Програма за млади професионалисти на Световната банка 8 Конкурс за есе "Какво е да си българин гражданин на Европейския съюз?" 9страница2/8
Дата02.02.2017
Размер354.73 Kb.
Размер354.73 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Частични стипендии за бакалаври в Чехия


Англо-американският университет в Чехия (AAU) ще отпусне частични стипендии на първите петима нови студенти, приети да се обучават в бакалавърската програма за Централна и Източна Европа (CEES). Финансовата помощ представлява намаляване таксата за обучение на половина само за първата година на обучение. Работният език е английски.

От кандидатите се изисква да попълнят онлайн формуляр, към който да приложат следните документи: диплома за завършено средно образование (нотариално заверено); есе на тема: "Защо бих искал/а да се запиша в програмата CEES?"; автобиография; две препоръки и сертификат за успешно положен изпит по английски език (TOEFL, FCE, CAE, IELTS).

Подробна информация за възможността може да откриете на официалната страница на университета.

Всички документи трябва да се изпратят не по-късно от 30 юни 2013 г.


ИТ докторантура в Белгия


Льовенският католически университет (KU Leuven) в Белгия обяви свободно място за докторант в сферата на компютърните науки. Проектът, по който той ще трябва да работи, е съвместна инициатива на департамента по компютърни науки и този по металургия и инженерство. Отпусканата стипендия на висшето училище покрива таксата за обучение в програмата.

Желаещите да кандидатстват трябва да притежават магистърска степен по математика, компютърни науки, инженерство или физика. Също така от тях се изисква да владеят английски език на много добро ниво и да имат интерес в изследователската дейност.

Част от документите за кандидатстване включват автобиография, академична справка, сертификат за успешно положен изпит по език, две препоръки.. Подробна информация за отворената позиция има на официалната страница на KU Leuven.

Краен срок: 15 юни 2013 г

Проектът "Наука и бизнес" дава шанс на млади учени


Проектът "Наука и бизнес" стартира през 2011 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е да се създаде благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса и стабилни устойчиви партньорства между основните елементи на триъгълника на знанието – наука, обучение, иновации.

Постигането на тази цел ще бъде осъществено чрез:


 • създаването на контакти между секторите

 • реализирането на седем "борси" за научни идеи

 • подобряването на комуникацията наука - бизнес, в това число и повишаване квалификацията на младите учени.

Между редицата дейности, които проектът предлага, една от най-атрактивните, приложима за млади изследователи, е конкурсът за едномесечни обучения на млади учени, докторанти и постдокторанти във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури. Проектът предоставя подкрепа за едномесечни обучения в чужбина на 200 млади изследователи, докторанти и постдокторанти за работа с високотехнологични комплекси и продукти. Одобрените кандидати получават до 9000 лв. за едномесечно обучение в чужбина.

Кандидатите се избират въз основа на разработена методология, която включва критерии и процедури за подбор.Допустими кандидати за едномесечни обучения за работа с високотехнологични комплекси в чужбина са:

 • лица с придобита образователна и научна степен доктор и такива, които попадат в специфичната целева група на млади учени и постдокторанти. Кандидати могат да бъдат български граждани, които провеждат научна работа в публична или частна организация в областта на науката и иновациите

 • да имат научни публикации по темата в български и/или в чуждестранни научни списания

 • да владеят добре писмено и говоримо английски език и/или езика на страната домакин

 • да са на трудов договор или да са зачислени докторанти в научна организация или висше училище в България

 • проектната тема да е в област или да допринася за развитието на области с високотехнологичен потенциал.

Предимство ще имат кандидати, които провеждат изследвания и разработки в следните направления:

 • Информационни технологии

 • Еко- и енергоспестяващи технологии

 • Технологии, свързани със здравето.

Необходимо е кандидатите да представят:

 • Заявление по образец, съдържащо: анотация на бъдещата изследователска работа; описание на досегашната научна работа на кандидата и кратък научен план; описание на институцията домакин - високотехнологичен комплекс; работна програма за едномесечното обучение и финансов план

 • Мотивационно писмо – една страница на български и английски език или на езика на страната, за която се кандидатства

 • Автобиография - по образец

 • Писмо-съгласие от приемащата страна.

Задължително условие е да се представи писмо-съгласие, че съответната организация ще приеме кандидата и ще му предостави необходимите условия за обучение и работа. Организациите се подбират от кандидатите в зависимост от тяхното научно направление, стига да попадат в общите критерии, разработени в методологията.

Максималният грант за едномесечно обучението е 9000 лв.

Разходите за пътни (включително вътрешен транспорт), дневни и квартирни са съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

В тази схема за едномесечни обучения като допустими разходи се предвижда и възможността българските млади учени да могат да заплащат на приемащата организация консумативи, ползвана апаратура, да закупуват специализирана литература, да участват в конференция, свързана с темата, което дава възможност за достойното им пребиваване и обучение в приемащата институция.

За подбор на кандидатите е назначена комисия от хабилитирани учени, избрани на конкурсен принцип. Комисията прави оценка за административно съответствие и същностна оценка, отразена в типова експертна карта, въз основа на подадените от кандидатите документи.

Кандидатите, преминали минималния праг за допустимост от 13 точки, се поканват на събеседване. Окончателната оценка за класиране се оформя от сбора на оценката по критерии в експертната карта и оценката, получена от събеседването, отразена във формуляр за преценка на кандидати от интервю.

Конкурсът е отворен перманентно и постъпилите кандидатури се разглеждат периодично. Максималният период за оценка и сключване на договор е три месеца от подаването на документите.

Условията за участие в конкурса и методологията може да бъдат намерени на интернет страницата на Министерството на образованието, младежта и науката и на сайта на проекта.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница