Програма „Постигам по-висок успех" първи учебен срок/семестър 2016/2017 За 12-та поредна година Фондация „Благотворител"Дата02.02.2017
Размер23.48 Kb.
Размер23.48 Kb.
XII издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“

първи учебен срок/семестър 2016/2017
За 12-та поредна година Фондация „Благотворител“ организира стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“, с която насърчава млади хора, постигнали висок успех в училище или университета.
Кой може да кандидатства?

 • ученици от 8-и до 12-и клас от цялата страна с нарушено зрение; лишени от родителски грижи или живеещи в приемни семейства в страната с успех над 5 за предходната година;

 • студенти първокурсници, лишени от родителски грижи или живеещи в приемни семейства в страната;

 • студенти втори-четвърти курс с успех над 4.50 от предходния семестър, лишени от родителски грижи и в приемни семейства в страната.

Какви са стипендиите?

 • за ученици от 8-и до 12-и клас

  • с успех над 5.50 – 5 бр. по 320 лв.

  • с успех над 5.00 – 5 бр. по 200 лв.

 • за студенти първокурсници – 3 бр. по 400 лв.

 • за студенти от втори до четвърти курс с успех над 4.50 – 6 бр. по 560 лв.

* стипендиите се изплащат на равни вноски за периода октомври - януари 2016/2017
Как се кандидатства?

I етапдо 30.09.2016 г.

 • За учениците са необходими: служебна бележка за успех от учебната 2015/2016, служебна бележка за извинени/неизвинени отсъствия, автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни и есе от 1800 до 3600 знака на една от следните теми по избор – „Качествата на моя любим учител”, „Най-добрият начин да предскажеш бъдещето е да го създадеш“ /Ейбрахам Линкълн/, „Силата на словото може да изцелява, може и да убива“.

 • За студентите са необходими: автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни, уверение за записан семестър и есе от 1800 до 3600 знака на една от следните теми по избор – „Качествата на моя любим учител”, „Най-добрият начин да предскажеш бъдещето е да го създадеш“ /Ейбрахам Линкълн/, „Силата на словото може да изцелява, може и да убива“.

Документите можете да изпратите на office@blagotvoritel.org или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4, тел. за контакт 0885 414 038

Aко сте одобрени на I етап, до 05 октомври Вашето име ще бъде обявено в сайта www.blagotvoritel.org.II етап – до 15.10.2016 г. с одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” - на живо или по телефон.

Ако сте преминали успешно двата етапа на конкурса, до 25 октомври Вашето име ще бъде обявено на сайта www.blagotvoritel.org.


ДЕКЛАРАЦИЯ
на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)
Долуподписаният/ата …………………………………………………………
с ЕГН………………., притежаващ/а л.к……………, изд. от МВР……….. на

………….. г. с постоянен адрес: гр. …………, пощенски код………, ……………………………………………………………………….……………Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е
Доброволно предоставям и давам своето съгласие Фондация „Благотворител“ да обработва личните ми данни за служебно ползване.

Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни.


Дата: ……...2016 г. ДЕКЛАРАТОР:
......................................

(подпис)

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница