здравето)


Назовава, описва и означава (върху изображение) органи, системи от органи и жизнени процеси при човека.

Доказва връзки и зависимости между устройство и жизнени процеси в човешкия организъм.

Назовава увреждания и заболявания на човека и предпоставки за възникването им.

Описва правила за превенция и здравословен начин на живот.Организъм – среда

Свързва състоянието на околната среда със здравето на човека.

Прогнозира резултати от въздействия на човека върху природата.Наблюдения, експерименти, изследване

Извлича и представя информация от/чрез текст, прости модели, схеми, графики, таблици и чрез информационно-комуникационни технологии.

Извършва наблюдения на обекти в природата и в учебната лаборатория, като анализира наблюдаваното.

Оценява и подкрепя дейности, насочени към опазване на личното и общественото здраве и на околната среда.


УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Забележка: Не се предвиждат нови понятия.

Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Физични явления

1. Движение и сили
1.1. Движение на телата

1. Видове движения* описва движенията като праволинейни и криволинейни ( според траекторията);

2. Скорост, път и време при равномерно движение

* пресмята скорост, път и време при равномерно движение на хора, животни и в транспорта;

3. Основни правила за безопасна движение по пътищата

* определя фактори за безопасно движение по пътищата и спазва изискванията за поведение на пешеходец на пътя;

1.2. Видове сили

4. Сили. Сила на тежестта и тегло на телата* характеризира силата като физична величина с големина, посока и приложна точка;

5. Действие на сили

* описва ролята на силите на триене при движението на човека, животните и превозните средства;

*посочва условията за уравновесяване на две сили;

* обяснява с примери, че сили които не се уравновесяват, променят движението на телата;

6. Опитно изследване на сили

* измерва сили със силомер и установява от какво зависи големината ѝ;

1.3. Лост и макара

7. Приложение на лост и макара* описва предимствата, които получава човекът, когато използва лостове и макари и дава примери за приложението им в практиката и в природата;

1.4. Сили и налягане

8. Натиск и налягане.Налягане в природата и техниката* пресмята налягане чрез количествената връзка между силата на натиск и площта;

9. Опитно изследване на налягането

* проверява опитно (качествено) връзката между силата, площта и налягането;

10. Плътност. Плаване на телата

* пресмятане плътност на тяло (вещество) с известна маса и обем;

* описва условията за плаване и потъване на телата;

2. Електрични и магнитни явления

11. Електрични сили в природата* описва качествено механизма на наелектризиране на телата;

* изброява примери за електрични явления в природата;12. Проводници и изолатори.Свързване на консуматори

* изброява условията за протичане на електричен ток в електрическата верига;

* описва приложението на проводници и изолатори *демонстрира умения за свързване на прости електрически вериги;
13. Магнитни сили.Да си направим електромагнит

* изследва магнитните сили;

* демонстрира умения за изготвяне на магнит с помощта на електричен ток;

* изследва действието на електромагнита;


14. Физични явления

* използва знания демонстрира умения , свързани с очакваните резултати.

Вещества и техните свойства

1.Вещества и градивните им частици
15. Градивни частици на веществата

* описва основните градивни частици на веществата: атоми, молекули и йони;

* различава : атоми, молекули и йони по техните характеристики;

* определя химичния елемент като атоми и йони с еднакъв брой протони в ядрото;


16. Вещества-състав и строеж.Прости и сложни вещества.

* различава прости и сложни вещества по описание на състава или по модел;

* дава примери за прости и сложни вещества от ежедневието (практиката);


2. Вещества и химични реакции

2.1. Химични реакции

17. Физични свойства на веществата* усвоява умения за опитно разпознаване на физичните свойства на веществата;

18. Химични свойства на веществата. Изследване на химичните свойства

* свързва химичните реакции с промяната на веществата. *описва условията за протичане на на химичните реакции;

2.2 Кислород

19. Получаване и свойства на кислорода* описва състояние и характерни физични и химични свойства на кислорода (цвят, мирис,разтворимост във вода,взаимодействие с водород и метали).; * записва с думи и представя със схеми химични реакции по дадено описание;


20. Водород – получаване и свойства

* описва състояние и характерни физични и химични свойства на водорода (цвят, мирис,разтворимост във вода,взаимодействие с кислород );

* описва по-важните методи за получаване на водород( от вода и при взаимодействие на метал с киселина);21. Видове химични реакции

* обобщава и свързва знания за видовете химични реакции;

*определя брой изходни вещества и брой продукти на реакцията; *групира вещества по вид (прости и сложни; изходни вещества и продукти); *описва физичните и химични свойства на веществата;*извлича информация от химични експерименти и описва опитни резултати;

2.4. Желязо

22. Изследване на някои свойства на желязото* описва състояние и характерни физични и химични свойства на желязото; * описва условията за образуване на ръжда, вредата от нея;

*описва значението на желязото за човешкия организъм;3.Значение и приложение на веществата и на химичните реакции 3.1.Горене. Горива

23. Веществата в природата и практиката3.2.Химични реакции в природата и в практиката

24. Химични реакции в природата и в практическата дейност на човека
* назовава веществата, които изграждат неживата природа;

* описва важни процеси, които протичат в природата и в човешката дейност;

* аргументира особената роля на човека да опазва и съхранява равновесието в природата;

* описва процеси, които протичат в природата и практиката;

* дава примери за химични процеси, които протичат с различна скорост; * дава примери за химични процеси, които протичат с отделяне или поглъщане на топлина;


3.3. Опазване на околната среда

25. Опазване на околната среда от замърсяване* коментира ролята на човешката дейност за замърсяване на околната среда, както и отговорността на хората за нейното опазване и съхраняване;

26. Вещества и техните свойства

* използва знания и демонстрира умения, свързани с очакваните резултати.

Структура и жизнени процеси при организмите

1. Движение на веществата в организмите

27. Движение на веществата в растителния и в животинския организъм.* оценява значението на транспортната система за единството на обменните процеси в многоклетъчния организъм;

*описва и обобщава по схема движението на вещества в животинския организъм;

2. Жизнени процеси при много клетъчните организми

2.1. Дразнимост и движение

28. Дразнимост при животните. Нервна система Дразнимост и движение при растенията* посочва и разграничава типовете нервна система;

*илюстрира с примери свойството дразнимост и видовете движения при животните;*описва видовете движения при растенията;

2.2. Размножаване

29. Размножаване на животните и растенията* описва процесите на размножаване при растенията и животните;

* разпознава частите на цвета;

2.3. Растеж и развитие

30. Растеж и развитие на животните и растенията* сравнява растежа и развитието;

* сравнява видовете развитие и дава примери;

3. Движение на веществата в човешкия ортанизъм

31. Кръвоносна система. Кръвообращение. Здравни познания и хигиена на кръвоносната система* проследява по схема движението на кръвта в тялото;

* изброява фактори, които влият неблагоприятно върху дейността на кръвоносната система на човека;

4. Жизнени процеси при човека

4.1. Дразнимост и движение

32. Опорно-двигателна система. Здравни познания и хигиена на опорно-двиганелна система* описва функциите на опорно- двигателната система;

* посочва система от правила за здравословен живот;

4.2. Размножаване, растеж и развитие

33. Полова система. Здравни познания и хигиена на половата система* назовава органите на половата система на човека и изяснява значението им; * изброява правила за опазване на репродуктивното здраве;

34. Единство на неживата и жива природа и човекът като част от природата

* аргументира твърдението за единството на неживата и живата природа; * оценява себе си като част от живата природа.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Уроци за нови знания

НЗ

11

Уроци за упражнения и практически дейности /лабораторни упражнения, дискусии, семинари,учебни екскурзии/

ПД/ЛУ,Д,С/

18

Уроци за обобщение и преговор

О

3

Уроци за контрол и оценка

К

2

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Оценяването на знанията и уменията на учениците е в съответствие с предвидените в програмата очаквани резултати и дейности. Оценява се всеки ученик, като се оформят текущи, срочни и годишна оценка.Формите на проверка са:

 1. Устна проверка.

Критерии: постижение на очакваните резултати по теми.

 1. Писмена проверка.

Критерии: постижение на очаквани резултати на равнище теми и на равнище учебна програма.

 1. Проверка на практическите умения.

Критерии: постижение на очаквани резултати от област на компетентност „Наблюдения, експерименти, изследване“.

Предвид същността на природните науки, които са в основата на учебния предмет човекът и природата, се препоръчва особено място и внимание да бъдат отделени на проверката и оценката на практическите умения.

Ученикът трябва предварително да е информиран за критериите и системата за оценяване на постиженията му.


Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка

Текущи оценки (от устни, от писмени, от практически изпитвания)

~ 40%

Оценки от контролни работи

~ 30%

Оценки от други дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, работа по проекти и др.)

~ 30%

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Учебната програма по човекът и природата за разширена подготовка в шести клас е насочена към формиране на: • математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите (анализиране и аргументиране на основни понятия, свързани с процеси, закономерности и свойства на неживите и живите тела, единството в природата и значението на науката за опознаване на околната среда; изследване, прегрупиране, разделяне, проектиране, преценяване, избиране, оценяване, проверяване на процеси, вещества и организми; изследвания при спазване на правила за безопасна работа; създаване на модели, схеми, графики, таблици; използване на данни за анализиране и аргументиране на информация за екологични проблеми);

 • умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт (оценяване на рисковете от собственото поведение за личното здраве и околната среда; използване на знания за структури и процеси в човешкото тяло и за превенция на здравето при избор на решение в конкретни ситуации; иницииране на дейности, насочени към опазване на личното здраве и на околната среда);

 • умения за учене (използване на правила, подпомагащи познавателния процес; самонаблюдаване и упражняване на самоконтрол при изпълняване на дидактически задачи; самостоятелно оценяване на информация от различни източници, дискутиране на проблеми, работа в екип – планиране на дейности, изразяване на мнение и формулиране на решения);

 • компетентности в областта на българския език (развиване на техниката на четене и писмената култура на учениците; обогатяване на езиковата им култура чрез използване на специфична терминология; развиване на умения за работа с различни видове текст (научен, научно-популярен) и различаването им, за извличане на съществена информация от учебник, научно-популярни статии и други източници, за работа с речник на чуждите думи в българския език и терминологичен речник; създаване на текст в устна или писмена форма – описание, съобщение, есе, план, протокол с резултати и изводи от експериментална дейност и др. при спазване на правоговорните и правописните правила; усъвършенстване на уменията за диалогично общуване при обсъждане на съвместна дейност, изразяване на мнение и др.)

 • дигитална компетентност (умения за търсене, събиране, обработване и представяне на информация, за създаване на компютърни модели);

 • социални и граждански компетентности (умения за общуване, за критично и съзидателно мислене при вземане на решения; проявяване на толерантно отношение и приемане на различни гледни точки при обсъждания и дискусии);

 • инициативност и предприемчивост (умения за планиране, организиране и управление на познавателна дейност).

 • културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество (създаване на модели, макети и постери и др.).


Разработил:....................................................

(име, фамилия подпис)стр.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница