Програма за малки проекти на глобалния екологичен фондстраница1/5
Дата20.12.2017
Размер0.74 Mb.
Размер0.74 Mb.
  1   2   3   4   5


ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА

ГЛОБАЛНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ФОНДФОРМУЛЯР

за предложение за финансиране на проект

Име на проекта на български език:

Опазване на сухоземните костенурки и техните местообитания в Източната част на Еминска Стара планина чрез преки консервационни мерки, развитие на устойчив екотуризъм и популяризиране на дейностите.Име на проекта на английски език:

Conservation of land tortoises and their habitats in the Eastern Eminska Mountains, through direct conservation measures, sustainable ecotourism development and popularization of the activities.Кандидатстваща организация на български език:

Фондация “Геа Челониа”Кандидатстваща организация на английски език:

Gea Chelonia FoundationПартньори по проекта:

Сдружение за дива природа Балкани, Община Несебър, кметство с.БаняПродължителност на проекта:

18 месецаОбщ бюджет на проекта, лева: 150 805

Сума, за която се кандидатства от ПМП, лева и % от общия бюджет: 74040 лв, 49,1% от общия бюджет

В случай на одобрение на предложението за финансиране, ПМП получава пълните права за публично разпространение на информация относно проекта и неговите резултати.

Попълва се от служител на ПМП

Номер на проекта:

Служител приел проекта: Подпис:

Дата на получаване:

І. 00000000КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Име на организацията


Фондация “Геа Челониа”

2. Общи данни

Фондация “Геа Челониа”; Съдебна регистрация: №1/2007 г. на Бургаски окръжен съд по фирмено дело 1682 за Фондация в частна полза; Булстат: 147138386. Учредител и управител: Иво Иванчев. Фондацията е със седалище и адрес на управление област Бургас, община Несебър, с.Баня, п.к.8239, ул. “Георги Кондолов” № 16.3. Контакти (пощенски адрес, телефон, факс, e-mail, website)

Адрес за кореспонденция - Иво Иванчев: гр. София 1421, ул. „Бисер” №2; тел.: +359 886 913 916; E-mail: gea.chelonia@gmail.com; geain2003@yahoo.com4. Банкова информация

5. Лице за контакт: Ина Инкьова; тел.: +359 888 803 713; E-mail: ina.inkyova@gmail.com

6. Оторизирано лице, длъжност, номер на лична карта

Иво Евстатиев Иванчев, управител –


7. Мисия и стратегически цели на организацията

Фондация Геа Челониа е създадена с цел да изучава, опазва, възстановява и съхранява популациите от сухоземни костенурки и техните местообитания, създавайки и реализирайки научнообосновани методики и програми, както и да допринася за устойчивото развитие на защитени зони и територии и на райони с високо биологично разнообразие, като съдейства за развитие на екологичен туризъм, биологично земеделие и други природосъобразни стопански дейности.8. Кратка история на организацията и предишни постижения

Задълбочаващите се проблеми със загубата на местообитания и унищожаването на популациите на костенурки, необходимостта от разширяване и популяризиране на дейностите по опазването им, породиха остра необходимост от създаването на специализирана организация, която да работи по проблемите на опазването на костенурките и техните местообитания, както и от функциониране на специализиран център за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки. В резултат, през април 2007 беше основана първата неправителствена организация в България, специализирана в изследване и опазване на костенурките - Фондация Геа Челониа, с учредител и управител – Иво Иванчев.

С Решение № 119/15.10.2007 г. на МОСВ центърът на Фондацията в с.Баня, община Несебър беше официално одобрен като първия в България център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки (ЦРРСК), съгласно Националния План за действие за опазване на сухоземните костенурки в България (2005-2014). Със същото решение Фондация „Геа Челониа” получи Разрешително от МОСВ за провеждане на полеви дейности и научни изследвания с двата вида сухоземни костенурки - Testudo graeca и Testudo hermanni. ЦРРСК е изграден на собствен терен в с. Баня, в източната част на Еминска планина, на около 8 км. северозападно от н. Емине. Местоположението му е особено благоприятно за целта, тъй като е част от южен склон на около 180м. надморска височина, в район, естествено населяван и от двата вида сухоземни костенурки. Разположен е в края на селото, което го прави естествено изолиран от човешко присъствие, надеждно защитен от диви и домашни животни. Представлява обособено дворно пространство със заграждения, осигуряващи разделянето на двата вида, както и на мъжки от женски екземпляри, с осигурени места за укрития, достатачно пространство за задоволяване на нуждите от намиране на храна и движение на екземплярите при условия, максимално близки до естествените. ЦРРСК предлага условия за естествено отглеждане на новоизлюпени, две, три и повече годишни екземпляри, при още по-голяма степен на защитеност – малки волиери с мрежи, осигуряващи защита от дребни гризачи, грабливи птици, котки и др. Изградено е вътрешно помещение за презимуване на екземпляри в критично физическо състояние, които през студените месеци се нуждаят от наблюдение. През активният сезон то се използува за прибиране на млади и болни костенурки - за нощуване, при лошо време, за лечение и други случаи, когато това се налага. Създадени са условия за естествено и контролирано излюпване при различни температури, осигуряващи екземпляри от двата пола, които на третата година да бъдат освобождавани, с значително повишени шансове за оцеляване на подходящи места, съгласно провежданата от Фондацията програма за повторно въвеждане. През студените месеци малките се отглеждат на закрито, в терариумни условия, съобразени с всички изисквания за тези видове, включително и с ”Общи указания за отглеждане на влечуги”, издадена на Български от Министерство на околната среда и водите. През активният сезон на пребиваващи в ЦРРСК костенурки, ежедневно се осигуряват допълнителна храна, прясна вода, наблюдение и лечение в случаите, когато това е необходимо. С оглед запазването на естествените навици и поведение на костенурките, се съблюдават мерки за ограничаване на излишен човешки контакт с тях.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница