Програма за млади професионалисти на Световната банка 11 Конкурс за наградите "Джон Атанасов" 12страница8/10
Дата02.02.2017
Размер428.56 Kb.
Размер428.56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Покана по програма за насърчаване на грамотността


Обявена е покана за представяне на предложения за Европейска мрежа от национални организации за насърчаване на грамотността.

Цел


Целта на тази покана е да се укрепи трансевропейското сътрудничество между фондации, асоциации, министерства и други организации, които развиват дейности за насърчаване на грамотността сред децата, младежите и възрастните в Европа.

Кандидатите трябва да представят работна програма, в която да опишат конкретните действия и резултати, предлагани за постигането на целите, посочени в поканата. Целта на поканата е да се окаже подкрепа за създаването на единна европейска мрежа, която ще повишава осведомеността, ще събира и анализира информация относно политиките в областта.

Допустими кандидати

Кандидатури се приемат единствено от юридически лица, установени в една от 27-те държави членки на Европейския съюз, Хърватия, Исландия, Черна гора, Сърбия, Македония, Турция, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария.

В мрежата трябва да участват поне 20 от държавите, участващи в Програмата за учене през целия живот, като е нужен добър географски баланс. За постигането на такъв баланс е необходимо членовете на мрежата да представляват поне 15 държави членки на ЕС.

Бюджет: 3 000 000 евро за периода 2013-2015 г.

Финансовото участие от страна на Комисията не може да надхвърля 75% от общия размер на допустимите разходи.

Пълният текст на поканата можете да намерите в Официалния вестник на ЕС, брой С 130 от 7 май 2013 г.

Краен срок: 29 август 2013 г.

Покана по втората програма "Марко Поло"


Обявена е покана за представяне на предложения в рамките на втората програма "Марко Поло". Поканата е за дейности за преминаване към други видове транспорт, катализиране, морски магистрали, избягване на движението и съвместно обучение.

Информация за условията на поканата и начините за представяне на проекти ще намерите на интернет страницата на програмата.

С бюрото за помощ на програмата "Марко Поло" можете да се свържете на адрес: eaci-marco-polo-helpdesk@ ec.europa.eu и по факс +32 22979506.

Краен срок: 23 август 2013 г.

Покани по работна програма "Хора"


Обявени са покани за представяне на предложения по работна програма "Хора" на Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 година) за 2013 г.

Цел

Програмата "Хора" предлага възможност за професионално развитие в сферата на научните изследвания. Програмата трябва да продължи да насърчава заинтересованите да се насочват към научна кариера, да структурира тяхното обучение в областта на изследванията като им предлага възможни варианти за избор и да насърчава мобилността в рамките на един и същи сектор. • Вътрешноевропейски стипендии - FP7-PEOPLE-2013-IEF

Бюджет: 134 000 000 евро

Краен срок: 14 август 2013 г.

 • Международни входящи стипендии - FP7-PEOPLE-2013-IIF

Бюджет: 44 500 000 евро

Краен срок: 14 август 2013 г.

Бюджет: 44 500 000 евро

Краен срок: 14 август 2013 г.

Информация за условията във връзка с поканите, работните програми и указанията за кандидатите относно начина на представяне на предложенията са на разположение на съответната уебстраница на Европейската комисия.


Покана за проекти "Тест на концепцията" по програма "Идеи"


Обявена е покана за представяне на предложения "Тест на концепцията" (The ERC Proof of Concept Grant). Поканата е по работна програма "Идеи" в рамките на Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.

Цел


Програма "Идеи" цели да засили конкурентоспособността на Европа, като оказва помощ при привличане и задържане на най-талантливите учени, подкрепа за научни изследвания с мощен ефект, изискващи поемане на рискове и стимулиране на научни изследвания от световна класа в нови, бързо налагащи се области.

Целта на поканата е да подпомогне спечелилите финансиране от Европейския съвет за научни изследвания (ERC) да докажат концепцията и да представят стратегия за защита на правата на интелектуална собственост и развитие на идеи, идващи от финансиранe от ERC.

Допустими кандидати

По поканата могат да кандидатстват юридически лица, спечелили финансиране от ERC, установени в държави членки на ЕС или в асоциирани страни. Техните проекти трябва да се осъществяват в момента или да са завършили преди по-малко от 12 месеца от датата на публикуване на поканата.

Бюджет: 10 000 000 евро

Допълнителни насоки за кандидатстване можете да намерите на официалната страница на Седма рамкова програма.

Краен срок: 3 октомври 2013 г.

Българо-швейцарска програма за сътрудничество, Фонд за партньорства и експертна помощ, Тематичен фонд „Партньорство“


БЕНЕФИЦИЕНТИ: Допустимите кандидати по схемата за безвъзмездна финансова помощ към Фонд „Партньорство“ са български организации, заинтересовани от получаването на безвъзмездна финансова подкрепа, които отговарят на следните критерии за допустимост: Да са създадени и регистрирани юридически субекти в България, а именно:

 • организации с нестопанска цел (регистрирани по българския Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) – асоциации или фондации, и по Закона за народните читалища (ЗНЧ);

 • мрежи, асоциации, федерации – НПО, регистрирани по Закона за ЗЮЛНЦ;

 • мозъчни тръстове – НПО, регистрирани по ЗЮЛНЦ и действащи по съответния закон;

 • образователни институции – организации, които не реализират печалба, регистрирани са по българското законодателство и осъществяват своята дейност в рамките на Закона за народната просвета, Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и обучение;

 • културни институции – организации, които не реализират печалба, регистрирани са по българското законодателство и осъществяват своята дейност в рамките на Закона за защита и развитие на културата, Закона за културното наследство, Закона за обществените библиотеки, Закона за филмовата индустрия, Закона за радио и телевизия;

 • териториални единици като области, градове и общини – регистрирани с Указ на държавния глава;

 • национално признати и представителни социални партньори – синдикати и работодателски организации регистрирани по ЗЮЛНЦ и признати като национално представителни организации от МТСП.

Недопустими са юридически лица, регистрирани по закони за стопански организации (Търговски закон, Закон за кооперативите и подобни), политически партии, религиозни организации и институции, физически лица, и НПО, които получават подкрепа по други инструменти, финансирани от Конфедерация Швейцария в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

ПАРТНЬОРИ: Проектите задължително се изпълняват в партньорство с швейцарска организация. Швейцарските партньорски организации и институции помагат за оформянето на подходи и активират ответен капацитет за справяне с предизвикателствата на развитието, пренасят ноу-хау, подкрепят процеси за дефиниране на учене и методология, възможно е да предоставят оборудване и съпровождат/консултират процеси за въвеждане на постоянни структури за справяне с бъдещите предизвикателства на развитието.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 2 200 000 CHF • минимален размер: 10 000 CHF

 • максимален размер:

 • малки проекти: 100 000 CHF

 • големи проекти: 250 000 CHF

По настоящата процедура се изисква съфинансиране на проекта в размер на най-малко 10% за кандидатстващи юридически лица с нестопанска цел и най-малко 15% за кандидатстващи публични институции.

ОПИСАНИЕ: Спектърът от потенциални проектни дейности за адресиране на предизвикателствата на развитието поне от един български (водещ) и един швейцарски партньор може да включва, но не е ограничен до: • подкрепа и подобряване на предишни партньорски отношения и дейности, ако отговаря на условията на схемата за безвъзмездна помощ към Фонд „Партньорство“;

 • типични дейности за организацията/институцията, насочени към специфични целеви групи;

 • управление на проекта, включващо осигуряване на публичност и финални одити.

Следните дейности са недопустими

 • покупка на земя или недвижими имоти;

 • доставка на оборудване, което не е директно свързано с изпълнението на проекта;

 • текущи дейности, вече финансирани от други източници;

 • спонсорство за лица за участие в работни и теоретични семинари, конференции;

 • стипендии за лица за обучение или обучителни курсове;

 • обучения, за които бенефициентите на безвъзмездната помощ начисляват разходи за участие;

 • съществуващи програми и регулярни дейности на бенефициента и/или партньорите.

Продължителност на изпълнение на проекта: Продължителността на проектите не следва да надвишава 24 месеца за малки проекти и 36 месеца за големи проекти

Краен срок: 27 декември 2013 г.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница