Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г., Миг "Панагрище, Стрелча, Лесичово", мярка 322, съгласно сключен Договор за финансиране №30/3/3220039 от 08. 07. 2013гстраница1/24
Дата17.12.2017
Размер2.2 Mb.
Размер2.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Одобрявам:

……………………………………Кмет на Община Стрелча

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР С ПРЕДМЕТ:
Строителство на обект: „Рехабилитация на обществени зелени площи в гр. Стрелча, кв. 82 А",
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., МИГ "Панагрище, Стрелча, Лесичово", мярка 322, съгласно сключен Договор за финансиране № 30/3/3220039 от 08.07.2013г.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА


 1. Заповед на Кмета на Община Стрелча. 1. Решение за откриване на обществената поръчка, публикувано на сайта на Агенцията за обществени поръчки. 1. Обявление за откриване на обществената поръчка, публикувано на сайта на Агенцията за обществени поръчки. 1. Том І – Указания за участие в обществената поръчка.

1. Общи условия.

1.1. Вид на обществената поръчка.

1.2. Възложител на обществената поръчка

1.3. Обект на обществената поръчка.

1.4. Обособени позиции.

1.5. Възможност за представяне на варианти в офертите.

1.6. Място за изпълнение на поръчката.

1.7. Срок за изпълнение на поръчката.

1.8. Стойност на поръчката.

1.9. Разходи за поръчката.

1.10. Финансиране.

1.11. Контрол при изпълнение на поръчката.

1.12. Рискове при изпълнение на поръчката.

1.13. Непредвидени и допълнителни работи.

1.14. Функции на изпълнителя.

2. Пълно описание на предмета на поръчката.

3. Изисквания към участниците.

3.1. Общи изисквания към участниците.

3.2. Изисквания към обединение.

3.3. Изисквания към подизпълнители.

3.4. Административни изисквания за участниците.

3.5. Финансови изисквания за участниците.

3.6. Технически изисквания за участниците.

4. Гаранция за участие.

4.1. Условия, размер и начин на представяне.

4.2. Освобождаване, задържане и усвояване на гаранцията.

5. Документация за участие.

5.1. Приоритет на документите, съставящи документацията за участие.

5.2. Място и срок за получаване на документацията за участие.

5.3. Цена на документацията за участие и начин на плащане.

6. Разяснения.

7. Оферта.

7.1. Подготовка на оферта.

7.1.1. Общо съдържание на офертата и изисквания към нея.

7.2. Съдържание на Плик № 1.

7.3. Съдържание на Плик № 2.

7.4. Съдържание на плик № 3.

7.5. Окончателно комплектоване на офертата.

7.6. Подаване на оферти.

7.7. Промени, оттегляне на оферти.

7.8. Удължаване на срока за подаване на оферти.

7.9. Приемане на оферти и връщане на оферти.

8. Методика за оценяване на офертите.

9. Разглеждане и класиране на офертите.

9.1. Място и дата на отваряне на офертите.

9.2. Искане на разяснения по документацията на участниците.

9.3. Проверка и оценка на офертите.

9.4. Класиране на офертите.

9.5. Приключване работата на комисията.

9.6. Обявяване на резултатите.

10. Прекратяване на обществената поръчка.

11. Сключване на договор за изпълнение.

12. Гаранции по договора за изпълнение

12.1. Гаранция за изпълнение на договора.

12.2. Гаранция за аванс.

12.3. Освобождаване, задържане и усвояване на гаранциите.

13. Обжалване.

14. Етични клаузи.

 1. Том ІІ – Техническа спецификация.

1. Увод.

2. Пълно описание на обектите.

3. Инвестиционно решение.

4. Количествени сметки.

5. Общи предписания. 1. Том ІІІ – Инвестиционен проект. 1. Том ІV – Образци. 1. Том V – Оценителни листа. 1. Том VІ – Договор.


ОБЩИНА-СТРЕЛЧА


З А П О В Е Д


№ ........../…………2014 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 8 във вр. с чл. 16, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и във връзка със сключен Договор за финансиране № 30/3/3220039 от 08.07.2013г. между Община Стрелча и Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., МИГ "Панагрище, Стрелча, Лесичово", мярка 322 за Проект „Рехабилитация на обществени зелени площи в гр. Стрелча, кв. 82 А",

НАРЕЖДАМ:
Откривам процедура за възлагане на Обществена поръчка – открита процедура, за възлагане изпълнението на строителството, с предмет: Строителство на обект: „Рехабилитация на обществени зелени площи в гр. Стрелча, кв. 82 А", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., МИГ "Панагрище, Стрелча, Лесичово", мярка 322, съгласно сключен Договор за финансиране № 30/3/3220039 от 08.07.2013г.


Мотиви за избор: Строителството ще се осъществява по одобрен инвестиционен проект, в едно с детайлно изготвени подробни количествени сметки. Въз основа на количествените сметки е определена прогнозна стойност на обществената поръчка, а именно: 38 752,41 лева без ДДС. Като взех в предвид, че прогнозната стойност на поръчката е над праговете на чл. 14, ал. 1, т 1 от Закона за обществените поръчки и че естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, поради което не са налице условията и предпоставките за провеждане на процедура на договаряне с покана, считам че обществената поръчка следва да бъде възложена по реда на Закона за обществените поръчки, чрез процедура „Открита процедура”:

ОДОБРЯВАМ:
1. Обявление за откриване на обществената поръчка

2. Документацията за участие и провеждане на процедура „Открита процедура” за възлагане изпълнение строителството на проект „Рехабилитация на обществени зелени площи в гр. Стрелча, кв. 82 А".

Решението и обявлението за обществената поръчка, изготвени съгласно задължителните образци на Агенцията по обществени поръчки, да се изпратят за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

Препис от заповедта ми да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение

………………………………..

Кмет на Община Стрелча

Том І
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ


СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Общи условия.

1.1. Вид на обществената поръчка.

1.2. Възложител на обществената поръчка

1.3. Обект на обществената поръчка.

1.4. Обособени позиции.

1.5. Възможност за представяне на варианти в офертите.

1.6. Място за изпълнение на поръчката.

1.7. Срок за изпълнение на поръчката.

1.8. Стойност на поръчката.

1.9. Разходи за поръчката.

1.10. Финансиране.

1.11. Контрол при изпълнение на поръчката.

1.12. Рискове при изпълнение на поръчката.

1.13. Непредвидени и допълнителни работи.

1.14. Функции на изпълнителя.

2. Пълно описание на предмета на поръчката.

3. Изисквания към участниците.

3.1. Общи изисквания към участниците.

3.2. Изисквания към обединение.

3.3. Изисквания към подизпълнители.

3.4. Административни изисквания за участниците.

3.5. Финансови изисквания за участниците.

3.6. Технически изисквания за участниците.

4. Гаранция за участие.

4.1. Условия, размер и начин на представяне.

4.2. Освобождаване, задържане и усвояване на гаранцията.

5. Документация за участие.

5.1. Приоритет на документите, съставящи документацията за участие.

5.2. Място и срок за получаване на документацията за участие.

5.3. Цена на документацията за участие и начин на плащане.

6. Разяснения.

7. Оферта.

7.1. Подготовка на оферта.

7.1.1. Общо съдържание на офертата и изисквания към нея.

7.2. Съдържание на Плик № 1.

7.3. Съдържание на Плик № 2.

7.4. Съдържание на плик № 3.

7.5. Окончателно комплектоване на офертата.

7.6. Подаване на оферти.

7.7. Промени, оттегляне на оферти.

7.8. Удължаване на срока за подаване на оферти.

7.9. Приемане на оферти и връщане на оферти.

8. Методика за оценяване на офертите.

9. Разглеждане и класиране на офертите.

9.1. Място и дата на отваряне на офертите.

9.2. Искане на разяснения по документацията на участниците.

9.3. Проверка и оценка на офертите.

9.4. Класиране на офертите.

9.5. Приключване работата на комисията.

9.6. Обявяване на резултатите.

10. Прекратяване на обществената поръчка.

11. Сключване на договор за изпълнение.

12. Гаранции по договора за изпълнение

12.1. Гаранция за изпълнение на договора.

12.2. Гаранция за аванс.

12.3. Освобождаване, задържане и усвояване на гаранциите.

13. Обжалване.

14. Етични клаузи.


 1. Общи условия.  1. 1.1. Вид на обществената поръчка.

Настоящата Обществена поръчка е с предмет СТРОИТЕЛСТВО и съгласно чл. 16, ал. 8 във вр. с чл. 16, ал. 4 от ЗОП, ще се възложи, чрез процедура ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА по реда на Глава пета от ЗОП.

Навсякъде, където е записано в настоящата документация „Обществена поръчка” и/или „Поръчка” и/или „Процедура”, следва да се тълкува като обществена поръчка, която се възлага по реда на ЗОП и която ще се възложи, чрез процедура ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА по смисъла на чл. 16, ал. 4 от ЗОП.
  1. 1.2. Възложител на обществената поръчка.

Възложител на настоящата поръчка е Община Стрелча, с адрес: Република България, Област Пазарджик, гр. Стрелча, пл.Дружба № 2, тел.: 03532 2020, факс: 03532 2011, е-mail: strelcha11@mail.bg.


  1. 1.3. Предмет на обществената поръчка.

Предмет на поръчката е Строителство на обект: „Рехабилитация на обществени зелени площи в гр. Стрелча, кв. 82 А", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., МИГ "Панагрище, Стрелча, Лесичово", мярка 322, съгласно сключен Договор за финансиране № 30/3/3220039 от 08.07.2013г.

.


  1. 1.4. Обособени позиции.

Настоящата обществена поръчка няма обособени позиции.


  1. 1.5. Възможност за представяне на варианти в офертите.

Няма възможност за представяне на варианти в офертите.


  1. 1.6. Място за изпълнение на поръчката.

Мястото за изпълнение на поръчката е землището на град Стрелча, община Стрелча, обл. Пазарджик.  1. 1.7. Срок за изпълнение на поръчката.

Срокът за изпълнение на съответния подобект започва да тече от датата на издаване на Акт образец 2 (2а) и изтича в деня на издаване на Акт образец 16, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Кандидатите следва да включат в своята оферта в срока за изпълнение и технологичното време за издаване на Акт образец 16, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Срокът за изпълнение на поръчката не може да бъде по-дълъг от 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни.


  1. 1.8. Стойност на поръчката.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 38 752,41 лева /тридесет и осем хиляди седемстотин петдесет и два лева и четиридесет и една стотинки/ без ДДС.
1.9. Разходи за поръчката.

Разходите за изготвянето на офертите са за сметка на участниците в Обществената Поръчка. Участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции към Възложителя за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или от самото провеждане на Обществената Поръчка, освен в случаите, посочени в ЗОП.


1.10. Финансиране.

Обществената поръчка ще се финансира от Община Стрелча чрез:

Финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., МИГ "Панагрище, Стрелча, Лесичово", мярка 322, съгласно сключен Договор за финансиране № 30/3/3220039 от 08.07.2013г.
1.11. Контрол при изпълнение на поръчката.

Възложителят има право да контролира изпълнението на строителството и Обекта по всяко време, чрез своите компетентни органи, в това число екип за управление на проекта, и чрез избрани от него по реда на ЗОП външни специалисти – строителен надзор и авторски надзор. Контрол ще се осъществява и от компетентни длъжностни лица на ДФ "Земеделие", в качеството му на финансиращ орган, както и от други компетентни държавни органи, съобразно действащото българско и европейско законодателство.

Представител/ите на Възложителя имат право:

а. Да извършват правни и фактически действия от негово име за целите на Договора;

б. Да отговарят за, да контролират и приемат изпълнението на Проекта;

в. Да издават искания, инструкции и заповеди;

г. Да приемат и отправят уведомления от името на Възложителя и съгласно Договора.

Изпълнителят е длъжен да осигури пълен достъп и съдействие на длъжностните лица на Възложителя, включително на персонала на лицето, осъществяващо строителен надзор, персонала на лицето, осъществяващо авторски надзор и консултантът, които ще извършва финансово управление и отчитане на проекта.Изпълнителят е длъжен да осигури незабавен пълен достъп на всички проверяващи компетентни държавни органи, в това число на служителите на ДФ "Земеделие".
1.12. Рискове при изпълнение на поръчката.

Всички рискове, които могат да възникнат в хода на изпълнение на договора, с изключение на рисковете, за които в настоящата документация или в договора за възлагане на обществена поръчка изрично е посочено, че се понасят от Възложителя, се понасят от Изпълнителя, следва да бъдат отчетени от последния при подготовката на офертата и в никакъв случай не могат да бъдат основание за увеличаване на срока на договора или неговата цена.

Във всички случаи когато в документацията или договора за възлагане на обществена поръчка е посочено, че при настъпване на определени рискове, възложени в тежест на Възложителя, срокът за изпълнение на определен етап и/или дейност спира да тече за времето на забавянето на изпълнението по този етап и/или дейност, срокът за изпълнение не спира да тече, ако настъпилият риск засяга само определени дейности от съответния етап и Изпълнителят може да ускори работата си по други дейности, включени в съответния етап, в рамките на предложената цена, включително чрез прехвърляне на членове на своя екип и оборудване от дейностите, засегнати от такова закъснение, по начин, който да позволи цялостно завършване на етап и/или подобект в срока, посочен в Графика за изпълнение. За избягване на съмнение, спирането на срока за изпълнение на отделен етап и/или дейност не променя срока за изпълнение на останалите етапи и/или дейности.

В хода на изпълнение на обществената поръчка е възможно да възникнат някои от следните рискове:

а. Рискове, свързани с неблагоприятни климатични условия. При изготвяне на своята оферта, участниците са длъжни да съобразят евентуални неблагоприятни климатични условия, като при необподимост да получат информация от НИМХ при БАН за климатичните особености на град Стрелча.


б. Рискове, свързани с преместване на съществуващи елементи на техническата инфраструктура. Всички елементи на техническата инфраструктура, които следва да бъдат преместени и/или възстановени от Изпълнителя в хода на строително-монтажните работи, са посочени в инвестиционния проект. В случай че данните за елементите на техническата инфраструктура, посочени в инвестиционния проект, се окажат неточни или непълни, и това доведе до забавяне на изпълнението на договора, срокът за изпълнение на съответния етап и/или подобект се удължава с времето, необходимо за извършване на съответните строителни работи. Несъответствието на техническата инфраструктура се установява с протокол, съставен и подписан от Изпълнителя, представител на Възложителя и лицето, упражняващо строителен надзор. В протокола се описват и мерките, които следва да се предприемат за преодоляване на несъответствието на техническата инфраструктура и срокът, с които се увеличава срока за изпълнение на съответния етап или подобект.

в. Рискове, свързани с грешки или непълноти в инвестиционния проект. Всички грешки, непълноти и несъответствия в инвестиционния проект се отстраняват в рамките на осъществяване на дейността „Авторски надзор”. Всяка промяна в инвестиционния проект и евентуално последващо изменение на разрешението за строеж е за сметка на Възложителя и ако това доведе до забавяне на изпълнението на договора, срокът за изпълнение на обекта или съответния етап и/или подобект спира да тече за времето, през което строителството е забавено в резултат на това закъснение.


1.13. Непредвидени и допълнителни работи.

Ако в хода на изпълнение на настоящата поръчка се установят непредвидени работи, същите се актуват като такива по предвиденият от закона ред и се заплащат в рамките на оферираните от участника непредвидени разходи. Ако сумата на непредвидените разходи надхвърли оферираните такива от участника, изпълнението им е за сметка на Изпълнителя.

Ако в хода на изпълнение на настоящата поръчка се установят допълнителни работи, които не могат да се определят като непредвидени по смисъла на ЗОП, същите се възлагат от Възложителя по реда на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. Разходите за допълнителните работи са за сметка на Възложителя.


1.14. Функции на изпълнителя.

Изпълнителят ще изпълнява функциите на строител по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), като ще извършва следните дейности:

а. Изпълнение на строително-монтажните работи, предвидени в инвестиционния проект на обекта и строителната програма, предписанията и заповедите в Заповедната книга.

б. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации и инвестиционния проект строителни материали, включително оборудване, съоръжения, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.);

в. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и влагането им в Строежа;

г. Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във връзка с изпълнение на строителството, установени с Плана за безопасност и здраве (в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда Строежа);

д. Извършване на работи по преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения;

е. Осигуряване извършването на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания от съответните лицензирани фирми и лаборатории;

ж. Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите по изпълнение на предмета на обществената поръчка, в съответствие с изискването на българското законодателство.

з. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация;

и. Отстраняване за своя сметка на дефектите, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация;

й. Гаранционно поддържане на Строежа (отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове).

к. Всички останали дейности, възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на настоящата обществена поръчка.

л. Всички други дейности, които са необходими за изпълнението на Предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на Строежа, освен ако обществената поръчка или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или трето лице.


2. Пълно описание на обектите:

Настоящият обект попада в УПИ I -„Зелена площ, кв.82 А по плана на гр.Стрелча, с площ 575 кв.м.

Понастоящем имотът представлява квартална градинка с паметник на Ганчо Паткин. Налична е едроразмерна дървесна растителност-широколистна и иглолистна. Съществуващата дървесна растителност е в добро естетично и физиологично състояние и допринася за подобряване на микроклиматичните условия на района. Налична е и неподдържана алейна мрежа с компроментирана настилка от естествени плочи-обрасли с трева и със счупени бордюри . Съществуващите зелени площи понастоящем са покрити с трева. Цялата квартална градина е оградена с зидана с камък стеничка. Тангирана е от запад от пешеходно трасе-тротоар със етапа ла и рампи, които се нуждаят от ремонт.

В резултат на така направения обзор на съществуващото положение на терена, настоящият обект има за цел да допринесе за естетизиране на парковата площ чрез подмяна на комуникационните трасета, подобряване на функционалността на пространството, подмяна на амортизирите настилки с нови, разполагане на паркова мебел и обогатяване на видовия състав на подлесните масиви с нови декоративни, сенкоизържливи храстови видове.

Предвижда се създаване на естетически завършено парково пространство, с общ композиционен замисъл.

Предвижда се запазване на цялата съществуваща дървесна и храс­това растителност.

Отчита се напълно съществуващите и вече утвърдени трасета за пешеходно преминаване е парковата площ.

Новопроектираните алеи се предвижда да са обрамчени с бетонов бордюр 50Л6/8см. без регула към настилката. Избрните плочи са бетонови-40/40/5см.В планировъчно отношение те са проектирани с художествен рисунък-комбинация от два цвята/сиво и жълто/, като жълтите плочи изпълняват функцията и на своеобразен растер в настилката. Бетоновите плочи се поставят върху предварително уплътнено баластрено легло/25см/ и 4см слой от земновлажен циментов р-р 1:3.

Предвижда се отваряне на стеничката;ограждаща парка, от северната й страна и направата на подход с рампа /без стъпъла/ с цел осигуряване на достъп до територията на хора в неравностойно положение и майки с колички.

Разширени и подчертани са входовете към парка, както и подходът към съществуващия паметник. Предвижда се подмяна на разрушените стъпала на югозападния вход с нови и осигурителен парапет към тях. Предвижда се и изкърпване на съществуващата стеничка ,на местата,където е необходимо, както и облицоването й с естествен камък.Цялата стена ще бъде покрита с нова шапка от ест.каменни плочи с ширина 50 см. Проектирани са уширения на алеите за разполагане на паркова мебел-пейки и перголи.

Предвижда се подмяна на настилката и ремонт на тангиращата парка алея със стъпала и рампи-подмяна на ограничаващия бордюр с нов 50/35/18см и нова настилка от двуцветни бетонови плочи 40/40/5см -сиви и жълти . Новопроектираните стъпала се изпълняват с жълти плочи с цел по-доброто им възприемане и безопасност за пешеходците.

Новопроектираната растителност-предимно храстова и нискорасли форми на декоративни иглолисти дървета, има за цел да обогати съществуващия видов състав и да допринесе за естетизиране на средата. В така направеното проектно предложение не се предвижда премахването на съществуваща растителност. Наличието й се приема за уникално предимство и целта на разработката е да допринесе за нейното по-добро възприемане,обогатяване и за подобряване на съществуващата екологична даденост в градската среда.Необходима е предва­рително почистване на съществуващите зелени масиви и дърветата от сухи клони , издънки и бурени. Дендрологичият състав е изцяло съобразен със законодателните, климатичните, почвените, функционалните и естетическите изисквания .
Количествени сметки.


НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

Един. Мярка

Количество

I.

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ1

Разваляне настилка и стъпала от циментови и базалтови плочи.

м2

174

2

Изваждане каменни или видими бетонови бордюри.

м1

200

3

Разваляне на бетонови стъпала,стена,конзоли на пейки.

м3

3,5

4

Натоварване и превозване до 50м. с количка на строителни отпадъци.

м3

63

5

Натоварване и превозване до 10км на строителни отпадъци.

м3

63

6

Подкастряне и чистене на суховършия на съществуващи дървета .

бр.

10

7

Изкопаване на издънки и саморасли храсти

бр.

58

8

Натоварване и извозване на биомаса на 10км

м3

25

II.

ЗЕМНИ РАБОТИ9

Тънък изкоп до 0,5м ръчно в з.п. и превоз с ръчна количка до 50м.

м3

87

10

Натоварване и превозване до 10 км

м3

78

11

Уплътняване ръчно с трамбовка на земни почви на пластове по 10см.

м3

7

12

Трамбоване на земна основа за алеи и площадки

м2

224

III.

РАБОТИ ПО ПАРКОУСТРОИСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО13

Кофраж за стъпала .

м2

19

14

Полагане армиран бетон клас В 20 за стъпала.

м3

5,7

15

Основа от баласта-25см.

м3

59

16

Доставка и полагане на уличен бордюр 50/35/18 см. на бетон В15.

м1

28

17

Доставка и полагане на градински бордюр 50/16/8 см. без регула на земновлажен р-р.

м1

175

18

Настилка от цветни бетонови плочи 40/40/5см. на циментов разтвор-4см.

м2

56

19

Настилка от сиви бетонови плочи 40/40/5см. на циментов разтвор-4см.

м2

161

20

Настилка от неоформени каменни плочи (пясъчник) на тревна фуга.

м2

2,2

21

Доставка и монтаж на метален парапет-90см.

м1

2

22

Ремонт на каменна зидария с наличния камък

м2

7

23

Облицовка на подпорни стени от неоформени каменни плочи (пясъчник) .

м2

57

24

Облицовка на стъпала от оформени каменни плочи (пясъчник) .

м2

7

25

Облицовка на стъпала от рязани,цветни бетонови плочи .

м2

23,5

26

Направа шапка от двустранно оформени каменни плочи на 50см за подпорна стена

м2

50

IV.

ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ27

Доставка и монтаж на пейки с облегалка и ръкохватки.

бр

5

28

Направа пергола с пейка (по детайл)

бр

4

29

Доставка и монтаж на кошче за отпадъци-40л. с метална вложка.

бр

4

V.

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ


Иглолистни дървета1

Thuja occidentalis "Smaragd"

бр.

5
Цъфтящи храсти2

Berberis thunbergii "Atropurpuraea"

бр.

21

3

Spiraea arguta

бр.

31
Иглолистни храсти4

Thuja occidentalis "Globosa"

бр.

22

5

Thuja occidentalis "Danica"

бр.

10
Вечнозелени храсти6

Buxus sempervirens

бр.

33

7

Laurocerasus officinalis

бр.

29

8

Ligustrum ovalifolium

бр.

102

9

Viburnum tinus

бр.

22
Почвопокривни храсти10

Cotoneaster horisontalis

бр.

20

11

Hypericum calicinum

бр.

13

12

Затревяване с предварителна подготовка, почвообработка и наторяване

м2

350

13

Непредвидени разходи
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница