Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община своге, за периодаДата20.02.2017
Размер271.9 Kb.
Размер271.9 Kb.ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА

ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ, ЗА ПЕРИОДА

2013-2016 ГОДИНА


Програмата е приета с решение №33 , по протокол №26

От заседание на Общински съвет Своге, проведено на15.02.2013г.

Съдържание:

 1. Анотация

1.Описание на проблема

2.Причини за възникване на проблема

3.Популация на безстопанствените кучета


 1. Анализ на съществуващото положение
 1. Цели и задачи на програмата

1.Цели

2. Задачи


IV Методология за изпълнение на целите и задачите на Програмата
V.Мерки по изпълнение на Програмата
VI.Участници в програмата

 1. Местна власт

 2. Общинска администрация

 3. Неправителствени организации за защита на животните

VII. Средства, ресурси и време за изпълнение на програмата 1. Източници на финансиране и материално обезщетение

 2. Необходими средства

 3. Човешки ресурс

 4. Време за изпълнение

VIII. Оценка за успеваемост на Програмата –критерии: 1. Качествени промени

 2. Количествени подобрения

 3. Критерии за следене на изпълнение на програмата

 4. Очаквани резултати

IX.Нормативна база и международен опит 1. Закон за защита на животните

 2. Закон за ветеринарномедицинската дейност

 3. Международна практика

 4. Становище на Световната здравна организация

 5. Европейска конвенция за защита на животните

X. План на действие


I.АНОТАЦИЯ
Необходимостта от разработването на настоящата програма възниква в резултата на изискванията поставени пред Република България и останалите страни членки от Европейския съюз, по отношение на грижата и хуманното отношение към животните и конкретните механизми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в населените места.

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Своге е изготвена в изпълнение на чл.40 от Закона за защита на животните(ЗЗЖ) (Обн. ДВ бр.13 от 08.02.2008г., в сила от 31.01.2008г.; изм. и доп., бр.92 от 22.11.2011г.)в съответствие с изискванията на Глава пета от Закона за защита на животните и разпоредбите на Глава седма от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) (Обн. ДВ бр.87 от 01.11.2005г.; изм. и доп. бр.82 от 26.10.2012г.) по отношение на грижата за безстопанствените кучета и начините за трайно намаляване на тяхната популация.

За да има успеваемост настоящата програма е необходимо да се приложи единен метод за кастрация на кучетата за цялата територия на общината.

Необходимо е да се следват комплексни мерки, определени от СЗО; строг контрол върху търговия, размножаване на домашни кучета, кастрация и връщане по места на социализираните кучета, като се поемат за обгрижване от страна на граждани, организации и общината до изтеглянето им в приюти.

Успеваемост на програмата може да има когато се приложат единен комплекс от мерки, при който усилията на местната власт, организации за защита на животните, ветеринарномедицински специалисти, БАБХ и гражданите са насочени в една посока, а именно намиране на хуманно и съвременно решение на проблема.

Ефикасен подход за установяване на контрол върху кучешката популация е прилагане на кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и трайна маркировка на неагресивни безстопанствени кучета и връщането им по обитаваните от тях места. с редовен ветеринарномедицински контрол;регистрация на домашните любимци и популяризиране на ползите от кастрация, с цел установяване на контрол върху размножаването им и предотвратяване на евентуалното им изоставяне.

При установяване на нерегистрирани кучета или мигриращи, изгонени или изоставени бездомни такива за кратко време се увеличава % им.Ако не се приложи своевременно кастрация, ще се увеличи % на бездомните кучета.

Предвижда се улавяне на кучето от неговото местообитание, кастриране, ваксиниране против бяс, обезпаразитяване против вътрешни паразити, идентификация и връщане на кучето на същото място, от където е заловено.

За периода от 2000 г. до 2008г. за решаването на проблема с бездомните кучета са изразходвани около 50 000 лв.и са обработени 3 000 кучета, според изнесеното в предходната програма на Община Своге.

Ефекта не е бил голям поради липсата на финансови ресурси, адекватно законодателство и липса на материална база .

Съществуването на безстопанствени кучета в населените места се благоприятства от осигуряване на хранителен ресурс, вода и подслон. Недостатъчна е информираността за ползите от кастрация за домашните и безстопанствените кучета, както и гражданите не са уведомени за това, че за кастрирани кучета не се дължи такса.

Безотговорното отношение на някой стопани към поколението малки кученца води до изоставянето им на улиците и с това се увеличава популацията на безстопанствените кучета.

В Община Своге има приета Наредба за придобиване, регистрация, стопанисване и контрол на домашни и селскостопански животни на територията на Община Своге.

С цел прилагането на адекватни мерки за овладяване на проблема с безстопанствените кучета се работи по метод, който е основан на препоръките на СЗО и е съобразен с европейските изисквания. Здрави и неагресивни безстопанствени кучета се кастрират, ваксинират, обезпаразитяват и връщат на място. След построяването на приют ще се изтеглят поетапно в него.

През 2011г. на територията на Община Своге са обработени 156 броя безстопанствени кучета, като са обхванати предимно както гр.Своге, селата, така и ромската махала в гр.Своге.Кастрирани са 119 мъжки и 37 женски кучета. Мерките са изпълнени на базата на договор между Община Своге и ЕТ”ЕЛЕГАНС –Мартин Георгиев”.

При изпълнение на програмата при кастрирането на безстопанствените кучета през 2011г. са участвали представители на НПО – Федерация „Грижа за бездомните кучета” с координатор за Община Своге - г-жа Здравка Христова.

За 2011г. за дейности свързани с безстопанствени кучета са изхарчени 10 616.20 лв., а до момента за 2012г. са изхарчени 4 589 лв.

Проведен е открит урок съвместно с „Грижа за бездомните кучета”, НУ „Д-р Петър Берон” гр.Своге и Община Своге в клас за отговорни хора .От учениците са разработени са есета, рисунки и съчинения за защита на животните, като на отличените ученици са връчени грамоти .

Раздадени са магнитчета и плакати за подкрепа на инициативата „Град за отговорни хора”,които са предоставени на училищата, ведомства, кметства и на видно място са достъпни за хора.

За определяне на съществуващото положение на територията на общината е извършено преброяване на безстопанствeните кучета.Това е задължително условие за планирането и провеждането на всички мерки и програми за намаляване на тяхната популация.

Установяването на техния брой и идентифицирането на най-рисковите територии е важно условие за това къде да се насочат усилията приоритетно.

През 2010г. от страна на Община Своге е изпратена до всички кметове и кметски наместници а територията на Община Своге материали за ползите от кастрацията –акт за отговорност и грижа за домашните любимци.

През 2011г. е извършено преброяване на бездомните кучета. През 2012г. са преброени 500 бездомни кучета от „Грижа за бездомните кучета”, като 60% от които са женски.

До момента за 2012г. са кастрирани 65 кучета, от които 22 женски и 43 мъжки. Мерките за 2012г. са изпълнени на базата на договор между Община Своге и БДЗОЖ/Българско дружество за защита и опазване на животните”

Общо за 2011г. и 2012г. са кастрирани 221 кучета / 141 мъжки и 80 женски кучета/.

Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета залага на успех при прилагане на комплекс от мерки, при които общинската власт, организациите за защита на животните , ветеринарномедицинските специалисти и гражданите се стараят да работят съвместно и са насочили усилията си в една обща посока –намиране на хуманно и съвместно решение на проблема.

За решаването на проблема с бездомните кучета на първо място е необходимо да се приложи единен метод на цялата територия на общината или с други думи на територията на всички населени места в Община Своге.

Вариант е и за проблемните и болни животни да се търси дом, чрез задомителни кампании( съгласно разписаното в чл.46 и 47 от ЗЗЖ).

Необходимо е хората да се научат чрез разяснителни кампании и контрол да съжителстват с животните, да научат своите задължения и отговорности. Необходимо е да се научат да съжителстват и да се отнасят нормално и хуманно като с живи същества . Необходима е работа с доброволци за подаване на сигнали за новопоявили се кучета, които не са кастрирани .Такива доброволци вече има в сп. Желен, с.Желен, с.Вл.Тричков , мах.Ромча, общ.Своге.

Необходимо е да се наложи строг контрол при търговията и размножаването на домашните кучета, кастрацията им и връщането им по места на социализираните кучета, които се поемат за обгрижване от страна на граждани, организации и общини.

При правилно приложение на мерките по кастрация и връщане по места, в зависимост от числената популация , кучетата се свеждат до минимум за около 3-5 години.

Проблемът с овладяване на популацията с безстопанствените кучета е сериозен проблема като цяло, поради което се налага разработване на една действаща и приложима спрямо територията на Община Своге програма.


1.Описание на проблема

Големият брой безстопанствени кучета води до :-здравни рискове за хората

-безстопанствените кучета могат да бъдат преносители болести, опасни за човека-бяс, ехинококоза, бруцелоза, микроспория, демодекоза и др.

-Създаване на дисконфорт на населението:

-много хора се страхуват от кучета;

-през нощта, шумът създаван от животните смущава гражданите;

-животните са една от причините за замърсяване на градската среда;

-тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, който обичат животните;

- много от кучетата страдат от различни болести, глад и студ;

-много от кучетата биват измъчвани от недобросъвестни граждани, малтретирани и дори убивани от хората.

-Икономическа ефективност:

-неефективните мерки, предприемани до момента за решаването са свързани с разходи, а в същото време не са постигнати резултати и се създава социално напрежение.

-Тежко положение на безстопанствените кучета :

-кучетата страдат от различни болести, глад и студ;

-много от безстопанствените животни биват измъчвани, малтретирани и дори убивани от граждани.
2.Причини за възникване на проблема.

-липса на адекватно и цялостно законодателство;

-липса на контрол върху популацията на домашни кучета, както и липсата на контрол върху регистрацията на домашните кучета;

-неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с комплексния характер на проблема;

-временното използване на кучетата за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., след което се изоставят;

-липса на хуманно образование за отношението към животните и грижи от който се нуждаят – собственикът не е подготвен за проблемите , съпровождащи отглеждането, в резултат на което при възникнали трудности може да го изостави;


3.Популация на безстопанствените кучета

Кучето достига полова зрялост на 7-8 месечна възраст, като ражда 2 пъти по 5 до 7-8 кученца.За кратко време изгонените на улицата кученца се размножават и увеличават значително популацията на безстопанствените кучета.

Ако не се вземат навременни мерки по кастрация на женските кучета се достига до определен максимум.Изравняват се раждаемостта и смъртността.

Ако се кастрират безстопанствените кучета, без да се съблюдава домашните се получава цикличност или кастриране на бездомните и намаляване на нишата, но и увеличаване на броя на бездомните кучета, чрез пускане на свободни кучета отново на улицата.

Кучетата се връщат на местата, от където се взети за гратисния период, необходими за блокиране раждаемостта-когато капацитетът на средата се ограничи от стерилни животни. Този гратисен период позволява паралелно да се наложи контрол върху домашните кучета-регистрацията им, стерилизацията на част от тях.

Следва етапът на постепенно изтегляне на кучетата в приюти, тъй като отстраняването вече не може де се компенсира от раждаемост - липсват репродуктивни животни. Броя до трайно изчезване на явлението “безстопанствени кучета”.

Единственият ефективен начин за установяване на контрол върху кучешката популация:

-прилагане на кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и трайна маркировка на неагресивни безстопанствени кучета и връщането им по обитаваните от тях места с редовен ветеринарномедицински надзор.Регистрация на домашните кучета и популяризиране на ползите от кастрацията им, с цел установяване на контрол върху размножаването им и предотвратяване на евентуалното им изоставяне.

Доскоро липсващата адекватна нормативна база и отсъствието на съвместни действия между местната власт, ОЗЖ и граждани бе основната причина за задълбочаване на проблема с безстопанствените кучета и невъзможността неговото ефективно и трайно решение.

II.Анализ на съществуващото положение

Определянето на точен брой на бездомните кучета е задължително условие при планирането и провеждането на всички мерки и програми за намаляване на тяхната популация.

Установяването на техния брой по квартали и по населени места в най-рисковите територии, а именно вилните зони, строителните обекти и районите близо до съседни общини е важно за това да се насочат условията приоритетно.

В следствие на съвместните действия през последните две години с НПО съотношението между кастрирани и некастрирани кучета се е променило в положителна посока. Видимо са намалели домашните кучетата които се пускат свободно по улиците от гражданите .В много населени места –като с.Вл.Тричков и село Желен, сп.Желен има доброволци от граждани следящи за поява на не маркирани кучета, пуснати свободно и такива които прибират от улицата вече кастрираните кучета и се грижат за тях.

Веднъж започнала и стартирала програмата не трябва да се прекратява.В противен случай би се получило отново увеличаване на кучетата с некастрираните.


III.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА
1.Цели:

Свеждане до минимум на популацията на безстопанствените кучета, съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

На територията на Община Своге, да се създаде баланс между броя на новодошлите животни (новородени или пуснати домашни животни; мигрирали от съседни общини) и броя на напусналите чрез естествена смърт или осиновяване.

-Установяване на контрол върху популацията на безстопанствените и домашни кучета, като се гарантира здравето на хората, безопасността на градската и селската среда и европейския имидж на България.

-Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, които касаят хора и животни.

-Развитие на чувство за отговорност у хората при отглеждането на кучета и най-вече развитие на хуманно отношение към животните.


2.Задачи:

-Първа и основна задача е построяването на приют за кучета.За целта се предвижда да се изготви план-сметка и да се намери подходящ терен.

-Овладяване броя на безстопанствените кучета да трайно изчезване на явлението”безстопанствени кучета”

-Контрол върху отглеждането на домашни кучета.

-Повишаване на чистотата на градската и селската среда.

IV Методология за изпълнение на целите и задачите на Програмата


 1. Регистрация на домашните кучета;

 2. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашните кучета

 3. Кастрация, обезпаразитяване, ваксиниране срещу бяс и паспортизиране/

 4. Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета при спазване разпоредбите разписани в ЗЗЖ.

 5. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета;

 6. Контрол върху изискванията за отглеждането на домашни кучета;

 7. Кампании за подобряване чистотата на селищната среда

Методи за решаване на проблема с безстопанствените кучета – кастрация, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета.

Очевидно е, че само няколко изгонени домашни кучета са в състояние за кратко време бързо да увеличат броя на безстопанствените кучета.Ако не се вземат навременни мерки, броят им нараства докато достигне определен максимум.

V.Мерки по изпълнение на програмата:


1.Залавяне и транспортиране на кучетата

-Залавянето на безстопанствените кучета да се извършва по съгласно чл.42, ал.(1) от ЗЗЖ.

-Транспортирането на кучетата да се извършва съгласно изискванията на чл.42 от ЗЗЖ

-За настанените в приют кучета да се спазват изискванията на чл.47 ал.1,2,2,6,7,8 от ЗЗЖ.

-с превес се кастрират женските кучета във фертилна възраст
2.Евтаназия на неизлечимо и доказано агресивни безстопанствени кучета.

-Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно с разписаното в

чл.179, ал.(3), т.1 от ЗВД и чл.45 ал.8 от ЗЗЖ.

-Доказано агресивни кучета, участвали в инцидент с ухапване на човек се подлагат на евтаназия съгласно чл.179, ал.(3), т.4 от ЗВД.

След провеждане на необходимите изследвания от специалист, по негова преценка се евтанизират или се настаняват в приют за доживотно отглеждане

3.Задомяване на безстопанствените кучета.

Незабавно построяване на приют, който разработва и прилага система за информация на гражданите за животните, който се предлагат за отглеждане съгласно чл.41, ал.6 от ЗЗЖ.

Общината и ОЗЖ организират публични мероприятия за задомяване на безстопанствените кучета.
4.Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.

Регистрацията се извършва от всички амбулатории и приюти, който обработват безстопанствените кучета.На всяко обработено куче се издава ветеринарномедицински паспорт, който се предоставят на отговорното по надзора лице.Регистрацията се извършва чрез поддържане на дневник, в който се вписват задължително следните данни за обработените кучета:


·Идентификационен номер;

·Отличителни белези на животното-пол, цвят, (възраст, големина);

·Дата и място на залавяне;

·Дата на връщане;

·Отговорно по надзора физическо или юридическо лице;
Данните от регистъра на амбулаториите, които работят по програмата се изпращат до 5 число на всеки месец до община Своге.

Надзор на обработените кучета се извършва съгласно чл.49 и чл.50 от ЗЗЖ.


5.Регистрация на домашните кучета

1.Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл.174 от ЗВД.

В Община Своге и в кметствата по населени места се поддържа регистър на домашните кучета.

Таксата за домашни кучета се събира от Данъчната общинска администрация и от кметовете по населени места на кочан – приходна квитанция.

Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за 1-та година от неговото регистриране, съгласно чл.39, от ЗЗЖ.

В кампаниите участват общината и ОЗЖ. Всеки кмет на съответното село изпраща данните до 10 число до Кмета на гр.Своге за информация и обобщение.


6.Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.

Организират се кампании за разясняване на ползата от кастрацията чрез брошури, медийна кампания и др.

Организират се кампании за обработване и регистрация, отглеждани на открито (дворни кучета в покрайнините на града, вилните зони,строежи, паркинги, предприятия и др.).

Презентации на ЗЗЖ, организирани общината, със съдействието на ОЗЖ по квартали за собствениците на домашни кучета.

Съвместна работа с ветеринарните лекари по селата.

Община Своге извършва съвместни мероприятия с училища, организации по защита и хуманно отношение към животните


7.Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета

Изготвяне Наредба за придобиване, отглеждане, притежание на животни на територията на Свогенска община от Постоянна комисия по опазване на околна среда, земеделие и гори към Общинския съвет към гр.Своге с участието на ОЗЖ, съгласно изискванията на глава 4 от ЗЗЖ и глава 7 от ЗВД.

В наредбата се определят условията за отглеждане на животни, отразяват се изискванията на ЗЗЖ и ЗДВ, предвиждат се механизми за санкции и контрол, разработват се процедури за работа, които да подават регистрите на домашните кучета, съгласно чл.174 от ЗВД.

Контролът върху изискванията за отглеждане на домашни кучета извършва от общината, БАБХ, ОЗЖ, съгласно глава 6 от ЗЗЖ.

Съдейства при желание за намиране на осиновители на домашни кучета.

Презентация на програмата в училища и предоставянето и на институции-библиотеки, читалища и др.


8.Кампании за подобряване на чистотата градска среда

Определяне на алеи за кучета

Ограждане на съществуващи детски площадки, детски градини, училища и др.

Поставяне на кошчета за събиране на кучешки екскременти.


9.Изготвяне и провеждане на образователни програми

Програмите се изработват и провеждат съвместно от ОЗЖ, Постоянната комисия по опазване на околна среда , земеделие и гори.


VI.УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА.
Участниците в програмата са местна власт - кмет, ресорен зам.кмет,кметове по населени места, служители упълномощени със заповед, комисията към ОбС-Своге за здравеопазване, социална политика и околна среда, Организации за защита на животните.
1.Местна власт - Общинска администрация,Общински съвет
Кметът и упълномощено/и от него лице/а организира/т дейностите по изграждането на приют/и или реформира налични обекти (изолатори) за обработка на кучетата по Програмата, съгласно чл.41 от ЗЗЖ.

Упълномощено със Заповед лице/а води регистър по чл.47, ал.3 от Закона за защита на животните, като вписва в него данните от протоколите за кастрирани кучета, предадени на Общината от организацията / фирмата/ с която общината има сключен договор.

Поддържа регистър на домашните кучета по чл.174 от ЗВМД и регистър по чл.47, ал.3 от ЗЗЖ.

Общинският съвет приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и предвижда годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл.40, ал.1 от ЗЗЖ.

Общинският съвет гласува и приема бюджет за изпълнение на програмата и изграждане на приют за кучета.

Общинският съвет определя терен/и за изграждане на приюти за отглеждане на животни и тяхното задомяване или за обработка и връщане по места на животните, при спазване на Програмата

Постоянната комисия към ОбС –Своге по здравеопазване, социална политика и околна среда участва в контрола, изработването, приема и предлага гласуване на настоящата Програма.

Общинският съвет упражнява контрол върху извършените дейности по Програмата в приюта, мобилните или стационарни амбулатории, стопанисвани от ОЗЖ.

Общината, съвместно с общинския съвет и ОЗЖ провеждат образователни кампании, организират медийни събития, и разпространяват информационни материали по Програмата.

Общинската администрация изпълнява заложените мерки по програмата, съгласно утвърдения бюджет от Общинският съвет.

Кметът на общината определя телефон за подаване на сигнали от граждани за забелязани некастрирани, безстопанствени кучета.

Обработване на жалби и сигнали.

Сигнали и жалби на граждани и организации се приемат:

· По телефон;

·Писменно;

При подаване на сигнала се записват имената на гражданина или организацията, подали сигнала и телефон или адрес за обратна връзка.

Анонимни сигнали и жалби не се обработват.

Жалбоподателят посочва мястото на инцидента и описание на кучето.

Жалбите за кучето, участвало в инцидент с ухапване на човек се обработват приоритетно .

Жалбите за агресивни кучета се обработват приоритетно.

В случай, че жалбата за агресивно куче е подадена срещу обработени кучета се процедира в зависимост от резултата от проверката.

Агресивно куче се залавя и се настанява в приют на общината или при липса на такъв в приют на ОЗЖ и/или приют с който общината има сключен договор.

Проверката по сигнала се извършва от комисия от служители на общината, и кмета /кметски наместник/ или от кметството от което е подадена жалбата.

Изпращат се по компетентност до органите на РУП или други компетентни институции, жалби и сигнали за насилие над животни или сигнали срещу граждани упражнили насилие над животни .

Проверката съдържа подробно описание на фактическите обстоятелства по сигнала или жалбата, както следват:

·Информация от жалбоподателя: фактически обстоятелства, ветеринарно -медицинско свидетелство (в случаите на наличие на такова), подробно описание на кучето, участвало в инцидента.

·Информация от страна на лица, които са свидетели на инцидента или наблюдения върху поведението на кучето.

На база на проверката се изготвя констативен протокол, подписан от присъстващите и служителите.

В зависимост от констативният протокол се предприемат следните действия:

·Доказано агресивните кучета се предоставят за задомяване при спазване на изискванията на чл.174 от ЗВД или се настаняват в приют на организация за защита на животните.Вариант е да се предоставят на организации и осиновители, които отговарят за тях по реда на чл.172-175 от ЗВД или се настаняват в приют за доживотно отглеждане.

· Доказано агресивните кучета, за които не се явяват граждани, които желаят да ги отглеждат като животни-компаньони или не бъдат настанени в приют но ОЗЖ, се подлагат на евтаназия по ред разписан в ЗЗЖ и ЗВМД.

· В случай, че жалбата е неоснователна или се отнася за кастрирано вече куче или за куче, което подлежи на саниране, кучето се обработва и се връща на мястото на залавяне, с изключение на местата разписани в чл.48 от ЗЗЖ. • Дейностите по селата се контролират от кметовете и кметските наместници

за домашни кучета, като същите обработват жалби и сигнали касаещи се за домашните кучета на територията на ръководените от тях населени места.Водят регистри за стопанисваните домашни кучетата на територията на населените места, които ръководят.Спомагат действията на общинските власти с безстопанствените кучета.

 • Осиновяването на безстопанствено куче от приют /когато се изгради такъв/се извършва, чрез подадена декларация до управителя на приюта подписана по реда на ЗЗЖ, за оглеждане на кучето и осигуряване на задължителна площ.

 • Всеки приют разработва правила за информиране на гражданите за животните, които се предлагат за осиновяване, съгласно чл.41, ал.6 от ЗЗЖ.

3.Организации за защита на животните (ОЗЖ)


ОЗЖ могат да кандидатстват, съгласно чл.40, ал.1 от ЗЗЖ за участие в Програмата и да сключат договор за изпълнение на Програмата.

· ОЗЖ могат да стопанисват приюта и подвижни амбулатории самостоятелно или съвместно с общината, съгласно чл.41, ал.4 или 5 от ЗЗЖ.

· ОЗЖ съдействат при изготвянето на Наредба за придобиване, регистрация, стопанисване и контрол на домашни и селскостопански животни на територията на Община Своге; Наредба за Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета;и участват при изработването на Програмата.

· ОЗЖ съдействат на общината като посочват свои представители за координация на работа между общината, ОЗЖ и граждани.

· ОЗЖ съдействат за обработването на постъпили жалби и сигнали, свързани с домашни и безстопанствени кучета. • ОЗЖ поемат надзора над санираните (обработените) кучета.

 • ОЗЖ предоставят описание на местата и на необработените кучета по села.

 • ОЗЖ Съдействат при залавянето и връщането на кучетата..

· ОЗЖ изпълняват мерки спрямо обработените кучета, за които са поели надзор, съгласно чл.49 и 50 от ЗЗЖ.

· ОЗЖ съдействат за медийно отразяване на дейностите по Програмата.

· ОЗЖ организират и провеждат задомителни кампании.

VІ.СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1.Източници на финансиране

1.1. Бюджет на Община Своге, съгласно чл.40, ал.1 от ЗЗЖ

1.2. Постъпления от такси, съгласно чл.175 от ЗВМД и чл.116 от ЗМДТ

1.3. Дарения

1.4. Финансова и материална помощ от местни и чуждестранни дарители.

1.5. Министерски съвет по предложение на Министъра на земеделието и храните и Министерство на финансите, може да предвиди средства за изпълнение на програмите по чл.40, ал.(1) съгласно §7 от ЗЗЖ.

1.6. Други източници на финансиране по програмите на ЕС

1.7. Финансиране на дейностите по Програмата от ОЗЖ.

По данни предоставени от НПО към 2008г. кастрацията на едно куче възлиза около 82 лв., като включва :

-залавяне: гориво, упойки, заплатата на ловеца;

-настаняване: обезпаразитяване, преглед, консумативи, заплата на лекаря;

-кастрация : медикаменти, консумативи, заплата на лекаря;

-възстановяване : храна , вода , ток, преглед;

-изписване: ваксина, връщане по местообитанията ;

-заплати на гледачи, телефон;
2.Необходими средства

По програмата се предвижда :

-да се предвидят средства по разяснителна кампания, изложба на кучета и др. мероприятия и поддържане на информационна система и база данни;

-средства за последващ контрол-обезпаразитяване и ваксинация според изискванията на чл.47 от ЗЗЖ;

-Средства за изграждането на приют, който да поеме изтеглените кучета след завършване на програмата;

-Средства за издръжка на приюта;


3.Човешки ресурс:

-Служители на общината, Кметове и кметски наместници –за регистрация на домашни любимци;

-членове на Координационния щаб;

-служители на приютите;

-служители, доброволци и сътрудници от НПО;граждани

-Частни ветеринарни лекари –при изявено желание от тяхна стран

През първата година от стартирането на програмата трябва да се кастрират около 100 кучета, като през втората година от кастрирането останалите кучета ще са удвоили обема си и ще са около 200 бр. Към тях се прибавят и нови пуснати от вилите .

Целта е единствените източници на кученца да останат домашните кучета , но контролирани и регистрирани от Община Своге.

Сумите за кастрация за втората и третата година следва да се предвидят като се съобразят с финансовия отчет от предходната година.
4.ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Съгласно § 5 от Предходни и заключителни разпоредби на ЗЗЖ период за работата по Програмата е тригодишен, за който период кучетата следва поетапно да бъдат изтеглени в приюти регистрирани по чл.137, ал.1 от ЗВД.

Срокът за изграждане на приюта е от 6 до 12 месеца след намирането и одобряването на подходящ терен за изграждане на приюта.

Община Своге има прието Решение №188, по протокол №17 от заседание на ОбС –Своге, проведено на 13.07.2012г. с което е възложено да се приемат действия от страна на общината, по проучване на терен на територията на Община Своге за изграждане на приют за безстопанствени животни

-Възлага да се проучи и изготви план-сметка и да предвиди средства за изграждане на приют за безстопанствени животни;

-Да проучи възможността за финансиране изграждането на приюта по оперативна програма; чрез съвместно сътрудничество между Община Своге и друга община или между Община Своге и Неправителствена /и организация/ии.
Дейностите по програмата и етапите се отчитат и актуализират ежегодно пред Кмета на Община Своге и пред БАБХ.

Програмата влиза в сила след приемането и от Общински съвет –Своге и продължава до трайното намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Своге.

Обществото на територията на Община Своге е важно да осъзнае и възприеме ефективността на метода и да подходи отговорно към отглеждането и стопанисването на домашните си любимци.


VII.ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТТА НА ПРОГРАМАТА.КРИТЕРИИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА
1.Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по програмата и обработването на безстопанствените кучета:
1.1Повишавене на безопасността на градската среда и средата в селата на територията на Община Своге;

1.2.Подобряване на регистрацията на кучетата от стопаните им, събираемостта на таксите за домашни любимци и стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата;

1.3.Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета;

1.4.Намаляване на социалното напрежение;

1.5.Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни;
2.Количествени подобрения

2.1. Постепенно намаляване на популацията на безстопанствените кучета, до изтеглянето им в приюта;

2.2.Увеличаване на броя на кастрираните домашни кучета;

2.3.Повишаване на постъпленията от таксата, съгласно чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

2.4.Преброяване на популацията на безстопанствените кучета.

3.Критерии за изпълнение на програмата
3.1.Брой на обработените /животни;

3.2.Брой на регистрираните домашни кучета ;

3.3.Брой на кастрираните кучета, които живеят на открито – по строежи, паркинги, дворове, складове и др.;

3.4.Брой на кастрираните домашни кучета ;

3.5.Брой на хората, които търсят съдействието на екипа за решаването на проблема с кучешката популация(индикатор е графика за кастрация на кучета, изготвен на базата на обажданията на гражданите);

3.6.Брой на гражданите, участници като доброволци в Програмата;

3.7.Брой на кучетата в края на третата година;

3.8Брой на задомените кучета в края на годината;

3.9.Годишен отчет за извършените дейности по Програмата;

Кметът на общината организира изпълнението на Програмата и ежегодно внася отчет за изпълнението и пред изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, в съответствие с изискванията на чл.40, ал.2 от ЗЗЖ;

3.10. Внасяне на предложение пред ОбС-Своге за актуализация на Програмата в съответствие със законовите разпоредби измененията в нормативната уредба.

VІІІ.НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ
1.Закон за защита на животните

2.Закон за ветеринарномедицинската дейност

3.Международна практика

4.Становище на Световната Здравна Организация

5.Европейска конвенция за защита на животните

IX. ПЛАН НА ДЕЙСТВИЕ
В срок от един месец от влизането в сила на настоящата програма НПО за защита на животните, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с предмет на дейност съответстващ с целите на Програмата и които желаят за участват в изпълнението и , заявяват интерес в Община Своге за начина по който предлагат да участват, ресурса който притежават и дейностите с които могат да участват .

Препис от Решение № 33,

Протокол № 26 от заседание на ОбС-

Своге, проведено на 15.02.2013г.

Относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Своге, за периода от 2013 год. до 2016 год
Общинският съвет на основание явно гласуване във вр. с изискванията на чл.40, ал.(1) и ал.(2) от Закона за защита на животните(Обн.ДВ, бр.13/08.02.2008г., изм. и доп., бр.92 от 22.11.2011г.), Закона за ветеринарномедицинската дейност ( Обн. ДВ бр. 87 от 01.11.2005г.; изм. и доп., бр.82 от 26.10.2012г.) и във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), прие следното
РЕШЕНИЕ

33


1.Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Своге, за периода от 2013г. до 2016г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ

МЛ. ЕКСПЕРТ ОбС: ЙОАННА ЦВЕТКОВА


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница