Програма „развитие на човешките ресурси" Инвестира във вашето бъдеще! Проект „учене в толерантност"страница1/5
Дата03.04.2017
Размер0.78 Mb.
Размер0.78 Mb.
  1   2   3   4   5

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ „УЧЕНЕ В ТОЛЕРАНТНОСТ“

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства гр. София 1797, бул. "Г.Димитров" 52 A, ет.1, http://coiduem.mon.bg, e-mail: coiduem@mon.bg

ДИПЧ ЦОИДУЕМ

УТВЪРДИЛ, /п/
ЛиЛЯНА ЖЕЛьОВА КОВАЧЕВА

директор на ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗОП ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАДАДЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ТЕМИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛИ/ЛЕКТОРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 16 МОДУЛНИ ОБУЧЕНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ «УЧЕНЕ В ТОЛЕРАНТНОСТ», ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-7.0.02-0004-C0001, СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-7.0.02-«БЕЗ ГРАНИЦИ-КОМПОНЕНТ 2».


София, 2013

СЪДЪРЖАНИЕ 1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

 2. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

 3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 4. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА

 5. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 6. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 7. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 8. ОБРАЗЦИ

І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА


 1. Възложител е Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/, в качеството на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.02-0004-C0001, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.02-«Без граници-компонент 2» в изпълнение на проект: “Учене в толерантност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ .
 1. Предметът на настоящата обществена поръчка е „Разработване на програма на обучение по зададени от възложителя теми и осигуряване на обучители/лектори за провеждане на 16 модулни обучения в изпълнение на проект «Учене в толерантност», финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.02-0004-C0001, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.02-«Без граници-компонент 2».
 1. Цели на поръчката

Проектът «Учене в толерантност» има за своя цел създаване на по – толерантна среда в училище, което ще доведе до подходящ социално-психологически климат и подобрен достъп до качествено образование. Целите на проекта съответстват на целите на ОП „Развитие на човешките ресурси” за подобряване качеството на живот в България чрез подобряване на човешкия капитал чрез осигуряване на достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.

Специфичнa цел на поръчката е провеждане на обучение на директори, учители, педагогически съветници от държавните училища към МОН- второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, на началници и експерти от РИО - на МОН – за усвояване на знания и формиране на умения за възпитание и учене в толерантност, обмяна на опит и добри практики. Обучителният модел е насочен към възпитание в толерантна среда без предрасъдъци, създавайки равни възможности за участие.

Целта на настоящата процедура е избор на изпълнител, който да разработи обучителна програма за провеждане на обучения на целевата група, по посочени от възложителя шест теми и да осигури обучители/лектори за провеждане на 16 модулни обучения на 800 педагогически специалисти. Три от обученията ще се реализират съвместно с екип от лектори от партньорската организация – Институт по правата на човека, Кралство Дания, чийто опит изпълнителят следва да популяризира.
 1. Целева група - директори, учители, училищни психолози, педагогически съветници от държавните училища към МОН- второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, на началници и експерти от РИО на МОН.
 1. Финансиране на поръчката

Изпълнението на поръчката се финансира със средства по ОП РЧР на МТСП, Европейски социален фонд 2007-2013, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.02 «Без граници – компонент 2», във връзка с изпълнението на проект «Учене в толерантност» в изпълнение на договор BG051PO001-7.0.02-0004-С001.

Общата прогнозна стойност на настоящата процедура е 59 800 (петдесет и девет хиляди и осемстотин) лева без ДДС.

В посочената максимална стойност на поръчката се включват всички разходи за изпълнение предмета на процедурата и включват:


 1. възнаграждения и осигурителни плащания на членовете на екипа - ръководител и преподавателите (обучители);

 2. разходи за транспорт, настаняване и дневни на членовете на екипа - ръководител и преподавателите за 16-те обучения;

 3. разходи по разработването на лекциите по шест теми;

 4. разходи по разработване на практическите занимания част от обучителния процес;

 5. разходи по разработване на система за оценяване и номиниране на участниците в обучението и извършване на оценяването на участниците по изготвената система.

 6. разходи по изготвянето на анкетни карти за степента на удовлетвореност на участниците в обучението и провеждане на анкета в края на всяко обучение за степента на удовлетвореност на участниците в обучението и представяне на обобщения резултат на възложителя по предварително одобрена от последния анкетна карта;

 7. разходи по изготвяне на детайлен график по часове на обучителните сесии за провеждане на обученията;

 8. разходи по изработване и отпечатване на учебен план, учебна програма, обучителни материали, анкетни карти, помагала и консумативи;

 9. всякакви други разходи, които биха възникнали при изпълнение предмета на процедурата.

Оферирането на цена над прогнозната стойност на поръчката ще доведе до отстраняване на участника;

Заплащането на услугите ще се извършва по банков път, по писмено посочена от изпълнителя банкова сметка в български лева при условията и начина описани в проекта на договор.

Плащането по договора ще се извършва по следната схема:

Първо плащане - в размер на 20% от стойността на договора; Ще се извърши в срок от 30 дни след одобрение на представените лекции, материалите, които ще бъдат предоставени на участниците в обучението, анкетните карти за определяне на степента на удовлетвореност на участниците от обучителния процес и системата за оценяване и номиниране на участниците в обученията. Изпълнителят следва да представи изготвените лекци, материли, детайлен график по часове на обучителните сесии, анкетни карти и системата за оценяване за одобрение от възложителя не по-късно от 35 дни след подписване на договора. Възложителят разглежда представените документи, като в срок до 5 работни дни уведомява Изпълнителя за приемането им, или ги връща за преработване, допълване или комплектоване, ако не отговарят на изискванията. Възложителят дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски.

Възложителят приема материалите с приемо - предавателен протокол, който заедно с издадената фактура са основание за извършване на плащане, което следва да се извърши в срок от 30 дни от датата на представяне на приемо-предавателния протокол и фактурата.
За полученото авансово плащане Изпълнителят е задължен да издаде в полза на Възложителя запис на заповед на стойността на авансовото плащане, който служи като обезпечение за точното и пълно изпълнение на всички задължения по договора .


 • Окончателно плащане - в размер на 80% от стойността на договора. Извършва се в 30 дневен срок след окончателното приключване на цялостното изпълнение на договора, при представяне на одобрени доклади от проведените 16 обучения, заедно с придружителните документи, към всеки от докладите, както и окончателен доклад, обобщаващ цялостната дейност по поръчката, придружен с обобщена оценка на участниците от всички обучения, направена въз основа на одобрената от възложителя система за обучения.

Участникът, определен за изпълнител по настоящата процедура, отчита извършената работа за срока на изпълнение на договора чрез доклади за всяко проведено и приключило обучение. Докладите се представят на български език в два екземпляра на хартиен и един на електронен носител в срок от 10 дена след приключване на обучението. Изготвеният доклад за всяко извършено обучение се представя на Възложителя за одобрени. Докладът от извършената работа трябва да има следните приложения, които са предварително съгласувани с Възложителя:

 1. Списък на преподавателите, провеждащи обучението

 2. Анкетните карти, попълнени от участниците в обучението, за степента на удовлетвореност;

 3. Обобщена информация от получените анкетни карти;

 4. Програмата на проведеното обучение по часове;

 5. Копие от размножените материали, предоставени на присъстващите на дадено обучение;

 6. Оценка на участниците, направена въз основа на одобрената от Възложителя система за номиниране.

Възложителят разглежда представените доклади и подкрепящите ги документи, като в срок до 10 работни дни уведомява Изпълнителя за приемането им, или ги връща за преработване, допълване или комплектоване, ако не отговарят на изискванията. Възложителят дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски, който не може да бъде по-дълъг от 10 дни.

При прегледа на представените доклади за изпълнение на задълженията по договора Възложителят може да иска писмени обосновки, допълнителни доказателства и информация относно всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на Изпълнителя.

Възложителят приема докладите с приемо - предавателен протокол.

В 15 дневен срок след приключване на обученията Изпълнителят представя на Възложителя окончателен доклад в два екземпляра на хартиен и един на електронен носител, обобщаващ цялостната дейност по поръчката, придружен с обобщена оценка на участниците от всички обучения, направена въз основа на одобрената от възложителя система за обучения. Възложителят приема окончателния доклад и приложенията към него с приемо-предавателен протокол.Окончателният доклад, приет с приемо-предавателен протокол, заедно с издадената фактура са основание за извършване на окончателното плащане, което следва да се извърши в срок от 30 дни от датата на представяне на приемо-предавателния протокол и фактурата.

Задължителният текст във фактурите е следният: „Разходът е по проект „Учене в толерантност”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG051PO001-7.0.02-0004, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.


5. Срок за изпълнение

Дейностите, започват след сключване на договора като обученията ще се провеждат съгласно предоставен от възложителя график за провеждането им, като последното обучение ще се проведе не по-късно от 31 август 2014 год. Предвидено е да се провеждат по две обучения седмично – от понеделник до петък във всеки от посочените градове.


6. Мерки за публичност и информираност

Всички материали, изготвяни от избрания участник, трябва да съдържат логото на ЕС и логото на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, ясна индикация за участието на Общността, както и емблемата на Общността и данни за органа, отговорен за съдържанието на информацията съгласно „Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП РЧР”, публикувано на интернет страницата на Управляващия орган, на следния адрес: http://ophrd.government.bg/ІІ. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО.

2.1. Изисквания към изпълнение на поръчката

2.1.1. Обучението трябва да се проведе по следните теми:

2.1.1.1. „Развитие на комуникацията между училище, семейство и местна общност за изграждане на нагласа към толерантност. Развитие на толерантността в училище чрез осъществяване съвместни дейности и проекти между родители, учители и ученици“ Модели на съвместни дейности“

2.1.1.2. Умения за водене на диалог: приемане на различните мнения и възгледи. Плурализъм на знанията и образователните подходи“.

2.1.1.3. „Обмен на опит и добри практики за справяне с проявите на нетолерантност в училище“. Подходи и начини за създаване на толерантна среда в чуждестранни /или в Европейски/образователни системи - в това число и метода Нuman rights based approach (HRBA) на лектори от Дания за обмяна на междуучилищен и международен опит.

2.1.1.4. Превенция на нетолерантността чрез подобряване на микроклимата и психоемоционалната атмосфера в училище. Развитие на уменията за справяне с различни видове нетолерантност. Обучение в медиация /посредничество/ при решаване на конфликти.

2.1.1.5. Човешката личност през 21 в. Уважение към човешките права и приемане на различността.Практически измерения на толерантността към човешката личност в училищната среда. Различията между хората: етносите и културите на земята /в Европа/ през 21 век - богатството на човечеството. Възможностите на изкуството, за да се оцени приноса на различните култури – обучения комбинирани с арт занимания.

2.1.1.6. Хората с физически и психически увреждания – да се поставим на тяхно място: Стимулиране на взаимната солидарност и приемане на общността. Всеки може да бъде полезен: истории на личности, постигнали успешна реализация и принос към обществото, независимо от уврежданията си.

Темите са изведени от направено проучване, изследване и анализ на нивото на толерантност в държавните училища към МОН - второстепенни разпоредители на бюджетни кредити, оценка на нуждите от обучение на учителите, с оглед на необходимостта от изграждане на толерантна среда в училище и представяне на резултатите във връзка с изпълнението на проект: “Учене в толерантност“. Резултатите от проучването са публикувани на интернет страницата на възложителя.


2.1.2. Продължителността на всяко обучение е 16 учебни часа, разпределни в три дни.

Всяко обучение включва 50 човека, разделени на 3 подгрупи. За целта ще бъдат осигурени три зали, в които паралелно да протича обучителния процес.Място на провеждане на обученията - обученията ще се провеждат в следните градове: Банкя/Правец, Велинград, Арбанаси, Бургас и Варна, както следва: четири обучения в Банкя/Правец, четири обучения във Велинград, две обучения в Арбанаси, две обучения в Бургас и четири обучения във Варна.
2.1.3. За изпълнението на поръчката изпълнителят трябва да:

2.1.3.1. Разработи обучителна програма, която съдържа теми, подтеми, обвързването им с очакваните умения и знания, методология на провеждане на обучението – подходи, методи, добри практики, както и съотношението между теория и практика /ролеви игри, групови дискусии и прилагане на разнообразни интерактивни обучителни техники/. Участниците в обучението трябва да бъдат насърчени да проведат в образователните институции инициативи – „уроци по толерантност” (урок, кампания, дискусия и др.).

Съдържанието на обучението трябва да е съобразено с резултатите от проведенето „Проучване, изследване и анализ на нивото на толерантност в държавните училища към МОН – второстепенни разпоредители на бюджетни кредити, оценка на нуждите от обучение на учителите, с оглед на необходимостта от изграждане на толерантна среда в училище и представяне на резултатите във връзка с изпълнението на проект: „Учене в толерантност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.02-0004-C0001. При изготвяне на програмата трябва да се отрази и адаптира опита на партньора – Датски институт по правата на човека.2.1.3.2. Разработи лекции – лекциите трябва да се предоставят във вид удобен за публикуване на хартиен и електронен носител, като Взложителят придобива авторските права върху тях и след приключване на обученията, като има право да ги разпространява от свое име.

2.1.3.3. Изготви и предостави на всички обучяеми обучителни материали.

2.1.3.4. Осигури мултидисциплинарен екип от лектори за провеждане на обученията компетентни в съответната област, съобразно изискванията на Възложителя.

2.1.3.5. Разработи система за оценяване и номиниране на участниците в обучението;

2.1.3.6. Изготви анкетни карти за степента на удовлетвореност на участниците в обучението

2.1.3.7. Изготви детайлен график по часове на обучителните сесии за провеждане на обученията, в които да се посочва комбинация от лекции, упражнения, ролеви игри и групови дискусии по посочените теми- времевото разпределение на провеждане на всяко обучение за трите дни на трите подгрупи, формиращи едно обучение.

При разработване на графика участникът следва да се съобрази със следното дневно разпределение :Първи ден

13,00- 13,30 13,30 -14,30

Откриване, запознаване с проекта от екипа на ЦОИДУЕМ Популяризиране на опита на датските партньори

14,30 – 16,30

Занимания

16.30 – 17.00

Кафе – пауза

след 17.00

Занимание

Втори ден

9.00-10.30

Занимания

10.30-11.00

Кафе – пауза

11.00 – 12.30

Занимания

12.30 – 13.30

Обедна почивка

13.30 - 16.00

Занимания

16.00-16.30

Кафе – пауза

след 16.30

Занимания

Трети ден

9.00-10.30

Занимания

10.30 – 11.00

Кафе – пауза

11.00 – 12.30

Занимания

12.30 –

Отпътуване


2.1.3.8. Да проведе анкета в края на всяко обучение за степента на удовлетвореност на участниците в обучението и да представи обобщения резултат на възложителя по предварително одобрена от последния анкетна карта.

2.1.3.9. Да оцени участниците по изготвената система за оценяване и номиниране на участниците в обученията, въз основа на коята след провеждане на последното модулно обучение да представи списък на участниците, с обобщен резултати от система за оценяване.

2.1.3.10. Да спазва изискванията за информираност и публичност по ОП РЧР, в съответствие с правилата за информация и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията (EO) № 1828/2006 и съответните указания на Възложителя. Дейностите за информация и публичност са важна част от изпълнението поръчката.
Обучителната програма, графика на обучителните сесии са еднакви за всички шестнадесет обучения. Обучителната програма трябва да се основава и да е съобразена с направената оценка за нуждите на педагогическите специалисти от обучение - констатациите от доклада от „Проучване, изследване и анализ на нивото на толерантност в държавните училища към МОН – второстепенни разпоредители на бюджетни кредити, оценка на нуждите от обучение на учителите, с оглед на необходимостта от изграждане на толерантна среда в училище и представяне на резултатите във връзка с изпълнението на проект: „Учене в толерантност“./Докладът е достъпен на интернет страницата на проекта www. uchenevtolerantost.еu/ и препоръките на партньора от Датския институт по правата на човека (кординати на Датския институт по правата на човека ще се предоставят на избрания изпълнител).
Лекциите, материалите, които ще бъдат предоставени на участниците в обучението, детайлния график по часове на обучителните сесии за провеждане на обученията, анкетните карти за определяне на степента на удовлетвореност на участниците от обучителния процес и системата за оценяване и номиниране на участниците в обученията се предоставя за одобрение от възложителя в срока, посочен от Изпълнителя в техническото предложение, но не по-късно от 35 дни след подписване на договора.
Обучителният процес следва да гарантира правото на всеки участник да изрази собствените си мнения и идеи, с което да се поощри споделянето. Опитът, разсъжденията и потребностите на участниците в обучението следва да са опорна точка и център на обучителния процес.
Обучението следва да е насочено към възпитание в толерантна среда, без предразсъдъци, създавайки равни възможности за участие. В обучението на целевата група по проекта трябва да се приложи Подход Базиран на Човешките права/Human rights approach /HRBA/, разработен от Датския институт по правата на човека, който от гледна точка на методологията на обучението е своеобразна рамка за практическо прилагане. HRBA извежда четири принципа, които са ключ към практическото прилагане на правата на човека:

 • изричното позоваване и прилагане на правната рамка относно правата на човека

 • споделяне и овластяване

 • възпитаване в толерантна среда

 • отговорност

Методологията на обучението следва да включва както рационалността - методи за придобиване на знания, така и методи за създаване на преживявания и усещания, което да засили отговорността и мотивацията на участниците в обучението за действие.
За постигане на проектните резултати в подготовката на обучителната програма вземат участие лекторите от датския партньор - Датския институт по правата на човека.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница