Програма "Регионално развитие"страница2/4
Дата22.12.2017
Размер0.63 Mb.
Размер0.63 Mb.
1   2   3   4
Раздел III

Гаранции
3.1 Условия, размер и начин на плащане на гаранция за участие.

3.1.1. Общи условия

Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.1 от ЗОП Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.

По силата на чл.60 от ЗОП гаранциите се представят в една от следните форми: ”Парична сума” или „Банкова гаранция”.

3.1.2. Размер и форма на гаранцията за участие

Гаранцията за участие в процедурата е в общ размер от 2 700 лева (две хиляди и седемстотин лева) без ДДС и следва да е представена в една от следните форми:
 • Парична сума, внесена в касата на община Сандански на следния адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода” №14 - всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа или по Банков път по сметка на община Сандански:


Банкова сметка на община Сандански:

БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, КЛОН САНДАНСКИ

СМЕТКА: BG65UNCR96603300107417
Банкова гаранция, която е безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност на офертите 180 (стои осемдесет) календарни дни включително, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Участникът сам избира формата на предоставяне на гаранцията на участие. Гаранцията за участие трябва да отговаря на следните условия: • В нея (т.е в платежното нареждане или в банковата гаранция ) изрично да се посочи, че тя е издадена специално за настоящата обществена поръчка, като се посочи името на настоящата обществена поръчка и референтния и номер.

 • В нея изрично да е посочено, че тя е безусловна и неотменима;

 • В нея изрично да е посочено, че тя е в полза на Възложителя –община Сандански;

Участникът, който не представи гаранция за участие или представи гаранция за участие, която не отговаря на посочените по-горе условия, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

3.1.3. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на Изпълнител.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите или е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

 • отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на Изпълнител;

класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП.


3.1.4. Размер и форма на гаранцията за изпълнение

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за Изпълнител на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, като цели да стимулира Изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка и следва да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от страна на Изпълнителя.

Гаранцията за изпълнение е сума в размер до 3% (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.

Всеки участник сам определя вида на гаранцията за изпълнение.

Гаранцията за изпълнение може да бъде: • внесена като парична сума в касата на община Сандански, на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода” №14;

 • по банков път по сметка на община Сандански:

БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, КЛОН САНДАНСКИ

СМЕТКА: BG65UNCR96603300107417

Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по касов или банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, в полза на Възложителя и е със срок на валидност до срока на договора.

При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
Раздел IV

Документация за участие
4.1. Място и срок за получаване на документация

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това до 07.01.2013г. в деловодството на община Сандански на следния адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода” №14 всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17: 00 часа или по банков път на името на община Сандански, по следната сметка:


БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, КЛОН САНДАНСКИ

СМЕТКА: BG65UNCR96603300107417

КОД ВИД ПЛАЩАНЕ: 447000
Документацията за участие може да се купува до 7 (седем) дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителния преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването.

Документацията за участие се предоставя след представяне на платежно нареждане, че документацията е заплатена.

Достъп до документацията за участие в електронен формат, може да бъде намерен на интернет страницата на община Сандански - www.sandanskibg.com – раздел „Обществени поръчки”, като желаещите да подадат оферта участници, следва да закупят същата в обявения срок.4.2. Цена на документацията за участие

Цената на документацията e 20 лева (двадесет лева) с ДДС, формирана в съответствие с действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване.

В случаите когато по инициатива на Възложителя или по инициатива на заинтересовано лице- се направи еднократна промяна в обявлението и/ или в документацията за участие Възложителят предоставя безвъзмездно променената документация на лицата, закупили такава преди издаване на решението за промяна. Промяната в документацията за обществената поръчка и/или в обявлението следва да бъде свързани с осигуряване на законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

Раздел V

Разяснения. Решение за промяна. Удължаване на срока за получаване на оферти
5.1. Искане на разяснения

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Исканията за разяснения могат да бъдат правени не по-късно от 7 /седем/ дни преди изтичане на срока за подаване на офертите.


5.2. Срокове за отговор

5.2.1. Възложителят или Упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения в четиридневен срок от постъпване на искането. Даденото от Възложителя разяснение се изпраща едновременно до всички лица, които са закупили документацията за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да се отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други участници..

5.2.2. В случай, че от предоставяне на разяснението от Възложителят до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 дни, Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавен.

5.3.УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

5.3.1. Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:

 • когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

 • в случай че от предоставяне на разяснението от Възложителя по чл. 29, ал. 1 от ЗОП до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни.


5.3.2. Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

 • в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една оферта;

 • това се налага в резултат от производство по обжалване.


5.4. РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата.

С решението за промяна Възложителят няма право да променя дейностите по обявения предмет на поръчката. В решението Възложителят определя и нов срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения. Възложителят може да не определя нов срок за получаване на оферти, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

Раздел VI

Оферта

6.1.Подготовка на офертата

6.1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки Участник трябва да се придържа точно към условията обявени от Възложителя. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от Участниците.

6.1.2. Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в процедурата.

6.1.3. Представянето на оферта задължава Участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на ЗОП.

6.1.4. До изтичане на срока на подаване на офертите, всеки Участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

6.1.5. Всеки Участник има право да представи само една оферта.

6.1.6. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг Участник, не може да представи самостоятелна оферта.

6.1.7. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, ако:

 • в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията;

 • е представил повече от една оферта;

 • представил е оферта с варианти;

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване разпоредбите на ЗОП. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Офертата следва да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Всички документи, които участника представя, трябва да са валидни към датата на подаване на офертата, освен ако Възложителят не е посочил изрично друг срок.

6.2.Съдържание на офертата

6.2.1.Всяка оферта, подадена от Участника, трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

6.2.2.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 – 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците.

6.2.2.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката, в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий и посочените в документацията изисквания.

6.2.2.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена, който съдържа Ценовото предложение на участника.

6.2.2. Когато за някой от посочените в настоящата документация документи е определено, че може да бъде представен в копие, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника или упълномощен негов представител е записал или подпечатал „вярно с оригинала” и е положил саморъчно подписа си.

6.2.3. Офертата се представя на български език. Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят в превод.

6.2.4. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.
6.3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 – „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”

6.3.1. Оферта – попълва се Oбразец № 1;

6.3.2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Oбразец № 2;

6.3.3. Административни сведения за участника - попълва се Oбразец № 3.

6.3.4. Регистрационни документи на участника:

 • Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;

 • Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

нотариално заверено споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) - представя се в оригинал, ведно с нотариално заверено пълномощно за водещ партньор (документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият).

Забележка: договорът за учредяване задължително трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че за изпълнението на договора, включително за плащанията, всички членове на обединението/консорциума са солидарно отговорни; че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка, в случай че бъдат избрани за изпълнител. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което представлява обединението/консорциума за целите на обществената поръчка и извършва всякакви правни и фактически действия от името на обединението/консорциума при провеждане на настоящата обществена поръчка, което изрично се вписва в договора за създаване. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

6.3.5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да подпише офертата и да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документа за регистрация).

6.3.6. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка – попълва се Образец № 4.

6.3.7. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 4 и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се Образец №5.

6.3.8. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2, 3, ал. 2, т. 1, 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се Образец № 6.

6.3.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 93, ал.1, чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности попълва се Образец № 7.

6.3.10. Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 8.

Забележка: изискванията на т. 7,8 и 9 се отнасят до лицата, от настоящите указания, в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, както и до подизпълнителите, когато участникът предвижда участието им. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

6.3.11. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 9

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

6.3.12. Декларация от участника за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец № 10.

6.3.13. Копие от документа за закупена документация за участие в настоящата процедура – вносна бележка, преводно нареждане или друг еквивалентен документ.

6.3.14. Документ за внесена гаранция за участие – представя се оригинал на платежния документ или на банковата гаранция за участие.

6.3.15. Проект на договор – не се попълва, но се подписва и подпечатва на всяка страница - Образец № 11.

Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка:

6.3.16. Информация за оборота на участника за последните три години от сходни дейности с предмета на възлаганата поръчка - Образец №12

Минимални изисквания: Общият оборот на участника от дейности, сходни с предмета на възлаганата поръчка за последните три години - 2009, 2010 и 2011 г. трябва да бъде минимум - 360 000 лв. (триста и шестдесет хиляди лева) без ДДС.

Забележка: Под сходен предмет Възложителят разбира дейности за заснемане на видео материал, изработване, включително дизайн, и/или тиражиране на информационни и рекламни материали като: папки, календари, картички, рекламни химикалки, книжки, стикери, бележници и други.

Копие от баланс и отчет за приходите и разходите като съставни части на годишния финансов отчет за всяка от предходните три години - 2009, 2010 и 2011 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно изискванията на Закона за счетоводството и националните счетоводни стандарти.Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка:

6.3.17. Списък на договори, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години (попълва се Образец № 13) , към който списък се прилагат доказателства за изпълнение на сходни договори: копия от препоръки за добро изпълнение, издадени на участника, които съдържат най-малко идентификация на Възложителя, Изпълнителя, предмета, стойността, както и дали то е изпълнено професионално, в срок и в съответствие с нормативните изисквания;

Минимални изисквания: Участникът трябва да е изпълнил, поне 3 (три) договора сходни с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години -2009, 2010 и 2011 г.

Забележка: Под сходен предмет Възложителят разбира договори за заснемане на видео материали, заснемане на снимки, изработване, включително дизайн, и/или тиражиране на информационни и рекламни материали като:папки, календари, картички, рекламни химикалки, книжки, стикери, бележници и други.

6.3.18. Участниците следва да представят валиден сертификат за управление на качеството по стандарта ISO 9001 или еквивалент.

6.3.19. Списък на експертните лица, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (попълва се Образец № 14), попълнени образци на автобиографии на персонала за изпълнение на поръчката – (попълва се Образец № 15), документи, удостоверяващи образованието, професионалния опит и квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката (за всяко от лицата се прилагат заверени от участника копия на документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства, напр. свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за професионално обучение, диплома, копия на трудови/граждански договори, трудова/служебна книжка, осигурителна книжка, референции за изпълнени договори и др.);

6.3.20. Декларация свободен текст за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка (попълва се Образец № 16);

Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси (доказва се чрез представяне на декларация, свободен текст, от страна на собствениците на тези ресурси).6.4. КОГАТО УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРАТА Е ОБЕДИНЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ:

6.4.1. Документите по т.6.3.3, 6.3.4 или 6.3.7, 6.3.8, 6.3.9 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

6.4.2. Документите по т.6.3.16, т.6.3.17 , т.6.3.18 , т.6.3.19 , т.6.3.20 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по 2.2.2.от настоящите указания;

6.4.3. Всички останали документи се представят от представляващия обединението.

6.5.КОГАТО УЧАСТНИКЪТ ПРЕДВИЖДА УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.5.1.Документите по т.6.3.3, т.6.3.4,т.6.3.7, т. 6.3.8. или т.6.3.9, т.6.3.16, т.6.3.17 , .6.3.18 , т.6.3.19 , т.6.3.20 се представят за всеки от тях.
6.6.СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 – „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”

6.6.1. Техническо предложение – (попълва се Образец № 17).
6.6.2. Кратко представяне на участника е факултативна възможност – участникът представя като приложение към резюме на фирмата си и дейностите, който изпълнява, в свободен формат. Ако участникът използва подизпълнители или участва в обединение, същото се представя за всеки подизпълнител/член на обединението/.

6.7.СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 – „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”

6.7.1. Ценово предложение на участника (попълва се Образец № 18).

6.8.УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

6.8.1. Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената за изпълнение. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си, извън Плик № 3 - „Предлагана цена”, елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

6.8.2. Предлаганата в ценовото предложение цена следва да включва пълния обем на поръчката и всички разходи. Предлаганата цена следва да бъде изчислена в лева, без ДДС. Оферти, които не включват пълния обем на услугата по поръчката, няма да се допускат до разглеждане.

6.8.3. Плащанията ще се извършват по начина, определен с договора.

6.9.ЗАПЕЧАТВАНЕ

6.9.1. Офертите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в три непрозрачни плика, които се надписват в долния ляв ъгъл, както следва:

6.9.1.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите по т. 6.3.1 до 6.3.20 от настоящите указания;

6.9.1.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите по т. 6.6.1 и евентуално т. 6.6.2 от настоящите указания;

6.9.1.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, в който се поставят документите по т. 6.7.1 от настоящите указания.

6.9.2. Всички страници на документите, поставени в трите плика, трябва да са номерирани последователно.

6.9.3. Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл се изписва:

ДО Община САНДАНСКИ

с адрес: гр.САНДАНСКИ, бул. "Свобода" №14, п.к. 2800

ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подготовка, изработване и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и туристически продукт по проект BG161PO001/3.2-02/2011/018 „Развитие за устойчив туризъм” по Оперативна програма регионално развитие, приоритетна ос 3, операция 3.2, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011” Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Офертата е подадена от:______________________________________________ Наименование на участника __________________________________________________________________ С адрес за кореспонденция:_________________________________________________
Телефон: ______________ Факс: _______________
e-mail:____________________________
6.10.ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

6.10.1. Място и срок за подаване на оферти

6.10.1.1. Офертите се подават в Деловодството на община Сандански на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода” 14 от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 ч., всеки работен ден. Крайния срок за получаване на оферти е 14.01.2013г.

6.10.1.2. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

6.10.1.3. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай че се използва друг начин за представяне.

6.10.1.4. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.

6.10.1.5. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

6.10.1.6. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст: „Допълнение/промяна на оферта (с входящ номер)”.

6.10.1.7. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата
6.11.ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ/ВРЪЩАНЕ НА ОФЕРТИ

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.


Сподели с приятели:
1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница