Програма за млади професионалисти на Световната банка 8 Конкурс за есе "Какво е да си българин гражданин на Европейския съюз?" 9страница6/8
Дата02.02.2017
Размер354.73 Kb.
Размер354.73 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST) Конкурс за междудисциплинарни пилотни проекти


Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите обединява изследователи и експерти от различни страни, които работят по определени теми. По линия на COST не се финансират самите научни изследвания, а провеждането на срещи, конференции, краткосрочен научен обмен и информационни прояви, които допринасят за работата в мрежа. Понастоящем се подпомагат около 250 изследователски мрежи (дейности).

В рамките на COST се насърчават предложенията за дейности, които допринасят за научното, технологично, икономическо, културно и обществено развитие на Европа. Особено добре се посрещат предложения, които играят ролята на предшественик за развитието на други европейски програми и/или са представени от изследователи в началото на своята кариера.

Развиването на засилени връзки между европейските изследователи е от решаващо значение за изграждането на европейското научноизследователско пространство (ЕНП). Чрез COST се насърчава създаването на нови, новаторски, интердисциплинарни и широкообхватни изследователски мрежи в Европа. Дейностите, включени в това сътрудничество, се осъществяват от научноизследователски екипи с цел да се заздравят основите за достигане на високи научни постижения в Европа.

Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите е организирано в девет широки изследователски области: • Биомедицина и молекулярни бионауки;

 • Химия, молекулярни науки и технологии;

 • Науки за Земята и управление на околната среда;

 • Храни и земеделие;

 • Гори, продукти и услуги, свързани с тях;

 • Хора, общество, култура и здраве;

 • Информационни и комуникационни технологии;

 • Материали, физични и нанонауки;

 • Транспорт и градско развитие.

Предвиденият обхват на всяка изследователска област е описан на уебсайта на COST. Авторите на предложения се приканват да посочат към коя изследователска област спада тяхната тема. Въпреки това интердисциплинарните предложения, които не се вписват в една-единствена изследователска област, следва да се подават като мултидисциплинарни предложения. Те ще бъдат оценявани отделно.

Предложенията следва да включват изследователи от поне пет държави, участващи в Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите. Финансовата подкрепа за една дейност с 19 участващи държави е от порядъка на 130 000 EUR годишно, обикновено за период от четири години, при условие че има наличен бюджет.

Предложенията ще се оценяват на два етапа (освен за мултидисциплинарните предложения, за които информация се съдържа по-долу). Предварителните предложения (максимум 1 500 думи/3 страници), подадени по електронен път чрез стандартния образец на интернет страницата на COST, следва да съдържат кратко изложение на предложението и очаквания от него ефект.

Предложения, които не отговарят на критериите за подбор на Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите (напр. тези, в които се съдържа искане за финансиране на научни изследвания), няма да бъдат разглеждани.

Подлежащите на разглеждане предложения ще се оценяват от специализиран комитет за съответната изследователска област въз основа на критериите, публикувани на уебсайта на COST.

Авторите на избраните предварителни предложения ще бъдат поканени да представят пълни предложения. Пълните предложения ще се разглеждат от експерти съгласно критериите за оценка, публикувани на интернет страницата на COST. Решението се взема обикновено до шест месеца след крайния срок за подаване на предложенията, като се очаква дейностите да започнат в рамките на три месеца след това.

Срокът за подаване на мултидисциплинарните предложения е 14 юни 2013 г., 17:00 ч. брюкселско време. Решения за одобряване на действията се очакват през ноември 2013 г.

Следващият планиран краен срок за подаване е 27 септември 2013 г. Той включва и специалния краен срок за подаване на мултидисциплинарните предложения съгласно пилотната процедура.

За авторите на предложения, които биха искали да се свържат със своя национален координатор за Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите (CNC) за информация и напътствия могат да посетят интернет страницата: http://www.cost.eu/cnc

Предложенията се подават по електронен път чрез уебсайта на Бюрото на Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите.

COST получава финансова подкрепа за координационната си дейност от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие. Бюрото на Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите осигурява и ръководи административния, научния и техническия секретариат за това сътрудничество, специализираните комитети за изследователските области и финансираните дейности. То е учредено от Европейската научна фондация (ESF), която играе ролята на негова изпълнителна агенция.


Програма: Европейска младежка фондация, Приоритет: Младежки проекти, Проект: Пилотни проекти (Категория Д), проведени в рамките на срещи между млади хора и други дейности като документиране, изследване и публикации


. БЕНЕФИЦИЕНТИ:

 • международна неправителствена младежка организация или мрежа;

 • национална или местна неправителствена младежка организация или мрежа;

 • неправителствени структури, включени в младежка работа.

ОПИСАНИЕ: Категория Д са пилотни проекти, допринасящи за следните приоритетни оси на младежката политика на Съвета на Европа:

 • подпомагане на младите хора, особено тези в неравностойно положение, да посрещнат предизвикателствата, които са пред тях и същевременно да се стремят към собствени цели;

 • окуражаване на нови форми на младежко участие и организация;

 • допринасяне за социалното сближаване и в частност превенция на изключването на младите хора и превенция на феномените, които специфично въздействат върху младите хора;

 • да адаптира и създава програми и структури за промените в обществото.

Допустимите проекти трябва:

 • да имат младежки дейности, които са подготвени, проведени и управлявани от местни, регионални или национални неправителствени организации и включват млади хора под 30-годишна възраст;

 • да имат подход, поощряващ участието на целевите групи от създаването на концепцията до оценяването;

 • да имат европейско измерение чрез включване на повече от една държава, имайки предвид европейския контекст;

 • да имат иновативни дейности от гледна точка на методологията за целевата група и/или организационния орган;

 • да допринасят за младежкото участие;

 • да следват главните принципи на неформалното образоваие на работата на младежкия сектор на Съвета на Европа, включително междукултурно обучение и да имат методи за поощряване участието и употребата на достъпните образователни материали и източници.

Категория Д – ОПЧ

Категория Д – ОПЧ са пилотни проекти, фокусиращи се по-специално върху обучението по правата на човека и са част от посвещаването на младежкия сектор на Съвета на Европа в развиването на съзнателност, умения и действия за и чрез човешките права. За да са допустими проектите трябва: • да са директно свързани с обучението по права на човека с млади хора и проблемите, свързани с човешки права, които засягат младите хора, включително като задължителен елемент на проекта (в смисъла на съдържание, цели и процес);

 • да имат ясна образователна функция или функция за повишаване на осведомеността;

 • да засягат главно участници или целеви групи под 30-годишна възраст;

 • да имат подход поощряващ участието на целевите групи от създаването на концепцията до оценяването;

 • да включват междукултурното образование в образователния си подход;

 • да имат иновативен характер в техния социален контекст (от гледна точка на методология, целеви групи и т.н.);

 • да са отворени към други партньори и да предвиждат употребата на образователни ресурси, разработени в рамките на младежкия сектор на Съвета на Европа (напр. Компас и др.);

 • да зачитат основните образователни принципи на младежкия сектор на Съвета на Европа.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ: Сумата на финансиране достига до 7, 600 EUR

Участниците в младежките срещи трябва да са предимно младежи. Дори участниците да са младежки лидери, най-малко 75% от тях трябва да са под 30-годишна възраст.Краен срок: текущ (заявленията трябва да са подадат в секретариата на Европейската младежка фондация поне три месеца преди стартиране на дейността)Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница