Програма по морски специалности или премината в отделен курс. Допълнителната подготовка се удостоверява с издадено от иа „МА" свидетелство."страница1/2
Дата16.11.2017
Размер0.6 Mb.
Размер0.6 Mb.
  1   2

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 05 април 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България

(oбн. ДВ, бр.31 от 2012г., доп. ДВ, бр.81 от 2013г., изм. и доп. ДВ, бр.84 от 2014г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2 в края на текста се създават изречения второ и трето: „Допълнителната подготовка може да бъде включена в образователната програма по морски специалности или премината в отделен курс. Допълнителната подготовка се удостоверява с издадено от ИА „МА“ свидетелство.“.

§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите „съответната териториална дирекция „Морска администрация“ (Д „МА“)“ се заменят със „съответната дирекция „Морска администрация“/ Дирекция „Речен надзор“ (Д „МА“/ Д „РН“)“;

2. Създава се ал. 4:

„(4) Моряшка/служебна книжка се издава на български морски лица, както и на студенти и ученици по морски специалности в български учебни заведения, които ще провеждат плавателен стаж. Моряшка книжка се издава след премината основна подготовка по морска безопасност.“§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в края на текста се добавя: „съгласно приложение № 6.“;

2. В ал. 2 думите „приложение № 6“ се заменят с „приложение № 6а“.

§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Времето на учебно-производствената практика, на учебната плавателна практика и на плаването като стажант се признава за плавателен стаж за придобиване на първоначална правоспособност. Плавателната практика като стажант трябва да бъде проведена не по-рано от 5 години, преди придобиване на правоспособността.“;2. В ал. 2 след думите „плаването като стажант“ се добавя „се извършват след преминаване на съответната теоретична подготовка и“.

§ 5. В чл. 23, ал. 2 след думите „или Дунавската комисия“ се добавя „от администрацията на държава, която не е членка на Европейския съюз“.

§ 6. В чл. 33 се създава т. 7:

„7. корабен готвач.“§ 7. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1, буква „г“ се изменя така:

„г) успешно завършен подготвителен курс за управленско ниво по одобрена от ИА „МА“ програма, ако не е преминал такъв за придобиване на предходната правоспособност;“;2. В т. 2, буква „д“ се изменя така:

„д) успешно завършен подготвителен курс за управленско ниво по одобрена от ИА „МА“ програма, ако не е преминал такъв за придобиване на предходната правоспособност;“;3. В т. 4, буква „г“ думите „корабен радиооператор ограничена категория за СМСББ“ се заменят с „корабен радиооператор в местно плаване“;

4. В т. 5, буква „д“ се изменя така:

„д) успешно завършен подготвителен курс за управленско ниво по одобрена от ИА „МА“ програма;“;5. В т. 6, буква „д“ се изменя така:

„д) успешно завършен подготвителен курс за управленско ниво по одобрена от ИА „МА“ програма;“;6. В т. 7:

а) създава се нова буква „г”:

„г) успешно завършен курс, одобрен от ИА „МА“, по програма, допълваща образователната програма до изискванията на ИМО моделен курс 7.03 за лицата със средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабоводене – морско“;б) досегашните букви „г“, „д“ и „е“ стават съответно „д“, „е“ и „ж“.
§ 8. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1:

а) буква „б“ се изменя така:

„б) свидетелство за правоспособност главен механик на кораб с КСУ от 750 до 3000 kW или втори механик на кораб с КСУ над 3000 kW, или вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW;“;б) буква „в“ се изменя така:

„в) плавателен стаж 36 месеца на длъжност вахтен механик на кораб с КСУ над 3000 kW , като този срок може да бъде съкратен до 24 месеца, ако най-малко 12 месеца от тях са на длъжност втори механик на кораби с КСУ над 3000 kW или 12 месеца като главен механик на кораб с КСУ от 750 до 3000 kW;“;в) буква „г“ се изменя така:

„г) успешно завършен подготвителен курс за управленско ниво по одобрена от ИА „МА“ програма, ако не е преминал такъв за придобиване на предходната правоспособност;“;2. В т. 2, буква „д“ се изменя така:

„д) успешно завършен подготвителен курс за управленско ниво по одобрена от ИА „МА“ програма, ако не е преминал такъв за придобиване на предходната правоспособност;“3. В т. 4, буква „д“ се изменя така:

„д) успешно завършен подготвителен курс за управленско ниво по одобрена от ИА „МА“ програма;“;4. В т. 5, буква „д“ се изменя така:

„д) успешно завършен подготвителен курс за управленско ниво по одобрена от ИА „МА“ програма;“;5. В т. 6:

а) създава се нова буква „г”:

„г) успешно завършен курс, одобрен от ИА „МА“, по програма, допълваща образователната програма до изискванията на ИМО моделен курс 7.04 за лицата със средно образование и придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабни машини и механизми“;б) досегашните букви „г“ и „д“ стават съответно „д“ и „е“;

6. В т. 7:

а) буква „а“ се изменя така:

„а) образование:

аа) висше образование, степен магистър или бакалавър по специалности „Електрообзавеждане на кораба“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт“ или друга силнотокова специалност;

бб) средно образование с трета степен на професионална квалификация по специалност „Електрообзавеждане на кораба“ или по друга силнотокова специалност;“б) В буква „г“ думите „моделен курс 7.05“ се заменят с „моделен курс 7.08“.

§ 9. В чл. 39 се създава т. 8:

„8. корабен готвач:

а) средно образование с втора степен на професионална квалификация по специалност „Технология на храненето“ или друга специалност, отговаряща на тематичния план и хорариума, определени в съответния национален стандарт, или средно образование и успешно преминат одобрен от ИА „МА“ подготвителен курс;

б) навършени 18 години;

в) практика по специалността в рамките на образованието или подготвителния курс;

г) успешно положен изпит в рамките на курса, в присъствието на служители на ИА „МА“, когато лицата са завършили подготвителен курс.“.§ 10. Заглавието на Раздел II от Глава четвърта се изменя така:

„Придобиване на права за заемане на длъжности, за които се изисква валидно свидетелство за правоспособност“.§ 11. В чл. 41 се създава ал. 7:

„(7) Поддържане правата на лицата по ал. 1 – 6 става чрез поддържане на основната правоспособност или чрез доказване на продължаваща компетентност в местно плаване съгласно чл. 86.“§ 12. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1, като в точка 4 след думите „кораб с КСУ до 750 kW“ се добавя „в местно плаване“;

2. Създава се ал. 2:

„(2) Поддържане правата на лицата по ал. 1 става чрез поддържане на основната правоспособност или чрез доказване на продължаваща компетентност в местно плаване съгласно чл. 86.“§ 13. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1:

а) Създава се нова буква „г“:

„г) документ удостоверяващ премината специална и допълнителна подготовка по Приложение № 2;“;б) досегашните букви „г“, „д“ и „е“ стават съответно „д“, „е“ и „ж“.

2. В т. 3, буква „в“ думите „Д „МА“ се заменят с „Д „РН“;

3. В т. 5, буква „г“ думите „Д „МА“ се заменят с „Д „РН“;

4. В т. 6, буква „в“ думите „Д „МА“ се заменят с „Д „РН“;

5. В т. 7, буква „в“ думите „Д „МА“ се заменят с „Д „РН“;

§ 14. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 се създава т. 5:

„5. документ удостоверяващ, че учебното заведение или център е администратор на лични данни.“;2. В ал. 4:

а) в т. 3 думата „програмата“ в основния текст се заменя с „предварително одобрена програма“;

б) създава се т. 4:

„4. документ удостоверяващ, че учебното заведение или център е администратор на лични данни.“.§ 15. В чл. 52, ал. 5 се създава т. 9:

„9. документ удостоверяващ, че учебното заведение или център е администратор на лични данни.“§ 16. В чл. 53, ал. 1 след думите „Изпълнителният директор на ИА „МА“ се добавя „или оправомощено от него лице“ и думите „по чл. 52, ал. 5“ се заменят с „по чл. 51, ал. 3 и 4 и чл. 52, ал. 4 и 5“.

§ 17. В чл. 54, ал. 3 се изменя така:

„(3) Лицето по чл. 52, ал. 1 и 2 е длъжно да уведоми писмено ИА „МА“ за настъпване на промяна на обстоятелствата по чл. 51, ал. 3, т. 4, букви „ж“ и „з“, ал. 4, т. 3, букви „ж“ и „з“ и чл. 52, ал. 5, т. 7 и 8. В срок от 14 дни ИА „МА“ извършва проверка и се произнася по направените промени.“§ 18. В чл. 63, ал. 6 след думите „допуснатите до изпит кандидати“ се поставя запетая и се добавя „както и графика за провеждане на изпитите“.

§ 19. В чл. 69, ал. 3 думата „страницата“ се заменя със „страница“.

§ 20. В чл. 79 думите „чл. 78, ал. 1“ се заменят с „чл. 76, ал. 1“.

§ 21. В чл. 80 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „Инспекционна дейност“ (Д „ИД“)“ се заменят с „Международни и национални регулации на корабоплаването“ (Д „МНРК“)“;

2. В т. 2 думите „Морска администрация – Русе“ и дирекция „Морска администрация - Лом“ се заменят с „Речен надзор – Русе“ и дирекция „Речен надзор - Лом“;

3. В т. 3 думите „в Д „ИД“ се заменят с „в Д „МНРК“;

4. В т. 4 и т. 5 думите „съответните териториални Д „МА“ се заменят със „съответните Д „МА“/ Д „РН“;

§ 22. В чл. 81, ал. 1, т. 7 се изменя така:

„7. единен граждански номер или личен номер на чужденец; за чужди граждани неустановени трайно в страната – персонален номер от документа за самоличност на чужденец;“.§ 23. Заглавието на Глава осма се изменя така:

„Издаване, продължаване срока на валидност и преиздаване на свидетелства за правоспособност, свидетелства за професионална компетентност, други равностойни документи и потвърждения“.§ 24. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1, буква „б“ думите „за капитан“ в началото на текста се заменят с „за капитан/ механик“;

б) в т. 9 след думите „допълнителна подготовка за“ се добавя „работа по“ и думите в края на текста „(приложения № 26, 27 и 28)“ се заличават;

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Първоначално издаване на свидетелствата по ал. 1, т. 1-3 се извършва при изпълнение на следните условия:

1. придобита правоспособност;

2. здравословна годност;

3. наличие на валидни свидетелства за професионална компетентност, когато се изискват такива.“

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4;

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5, като:

а) в основния текст думите „ал. 1, т. 10 и 11“ се заменят с „ал. 1, т. 9-11“;

б) в т. 1 се създава се буква „и“:

„и) за свидетелствата по точка 9 – подпис на притежателя на свидетелството;“;5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 1, т. 10 и 11“ се заменят с „ал. 1, т. 9-11“;

6. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.

§ 25. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „Свидетелствата за правоспособност“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на свидетелствата за правоспособност по чл. 83, ал. 1, т. 2, 4-6 и 8,“;

2. В ал. 2 думите „ Д „ИД“ се заменят с „ Д „МНРК“;

3. В ал. 3 думите „чл. 83, ал. 1, т. 1, 3, 7 – 11“ се заменят с „чл. 83, ал. 1, т. 1, 3, 7, 9-11“.

§ 26. В чл. 85, ал. 1 се създава изречение второ:

„Срокът на валидност на свидетелство за новопридобита правоспособност по чл. 83, ал. 1, т. 1 – 3 е до 5 години от датата на одобрение на протокола от изпита.“§ 27. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) В т. 1 преди думите „медицинско свидетелство“ се добавя „валидно“, а думите „чл. 12, ал. 3 и 5“ се заменят с „чл. 12, ал. 3 или 5“;

б) В т. 2 думите „чл. 30 - 32;“ се заменят с „чл. 30, т. 1 - 8, чл. 31 т. 1 - 7 и чл. 32, т. 1 - 4;“

2. В ал. 4:

а) В основния текст след думите „морските лица“ се поставя запетая и се добавя „в чиито учебни програми не е включена съответната подготовка,“;

б) Точка 1 се изменя така:

„1. за лицата от палубна команда от управленско и оперативно ниво – „Корабоводене с използване на радиолокатор и ARPA“, „Управление на ресурсите на мостика“, „Корабоводене с използване на електронни карти и автоматизирани идентификационни системи“ (ECDIS & AIS), „Елементарни познания по опазване на морската среда“, „Сигурност на кораба за лица, изпълняващи дейности, свързани със сигурността“;в) В т. 2 в края на текста се добавя: „и „Елементарни познания по опазване на морската среда“;

г) В т. 3 след думите „спомагателни двигатели“ се поставя запетая и преди думите „а за електромеханици“ се добавя „Елементарни познания по опазване на морската среда“;

д) В т. 4 в края на текста се добавя „и „Елементарни познания по опазване на морската среда“.

§ 28. В чл. 89, ал. 1 думата „териториална“ се заличава.

§ 29. В чл. 90 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „териториална“ се заличава;

2. В ал. 2 думата „териториална“ се заличава.
§ 30. В чл. 94а, ал. 1 думите „търговски зони“ се заменят със „зони за крайбрежно плаване.“

§ 31. В чл. 96 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 и думите „чл. 97“ се заменят с „чл. 95“;

2. В ал. 2 и думите „чл. 97“ се заменят с „чл. 95“.
§ 32. В чл. 98, ал. 1 думите „чл. 97“ се заменят с „чл. 95“.

§ 33. В чл. 99, ал. 1 думите „чл. 97“ се заменят с „чл. 95“.

§ 34. В чл. 100, ал. 3 думите „чл. 97“ се заменят с „чл. 95“.

§ 35. В чл. 102, ал. 1 думите „чл. 97“ се заменят с „чл. 95“.

§ 36. В § 6 от Допълнителните разпоредби се създават нови т. 32 - 51:

„32. „капитан“ е лице, което командва кораб;

33. „радиооператор“ e лице, което притежава свидетелство издадено или признато от ИА „МА“ на основание разпоредбите на Радио Правилата;

34. „Радиооператор за СМСББ“ e лице, притежаващо квалификация, както се изисква от глава IV на Конвенция STCW и чл.38;

35. „изпълнителско ниво“ е член на корабния екипаж, различен от капитан или офицер;

36. „радио служба“ е носене на вахта и техническо обслужване и ремонт на радио инсталацията, изпълнявани в съответствие с Радио Правилата и Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г., както са изменени;

37. „нефтен танкер“ е кораб, построен и експлоатиран за превоз на нефт и нефтопродукти в наливно състояние;

38. „танкер химикаловоз“ е кораб, построен или приспособен и експлоатиран за превоз в насипно състояние на течни продукти, описани в глава 17 на Международния кодекс за химически продукти в наливно състояние;

39. „танкер за втечнени газове“ е кораб, построен или приспособен и експлоатиран за превоз в насипно състояние на втечнени газове или други продукти, описани в глава 19 на Международния кодекс за превоз на газове;

40. „пътнически кораб“ е кораб, както е определен в Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г., както е изменена;

41. „електромеханик“ е офицер, квалифициран в съответствие с условията предвидени в правило III/6 на Конвенция STCW, както е изменена;

42. „палубен боцман“ е лице от изпълнителско ниво, квалифицирано в съответствие с условията предвидени в правило II/5 на Конвенция STCW, както е изменена;

43. „машинен боцман“ е лице от изпълнителско ниво, квалифицирано в съответствие с условията предвидени в правило III/5 на Конвенция STCW, както е изменена;

44. „електротехник“ е лице от изпълнителско ниво, квалифицирано в съответствие с условията предвидени в правило III/7 на Конвенция STCW, както е изменена;

45. „старши помощник“ е офицер следващ по старшинство след капитана на кораба, който поема отговорността за командване на кораба, в случай на неспособност на капитана;

46. „корабен механик“ е офицер, квалифициран в съответствие с условията предвидени в правило III/1, III/2 или III/3 на Конвенция STCW, както е изменена;

47. „главен механик“ е старшият корабен механик, отговорен за задвижването, експлоатацията и поддръжката на механичните и електрически съоръжения на кораба;

48. „втори механик“ е офицер корабен механик, следващ по старшинство след главния механик на кораба, който поема отговорността за задвижването, експлоатацията и поддръжката на механичните и електрически съоръжения на кораба, в случай на неспособност на главния механик;

49. „ISPS код“ е Международният кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения, както е изменен, приет на 12.12.2002 г. с Резолюция 2 на Конференция на договарящите страни по Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г.;

50. „задължения по сигурността“ – включват всички задачи и задължения, изпълнявани на борда на кораба, както са определени в глава XI-2 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г. и ISPS кода;

51. „непосредствено преди” по смисъла на чл. 87 е период от време не надвишаващ 7 работни дни, отчитан между датата на приключването на плавателния стаж и датата на подаване на заявление от лицето“.
§ 37. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 и 3 се изменя така:
„Приложение № 1

към чл. 4, ал. 2 и 3


Допълнителна подготовка на морските лица и изисквани свидетелства в

съответствие с Конвенция STCW от 1978, както е измененаНаименование на подготвителния курс

Техники за лично оцеляване

(Пр.VІ\1, А-VІ/1, т.2.1.1.1)Противопожарна безопасност и борба

с пожари


(Пр.VІ/1, А-VІ/1, т.2.1.1.2)

Елементарна първа помощ

(Пр.VІ/1, А-VІ/1, т.2.1.1.3)Лична безопасност и социални отговорности

(Пр.VІ/1, А-VІ/1, т.2.1.1.4)Водач на спасително средство и

дежурна лодка

(Пр.VІ/2, А-VІ/2, т.1-4)


Водач на бързоходна дежурна лодка

(Пр.VІ/2-А-VІ/2, т.7-10)Обучение за борба с пожари по

разширена програма

(Пр.VІ/3, А-VІ/3, т.1-4)


Оказване на първа медицинска помощ

(Пр.VІ/4, А-VІ/4, т.1-3)Оказване на медицински грижи на борда

(Пр.VІ/4, А-VІ/4, т.4-6)Елементарни познания за сигурността на кораба (Пр.VI/6, т.1, A-VI/6, т.4)

Подготовка на лица изпълняващи дейности

свързани със сигурността

(Пр.VI/6, т.4, A-VI/6, т.6)


Подготовка за корабен офицер по сигурността

(Пр.VI/5, т.1, A-VI/5, т.1)на курса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Валидност на курса

5 год.

5 год.

5 год.

5 год.

5 год.

5 год.

5 год.

безсрочен

5 год.

безсрочен

безсрочен

безсрочен

Начин на подновяване

А+Б

А+Б

А+Б

А

А+Б

А+Б

А+Б

-

Б

-

-

-

Вид на документа

CoP

CoP

CoP

CoP

CoP

CoP

CoP

CoP

CoP

CoP

CoP

CoP

Длъжност
Капитан

X

X

X

X

X

Х1

X

X

X

-

-

X

Ст.пом.капитан

X

X

X

X

X

Х1

X

X

-

-

-

Х

Главен механик

X

X

X

X

X

Х1

X

X

-

-

X

-

Втори механик

X

X

X

X

X

Х1

X

X

-

-

X

-

Вахтен пом. капитан

X

X

X

X

X

Х1

X

X

-

-

X

-

Вахтен механик

X

X

X

X

X

Х1

X

X

-

-

X

-

Електромеханик

X

X

X

X

X

-

X

X

-

-

X

-

Радиоелектроник

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

X

-

Радиооператор*

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

X

-

Палубен боцман

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

-

-

Рулеви

X

X

X

X

-

-

-

-

-

X

-

-

Машинен боцман

X

X

X

X

-

-

-

-

-

X

-

-

Моторист

X

X

X

X

-

-

-

-

-

X

-

-

Помпиер

X

X

X

X

-

-

-

-

-

X

-

-

Елтехник

X

X

X

X

-

-

-

-

-

X

-

-

Моряк

X

X

X

X

-

-

-

-

-

X

-

-

Готвач

X

X

X

X

-

-

-

-

-

Х

-

-

Практикант/стажант

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

Друг обслужващ персонал

X

X

X

X

-

-

-

-

-

Х

-

-


Еднократна допълнителна подготовка, удостоверена със свидетелство

1. „Управление на ресурсите на мостика и работа в екип (Гл. II, A - II/1)“ - за лицата от оперативно и управленско ниво на палубна команда

2. „ Корабоводене с използване на ECDIS&AIS (Гл. II, A - II/1)“ - за лицата от оперативно и управленско ниво на палубна команда

3. „Корабоводене с използване на радар и ARPA (Гл. II, A - II/1)“ - за лицата от оперативно ниво на палубна команда

4. „Управление на ресурсите в машинно отделение и работа в екип (Гл.III, A - III/1)“ - за лицата от оперативно и управленско ниво на машинна команда

5. „Експлоатация на съвременни корабни системи за управление на главни и и спомагателни машини (Гл.III, A - III/1)“ за лицата от оперативно и управленско ниво на машинна команда

6. „Експлоатация и поддръжка на системи с напрежение над 1000 V (Гл. III, A –I II/6)“ за електромеханици

7. „Подготовка за работа с електронно оборудване, системи за автоматизация и контрол и газови и парни турбини“ за лицата завършили средно специално образование по специалност „Корабни машини и механизми“

8. „Познания по опазване на морската среда (Пр. II, III, VII)“ за всички лица от корабния екипаж.

Лицата, завършили висше или средно образование, които по време на същото не са преминали обучение по всички компетентности, изисквани от конвенция STCW, 1978 както е изменена по теми и хорариум, предвидени в ИМО моделни курсове 7.01, 7.02, 7.03, 7.04 и 7.05 преминават съответните курсове от 1 до 8 в зависимост от нивото на отговорност и длъжността.Специална подготовка на морските лица и изисквани свидетелства за работа на определени типове

кораби в съответствие с Конвенция STCW от 1978, както е изменена
I. За работа на танкери

1. Нефтени танкери

а/ Курс „Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер химикаловоз (Пр.V/1-1, А-V/1-1, т. 1)“ е задължителен за всички лица, които ще работят на нефтен танкер, независимо от нивото на отговорност

б/ Курс „Управление товарните операции на нефтен танкер (Пр.V/1-1, т.3, А-V/1-1, т.2)“ е задължителен за всички лица от оперативно и управленско ниво, както и за лицата определени от корабособственика или оператора на кораба

в/ Издаван документ – СоР по форма, съгласно чл.83, ал.4 и 5

г/ Валидност на свидетелствата:

- СоР на лица от изпълнителско ниво, издавани за преминат курс по буква „а“ са безсрочни, а на лицата от оперативно и управленско ниво със срок на валидност 5 години

- СоР издавани за преминат курс по буква „б“ са със срок на валидност 5 години.

д/ Начин на подновяване на издадените свидетелства:

- СоР издадени за преминат курс по буква „б“ се подновяват при наличие на плавателен стаж 3 месеца в рамките на предходните 5 години на нефтен танкер, с което се подновява и свидетелството по буква „а“

- при липса на изискуемия стаж от 3 месеца в рамките на предходните 5 години, СоР издадено за преминат курс по буква „б“ се подновява след преминаване на одобрен от ИАМА курс за продължаваща професионална компетентност , с което се подновява и свидетелството по буква „а“


2. Танкери химикаловози

а/ Курс „Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер химикаловоз (Пр.V/1-1, А-V/1-1, т. 1)“ е задължителен за всички лица, които ще работят на танкер химикаловоз, независимо от нивото на отговорност

б/ Курс „Управление товарните операции на танкер химикаловоз (Пр.V/1-1, А-V/1-1, т.3)“ е задължителен за всички лица от оперативно и управленско ниво, както и за лицата определени от корабособственика или оператора на кораба

в/ Издаван документ – СоР по форма, съгласно чл.83, ал.4 и 5

г/ Валидност на свидетелствата:

- СоР на лица от изпълнителско ниво издавани за преминат курс по буква „а“ са безсрочни, а на лицата от оперативно и управленско ниво със срок на валидност 5 години

- СоР издавани за преминат курс по буква „б“ са със срок на валидност 5 години.

д/ Начин на подновяване на издадените свидетелства:

- СоР издадени за преминат курс по буква „б“ се подновяват при наличие на плавателен стаж 3 месеца в рамките на предходните 5 години на танкер химикаловоз, с което се подновява и свидетелството по буква „а“

- при липса на изискуемия стаж от 3 месеца в рамките на предходните 5 години, СоР издадено за преминат курс по буква „б“ се подновява след преминаване на одобрен ИАМА курс за продължаваща професионална компетентност , с което се подновява и свидетелството по буква „а“


3. Танкери газовози

а/ Курс „Подготовка за работа на танкер газовоз (Пр.V/1-2, А-V/1-2, т.1)“ е задължителен за всички лица, които ще работят на танкер газовоз, независимо от нивото на отговорност

б/ Курс „Управление товарните операции на танкер газовоз (Пр.V/1-2, т.3, А-V/1-2, т. 2)“ е задължителен за всички лица от оперативно и управленско ниво, както и за лицата определени от корабособственика или оператора на кораба

в/ Издаван документ – СоР по форма, съгласно чл.83, ал.4 и 5

г/ Валидност на свидетелствата:

- СоР на лица от изпълнителско ниво издавани за преминат курс по буква „а“ са безсрочни, а на лицата от оперативно и управленско ниво със срок на валидност 5 години

- СоР издавани за преминат курс по буква „б“ са със срок на валидност 5 години.

д/ Начин на подновяване на издадените свидетелства:

- СоР издадени за преминат курс по буква „б“ се подновяват при наличие на плавателен стаж 3 месеца в рамките на предходните 5 години на танкер газовоз, с което се подновява и свидетелството по буква „а“

- СоР издадено за преминат курс по буква „а“ на лица от оперативно и управленско ниво се преиздава при наличие на плавателен стаж 3 месеца в рамките на предходните 5 години на танкер газовоз

- при липса на изискуемия стаж от 3 месеца в рамките на предходните 5 години, СоР издадено за преминат курс по буква „б“ се подновява след преминаване на одобрен от ИАМА курс за продължаваща професионална компетентност , с което се подновява и свидетелството по буква „а“
II. За работа на пътнически и ро-ро/пътнически кораби

а/ Курс „Управление на “тълпата” на борда на пътнически кораб (Пр.V/2, т.4, А-V/2, т. 1)“ е задължителен за всички лица от управленско, оперативно и изпълнителско нивото на отговорност, както и за лица от обслужващия персонал, когато са включени в разписанието по тревогите

б/ Курс „Подготовка на персонала предоставящ услуги на пътниците в пътническите помещения на пътнически кораб (Пр.V/2, т.5, А-V/2, т. 2)“ е задължителен за всички лица, когато са включени в разписанието по тревогите

в/ Курс „Управление на кризи и поведение на хората на пътнически кораб (Пр.V/2, т.6, А-V/2, т.3)“ е задължителен за всички лица от управленско, оперативно и изпълнителско нивото на отговорност, както и лицата от обслужващия персонал, когато са включени в разписанието по тревогите

г/ Курс „Безопасност на пътниците, товара и цялостта на корпуса (Пр.V/2, т.7, А-V/2, т.4)“ е задължителен само за работа на ро-ро/пътнически кораби за лицата от управленско и оперативно ниво, както и други членове от екипажа натоварени с тези отговорности,

д/ Издаван документ – свидетелство по форма, съгласно чл.83, ал.4 и 5

e/ Валидност на документа:

- свидетелството, издадавано за преминат курс по буква „б“ е безсрочно.

- свидетелствата, издадавани за преминати курсове по букви „а“, „в“ и „г“ са със срок на валидност 5 години.

ж/ Начин на подновяване на издадените документи:- свидетелствата по букви „а“, „в“ и „г“ се преиздават на основание преминаване на съответните курсове.
III. Допълнителни изисквания за лицата плаващи на български кораби

1. Инструктаж по безопасността се провежда от отговорното за това лице на борда на кораба и се документира в корабната документация.

2. Инструктаж по сигурността се извършва в офиса на компанията или на борда на кораба от упълномощеното за това лице и се документира в корабните документи или офиса на компанията.

3. Капитаните и старши помощник капитаните на кораби над 150000 БТ и на кораби със специфични маневрени качества преминават одобрен от ИАМА курс, включващ подготовка на тренажор в съответствие с Раздел B-V/a на конвенция STCW.

4. За работа на подвижни офшорни съоръжения (самоходни или несамоходни ) всички лица от екипажа преминават съответни инструктажи и основна подготовка за морска безопсаност в съответствие с Раздел B - V/d на конвенция STCW.

5. Лицата от управленско и оперативно ниво в палубна команда, които ще работят на офшорни снабдителни кораби и отговорни за изпълнение на котвени операции на MODU плавателни съдове, преминават одобрен от ИАМА курс в съответствие с Раздел B - V/e на конвенция STCW.

6. Членовете на екипажа на кораби, опериращи със системи за динамично позициониране преминават одобрен от ИАМА курс, включващ подготовка на тренажор в съответствие с Раздел B-V/f на конвенция STCW.

7. Лицата от управленско и оперативно ниво в палубна команда, работещи на кораби плаващи в полярни райони, преминават одобрен от ИАМА курс в съответствие с Раздел B - V/f на конвенция STCW.

8. Капитанът, старши помощник капитана, вахтените помощник капитани и палубният боцман на кораби превозващи твърди опасни, рискови и вредни товари преминават одобрен от ИАМА курс в съответствие с Глава B - V/b, на конвенция STCW.
IV. Изисквана допълнителна подготовка за лица с правоспособности за местно плаване:

1. За правоспособностите пилот, капитан на влекач и капитан на плаващо техническо средство, капитан на риболовен кораб, механик на риболовен кораб, радиооператор в местно плаване не се изискват свидетелства за специална и допълнителна подготовка.

2. За правоспособност капитан на кораб до 200 БТ за сезонен превоз на пътници се изисква преминаване на следните курсове за допълнителна подготовка: - №№ 1, 2, 3, 4, „Управление на “тълпата” на борда на пътнически кораб (Пр.V/2, т.4, А-V/2, т. 1)“ и „Управление на кризи и поведение на хората на пътнически кораби (Пр.V/2, т.6, А-V/2, т.3)“

3. За лицата с правоспособност „капитан на кораб до 500 БТ в местно плаване“, „главен механик от 750 до 3000 КВ в местно плаване“ и лицата по Глава четвърта Раздел II, с право да заемат длъжности „капитан до 300 БТ в местно плаване“, „капитан до 3000 БТ в местно плаване“, „главен механик до 750 КВ в местно плаване“ и „електромеханик до 750 КВ“ се изисква преминаване на следните курсове за допълнителна подготовка: - №№1, 2, 3, 4, 10 и 13.


Използвани съкращения:

А – свидетелството се подновява при наличие на стаж (необходимият регистриран стаж трябва да бъде с обща продължителност най-малко 12 месеца в предходните 5 години или 3 месеца в предходните 6 месеца непосредствено преди преиздаване на документа);

Б – свидетелството се подновява след преминаване на опреснителен курс;

СоР – свидетелство за професионална компетентност;

X – курсът е задължителен за длъжността;

Х1 – курсът е задължителен за лица работещи на пътнически, ро-ро/пътнически кораби и кораби оборудвани с бързоходна дежурна лодка.

*При издаване на свидетелства за корабен радиооператор обща и ограничена категория за СМСББ с ограничение „Валидно за плавателни съдове за спорт и развлечение неизвършващи стопанска дейност” не се изискват курсове за специална и допълнителна подготовка.”.
Сподели с приятели:
  1   2


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница