Програма за кандидат-докторантски конкурс по научната специалност "Политология"Дата16.11.2017
Размер130.64 Kb.
Размер130.64 Kb.

Изпитна програма

за кандидат-докторантски конкурс по научната специалност “Политология”
1. Политическата наука. Основни етапи в развитието на политическата мисъл. Обособяване и институционализиране на политическата наука. Политологията като академична дисциплина. Историческа, нормативна и емпирична политология. Политическа теория, политическа философия, политическа социология, сравнителна политология, международна политика, емпирични политически изследвания и др.
2. Изследователски подходи и методи на политическата наука. Основни теоретични подходи в еволюцията на политическите изследвания. Качествени и количествени методи за анализ на политическите процеси. Парадигмите на бихейвиоризма, теорията за рационалния избор и новия институционализъм в методологическия инструментариум на политологията. Съвременният политически анализ (Р. Дал).
3. Властта. Дефиниране на властта и видове власт. Власт, господство, сила, влияние, манипулация, авторитет. Властта като асиметрично социално отношение. Социологическото понятие за властта (М. Вебер); индивидуални и обществени аспекти на властта (Б. Ръсел); инструменти и източници на властта (Д. Гълбрайт). Елитистко – плуралисткият дебат за властта (Ч. Милс, Р. Дал и др.); властта - контрол и разпределение на ценности (Х. Ласуел) и др.
4. Политиката в системата на обществения живот. Дефиниране на политическото. Политика и власт. Политика и икономика, политика и право, политика и морал, политика и религия, политика и мениджмънт. Основите на съвременния политически живот. Функции на политиката. Същност и фази на политическия процес. Хоризонтални и вертикални измерения на политиката. Политиката като призвание (М. Вебер). Метаморфозите на политиката в края на XX и началото на XXI век.
5. Произход, специфика, форми и функции на държавата. Еволюция на понятието “държава” в политическата мисъл. Теологична, патриархална, патримониална и договорна теория за произхода на държавата. Съвременни теории за държавата. Публичната власт – отличителен белег на държавата. Легитимност и легалност на властта. Проблемът за разделението на държавната власт. Строеж, функции и форми на съвременната държава. Унитарна държава, федерация и конфедерация. Светска държава и теокрация. Съвременни ислямски теокрации.
6. Теории за демокрацията. Класически антични теории за демокрацията. Съвременни теории за демокрацията (Бердяев, Попър, Дюверже, Дарендорф, Сартори, Зиновиев, В. Ганев и др.). Прескриптивна и дескриптивна теория за демокрацията. Полиархията на Р. Дал. Демокрация и делиберация (Дж. Фишкин).
7. Либералната (конституционно-плуралистичната) демокрация. Историческо формиране и разпространение. Основни характеристики и принципи. Модели на либерална демокрация. Обратната страна на политическата демокрация (недостатъци и опасности). Универсализация на западната либерална демокрация или “Краят на историята”? Алтернативи на либералната демокрация в съвременния свят.
8. Политическа система и политически режим. Теоретичните модели на Д. Ийстън, Г. Алмънд, К. Дойч и др. Структура, функции и ефективност на политическата система. Стабилност и промяна на политическата система. Политически режим – понятие, типология. Форма на държавно управление – политически режим.
9. Политически системи през Античността и Средновековието. Понятие, класификация и характеристики на: монархия, аристокрация, тимархия, олигархия, тирания, демокрация, източна деспотия, империя. Феодални монархии, съсловни градове-републики, източна ислямска теокрация през средните векове.
10. Парламентарни, президентски и полупрезидентски системи на държавно управление. Парламентарната република и парламентарната монархия: сравнителен анализ. Ефективност на парламентарното управление. Президентската република. Разделение и взаимодействие между законодателна и изпълнителна власт. Полупрезидентската република. Конституционни правомощия и действителна власт на президентите.
11. Характеристика и особености на българския модел на парламентарно управление. Парламентарни и полупрезидентски системи на държавно управление на балканските страни – сравнителен анализ.
12. Тоталитарни и авторитарни политически системи. Теории за тоталитаризма – К. Попър, Х. Аренд, К. Фридрих, Зб. Бжежински, Р. Арон и др. Характеристика на тоталитарните системи. Тоталитаризмът – научно понятие или идеология, ключ за разбиране социологията на Студената война? Авторитаризмът – теорията на Х. Линц за авторитарните режими. Общото и различното между тоталитаризма и авторитаризма. Диктатура и автокрация.
13. Политически идеологии. Произход и развитие на понятието “идеология”. Политическата философия и политическа идеология. Основни политически идеологии: либерализъм (и неолиберализъм), консерватизъм (и неоконсерватизъм), социализъм, социалдемократизъм, християндемократизъм, анархизъм, национализъм, фашизъм, националсоциализъм, комунизъм, нови социални движения, зелени и еколози, феминизъм, ислямски фундаментализъм и др.
14. Парламент и парламентаризъм. Историческите корени на парламентаризма. Ранен, класически, рационализиран парламентаризъм. Основни функции на парламента: а) законодателна; б) представителна; в) контрол върху изпълнителната власт; г) рекрутиране на лидери; д) легитимираща. Мандат на народния представител: свободен и императивен. Парламентарни фракции. Изменения във функциите на съвременните парламенти (Ю. Хабермас). Критика на парламентаризма и криза на политическото представителство.
15. Законодателен процес и парламентарно поведение. Същност и фази на законодателния процес: обществена (извънпарламентарна) и същинска (парламентарна) фаза. Законодателна инициатива. Обсъждане и гласуване на законопроекти. Отлагателно вето на президента. Влизане в сила и действие на закона. Контрол за конституционосъобразност. Парламентарно поведение – същност, особености, модели. Ред на дейност и организация на Народното събрание на Република България.
16. Изпълнителна власт. Правителство. Възникване и историческа еволюция на изпълнителната власт. Съвременни модели на изпълнителна власт. Правителството: понятие (функционално и институционално) и функции. Видове правителства – формиране и стабилност. Дискреционна власт на правителството. Компетентност и граници на правителственото управление. Концепцията за доброто управление.
17. Политически партии и партийни системи. Възникване на политическите партии – обяснителни модели и фактори за утвърждаване. Подходи за дефиниране на политическите партии. Функции на политическите партии. Критерии за типологизиране. Организационна структура на политическите партии – класически и съвременни аспекти. Партийното финансиране. Партийната система – понятие, типологии. Българската партийна система (1990-2011).
18. Избори и избирателни системи. Историческо развитие на изборната процедура – роля и функции в политическия процес. Принципи на избирателното право. Понятие и основни изисквания към избирателната система. Видове избирателни системи: мажоритарни, пропорционални, смесени – същност, предимства, недостатъци. Избирателна система и партийна система. Съвременната българска избирателна система (1990-2011) и въпроса за нейното реформиране.
19. Политически мениджмънт – понятие, предмет и подходи. Политика и мениджмънт. Взаимодействие между политическа и административно-управленска власт. Явлението „враждебно нахлуване”. Ролева специализация на политическия мениджър. Управление на обществено-политическата комуникация – субекти и интерактивни методи. Медиатренинг: етапи, форма и съдържание. Стратегическо планиране на предизборния мениджмънт.
20. Политическият маркетинг. Зараждане и институционализиране на маркетинговата дейност в политиката. Дефиниране на основни понятия в политическия маркетинг. Политическият пазар – същност и особености. Политическата пропаганда и реклама – понятие, основни характеристики, видове, стратегии. Обществено мнение, политическо говорене и PR. Политически стил и имидж. Предизборният маркетингов микс.
21. Политическият анализ. Възникване и постижения на европейската аналитична политическа традиция. Специфики на азиатския и еврейския (талмудински) анализ. Принципи, методи и методологии на съвременния политически анализ. Технологични особености при анализа на приключил и текущ политически процес. Обработка на информацията получена по пътя на разузнаването. „Кейс анализ”. Възможностите на политическото документознание за разширяване евристичния потенциал на политическия анализ.
22. Гражданско общество. История на идеята за гражданско общество и неговите отношения с държавата. Понятието “гражданско общество” – дефиниции и обхват (Ъ. Гелнер, А. Селигмън, Р. Дарендорф, Ю. Хабермас, Дж. Коен и А. Арато и др.). Предпоставки за възникване на гражданско общество. Институции (елементи) на гражданското общество. Гражданското общество - коректив и съюзник на демократичната държава. Глобално гражданско общество. Състояние на гражданското общество в България.
23. Лобиране, лобита, лобисти. Предистория и модерен произход на лобизма. Лобизмът между капиталистическия пазар и политическата демокрация в условията на глобализация. Кой лобира? Пред кого? За какво? Как? Юридическо и етическо регулиране на лобистките дейности. Лобизъм в САЩ. Лобиране в Европейския съюз.
24. Политическата култура. Гносеологически и исторически основи на теорията за политическата култура. Методологически проблеми на теорията на политическата култура: определения и подходи за анализ; политическа култура и политическа система; политическа култура и политическа промяна; политическа култура и обществено мнение; елитна и масова култура; политически субкултури. Политическата култура и политическа социализация. Българската политическа култура – традиции и съвременност.
25. Теорията за политическата култура: анализи, представители и приноси. Г. Алмънд и С. Верба – “Гражданската култура” и “Гражданската култура – ревизирана”. “Обемистите описания” на политическата култура. Д. Елазар за политическата култура. “Тихата революция” на Р. Ингълхарт. Политическата култура като начин на живот (А. Уилдавски).
26. Политически елити. Класически теории за елита (Моска, Парето, Михелс). “Управляващата класа”, “Циркулация на елитите”, “Железният закон на олигархията”. Съвременни подходи за анализ на политическия елит: нормативно и функционално понятие. Функции и класификация. Българският политически елит на прехода.
27. Политическо лидерство. Основни теории за възникването и същността на лидерския процес: персоналистки, ситуационни, социално-психологически, интегративни. Лидерство – власт – авторитет. Лидерство и промяна. Функции, роля и типологизация на политическото лидерство. Бюрократизация и криза на лидерството в съвременни условия. Ефективност и креативност на лидерството.
28. Политическа промяна. Дефиниране на понятията: социална и политическа промяна, преход и политически преход. Догонващо развитие. Модернизация. Основни концепции и видове политическа промяна. Фази и граници на политическия преход. Преходът към плуралистична демокрация в Източна Европа. Особености на българския политически преход.
29. Изграждане на представителната демократична система в Третата българска държава. Международноправни и конституционни основи. Функциониране на парламентаризма и изпълнителната власт. Изграждане и специфика на многопартийната политическа система. Официалните политически символи на българската държавност. Ролята на монархическия институт за дефектиране на българската демокрация.
30. Българската нация. Етнос и нация. Теории за нациите. Етнографска група, етническа група, национално малцинство. Особености на формирането и консолидирането на българската нация. Тенденции в етнодемографската структура на съвременната българска нация. Проблеми на консолидирането й като гражданска нация.
31. Политическата система на Европейския съюз. Европейската интеграция – етапи и развитие. Политически институции на Европейския съюз – структура, функции, компетенции. Общите политики. Институционалната реформа на ЕС. Пълноправното членство на България в ЕС – предизвикателства и възможности.

Българското политическо представителство в Европейския парламент.ЛИТЕРАТУРА:

 1. Алминд, Г., Политическая наука: история дисциплинû, Полис, 1997, № 6, с. 174-183

 2. Алмънд, Г., Верба, С., Гражданската култура, изд. “ГАЛ -ИКО”, С., 1998

 3. Ангелов, Д., Образуване на българската народност, С., 1971

 4. Аренд, Х., Тоталитаризмът, изд. „Панорама”, С., 1993

 5. Аристотел, Политика, изд. “Отворено общество”, С., 1995

 6. Арон, Р., Демокрация и тоталитаризъм, изд. “Аргес”, С., 1993

 7. Арон, Р. Социология и политика, С., 2001

 8. Асенов, С., Политическите партии. Теоретични и практически аспекти, изд. „Авангард Прима”, С., 2010

 9. Бернщайн, Ед., Предпоставките на социализма и задачите на социалната демокрация, Второ издание, изд. “Хр. Ботев”, С., 1993

 10. Библия, Изд. “Св. Синод на българската църква”, С., 1982

 11. Благоева, Бл., Българската политическа култура: традиции и съвременност, 2002

 12. Благоева, Бл., Записки по политическа култура, С., 2006

 13. Близнашки, Г.,Принципи на парламентарното управление, “Конституционализъм и демокрация”, С., 1997

 14. Бобио, Н. Дясно и ляво, ЛИК, 2001

 15. Бонгран, М. Политическият маркетинг, С., 1991

 16. Буруждиева, Т., Канева, Л., Политическият маркетинг: теория и практика, изд. “Сиела”, С., 2007

 17. Българските национализми и европейската интеграция, отг. ред. В. Проданов, изд. “Христо Ботев”, С., 2006

 18. Вебер, М., Политиката като призвание, В: Макс Вебер, Ученият и политикът, С., 1993

 19. Вебер, М. Социология на господството. Социология на религията, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 1992

 20. Гелнер, Ъ., Условия на свободата (Гражданското общество и неговите съперници), изд. “Обсидиан”, С., 1996

 21. Гумильов, Л., Етногенезисът и биосферата на Земята, Варна, 2007

 22. Гълбрайт, Дж., Анатомия на властта, изд. “Хр. Ботев”, С., 1990

 23. Гюзелев, В., Божилов, И., Стателова, Е., Грънчаров, Ст., и др., История на България, т.2 и 3, С., 1999

 24. Дал, Р., Съвременният политически анализ, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 1996

 25. Дал, Р., За демокрацията, изд. “Обсидиан”, С.,1999

 26. Дарендорф, Р., Размисли върху революцията в Европа, ЦИД, С., 1992

 27. Дарендорф, Р., Съвременният социален конфликт, ЦИД, С., 1993

 28. Дончева, Х., Правителството в демократичната политическа система, С., 2003

 29. Дракър, П., Новите реалности, изд. „Класика и стил”, С., 1992

 30. Дракър, П., Новаторство и предприемачество, С., 1992

 31. Дракър, П., Мениджмънт и предизвикателства на ХХI век, изд. „Класика и стил”, С., 2003

 32. Драганов, Др. Политически системи през ХХ век, ИК “Свят.Наука”, С., 1998

 33. Дюверже, М., Полупрезидентският режим, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 1995

 34. Дюверже, М., Политические партии, Изд. “Академический проект”, М., 2002

 35. Енциклопедия на политическата мисъл Блекуел, Съставители: Дейвид Милър и др., ЦИД, С., 1997

 36. Иванов, Д., Властта. Философско-социологически анализ, С., 1994

 37. Иванов, Д., Американското понятие за власт, УИ ”Св. Кл. Охридски”, С., 1999

 38. Канев, Д., Политически мениджмънт, С., 2000

 39. Карасимеонов, Г., Политика и политически институции, УИ ”Св. Кл. Охридски”, С., 1997

 40. Карасимеонов, Г., Политическите партии, изд. ”Горекспрес”, С., 2000

 41. Карасимеонов, Г., Партийната система в България, изд. Фондация „Фр. Еберт”, РК”Nik”, С., 2010

 42. Ландсбърг, М., Основи на лидерството (Идея, Вдъхновение, Импулс), С., 2002

 43. Лок, Дж., Два трактата за управлението, изд. “ГАЛ - ИКО”, С., 1996

 44. Макиавели, Н., Князът, изд. “Наука и изкуство”, С., 1985

 45. Манолов, Г., Цената на изборите, УИ “Паисий Хилендарски”, П., 2009

 46. Манолов, Г., Държавата - теории, структура, функции, УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2010

 47. Маринов, А., Обществени елити и лидерство в страните в преход, С., 2004

 48. Мил, Дж., С., За свободата, ЦИД, С., 1993

 49. Минчева, Л., Качествените методи в сравнителните изследвания, т. 1 и 2, изд. “РИК БИ”, Велико Търново, 2005

 50. Митев, Тр., Основи на политическия маркетинг, С., 2006

 51. Митев, Тр., Технология на политическия анализ, С., 2008

 52. Митев, Тр., Българска политическа дефектология, УИ „Стопанство”, С., 2011

 53. Монтескьо, Ш., За духа на законите, изд. “Наука и изкуство”, С., 1984

 54. Основни термини използвани в учебния процес.Том ІІІ.Политически науки (отг.редактор проф.д-р Георги Янков), изд. комплекс –УНСС, 2011

 55. Пиргова, М., Българският парламентаризъм в условията на глобален преход, изд. “Парадигма”, С., 2002

 56. Платон, Държавата, изд. “Наука и изкуство”, С., 1975

 57. Политическата мисъл на ХХ век, Кеймбридж 2003, преведено реферирано издание с учебна и научно-изследователска цел, С., 2006

 58. Политическата мисъл на ХХ век – поуки за България. Сборник от научна конференция. Отг.ред. проф. д-р Георги Янков, С., 2007

 59. Политология, учебник, УИ “Стопанство”, С., 2001 (под редакцията на проф. д-р Георги Янков, четвърто преработено и допълнено издание).

 60. Правата на човека в условията на устойчиво развитие. Сборник от научна конференция., отг. ред. проф. д-р Г. Янков, С., 1997

 61. Проданов, В., Гражданското общество и глобалният капитализъм, С., 2003

 62. Проданов, В., Десет тезиса срещу концепциите за тоталитаризма, В: “Политическата мисъл на XX век – поуки за България”, УИ “Стопанство”, С., 2006

 63. Райков, З., Публична комуникация, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 1999

 64. Русо, Ж.Ж., За обществения договор или принципи на политическото право, С., 1986

 65. Сартори, Дж., Теория на демокрацията, книга 1 и 2, ЦИД, С., 1992

 66. Селигмън, А., Идеята за гражданското общество, ИК “Критика и хуманизъм”, С., 1995

 67. Семов, М., Теория на политиката, С., 2000

 68. Спасов, Б., Изпълнителна власт, Сиела, С., 2001

 69. Спасов, Б., Парламентарно право, Сиела, С., 2001

 70. Социалните науки и социалните промени в България, Сборник, изд. “Фр. Еберт”, С., 1998

 71. Ставрев, Св., Кризата на публичния мениджмънт, изд. „Класика и стил”, С., 2007

 72. Стойчев, Ст., Избирателни системи и избирателни процедури, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2005

 73. Стоилов, Я., Държавна власт (правно-политически разграничения и съотношения), изд. “Сиби”, С., 2001

 74. Танев, Т., Политическата култура, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2001

 75. Танев, Т., Анализ на публичните политики (Науката за създаване на конкретни политики), Военно издателство, С., 2008

 76. Танева, А., Лидерството: Управление извън господството, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2005

 77. Тафков, Д., Философия на политиката, Част първа, С., 1996

 78. Токвил, А., За демокрацията в Америка, I част, “Избор”, С., 1996

 79. Узунов, Ф., Харизматичното лидерство, изд. „Фабер”, Велико Търново, 2006

 80. Уолинец, С., Отвъд всеобхватната партия: подходи към изучаването на партиите и партийните организации в съвременните демокрации. В: сп. Разум, №2/2005

 81. Фишкшн, Д., Демокрация и делиберация, изд. “ЦИД”, С., 1993

 82. Фотев, Г., Граници на политиката, С., 2001

 83. Фотев, Г., Социологическите теории на Е. Дюркем, В. Парето, М. Вебер. С., 1979

 84. Хабермас, Ю., Структурни изменения на публичността, ЦИД, С., 1995

 85. Хайек, Фр., Право, законодателство и свобода, Том ІІ, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 1998

 86. Хикс, С. Политическата система на Европейския съюз. “Парадигма”, С. 2001

 87. Хобс, Т., Левиатан, или материя, форма и власт на църквата и гражданската държава, изд. “Наука и изкуство”, С., 1970

 88. Цакова, И. Лобизмът (цикъл лекции). Лобита, лобиране, лобисти., изд.”Д. Яков”, С., 2010

 89. Ценова, Р., Избирателната система и равнището на партийна фрагментация в Република България (1991 – 2001), Научни трудове на УНСС, С., 2004

 90. Чавдарова, М., Политически системи и външна политика на балканските страни, УИ „Стопанство”, С., 2008

 91. Чавдарова, М., Държавно управление на балканските страни, УИ „Стопанство”, С., 2011

 92. Янков,Г., Политологичната мисъл от древността до наши дни, трето преработено и допълнено издание, УИ “Стопанство”, С., 2006

 93. Янков, Г., Политологията като академична дисциплина в университетското икономическо образование на България, В: сп. “Политически изследвания”, кн. 4, С., 1999

 94. Янков, Г., Политологични анализи, изд. „Авангард Прима”, С., 2010

 95. Янков, Г., Към теорията на политиката (За понятието, смисъла и метаморфозите на политиката), В: Годишник на УНСС 2011, С., 2011

 96. Янков, Г., Политология (държавна публична власт), УИ „Стопанство”, С., 2011

 97. Учредителните договори на ЕО и ЕС от Рим и Маастрихт. Конституцията за Европа, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2005

 98. Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 г., Официален вестник на ЕС, година 50, 17 декември 2007 г. http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:BG:HTML

 99. “130 години от Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) и възстановяването на българската държавност”, УИ “Стопанство”, С., 2008

 100. Almond, G. and Powell, G. Comparative Politics, Boston: Little, Brown, 1978

 101. Andrew Heywoord, Politics, Third edition, Palgrave Macmillan, 2007.

 102. Chantal D., L’autorite, Presses Universitaires de France, 1994

 103. Easton, D. A System Analysis of Political Life, New York: Wiley; 1965

 104. Jean L. Cohen and Andrew Arato. Civil Society and Political Theory, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London, 1992.

 105. Kavanagh, D., Political Science and Political Behaviour, 1983

 106. Sartori, G., Parties and Party System, Vol.1, Cambridge, 1976

 107. A New Handbook of Political Science, Printed From Oxford Scholarship Online (www.oxfordscholarship.com) © Copyright Oxford University Press, 2003-2007. All Rights Reserved

 108. The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought, Cambridge University Press, 2003

 109. The Concise Oxford Dictionary of Politics, Oxford, New York, Oxford University Press, 1996Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница