Програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и Стратегията за работа на Агенцията по заетостта с представители на ромската общностДата16.11.2017
Размер270.01 Kb.
Размер270.01 Kb.

О Т Ч Е Т


ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ – ГРАД ДОБРИЧ

ЗА 2010 ГОДИНА

През 2010 година Общинският съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси – град Добрич работи по реализирането на дейностите и мероприятията, заложени в Програмата за интеграция на различните етнически групи за периода 2008 - 2011 г., утвърдена с Решение на Общински съвет.

В разработения и структуриран План за работа на Общинския съвет за 2010 г. бяха превидени и заложени дейности в основните сфери – икономическо развитие, заетост и социално подпомагане, образование, култура и младежки дейности, здравеопазване, благоустрояване, обществен ред и права на гражданите.

Всички общински документи, отнасящи се до проблематиката за етническите общности са съобразени с националната нормативна база и са в съответствие с провеждащата се в страната политика по отношение на етносите.

През отчетния период Общинският съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси координира дейността си с Областния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси – област Добрич и Дирекция „Демографско развитие, етнически въпроси и равни възможности” към Министерство на труда и социалната политика.


 • Икономическо развитие, заетост и социално подпомагане

През 2010 година Дирекция „Бюро по труда” – Добрич продължи действията си, свързани с реализиране на Програмата за работа на Общински съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси.

Действията на дирекцията през периода бяха съобразени с Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и Стратегията за работа на Агенцията по заетостта с представители на ромската общност.

Разработен бе план и бяха набелязани конкретни мерки и действия за решаване на проблемите на ромския етнос в сферата на заетостта и безработицата, като най-неравнопоставена и уязвима етническа група.

С активното съдействие на Дирекция „Бюро по труда” през 2010 година 252 лица от ромската общност са реализирани на работни места както по национални програми и такива с външно финансиране, така и на първичния пазар на труда или са били професионално ориентирани.

През годината на 225 лица от ромската общност бе осигурена работа. От тях, на вторичния пазар на труда, по програми и мерки за заетост са реализирани 173 лица. За тези работни места фирмите са ползвали финансиране от държавния бюджет. На първичния пазар на труда, със съдействието на бюрото по труда в различни фирми са работили 52 лица от тази общност и са изпълнявали дейности, типични за дадената сфера. Програмите за заетост насочени към неравнопоставените на пазара на труда групи, в частност – ромите, са една от алтернативите за работа и осигуряване на доходи чрез полагане на труд, възвръщане на трудовите навици и социална интеграция.

Един от най-често прилаганите инструменти за въздействие върху тази група от безработни лица е НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”, насочена към лица на социално подпомагане, без образование и квалификация и минимални шансове за трудова реализация на първичния пазар на труда. По тази програма на работа са устроени 169 лица от ромската общност. Те са извършвали общополезни дейности, свързани с подобряване на жизнената среда на населението от съответната община, решаване на проблеми от техническата и социална инфраструктура. На лицата бе осигурена заетост от 6 до 12 месеца, заработване на трудови възнаграждения и формиране на трудови навици, с цел интеграция и повишаване конкурентоспособността им на пазара на труда.

През 2010 година Дирекция „Бюро по труда”Добрич продължи реализацията на НП „Активиране на неактивни лица”. Тя е насочена към представители от ромски произход, с минимално средно образование, които да се обучат и да бъдат наети на работа като ромски медиатори в бюрата по труда, определени като ползватели по тази програма. Две млади жени от ромски произход бяха включени в обучение. След успешно приключване на обучението те са устроени на работа като посредници в бюрото по труда за обслужване, консултиране, активиране и мотивиране на безработните лица от ромски произход да се регистрират, обучават и търсят работа. В резултат на тяхната работа 864 неактивни лица са привлечени за клиенти на бюрото по труда. С тях се работи за професионалното им ориентиране, за включване в обучение, устройване на работа по програми за заетост и други.

Другата роля на ромските медиатори бе да се координира връзката с представителите на ромските неправителствени организации от региона за по-успешно решаване на проблемите на лицата от тази група.

За улесняване процеса на интеграция на етническите групи на пазара на труда са проведени шест работни срещи по проблемите на заетостта на ромската общност и за привличане и повишаване на активността на неактивните лица. В дискусиите участваха представители на неправителствени ромски организации и специалисти от общините, работещи по тези проблеми. Обсъдени са възможностите лицата от тази група да бъдат включени в обучение по професии търсени на пазара на труда чрез проект „Шанс за реализация на младежите в България” или като работници по аварийно-спасителни дейности през есенно-зимния период на годината чрез НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”.

През 2010 година 27 лица от ромски произход са включени в групи за професионално ориентиране.

За подобряване обслужването на търсещите работа лица от ромски поизход вече 5 години работи специалист от ромската общност, назначен на работно място по ПМС 66.

Както на всички клиенти на Дирекция „Бюро по труда”, така и на лицата от различен етнически произход бе осигурен свободен достъп до информация, квалификационно обучение и възможност за реализация.

С представители на ромската общност и НПО на ромите Дирекция „Бюро по труда” поддържа дългогодишни, трайни и коректни контакти по въпроси, свързани с изпълнението на национални програми за заетост, с информация за разработване или реализиране на проекти с външно финансиране или по проблеми с безработни лица от ромската общност.

Дирекция „Бюро по труда” Добрич е основен партньор при реализиране както на национални и регионални програми и проекти, засягащи рисковите групи, така и при разработване и реализиране на такива, чиито инициатори са НПО на ромските общности.

През 2010 година в Дирекция „Социално подпомагане” град Добрич работи с хората от различен етнически произход в следните насоки: • Ежедневно консултиране на лица и семейства от ромски произход, относно възможността им за социално подпомагане, ползване на социални услуги в общността, както и настаняване, реинтегриране и закрила на детето. С месечни помощи по Правилника за прилагане на Закона за сициално подпомагне през 2010 г. средно месечно са подпомагани 169 лица и семейства, като от тях 63% са от ромски произход;

 • Алтернативна форма на социалните услуги в общността е приемната грижа. В град Добрич има 32 приемни семейства, като 30 от тях са професионални и 2 доброволни приемни семейства. През 2010 г. са утвърдени 10 професионални приемни семейства. От общия брой приемни семейства десет са от ромски произход, а настанените деца от ромски произход са 22;

 • През 2010 г. активно се работи по реинтеграцията на децата от специализирани институции. Изведени са общо 53 деца (от тях: в приемни семейства – 8, в семейства на близки и роднини – 1, реинтегрирани в биологичното семейство – 3, реинтегрирани в семейство на осиновители - 41);

Отдел „Закрила на детето” работи съвместно със Здравен първичен център за превенция и подкрепа на деца от ромски семейства. От отдел „Закрила на детето” са насочени 28 семейства, с цел превенция на здравето, постигане на задоволително ниво на здраве - опазване в ромските общности и включване в програми за тяхното здравно обучение.


 • Здравеопазване

Дейностите на Регионален център по здравеопазване - Добрич по Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към различните етнически общности се реализират в рамките на Национални и регионални здравни програми. Основна задача е преодоляване на негативните тенденции в здравното състояние на хората в неравностойно положение, принадлежащи към етническите групи и осигуряване равен достъп до здравни услуги.

През 2010 г. усилията на всички специалисти от РЦЗ – Добрич бяха насочени към подобряване на информираността на ромите, относно рисковите за здравето практики, както и за начините на водене на по-здравословен начин на живот, посредством:


 • Изнасяне на здравни беседи в учебни заведения и сред възрастното население;

 • Подобряване на достъпността до здравни знания на млади роми, рано отпаднали от училище;

 • Интензифициране програмите за здравно образование и стимулиране участието на роми в тях;

 • Разпространение на листовки и други здравно-просветни материали;

 • Подобряване достъпа до здравни услуги;

 • Всеобхватност на програмата за здравно осигуряване;

 • Намаляване на детската смъртност и засилване на санитарния контрол;

 • Висок имунизационен обхват сред ромското население  и обхващане на всички деца с необходимите ваксинации;

 • Установяване степента на информираност и развитие на знания и умения на млади семейни роми, за условията и факторите за безрискови за здравето им сексуални и репродуктивни практики;

 • Осигуряване на участие на представител на ромите в дейности по промоция на здравето и здравно образование сред ромските общности;

 • Подобряване на чувствителността и мотивацията на представители на етниеските групи към търсене на специализирана медицинска помощ.

През 2010 г. РЦЗ-Добрич работи по изпълнението на дейностите по Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства чрез изпълнението на проекти на Програма ФАР „Образователна и медицинска интеграция на уязвими етнически малцинства със специален фокус към ромите”, „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специална насоченост към ромите” и за осъществяване на мониторинг относно устойчивостта на постигнатите резултати по Програма ФАР.

Със Заповед на Министъра на здравеопазването от месец март 2010 г. на РЦЗ-Добрич бяха възложени дейности по тези проекти и бяха предоставени за безвъзмездно ползване до 31.12.2010 г. два високо специализирани мобилни кабинета – Обща практика "Мерцедес- Спринтер" и Мамограф "Ивеко" за осъществяване на дейностите по проектите.

Мобилните кабинети бяха предоставени за:

- извършване на прегледи на здравнонеосигурени лица и такива със затруднен достъп в населени места от област Добрич;

- подопомагане на работата на изпълнителите на медицински дейности по осъществяване на национални програми в областта на здравеопазването;

- провеждане на профилактични прегледи в кабинет обща практика;

- провеждане на профилактични мамографски прегледи.

Целевите групи бяха определени, а именно - малцинствени групи в неравностойно положение, със специален фокус към ромите, здравнонеосигурени лица и такива със затруднен достъп.

Проектите имаха за цел да се постигне:


 • обхващане със скринингови и информационни програми за превенция на рака на млечната жлеза на жени от общности в неравностойно положение, принадлежащи към различните етнически групи;

 • осигуряване на по-добро здравно обслужване и възможности за вторична профилактика на онкооболни, вкл. такива от етносите;

 • подобряване на комуникацията и координиране на усилията на представителите на различни здравни институции, участващи в борбата срещу онкологичните заболявания - МЗ, консултанти, РЦЗ, СБАЛО, онкологични диспансери, мобилни екипи, специалисти към МБАЛ и ДКЦ, РИОКОЗ, ОПЛ, здравни медиатори, НПО;

 • преодоляване негативните тенденции за здравето на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етническите общности и създаване условия за неговото подобряване чрез ограничаване заболяемостта от рак на млечната жлеза; намаляване трайната неработоспособност и преждевременна смъртност от онкологични заболявания, което ще доведе до увеличаване средната продължителност и повишаване качеството на живот сред лица в неравностойно положение; осигуряване по-добро здравно обслужване и по-добро качество на живот на болни с онкологични заболявания;

 • осигуряване на равенство в достъпа до здравни услуги на лица в неравностойно положение;

 • повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация;

 • популяризиране принципите на активно отношение към здравето, здравната превенция и профилактиката на онкологичните заболявания сред лица в неравностойно положение.

Проектите стартираха през месец април след избор на изпълнители на медицинските дейности. Сключени бяха договори с МБАЛ-Добрич”АД гр. Добрич - за извършване на профилактични мамографски прегледи за периода до 31.12.2010 г. За периода м.юни-юли въз основа на изработен график на територията Община град Добрич бяха извършени 400 прегледа на хора от етническите групи.

Постигнати резултати към 30.11.2010 г.:- прегледи на кабинет обща медицина – 720 броя;

- прегледи на мамографски кабинет – 1200 броя.

Мамографските прегледи показаха висока откриваемост на значими заболявания –диагностицирани са 22% заболявания.

Терапевтичните прегледи показаха заболеваемост в 85.5% от прегледите, като най-висок е ръста на хроничните заболявания – 75,14%, следван от новооткритите заболявания – 6,25% и остри заболявания – 4,1%.

Проектите са финансирани от Министерство на здравеопазването и отпуснатите средства към 30.11.2010г. са в размер на 33 803 лв.

Инспектор от РЦЗ взе участие в семинар на тема „Здравната реформа в България и отражението и върху здравните проблеми на малцинствата в България” проведен на 26 –28.09.2010 г. във Велико Търново, организиран от Център за междуетнически диалог и Толерантност „Амалипе”.

Основни аспекти дискутирани на семинара бяха:


 1. Специфики на работа в ромската общност.

 2. Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства.

 3. Здравната реформа и отражението й върху ромското малцинство и другите уязвими групи.

 4. Достъп на ромите до здравни услуги, специфики и проблеми. Отчитането им при изработването на националната здравна карта.

На семинара беше изказано становището, че България е една от страните с най-многобройно ромско население, но точния брой на ромите трудно може да бъде установен, тъй като голяма част от тях предпочитат да се декларират като турци, българи или власи. Беше изказано становището, че авторитетни международни и български изследователи определят броя на циганите в България около 800 000 души.
През 2010 г. Първичен здравен център - ИППМП ЕТ „Д-р Сийка Илиева” продължи да работи и обслужва население предимно от ромски произход на град Добрич. Известно е, че значителна част от ромите нямат здравни осигуровки и това е единствената им възможност за достъп до медицинско обслужване. Кабинетът разполага със задължителното оборудване за медицинска практика и е разположен в близост до ромските квартали. Дейността му цели увеличаване на здравната култура на ромското население, улесняване достъпа им до различните институции, формиране на убеждението, че образованието е важен фактор за развитието и интеграцията на ромите сред българското общество.

В Първичния здравен център работят трима медиатори, назначении с трудов договор към отдел „Здравеопазване и социална политика” – Община град Добрич. Финансирането на дейността на медиаторите е осигурено от Община град Добрич. Необходимо е да се подчертае съдействието на Община град Добрич при осъществяване на национални програми, регионални и местни кампании, с насоченост към хората с различен етнически произход. Работата на медиаторите изключително подпомага лекаря като осъществява посредническа роля между пациент и лечител. Първичният здравен център играе съществена роля за здравеопазването на ромското население и през отчетния период здравните медиатори са реализирали следните дейности:

1. Издирване и ранна регистрация на бременни жени (здравно неосигурени), наблюдение по време на бременността и своевременна хоспитализация на родилките.

2. Активно участие в извънредна кампания против морбили чрез:

- ежедневно обхождане квартала за събиране на данни за имунизационния статус на децата;

- информиране на населението за епидемията и отправяне на апел към всички подлежащи на извънредна ваксина против морбили да посетят личните си лекари;

- обхождане на ромския квартал, с цел спиране или намаляване на миграцията по време на епидемията;

- участие при ваксинирането в здравния център – помощ за общопрактикуващите лични лекари и многодетните майки да се справят в създалата се ситуация. Направени са около 500 извънредни ваксини против морбили.

3. През месец септември 2010 г. за втори път Фондация „Здравни проблеми на малцинствата” обяви конкурс за избор на курсисти от ромски произход за подготовка за кандидатстване по специалностите Медицина, Стоматология и Фармация в медицинските университети на България. Всички разходи свързани с обучението, материалите, престоя и пътя на обучаемите се поемат по проекта, който е финансиран от Ромския образователен фонд. За разпространение на условията за кандидатстване здравните медиатори посетиха средните училища, информираха директорите за възможността за кандидатстване, срещнаха се с децата, проявили интерес към инициативата и направиха нужните разяснения.

4. Здравните медиатори информираха ромите за новостите, които те трябва да знаят относно правата и задълженията си като български граждани и разпространяваха промените, които влязоха от 01.01.2010 г. в Закона за здравното осигуряване и Приетия Национален рамков договор 2010. При обхождането на трите ромски квартала ромите научиха, че размерът на здравната вноска през 2010 година вече е 8% и че


минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица вече е 420 лв. Важно за всички безработни роми беше да знаят, че ако желаят да си внесат здравните осигуровки, са длъжни да се осигурят върху половината от минималния осигурителен доход за 2010 година и сумата е 16,80 лв.

5. През месец юни стартираха безплатни профилактични прегледи за рак на млечната жлеза, за здравно неосигурени жени. В продължение на три месеца здравните медиатори се включиха в този проект, като издирваха пациенти и в същото време помагаха на лаборантите провеждащи прегледите. В град Добрич бяха прегледани около 300 жени, от които 10 бяха с патология. В община Добрич селска - 254 прегледа, 6 патологии. В община Шабла - 71 прегледа, без патологии и в община Каварна 159 прегледа, без патологии. Прегледи бяха извършвани още в 4 общини - Балчик, Тервел, Крушари и Тошево. Общия брой на прегледаните бе 1200 души.

6. В Първичен здравен център през цялата година бяха проведени лекции сред ромското население. Темите засягаха социално значини заболявани, за които тази част от населението е важно да получи нужната информация. Бяха изнесени лекции на тема: рак на шийката на матката, туберкулоза, морбили, хепатит, сърдечно-съдови, мозъчно-съдови заболявания и хипертония.

7. През изминалата година в Първичен здравен център бяха имунизирани 668 души.

8. Здравните медиатори работиха съвместно с Отдел „Закрила на детето”, като организираха срещи между служители в отдела и семейства от ромски произход, желаещи да станат приемни родители.

9. През цялата 2010 г. здравните медиатори се включиха активно и участваха в редица работни срещи, пресконференции, презентации и мероприятия, в резултат на което тяхната дейност и резултатите от нея получиха гласност и станаха достояние на обществеността на местно и на национално ниво.


В изпълнението на заложените в годишния план на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве - Добрич (РИОКОЗ) дейности бяха следвани изискванията на Националната програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и указанията на Министерство на здравеопазването, относно същата програма.

През първото тримесечие на 2010 г. специалисти от РИОКОЗ град Добрич проведоха беседи и лекции с подрастващи и млади хора за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, за опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето и родствените и ранни бракове и превенция на сексуално предавани инфекции. По време на лекциите са раздадени 280 здравно-образователни материала и презервативи.

Във връзка с Европейската имунизационна седмица – 24.04.-30.04.2010 г. на 28 април в един от ромските квартали на град Добрич се проведе лекция на тема „Имунизационен календар”, на която присъстваха 14 млади майки от ромски произход. Целта на тази кампания беше увеличаване на имунизационното покритие, особено сред трудно достъпни групи от населението. Акцентира се на повишаване съзнанието на обществото към важността и полезността на имунопрофилактиката. Бяха раздадени 70 броя здравно - образователни материала по темата.

На 07.06.2010 г. специалисти от РИОКОЗ град Добрич бяха поканен в МБАЛ –Добрич да присъстват на официалното стартиране на Кампания за профилактични мамографски прегледи на здравно неосигурени жени. Кампанията се провежда в изпълнение на проект по програма ФАР и е насочена към жени от различен етнически произход. Добричката болница е получила мамограф, с който се извършва скринингова диагностика за рак на гърдата. До 2 юли апаратурата беше в гр. Добрич, след това по изготвен предварително график обиколи всички общини от Добричка област, като идеята е да се стигне до най-отдалечените места в областта с концентрация на ромско население. След откриването се проведе работна среща в залата на МБАЛ-Добрич с участието на представител на МЗ, Областна управа, РЦЗ, РИОКОЗ-Добрич и др.

През септември 2010 г. експерт от РИОКОЗ-Добрич взе участие в тридневен обучителен семинар за представители на РЦЗ и РИОКОЗ, участващи в изработването на областните здравни карти. Темата на семинара беше „Здравната реформа и отражението и върху здравните проблеми на малцинствата в България”. Семинарът се проведе край гр. Велико Търново и бе организиран от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” – гр. Велико Търново и Министерство на здравеопазването.

Семинарът е част от проект „Повишаване на чувствителността на институциите по въпросите на ромското здравеопазване”, финансиран от Институт „Отворено общество”-Будапеща. Той имаше за цел да запознае специалистите от РЦЗ и РИОКОЗ със здравните проблеми на ромите и с работата в ромската общност при предоставяне на здравни услуги, както и да се обсъдят здравната реформа и отражението й върху ромската общност и другите уязвими групи. Тяхното включване в областните здравни карти, както и в националната здравна карта, ще създаде благоприятна среда за повишаване на достъпа до качествено здравеопазване на всички български граждани.

По повод на Първи декември – Световния ден за борба със СПИН РИОКОЗ-Добрич се включи в провеждането на Национална АНТИСПИН кампания. Във връзка с това на общините от област Добрич бяха предоставени здравно-образователни материали и презервативи, които достигнаха и до представителите на ромската общност с помощта на ромските медиатори. Целта на кампанията бе да се повиши информираността на гражданите и особено на младите хора относно безрисковото сексуално поведение, употребата на презервативи, както и толерантното отношение към хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

РИОКОЗ – град Добрич целогодишно осъществява дейности по противоепидемичен контрол. Дейностите включват: • Поддържане на база данни за новородените, относно проследяване избора на личен лекар.

 • Издирване на децата без общопрактикуващ лекар и картотекирането им.

 • Епидемиологични проучвания при регистриране на остри заразни болести и здравно-просветна дейност.

При проверки по имунопрофилактика на общопрактикуващите лекари и през 2010 година се акцентира върху имунизационния статус на децата от етническите групи, като при констатиран незадоволителен обхват се търсят причините за това и се предприемат мерки за отстраняването им.

Специалистите от РИОКОЗ - Добрич полагат максимални усилия за издирването, картотекирането и ваксинирането на деца без личен лекар, както и на здравно – неосигурени лица, подлежащи на профилактични реимунизации.

По време на епидемиологичните проучвания на острите заразни блести при болни от етническите групи, на родителите се разяснява естеството на съответното заболяване, начините за предпазване от него, необходимите мерки по отношение на контактните лица, за да се прекъсне разпространението на инфекцията. В епидемиологичното огнище се оказва методична помощ, относно необходимостта от избор на личен лекар и от имунизации при ваксинопредотвратими инфекции за предпазване здравето на децата.
Българският Червен кръст в съответствие с фундаменталните принципи на Червенокръсткото движение не проявява предпочитание по отношение на националност, религия, етническа принадлежност, раса или политически убеждения и други признаци.

През 2010 година Българския Червен кръст реализира на територията на Община град Добрич следните дейности: • За трета поредна година БЧК изпълни програма „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз. В изпълнение на тази програма ОС на БЧК Добрич предостави по 7 кг. брашно, по 4 кг. захар и спагети, по 4.4 кг макарони, ориз -18 кг на три транша на 6 066 човека от областта, от които в град Добрич – 1 646 души. Освен физически лица по програмата бяха подпомогнати и институционални бенефициенти, като за град Добрич са – Дом за стари хора, Домашен Социален патронаж, Дом „Майка и дете”, Обществена трапезария при храм „Св. Троица”. Паричната стойност за Община град Добрич на това подпомагане възлиза на 132 247,71 лв.

 • През 2010 година Българския Червен кръст подпомогна 65 нуждаещи се граждани, принадлежащи към различни етноси с финансови средства от фонд „Милосърдие” в размер на 4 362,72 лв.

 • От Хранителна банка са раздадени 62 хранителни пакети. Подпомагани са деца, самотни майки, възрастни хора с ниски пенсии, хора с увреждания. В отчетите на Българския Червен кръст не е прието по Правилник и Устав да се вписват данни за етнос и религия, така че броят на хората с различен етнически произход от българския не бихме могли да цитираме.

 • През месец декември 2009 г. стартира проекта „Здраве в училище” със съдействието на Kraft Cares. Проектът е насочен към създаване на устойчиви знания и навици за здравословно хранене и активен начин на живот сред децата. Целевата група са 150 деца от трети клас в училищата СОУ „Дора Габе” и СОУ „Димитър Талев” от гр. Добрич, СОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Генерал Тошево и ОУ „Д. Войников” с. Победа. Стойността на проекта е 1 400 лв. и той продължи до 31.05.2010 година.

 • През месец юли 2010 г. Областния съвет на БЧК започна изпълнението на проект „Домашни грижи”, финансиран от Фондация „Уникредит”. Екип от 2 медицински сестри и 5 домашни помощници предоставят здравни и социални услуги на 52 възрастни хора по домовете, с цел запазване на техния независим и достоен живот и предотвратяване на социалното им изключване.

 • БЧК провежда фондонабирателни кампании, чиито средствата се използват за деца в риск.

 • Доброволци на БМЧК проведоха обучения и презентаци на различна тематика и проблеми – превенция на зависимости, превенция на сексуално – рисково поведение и ХИВ/СПИН, превенция на пътния травматизъм сред младите хора, обучения по първа помощ и други.
 • Образование

Община Добрич в лицето на училищните ръководства прави необходимото и изгражда условия за привличане на учениците в училище чрез създаване на привлекателен социално-психологичен климат за децата с различен произход и постигане на етническа толерантност и включване на мултиетнически елементи в учебния процес.

В ОУ „Йордан Йовков” и ОУ „Бачо Киро” където има голям процент ученици от ромски произход бяха сформирани по две групи СИП „Ромски фолклор”. Това е успешна практика, чрез която учениците имат възможността да изучават традициите и фолклора на своя етнос и продобиват съзнанието, че и те са част от световната култура и наследство.

В тези групи се изучават обичаите на ромския, турския и български етноси – общото и различното между тях, а танците, които учениците харесват и изучават са ромски, български, индийски и модерни. Родителите също се включват с желание, като помагат при набавянето на костюми и аксесоари. В ОУ „Йордан Йовков” учениците от групата по ромски фолклор подредиха „Стая на етносите”, където са изложени предмети от българската и ромската култура, с тенденция сбирката да се обогатява.

Групата по СИП „Ромски фолклор” от ОУ „Йордан Йовков” с ръководител Димитричка Боева взе участие в концертите за 14 януари и 8-ми април, организирани от НЧ „Романо дром”, в концерта по случай патронния празник на училището и на фестивала „Отворено сърце” в гр. Велико Търново, с организатор Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”. Фестивалът бе проведен на 5 и 6 юни и в него взеха участие 13 деца. Младите танцьори от Добрич представиха танцът „Сватба”, който се базира на основата на ромски обичаи и бе по музиката на Горан Брегович.

За своите успешни изяви през годината групата по СИП „Ромски фолклор” от ОУ „Йордан Йовков” е включена в изданието на книжка „Дарования 2010”.

С реализиране на Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, модул III – „Осигуряване на закуска и мляко /чай/ за всеки ученик от I до IV клас, както и за децата в подготвителните групи и класове за задължителна подготовка”, се осигури завръщането и задържането на децата от ромски произход в училищата.

Ежегодно отдел „Образование и култура” към Община град Добрич организира и провежда „Панорама на средните училища” и „Кандидатстудентска борса”. По време на тези инициативи учениците и младежите от всички етнически групи получиха подробна информация, относно професионалното си ориентиране - за условията и сроковете за кандидатстване, класиране и записване, за видовете специалности и брой места, за социалните придобивки, предлагани от средните и висшите училища.

През отчетния период във всички прояви, организирани от Община Добрич в областта на образованието, културата, спорта са включени деца и ученици от всички етнически групи. В организираните спортни прояви (Общински футболен турнир по повод 1 юни – Денят на детето, Лекоатлетически пробег „25 септември”, Ученически игри 2009/2010, спортни прояви през пролетната ваканция) учениците показват спорните си умения, но наред с това формират качества и изграждат поведение на зачитане на общочовешките ценности, независимо от етнос, вяра и религия. Това са изключително ценни умения в общество, изградено от хора с различно самосъзнание.

През месец ноември 2010 г. Обшина град Добрич кандидатства с проект „Интеграцията – актуална и необходима в модерното българско училище” по обява на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, с финансовата подкрепа на Ромски образователен фонд – Будапеща. Проекта предвиждаше партньорство на общината с ОУ „Йордан Йовков”, ОУ „Бачо Киро”, ОУ „Панайот Волов” и НЧ „Романо дром”, но за наше съжаление не беше одобрен за финансиране от центъра.

През изминалата 2010 г. ЦДГ № 10 „Слънчице” започна да работи по проект „Цветни като дъгата – заедно ще спасим красотата”, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства при Министерство на образованието, младежта и науката. Общата стойност на проекта е 4 998,62 лв. Проектът стартира на 15 септември 2010 г. и се предвижда да продължи до 15 май 2011 година.

Реализирането на проекта цели опознаване и съхраняване на културното етническо многообразие на регион Добруджа. С помощта на приказките, рисунките, драматизацията и детските народни игри с партньори от различни етноси да се осъществи взаимно опознаване на техните традиции и култура, укрепване на международния диалог и създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.

В началото на месец май 2011 г. обществеността в града ще има възможност да се наслади на спектакъл по проекта с участието на децата от детските градини. На финала на проекта е предвидено да се издаде книжка с приказки от Добруджа на трите етноса - български, ромски и турски. Книжката ще бъде илюстрирана от самите деца, както ще се изработи и диск с драматизациите на приказките.

ЦДГ № 10 „Слънчице” отбеляза 16 ноември – Международният ден на толерантността. На тържеството гости бяха деца, преподаватели и родители от ЦДГ „Детелина” – Каварна, екип от ЦДГ „Здравец” – Тервел и гости от читалище „Романо дром”. Те са партньори на детското заведение по проекта „Цветни като дъгата – заедно ще спасим красотата”. Присъстваха и гости от информационния център „Европа Директно Добрич”, с чиято подкрепа се организира празникът. На срещата деца от различни произход представиха фолклора на своя етнос – чрез песни, танци, драматизации на автентични приказки.

През месец май 2010 г. приключи проект „Равни възможности за ромските деца до качествено образование”, който се реализира от 2007 г. Проектът е по програма МАТРА към Министерството на външните работи на Холандия. Управляващ орган беше СОУ „Димитър Талев”, а партньори по проекта бяха ЦДГ №17 „Първи юни”, ОУ „Христо Смирненски” и РИО град Добрич. Проектът бе с насоченост към формиране на нова философия и образователни модели за приобщаващо образование на децата и техните семейства от ромски произход - да се осигурят равни възможности за достъп до качествено възпитание и образование на ромските деца от детската градина, подготвителните класове и началните училища.
 • Култура и младежки дейности

Народно читалище „Романо дром” в град Добрич е утвърден център, в който ромското културно наследство в областта на различните видове изкуства се изучава, разпространява и развива, съхраняват се ромският бит и традиции.

Деца и младежи, предимно от ромски произход посещават целогодишно и безплатно клубовете, школите, секциите на читалището. Това дава възможност да се развият заложбите, талантите и уменията на даровити деца.

Читалището разполага с библиотека и читалня с фонд над 3 000 библиотечни единици. Само през изминалата година те са ползвани от над 300 души от различен етнически произход.

През изтеклия период НЧ „Романо дром” организира и проведе:  • честване на 14 януари – Василица / Ромската Нова година - един от най-големите традиционни ромски празници. В тържеството взеха участие малките танцови състави и оркестър „Романо дром” при читалището, част от обучаващите се в читалището деца, както и техните родители.

  • официално честване на 8-ми април – Международен ден на ромите, жертви на Холокоста. Честването включваше редица мероприятия: полагане на венци и цветя пред паметника на Васил Левски, откриване на изложба на художествени произведения на деца, провеждане на конкурс за есе на тема „Моят роден град Добрич”. Програмата завърши с тържествен концерт, изнесен от всички обучаващи се в читалището деца и оркестрите при читалището;

  • участие в Националния конкурс за млади инструменталисти и певци „Светослав Обретенов” – Провадия. На конкурса с първа награда за цигулка бе отличен възпитаника на читалището Лютви Исмаил;

  • участие в ІХ Национален Етнофестивал – Видин, на който оркестър „Универсал” при читалището спечели Първа награда и златен медал;

  • участие в тържественото честване на 25 септември – Ден на град Добрич. В празника се включи брейк-състава при читалището.

Ръководството и съставите на НЧ „Романо дром” изказаха своята благодарност на Община град Добрич за финансовото подпомагане, без което не биха могли да отбележат 8-ми април и да участват в Националния Етнофестивал – Видин.

През изминалата 2010 година НЧ „Романо дром” работи по проект по Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България”- Компонент 5: “Подобряване откриването на случаи и успеха на лечението на туберкулозата в ромската общност” – Добрич област. Програмата е на Министерство на здравеопазването.

Проектът, по който читалището работи съвместно с ЦДГ № 10 „Слънчице” ще продължи и през 2011 година.
Регионална библиотека „Дора Габе” осъществява политика, обърната с лице към потребностите на читателите, въвежда нови видове услуги, осигурява свободен достъп на всички граждани до общественополезна информация, предоставя възможност за работа с компютър и Интернет.

През изминалата 2010 г. са комплектувани над 2 500 нови заглавия в областта на научно-популярната и художествената литература на български и чужди езици. Оборудвано е читателско място за хора със зрителни увреждания.

Участието на РБ „Дора Габе” в Програма „Глобални библиотеки” осигури доставка на компютърна техника в десет библиотеки от Област Добрич.

Редица са инициативите организирани в библиотеката за насърчаване на интереса към четенето и популяризиране на книжното ни богатство: • участие в Маратон на четенето, Национална библиотечна седмица, Книгите на моето детство и други;

 • целогодишна работа по програма Детство мое", която включва реализирането на разнообразни идеи, насочени към подпомагане на учебния процес на учениците и по-пълноценно прекарване на свободното им време;

 • реализиране на Програма „Различията ни обединяват", с основна цел развитие на  адаптирани услуги  за  библиотечно-библиографско и информационно обслужване на хората в неравностойно социално положение, в подкрепа на личностното и професионалното им развитие и тяхното интегриране в социума;

 • специално място е отделено и за специфични социални групи („трудни деца”, хора с различен етнически произход), което кореспондира с проблема на модерното общество за приемането на различността.


Общински младежки център ”Захари Стоянов” – Добрич е място, където младите хора от нашия град намират възможност да развият своите заложени дарби и да изявят талантите си пред публика. Това им дава една много стабилна основа, на база на която талантливите младежи успешно могат да продължат да се развиват в насоката, в която им се отдава.

Общински младежки център работи с младите хора на град Добрич, независимо от етнически им произход. Във формите на младежкия център участват деца и млади хора от различен етнически произход. Част от младежите в Хип – хоп формация „NNS CREW” и Брейк клуб са от турски и ромски произход. В организираните Хип-хоп концерти по различни поводи през годината активно участват групи и индивидуални изпълнители от ромски произход.

В младежки център свои самостоятелни концерти изнасят и съставите на Народно читалище „Романо Дром”.

Освен да танцуват, децата и младите хора с различен етнически произход обичат и да рисуват. В школите по изобразително изкуство „Палитра” и Ателие по изобразително изкуство „Стела и Дара” те претворяват своите мечти и желания в рисунки. Техни творби участват в Национални и международни конкурси.

Общински младежки център работи по проект Младежки информационно – консултантски център. В проведените обучения, семинари, групови и индивидуални консултации за участие са привлечани млади хора, независимо от етническия им произход. С тях са дискутирани проблемите за рисково поведение превенция на ХИВ/ СПИН, агресията и др.

Всички институции и организации – членове на Общинския съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси – Община град Добрич положиха максимални усилия за отстояване на позитивните процеси в посока развитие на междуетническите отношения и скъсяване дистанцията в интер-културния диалог. Това допринесе за ефективното интегриране на уазвимите етнически общности в българското общество и способства за за постигането на устойчиви резултати в интерес на общото благо и развитие.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница