Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020 и по Програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергиястраница1/5
Дата07.04.2017
Размер403.85 Kb.
Размер403.85 Kb.
  1   2   3   4   5

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

БЮРО “ПРОЕКТИ”


Наукаillustration of this article
КОНКУРСИ ПО СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls

http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://ec.europa.eu/fp7calls


Покани за предложения по Работните програми за 2014-2015 г. по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и по Програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2014-2018 г.)


http://www.europe.bg/upload/docs/th_70_2_1208633671389987.jpg

Европейската комисия представи за пръв път покани за проекти по линия на „Хоризонт 2020“ — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации на стойност 80 млрд. евро.

Финансирането за първите две години в размер на повече от 15 млрд. евро включва 12 области, които ще са в центъра на вниманието през 2014 — 2015 г. - теми като персонализирано здравеопазване, цифрова сигурност и интелигентни градове.

В Официалния вестник на ЕС са публикувани покани за представяне на предложения и свързани дейности по Работните програми за 2014 – 2015 г. по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014–2020 г.) и по Програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2014–2018 г.) в допълнение към „Хоризонт 2020“.

Приети са три работни програми, които включват покани за предложения и свързани дейности. Комисията си запазва правото да отменя покани за представяне на предложения или да внася поправки в тях.

Потвърждение, че изпълнението на тези условия е приключено, ще бъде обявено в портала за участници на уебсайта на Европейската комисия.

Тези работни програми, включващи крайни срокове и бюджети за дейностите, са на разположение чрез горепосочения портал за участници. На същата интернет страница могат да бъдат намерени условията на поканите и свързаните дейности, както и указания за кандидатите относно начина на представяне на предложенията. Информация ще бъде актуализирана на същия портал за участниците.

Поканите само от бюджета за 2014 г. са на стойност около 7,8 млрд. евро, като финансирането е насочено към трите основни стълба на „Хоризонт 2020“:  1. Високи постижения в научната област: Около 3 млрд. евро, включително 1,7 млрд. евро за безвъзмездна помощ от Европейския съвет по научни изследвания за водещи учени и 800 млн. евро за стипендии за млади изследователи „Мария Склодовска-Кюри“;

  2. Водещи позиции в промишлеността: 1,8 млрд. евро в подкрепа на водещите позиции на европейската промишленост в области като ИКТ, нанотехнологии, усъвършенствани производствени технологии, роботика, биотехнологии и космос;

  3. Обществени предизвикателства: 2,8 млрд. евро за новаторски проекти в отговор на седемте обществени предизвикателства в „Хоризонт 2020“ — здравеопазване; селско стопанство, морско дело и биоикономика; енергетика; транспорт; действия по климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровини; мислещи общества; сигурност.Открита покана за предложения по Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите


http://www.europe.bg/upload/docs/th_7_logo_cost.gif

Развиването на засилени връзки между европейските изследователи е от решаващо значение за изграждането на европейското научноизследователско пространство (ЕНП). Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите обединява изследователи и експерти от различни страни, които работят по всякакви теми от областта на научните изследвания (на принципа „отдолу-нагоре“). По линия на COST не се финансират самите научни изследвания, а се подкрепят дейности за работа в мрежа като: срещи, конференции, краткосрочни научни мисии, школи за обучение и дейности по разпространение на информация. Понастоящем се подпомагат около 300 изследователски мрежи (дейности).

В рамките на Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите се отправя покана за предложения за дейности, които допринасят за научното, технологичното, икономическото, културното или общественото развитие на Европа. Поощрява се създаването на нови, новаторски, интердисциплинарни и широкообхватни изследователски мрежи в Европа. Насърчава се по-специално представянето на предложения от изследователи в началото на своята кариера.

Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите е организирано в девет широки изследователски области:Авторите на предложения се приканват да посочат към коя изследователска област спада тяхната тема. Интердисциплинарните предложения, които обхващат много области и не се вписват в една-единствена изследователска област, следва обаче да се подават като мултидисциплинарни предложения. Те ще бъдат оценявани отделно.

Предложенията следва да включват изследователи от поне пет държави, участващи в COST. Финансовата подкрепа за една дейност с 19 участващи държави е от порядъка на 130 000 EUR годишно. Тя е обикновено за период от четири години, при условие че има наличен бюджет.

Предложенията ще се оценяват на два етапа (освен за мултидисциплинарните предложения, за които информация се съдържа по-долу). Предварителните предложения (максимум 10 000 знака/3-4 страници), подадени чрез електронния образец, който се намира на страницата на COST. Те следва да съдържат кратко изложение на предложението и очаквания от него ефект.

Авторите на избраните предварителни предложения ще бъдат поканени да представят пълни предложения. Пълните предложения ще се разглеждат от експерти съгласно критериите за оценка. Решението се взема обикновено до осем месеца след крайния срок за подаване на предложенията. Очаква се дейностите да започнат в рамките на три месеца след това.

Всички подробности и критерии са описани на адрес: http://www.cost.eu/download/COST-Action-Proposal-SESA-guidelines.pdfСрокът за подаване на предварителните предложения - 28 март 2014 г. - 17:00 ч. брюкселско време.

На 2 юни 2014 г. ще бъде отправена покана за представяне на пълните предложения до 25 юли 2014 г.

Представените мултидисциплинарни предложения следват специфична пилотна процедура за оценяване, при която се подава едно-единствено предложение. Мултидисциплинарните предложения трябва да бъдат регистрирани до 17:00 ч. брюкселско време на 7 март 2014 г. Срокът за подаването им е 17:00 ч. брюкселско време на 11 април 2014 г.

Общо описание на процедурата за оценяване се намира на адрес: http://www.cost.eu/domains_actions/TDP

Подробностите по подаването и оценяването на предложенията са пояснени в Насоките за пилотната открита покана за мултидисциплинарни предложения.Решенията за одобряване на действията се очакват през ноември 2014 г.

За авторите на предложения, които биха искали да се свържат със своя национален координатор за Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите (CNC) за информация и напътствия могат да посетят интернет страницата: http://www.cost.eu/cnc

Предложенията се подават по електронен път чрез уебсайта на Бюрото на Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите.

http://www.eurodesk.bg/images/news/2014/img-1388753954.jpgСподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница