Програма за развитие на селските райони в България (2007-2013) маркетингова стратегия за експониране на местното етнографско, историческо и природно наследствостраница1/7
Дата16.11.2017
Размер1.18 Mb.
Размер1.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони
Програма за развитие на селските райони в България (2007-2013)


МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕКСПОНИРАНЕ НА МЕСТНОТО ЕТНОГРАФСКО, ИСТОРИЧЕСКО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА БОРОВО

Авторски колектив на Консорциум „Туризъм“ под ръководството на Румен Драганов

София 2013

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД............................................................................................................................................3

ЧАСТ I

МАРКЕТИНГОВ AНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА ........................................................................................................................6

ЧАСТ II

МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ТЪРСЕНЕ НА ТУРСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ.......................................................................31
ЧАСТ III

SWOT АНАЛИЗ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ВИЗИЯ И МИСИЯ НА СТОЙНОСТИТЕ НА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА............................................................47
ЧАСТ IV

ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ, /МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ НА ТЕРИТОРИЯТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 Г.........................................................51
ЧАСТ V

ИЗВОДИ. ПРЕПОРЪКИ. РЕЗЮМЕ....................................................................................79

БИБЛИОГРАФИЯ..................................................................................................................84

УВОД

Маркетинговата стратегия за експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство на община Борово е създадена от авторски колектив на Консорциум „Туризъм“ под ръководството на Румен Драганов – директор на Института за анализи и оценки в туризма, като част от Проекта „Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство”, финансиран по Програмата за развитие на селските райони, мярка 313, съгласно договор между ДФЗ и община Борово, и е насочена към подобряване качеството на живот в община Борово чрез развитие на туризма като устойчив местен поминък.

Инвестиционните дейности на проекта са насочени към:


 • подкрепа на съществуващите в общината групи за пресъздаване на народни обичаи – закупуване на народни носии, музикални инструменти и аудио-визуално оборудване;

 • създаване на постоянна и подвижна изложба на местното етнографско, природното и културно-историческото наследство с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии.

По този начин проектът цели:

 • Да се подкрепи развитието на туризма на територията на община Борово, чрез прилагане на съвременни компютърни технологии за експониране, интерпретиране и реклама на природното и културно-историческото наследство;

 • Да се разнообрази туристическия продукт на общината като се насърчи развитието на културно-историческия туризъм на основата на богатото етнографско наследство;

 • Да се подобрява местната заетост, чрез развитие на туристическата инфраструктура и разнообразяване на туристическия продукт.

По своите цели и желани резултати Проектът съответства на общата цел на Ос 3 на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, а именно: Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони. Насочен е към насърчаване на разнообразяването на възможностите за заетост в община Борово.. Оперативната цел е свързана с развитие на туристически продукти, създаващи доходи извън земеделския сектор, за стопанството и за населението на общината.

.

Проектът предвижда разработка на маркетингова стратегия за развитието на туризма на територията на общината. Маркетинговата стратегия насърчава развитието на културно-историческия туризъм в общината на основата на богатото етнографско наследствоЦелта на маркетинговата стратегия е да обедини всички дейности на проекта и да определи изходни условия за тяхното изпълнение. Една от първите стъпки в тази насока е създаването на търговска марка на туристическото направление Борово (бранд на дестинацията). В стратегията се определят необходимите мерки за превръщане на забележителностите и маршрутите в туристически продукти, както и за осигуряване на рекламата на тези продукти, създаване на подвижна етнографска експозиция за целите на представянето на община Борово на международни и вътрешни туристически изложения В Маркетинговата стратегия са определени основни насоки за създаване на изложба на местното етнографско, историческо и природно наследство с прилагане на съвременни компютърни технологии - използване на специализирани компютърни системи, открити за обществен достъп (информационни киоски, посетителски работни станции, компютърни табла, в които се разполага .аудио-визуална база от кратки, 3- 4 минутни филми, озвучени на различни езици и подредени в тематични раздели в съответствие с целевите пазарни групи към които се насочват различните туристическите пакети от туристическия продукт на общината.

Маркетинговата стратегия определи изисквания към съдържанието на аудио-визуална база на изложбата с оглед превръщането на тази изложба от една страна във виртуален екскурзовод за всички забележителности на община Боров, който. ще улеснява туриста в избора му на обекти за посещение и ще привлича вниманието му към нови обекти, които не са влизали в плана му за посещение, а от друга страна - в туристическа атракция, предоставяща забавление на туристите с представянето на местни песни, танци, обреди обичаи, ястия. Стратегията предвижда чрез специализирана страница в Интернет , туристическите продукти на община Борово да достигат до няколко стотин хиляди потенциални посетителя.

Предлага се представяне на природното и културното наследство, чрез използване на културните коридори, културните пътища, културните маршрути и културните теми..

Наред с това маркетинговата стратегия разглежда различни подходи и предлага мерки за справяне с множество непълноти в местната туристическа инфраструктура – развитие на настанителната база чрез саниране и изграждане на нови средства за подслон и места за настаняване, които към момента са недостатъчни

Резултатите на разработката на Маркетинговата стратегия са : • Определяне на туристически продукти на общината;

 • Мерки и средства за разгласяване на туристическите продукти на общината (маркетинг на дестинацията);

 • Предложение за туристическа търговска марка на Община Борово (бранд на дестинацията);- „Искрата на Борово”

 • Предложение за подходи и мерки за справяне с непълноти в туристическата инфраструктура на общината.

Прилагането на тези резултати ще съдейства за постигане на целите на Проекта:

 • Увеличаване броя на посетителите с цел туризъм и средната продължителност на престоя им в община Борово, чрез предоставяне на възможност за впечатляващо и лесно за използване представяне на забележителностите на общината според интереса на отделния турист, както и чрез ефективна реклама на вътрешния и международен туристически пазар;

 • Създаване на местна заетост и разкриване на нови работни места в Общинската администрация и предприятията с туристическа насоченост..

ЧАСТ I

МАРКЕТИНГОВ AНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА

1. Общ преглед на развитие на туризма към дестинацията.

1.1. Област на действие на програмата

Днешният град Борово е наследник на село Борово, а то от своя страна на образуваното през 1948 г. от сливането на селата Горазд и Горна Манастирица село Горна Манастирица (а в още по-ранен период се е наричало Балабанлий) е град в Северна България, намира се в Област Русе и е в близост до град Бяла. Градът е административен център на община Борово. Обявен е за град през 1984 година. Община Борово със седалище в град Борово се състои от седем населени места – град Борово, с. Волово, с.Брестовица, с.Обретеник, с.Екзарх Йосиф, с.Горно Абланово и с.Батин.

Територията на Борово е разположена в началото на североизточната част на Дунавската равнина. Надморската височина на гр. Борово е 278 м. Борово, отстои на 50 км. югозападно от областния център - гр. Русе. През гр. Борово преминава железопътната линия Русе – Г. Оряховица - Ст.Загора – Димитровград - Подкова. Ж.п. гара Борово е оборудвана със съоръжения за товаро-разтоварни дейности. Важна транспортна артерия, преминаваща през територията на общината при селата Обретеник и Волово и гр. Борово, е първокласен път I-5. Това е участък от двата европейски транспортни коридора /№7 и №9/, които осигуряват връзката на Област Русе с районите на Балтийско и Северно море от една страна и Средиземно и Черно море от друга страна. В сравнително добро състояние са пътищата гр. Борово - гр. Две могили, гр. Борово - гр. Бяла, с. Обретеник - с. Ценово и с. Обретеник - с. Батин. В общината има Интернет и отлично покритие на Vivacom и сравнително добро покритие на Globul и Mtel.

В общината действа Програма за развитие на туризма в Община Борово 2011 – 2014 г. Състоянието на туризма в общината е крайно незадоволително, налице са и съществени проблеми, най-важните от които, липса на места за настаняване. На територията на община Борово има един туристически обект – хижа “Брестовица” с капацитет 60 легла, две зали и кухненски блок. Други туристически или хотелски обекти липсват. Липсват и квалифицирани кадри, както изпълнителски, така и мениджърски за работа в системата на туризма. Все още не са изградени и “туристически атракции”, които биха привличали туристи в общината.

.
Фиг.1 Карта на пътища от републиканската пътна мрежа, 1-ви, 2-ри и 3-ти клас.(ОБ)

Общинският план за развитие за периода 2007-2013 г. на община Борово посочва условията за успешното развитие на туристическата индустрия - необходимост от инвестиции и обединяване на усилията за създаването на цялостен конкурентноспособен туристически продукт в общината - подходяща туристическа инфраструктура, достатъчна леглова база, квалифициран персонал, реклама на туристическите възможности на общината и повишаване качеството на предлаганите туристически услуги.

Още преди приемане на тази програма ръководството на общината е предприело мерки за действие в областта на туризма. В раздел «Туризъм» в сайта на Община Борово са обособени отделни страници за всички природни и исторически забележителности на общината. Някои от страниците са в процес на разработка. Община Борово смята, че чрез реализацията на проект «Експониране на етнографското, културното и природното наследство» по мярка 313 на ПРСР ще спомогне за увеличаване на туризма в общината. Интегрираният селски туризъм има бъдеще в Община Борово и създаването на отрасъл „Туризъм“ е една от основните задачи на общинското ръководство.

Най-голяма възможност за развитие на туризма в община Борово е за развитие на селския туризъм. Селският туризъм като почивка в селска местност не е само начин на живот, а необходимост предвид чистата природна среда, спокойствие и отмора сред чиста природна среда и по-усамотени места. Общината притежава отлични природни дадености за развитие на такъв вид туризъм. Има възможности и за развитие на културен, кулинарен, младежки, екстремен и поклонически туризъм. На територията на Община Борово функционира туристическо дружество «Белите брези».

Интересите на местния бизнес също могат да бъдат свързани с развитието на туризма. На територията на общината осъществяват дейност едно общинско предприятие и голям брой частни фирми.Структуроопределящи са производството на чорапи, чорапогащи, конфекция, месодобив и месопреработка.

По-големи фабрики и производители в града са:

ТИМ България - производител на фини чорапи и чорапогащи

ТриКо ООД - производство на чорапи

Спирала ЕООД - производство на дамски, мъжки и детски трикотаж

Червен 2000 АД - производство на мелнични машини

ПТК Елкон - производство на ел.материали

Икон ЕООД - производство на надувни изделия

ЕТ Пламен Пенчев - производство на мъжки ризи

"БороИмпекс" ЕООД - месодобив и месопреработка

Тези фирми осигуряват между 60 – 70 работни места и реализират продукцията си както в региона, така и в Европа.

Традиционни отрасли за общината са шивашката промишленост и селското стопанство (пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед), където и делът на заетите е много голям. Отчитайки големите възможности, които има за развитието на туристическата индустрия община Борово е разработила и изпълнява Общински план за развитие за периода 2007-2013 г. на община Борово. Близо 15 % от територията на община Борово е горски фонд, който попада в обсега на Натура 2000.

Трайна тенденция за общинската икономика през последните години е нарастване относителния дял на частния сектор. Възможностите за развитие на културния туризъм се базират основно на археологически обекти и исторически местности, традиционни и нови занаяти, песенен и танцов фолклор, спорт. Положително развитие се наблюдава сред населението по отношение на неговата инициативност, за организиране на празници С богата културна програма се отбелязва празника на гр.Борово - 5 септември. Традиционно се провежда фолклорния фестивал „От Дунав до Балкана”, в който с всяко следващо издание се увеличава броят на съставите и участниците от цялата страна и чужбина.

Селата в община Борово са характерени с много китни дворове и добри стопани, които могат да се състезават за най-добре поддържан двор и градина с най-добрите от страната. В многобройните части земеделски стопанства освен производството се практикува и традиционното приготовление на зимнина – сладка, консерви, кисело зеле, сушени плодове и производство на мед и пчелни продукти. Това, наред с уникалният селски пейзаж, представлява изключителен потенциала за селският туризъм, където туристите идват на място за да закупят различни местни стоки и продукти. Изключителните редки сортове дървета, намиращи се в дворовете на къщите са част от материалното културно наслетство и представляват изключително ценен генетичен фонд за света.1.2 Фактори на външната и вътрешната среда.

Съгласно Социално-икономическия анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за Периода 2014-2020 г. и направеното групиране на селските общини според обобщаващите оценки за социално- икономическото им развитие, община Борово е с оценка 32.1% при обобщена оценка за страната 36,4% и за селските райони 31,8%, което нарежда общината сред средноразвитите общини.

Традиционно най-големите пространствени фрагменти на световното стопанство се обозначават като център, полупериферия и периферия. Според теорията за дифузия на нововъденията в центъра се зараждат нововъведения, чието разпространение засяга първо най-близко разположените пространства от полупериферията, а впоследствие - и страните от периферията. Пространствената проекция на тази теория във времето налага разглеждането на т. нар. географски модели на световното стопанство. Отделните географски модели на световното стопанство са пряк резултат от конкретното съчетание на природни и обществени фактори както в света като цяло, така и в отделните негови цивилизационни региони. Всеки географски модел на световното стопанство отразява съотношенията между основните суровинни и производствени региони в света, тяхното участие в отрасловото и териториалното разделение на труда и произтичащите от това междудържавни икономически връзки.

Характерно при областите с класически модел „център-периферия” е, че тук се наблюдава силно ядро в лицето на общината областен-център, което „изсмуква” периферията в лицето на останалите общини в областта. Общината-областен център е с обобщаваща оценка около и над средната за страната, много по-добра от тази на останалите общини в областта. Тя е в значително по-добро социално-икономическо състояние, концентрира в себе си социална и техническа инфраструктура и по-добро предоставяне на публични услуги за населението. Към класическия модел „център-периферия” могат да се отнесат и областите София (плюс София-област), Пловдив, Варна и Бургас. При тях обаче, около централното селище се формира система от селища, която играе ролята на ядро, около което са разположени периферните общини от областта. Таблица 1.1 е извадка от таблица „Области, в които се наблюдава класически модел „център-периферия“ за област Русе.Табл. 1.1 Общини, в които се наблюдава класически модел „център-периферия”( Данни за община Борово, област Русе от таблицата в Социално-икономическия анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за Периода 2014-2020 г.”стр.64)
Обобщ.

оценкаПромяна в

населението

2011/1995


Демогр.

състояниеСъстояние

на ик-


ката

Доходен

статус


Състояние

на

инфрастр.Съст.на

публ.


услуги

Борово

28,5

37,1

52,0

23,4

12,2

11,2

34,9

Източник: Социално-икономическия анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за Периода 2014-2020 г.”

От изследването на факторите на външната среда се вижда, че региона като цяло не използва изцяло наличния потенциал. Oбщина Борово е една от средно развитите общини в страната. През 2011 година данните за броя на населението на община Борово е 6 069 жители по данни на НСИ ( Средногодишно население по области, общини и местоживеене) посочени в табл.1.2, като населението и представлява 2.58 % от населението в областта.Табл.1.2 Средногодишно население по област Русе за 2011 г.

Области/обшини

Общо

В градовете

В селата

Русе (област)

234 631

180 019

54 612

Борово

6 069

2 033

4 036

Бяла

13 371

8 404

4 967

Ветово

12 423

9 304

3 119

Две могили

9 368

4 194

5 174

Иваново

9 434

-

9 434

Русе

167 295

153 096

14 199

Сливо поле

10 809

2 988

7 821

Ценово

5 862

-

5 862

Данни на НСИ(2012)

Населението в община Борово намалява в последните години, главно поради тежката икономическа ситуация в региона. По Плана за развитие на общината за периода 2007-2013 година, населението по постоянен адрес към месец февруари 2008 г. е било 7244 души. От тях 3684 са били жени и 3560 мъже, или спад със 16.22 %. Разпределението по възрастови групи е било следното:

Под 7 год. – 334 деца

От 7 до 13 годишни са 451 деца

От 14 до 17 – 324 юноши

От 18 до 58 – 1633 жени

От 18 до 62 – 2079 мъже

Над 59 годишни жени са 1521

Над 63 годишни мъже са 902

Основно фирмите, които работят на територията на общината са 6 като осигуряват 60 – 70 работни места главно в шивашката промишленост и ел. материали. Други отрасли, в които работят предприятията са преработващата промишленост и селското стопанство. В последните години се наблюдава интерес на предприемаческата активност и умения в областта на туризма, към който се гледа и като нов ресурс за подобряване на местната икономика и създаване на нови работни места.

В град Борово има добре развита магазинна мрежа, аптека, пощенски клон на Териториално поделение „Български пощи”, клонове на банките ДСК-АД и СКБ- АД. Има изградена кабелна мрежа и достъп до Интернет. Функционира седмично общинско радиопредаване.

Община Борово се състои от седем населени места - гр. Борово, което е общинският център и шест кметства - с. Обретеник, с. Екзарх Йосиф, с. Батин, с. Горно Абланово, с. Брестовица и с. Волово.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница