Програма за млади професионалисти на Световната банка 11 Конкурс за наградите "Джон Атанасов" 12страница4/10
Дата02.02.2017
Размер428.56 Kb.
Размер428.56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Проектът "Наука и бизнес" дава шанс на млади учени


Проектът "Наука и бизнес" стартира през 2011 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е да се създаде благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса и стабилни устойчиви партньорства между основните елементи на триъгълника на знанието – наука, обучение, иновации.

Постигането на тази цел ще бъде осъществено чрез:


 • създаването на контакти между секторите

 • реализирането на седем "борси" за научни идеи

 • подобряването на комуникацията наука - бизнес, в това число и повишаване квалификацията на младите учени.

Между редицата дейности, които проектът предлага, една от най-атрактивните, приложима за млади изследователи, е конкурсът за едномесечни обучения на млади учени, докторанти и постдокторанти във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури. Проектът предоставя подкрепа за едномесечни обучения в чужбина на 200 млади изследователи, докторанти и постдокторанти за работа с високотехнологични комплекси и продукти. Одобрените кандидати получават до 9000 лв. за едномесечно обучение в чужбина.

Кандидатите се избират въз основа на разработена методология, която включва критерии и процедури за подбор.Допустими кандидати за едномесечни обучения за работа с високотехнологични комплекси в чужбина са:

 • лица с придобита образователна и научна степен доктор и такива, които попадат в специфичната целева група на млади учени и постдокторанти. Кандидати могат да бъдат български граждани, които провеждат научна работа в публична или частна организация в областта на науката и иновациите

 • да имат научни публикации по темата в български и/или в чуждестранни научни списания

 • да владеят добре писмено и говоримо английски език и/или езика на страната домакин

 • да са на трудов договор или да са зачислени докторанти в научна организация или висше училище в България

 • проектната тема да е в област или да допринася за развитието на области с високотехнологичен потенциал.

Предимство ще имат кандидати, които провеждат изследвания и разработки в следните направления:

 • Информационни технологии

 • Еко- и енергоспестяващи технологии

 • Технологии, свързани със здравето.

Необходимо е кандидатите да представят:

 • Заявление по образец, съдържащо: анотация на бъдещата изследователска работа; описание на досегашната научна работа на кандидата и кратък научен план; описание на институцията домакин - високотехнологичен комплекс; работна програма за едномесечното обучение и финансов план

 • Мотивационно писмо – една страница на български и английски език или на езика на страната, за която се кандидатства

 • Автобиография - по образец

 • Писмо-съгласие от приемащата страна.

Задължително условие е да се представи писмо-съгласие, че съответната организация ще приеме кандидата и ще му предостави необходимите условия за обучение и работа. Организациите се подбират от кандидатите в зависимост от тяхното научно направление, стига да попадат в общите критерии, разработени в методологията.

Максималният грант за едномесечно обучението е 9000 лв.

Разходите за пътни (включително вътрешен транспорт), дневни и квартирни са съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

В тази схема за едномесечни обучения като допустими разходи се предвижда и възможността българските млади учени да могат да заплащат на приемащата организация консумативи, ползвана апаратура, да закупуват специализирана литература, да участват в конференция, свързана с темата, което дава възможност за достойното им пребиваване и обучение в приемащата институция.

За подбор на кандидатите е назначена комисия от хабилитирани учени, избрани на конкурсен принцип. Комисията прави оценка за административно съответствие и същностна оценка, отразена в типова експертна карта, въз основа на подадените от кандидатите документи.

Кандидатите, преминали минималния праг за допустимост от 13 точки, се поканват на събеседване. Окончателната оценка за класиране се оформя от сбора на оценката по критерии в експертната карта и оценката, получена от събеседването, отразена във формуляр за преценка на кандидати от интервю.

Конкурсът е отворен перманентно и постъпилите кандидатури се разглеждат периодично. Максималният период за оценка и сключване на договор е три месеца от подаването на документите.

Условията за участие в конкурса и методологията може да бъдат намерени на интернет страницата на Министерството на образованието, младежта и науката и на сайта на проекта.


Европарламентът предлага стажове по писмен превод за завършили университет


Европейският парламент предлага стажове по писмен превод за завършили университет. Стажовете се провеждат в Люксембург.

Цел на стажовете е да обогатят познанията, които стажантите са придобили по време на обучението си, и да ги запознаят отблизо с дейността на Европейския съюз и в частност с тази на Европарламента.

Продължителността на стажовете по писмен превод е три месеца. Те могат да бъдат продължени по изключение за максимален срок от три месеца. През 2013 г. стипендията е в размер на 1213.55 евро на месец.

Изисквания

Кандидатите трябва да бъдат граждани на една от държавите - членки на ЕС, или на една от страните - кандидатки за членство. Изисква се да са навършили 18 години към датата на започване на стажа и да са завършили преди крайния срок за подаване на молбите минимум тригодишно университетско образование, удостоверено с диплома.

Задължително е да владеят отлично един от официалните езици на ЕС или официалния език на страна - кандидатка за членство, и да притежават задълбочени познания по два други официални езика на ЕС.

Кандидатите не трябва да са се възползвали от платен стаж или да не са били възмездно ангажирани за повече от четири последователни седмици за сметка на бюджета на ЕС.

За кандидатстването са необходими попълнен и подписан формуляр, копие от паспорт или лична карта, копия на дипломи и удостоверения и копие от приложението към дипломата (оценките), ако разполагате с такова.

Повече подробности можете да научите на интернет страницата на Европейския парламентКраен срок: 15 август 2013 г.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница