Програма за реализация на общинския план за развитие 2014 2020 г., с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектит



страница1/5
Дата18.11.2017
Размер0.66 Mb.
Размер0.66 Mb.
  1   2   3   4   5



ВСТЪПИТЕЛЕН ДОКЛАД

За изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване, прилагане и контрол на стратегически средносрочни политики в Община Бургас“ по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП в изпълнение на проект: „Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас“, по приоритетна ос І „Добро управление“, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“ на

Оперативна програма „Административен капацитет“, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.
2014

Изготвена от БИФАЙФ БУРГАС ДЗЗД

Съдържание:


I. Въведение 3

II. Стратегия за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка 6

1.Дейност 1: Оценка на изпълнението на общински план за развитие 2007 – 2013 г. 6

Очаквани резултати по Дейност 1: 13

2.Дейност 2: Разработване на Общински план за развитие 2014 – 2020 г. 13

Под-дейност 2.1. Анализ на социално-икономическото развитие на община Бургас. Разработване на SWOT - анализ. 14

Под-дейност 2.2. Формулиране на визия, цели и приоритети за развитие на общината за 2014 – 2020 г. 19

Под-дейност 2.3. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана, по отделни тематични области. 21

Под-дейност 2.4. Индикатори за наблюдение и оценка на плана. 22

Под-дейност 2.5: Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализация на плана. 23

Под-дейност 2.6. Прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност 25

Под-дейност 2.7. Програма за реализация на общинския план за развитие 2014 – 2020 г., с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите. 26

Под-дейност 2.8. Предварителна оценка на общинския план за развитие. 28

Очакваните резултати от изпълнението на дейност 2 са: 28

3.Дейност 3: Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общинския план за развитие 28

Очаквани резултати от изпълнението на Дейност 3 са: 32

III. Управление на проекта 32

Доклади 32

Организация на екипа 33




I. Въведение


Настоящата обществена поръчка е в изпълнение на проект: „Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е в съответствие със стратегическата цел на Оперативна програма „Административен капацитет“ за подобряване работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Проектът съответства на разпоредбите от Закона за регионално развитие и Раздел 5 от Правилника за прилагането му.

Основна цел:

Да се подобрят процесите на разработване, прилагане и контрол на изпълнението на стратегически средносрочни политики в Община Бургас в партньорство със заинтересовани страни.

Специфични цели:

 • Подобряване координацията и партньорството между заинтересованите страни при разработване и провеждане на местни политики за устойчиво развитие;

 • Разработване и приемане на нови местни стратегически документи за развитие и прилагане на ефективни и ефикасни политики за реализирането им;

 • Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол при прилагане на законодателството и изпълняваните местни политики от Община Бургас.

Очаква се проектът да допринесе за подобряване на вътрешната организация на работата в общинската администрация в посока по-ефективно и по-ефикасно планиране и изпълнение на общински политики с участие на представители на заинтересованите страни от гражданския сектор и бизнеса.

Съгласно Техническото задание на Възложителя, настоящата обществена поръчка предвижда следното:


 • изготвяне на оценка на изпълнението на общинския план за развитие 2007-2013 г.

 • разработването на нов общински план 2014-2020 г.

 • разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на Общинския план за развитие

Предвижда се да бъдат изпълнени следните дейности:


Дейност 1. Извършване на последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Бургас за периода 2007 – 2013 г.
Дейността е в съответствие с целите на Община Бургас за провеждане на политики за подобряване качеството на живот на населението на общината, да подпомага иновативни инициативи и да създава среда за развитие на предприемачески идеи. В този смисъл наблюдението и оценката на постигнатите резултати в процеса на изпълнение на общинските политики са от основно значение с цел постигане на ефективност и ефикасност при изпълнението на стратегическите документи, както и програмиране и планиране основано върху резултатите.

В допълнение, нормативните изисквания на ЗРР и правилника за прилагането му спрямо Общинските планове за развитие се изисква извършване на последваща оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на действие на стратегическите документи.


Дейност 2. Разработване на Общински план за развитие за периода 2014 г. – 2020 г.
Разработването на Общински план за развитие е регламентирано в Закона за регионално развитие, който определя същността и изискванията за разработване. Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво местно развитие, който се разработва в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие. С него се определят средносрочни цели и приоритети за развитие, като е необходимо да се отчетат характеристиките и потенциалът на общината и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в областната стратегия за развитие. Изготвянето на Общински план за развитие за 2014 – 2020г. се предхожда от задълбочен анализ на социално-икономическата ситуация в община Бургас, както и на оценка на постигнатия напредък по реализацията на настоящия Общински план за развитие 2007 -2013 г.

За изготвяне на добре обоснована на нуждите стратегия е необходимо набиране на значителна по обем и актуална статистическа информация. Възложителят е посочил в Техническото задание, че Община Бургас разполага с проведен анализ по проект: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас“ на ниво град, като резултатите от проведения анализ ще се използват за база за разработване на Общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 г. Този анализ обаче е на ниво строителни граници на град Бургас и е необходимо да бъде разширен с информация за цялата територия на Община Бургас, включваща населените места, които не попадат в строителните граници на града.


Дейност 3. Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общинския план за развитие
В техническото задание и проекта, Възложителят подчертава, че политиката на общинска администрация Бургас е насочена към максимално включване на заинтересованите страни в процеса на разработване и прилагане на местни средносрочни стратегически политики, както и хоризонталните принципи на ЕС. Към настоящия момент, не са разработвани, тествани и приети правила за мониторинг на провежданите от общината политики. Провеждат се обществени обсъждания на важни за общината инфраструктурни проекти, но липсва регулярен механизъм за контрол на изпълнението на стратегическите документи на Община Бургас. В отговор на тези нужди е планирана настоящата дейност.
При изпълнение на основните дейности, консултантът ще вземе под внимание (като минимум) следните документи:

 • Закон за регионалното развитие и Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие;

 • Методическите указания за разработване на национална стратегия за регионално развитие (2012 -2022 г.), Регионален план за развитие на районите на ниво 2 (2014 – 2020 г.), Областни стратегии за развитие (2014 – 2020), Общински планове за развитие(2014-2020г.);

 • Стратегия „Европа 2020“ на ЕС;

 • Териториален дневен ред на ЕС 2020;

 • Регламенти на ЕС за инструментите и правилата за финансиране на политиката за сближаване през периода 2014 – 2020 г.;

 • Общата стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014 – 2020 г.

 • Национална програма за развитие: България 2020;

 • Национална програма за реформи на Република България (2011 – 2015)

 • Секторни стратегии за развитие, покриващи частично или изцяло периода 2014 – 2020г. /в сферата на транспорта, околната среда, енергетиката, икономиката и малките и средни предприятия, развитие на телекомуникационните мрежи, пазара на труда, иновациите и въвеждането на нови технологии, здравеопазване, образование, култура, социални дейности, жилищен сектор и др./

 • Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2012 – 2022 г.;

 • Националната концепция за пространствено развитие (НКПР)

 • Актуализираният документ за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2011 – 2015 г.

 • Регионален план за развитие на ЮИР за периода 2014 – 2020г.;

 • Проект на Областна стратегия за развитие за периода 2014 – 2020г.;

 • Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас за периода 2014 – 2020 г.;

 • Проекти на Оперативни програми за периода 2014 – 2020 г.

 • Програма за опазване на околната среда на Община Бургас (2010-2013 г.);

 • Програма за управление на отпадъците на Община Бургас (2008 – 2014 г.)

 • Програма за управление качеството на атмосферния въздух (2011 – 2015 г.);

 • Стратегическата карта за шума на агломерация Бургас;

 • Стратегия за енергийна ефективност на Община Бургас;

 • Други източници по преценка на Изпълнителя.

Като източници на официална статистическа информация, следва да се използват: Национален статистически институт /НСИ/, Евростат, Министерства, държавни и регионални агенции, държавни комисии, териториални и регионални служби на органите на изпълнителната власт, Община Бургас и други официални източници.



Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница