Програма за сип по „Фолклор на етносите в България -ромски фолклор за учебната 2011 / 2012 годинаДата24.04.2017
Размер344.23 Kb.
Размер344.23 Kb.


ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”
С.Водолей, обл. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СЪГЛАСУВАНО:............

Директор:………………..УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА СИП

по „Фолклор на етносите в България -Ромски фолклор”

за УЧЕБНАТА 2011 / 2012 ГОДИНА

Изготвил: …………………….

( Дияна Димитрова )

І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА
Хорариум от часове:

 • седмично - 4 час

 • годишно – 128 часа


Учебната програма за свободноизбираема подготовка по „Фолклор на етносите в България-Ромски фолклор” за втори-четвърти клас е с интердисциплинарна насоченост и има допирни точки с културно образователните области „Български език и литература”, „Музика”, и „Майчин език”, като в нея са заложени изпълнението на стандарти и от областта на гражданското образование и от учебния предмет ”Човекът и обществото”.Стремежът е да се възпитава ученикът в дух на етническа толерантност и уважение към традициите на всички етноси живеещи в България. Учебната програма дава възможност на учениците да придобият знания в областта на:

 • ромски приказки, предания и легенди

 • календарни и семейни празници на ромите в България

 • ромска музика.

Учебното съдържание е разпределено в три ядра - ,,Гражданско образование”, „Социокултурни компететности”, ”Национално и културно наследство”. Те са съобразени с равнището на знанията и уменията на учениците от 2 – 4 клас и осигуряват разнообразие от теми и дейности , които доразвиват и надграждат придобитите по останалите предмети знания, умения и отношения свързани с опознаването на най-близката заобикаляща детето природна и обществена среда. Чрез този учебен предмет учениците се подготвят за по-системно изучаване на българското общество и етносите, които го съставят.

Учебният материал предлага широк кръг от дейности –слушане, разказване и съчиняване на приказки , предания и легенди, възпроизвеждане на празници, пеене на песни , съчиняване на ритмични съпроводи , слушане на музика, импровизация на танцови движения. Програмата цели развитие на интелектуалната и емоционална активност на децата като превърне обучението в училище в продължение на възпитанието , което детето получава в семейството.Особен акцент в програмата поставят темите, насочени към формиране на толерантност.


ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО СИП „ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ В БЪЛГАРИЯ-РОМСКИ ФОЛКЛОР” ВЪВ 2 – 4 КЛАС.


Учебната програма по СИП допълва програмата за ЗП по Български език, Музика, Литература, Човекът и обществото. Чрез нея се търсят по-добри резултати при изпълнение на главните цели, заложени в програмата за СИП.
Чрез обучението в СИП по „Фолклор на етносите в България- Ромски фолклор”се цели:

• Възпитаване на всички ученици в дух на етническа толерантност, търпимост и уважение към културата и ценностите на Другите.

• Формиране на система от знания за обществото , света и човека, включващи:

- етически и естетически понятия /добро-зло, красиво- грозно и др./

- понятия, свързани със семейните и родови отношения / семейство, род, роднини/

- понятия, свързани с етническата и националната принадлежност 8 етнос, етническа група, народ, нация/

- понятия, свързани с етническата специфика на живеещите в България общности и др.

• Формиране на познавателни , комуникативни и практически умения.

• Формиране на чувство за гордост и на принадлежността към определена етническа група и към българската нация.

ІІ. Учебната програма по СИП « Фолклор на етносите в България- Ромски фолколор» се реализира в рамките на 128 учебни часа годишно, които се провеждат 4 часа седмично, които са разпределени по следния начин:
Брой часове за допълване и надграждане – 128 часа

__________________________________
ОБЩО: 128
ІІІ. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕЯДРА НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ:


ОБОБЩЕНИ ТЕМИ:


БРОЙ ЧАСОВЕ:

КОНТЕКСТ и ДЕЙНОСТИ:

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Ядро №! ГО Аз съм гражданин на моята държава

Видове етноси в България

Ромски групи в България

Ромски символи


13

На учениците се дава възможност да:

Научи за видове етноси в Република България

 • научава какво означава „ром”

 • има ли разлика между „ром” и „циганин”

за произхода на ромите

 • научава за различните ромските групи в България

 • научава за различните занаяти при различните ромсски групи

-научава исторически сведения за първото заселване на ромите в Българияа

-научава подробности за живото на циганите от групата Миллет

 • научава кои са основните празници на ромите в България

научава вярват ли ромите в Бог и какви са думите, с които той се нарича на романес

 • научава, кои са ромските символите

разучава химна на ромите

Ученикът умее да:

1.Р разпознава националните символи на Република България:

-разбира , че република България е отечество на всички българи

-опознава ромските символи/ знаме, химн, Ден на ромите/

2.Умее да защитава права та си, без да нарушава правата на другите:

-знае етническтата си принадлежност и българската си национална принадлежност.

-опознава етническата си принадлежност на съучениците си.

-разглежда българската национална принадлежност на всички, като основа за техния безпроблемен съвместен живот.


Ядро№ 2 Социокултурна компетеност

1.Ромски приказки:

-Приказки за животни

-Вълшебни приказки

-Битови народни приказки

- Религиозни приказки

-Анектодични приказки
2. Ромски предания, легенди

73

 • прочит на приказка

 • устен преразказ на приказката

дискутира,обсъжда

 • съставя устен свързан преразказ

-Обогатява активния се речников запас от думи

-Сравнява видове приказки

Попълва свой речник за нови думи

 • Четене по роли

 • Разказва моменти от приказката

Прави превод от майчин език на български

 • Подготовка за драматизация

 • Съставя приказка

 • Участва в ролева игра

 • Прави сравнение със българската народна приказка

-Открива сходства с моменти от българската приказка

 • Сравнява българска, турска и ромска приказка

-Открива сходства с моменти от българската , ромска и турска приказка
-Подготвя приказката за драматизация


 • Разпределя роли

 • Учи текст на думи от ролята

 • Играе роля,

 • участва в предс чете предание и легенди

сравнява притча и приказка представление

 • да чете легенди

да записва легенди разказани от родителите

Ученикът умее да:

1.Ученикът разбира основната етическа опозиция добро-зло и я обяснява в конкретни сюжетни ситуации.

-ученикът се ориентира в опозицията добро-зло в конкретна ромска приказка.
2.Ученикът открива основни белези на своята национална идентичност в изучавани литературни произведения

-осъзнава общата за всички национална идентичност в изучаваните приказки:

-ученикът се ориентира в характерни за националната и етническата му идентичност особености в изучаваните приказки
3.Ученикът участва в групова дейност за създаване на игрови и сценични форми по литературни творби:

-чете по роли

-драматизира приказки и предания

-изготвя костюми за драматизация
4.Ученикът различава литературни жанрове, представени по-широко в учебното съдържание .

-разграничава в практически план приказка, легенда и предание

-ориентира се в разликите между ромския и българския вариант на конкретната приказка

-ученикът изразява емоционално отношение към героите и ситуациите в литературната творба


Ядро№3

Национално и културно наследство

1.Календарни и семейни празници на ромите
2.Песни на ромите -музикална практика, музициране, възприемане на музика- пеене на -ромски и български песни
3.Музика и игра – импровизиране на различни танци: ромски, турски и български

4.Музика и общество- музиката на народите по света и на ромите

36

 • да научи защо ромите почитат Банго Васил

защо ромите празнуват Васильовден три дни

 • познава един от най-големите празници сред всички ромски групи

 • запознава се с традицията на този празник при ромите

 • открива връзката между Васильовден при българи и роми

осъзнава етническите различия при ритуалите за празника

-открива връзката - приликите между ромските и българските предания и легенди

 • научава за спецификата при подреждането на обредната трапеза за Василица

 • откроява общото и различното при българи и роми

работи с ромско-български речник

 • научава за спецификата при празнуването на този празник

 • изгражда чувство на толерантност спрямо празниците на различните етноси

 • затвърдява знанията си за празника и обичая „Василица”, чрез участието си, задно със своите родителите във пресъздаване празника Василица

прави възстановка на обичая „Посрещане на Банго Васил”

 • да научава популярна ромска песен

 • да разграничава традиционни, популярни и авторови песни

 • да осъзнава връзката между ромската музика и живота, бита и обичаите на ромите

 • да сравнява българските популярни песни и ромските

 • отговаря на въпроси от учебното съдържание

 • работи в екип

 • състезава се и използва знанията си

подрежда пъзел

 • наблюдава обичая, който ромите познават и спазват за празника Башнувден

изказва мнение

 • запознава се с празника Башнувден при ромите

 • анализира произхода на празника

разказва свои впечатления

 • попълва празничния календар

определя значението на празника за всички роми по света

 • открива специфичните особености в ритуала на този празник при българи и роми

 • разказва за празника в своето семейство

 • уважава традицията при другите етноси

попълва празничен календар

Ученикът умее да:

1.Разпознава и определя във времето официални и битови празници в България.

-знае кои празници се празнуват от отделните етноси в България

-знае кои празници се празнуват от ромите
2.Ученикът умее да защитава правата си без да нарушава правата на другите

-уважава празниците на своя етнос и уважава празниците на другите

-участва във възпроизвеждането на празниците на всички етноси

-осъзнава българските национални празници като празници на всички етноси
3.Ученикът знае обредно –обичайната същност на най-популярните фолклорно-музикални примери.

-познава и изпълнява ромски песни , свързани с Васильовден и Гергьовден

-импровизира танцови движения от ромски , български и турски фолклорІV. ФОРМИ И МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ


 • устна проверка;

 • писмена проверка;

 • наблюдение;

 • самопроверка;

 • тестова проверка;

 • рационален начин за писмени умения;

 • демонстрация

V. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМАСпецификата на учебното съдържание по СИП“Фолклор на етносите в България- Ромски фолколр” предполага използването на конкретни методи на обучение - наблюдение, беседа, разказ, практическо приложение на знанията, извънкласни изяви и др. С помощта на разнообразни стратегии, интерактивни техники и игрови подходи учениците да бъдат активни в учебния процес, като не само прилагат програмата, но същевременно я допълват и променят. По този начин учениците придобиват умения за осъществяване на аналитико - синтетична дейност. Особено значение придобива екипната работа на учениците.
VІ. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
Литература:

 1. Учебно помагало „Истории край огнището” за ученици от 2- 4 клас. Изд.”Астарта”2003г.

 2. Книга за учителя по СИП Фолклор на етносите в България-Ромски фолклор”.Изд. „Астарта” 2004г.

 3. Книга за учителя по СИП ”Фолклор на етносите в България-Ромски фолклор”-„Интерактивни техники в обучението по ромски фолклор”Изд.”Астарта” 2004г.

 4. Ромският фолклор- призвание и признание”- Изд. „ Астарта”2007г.

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО СИП „ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ В БЪЛГАРИЯ-РОМСКИ ФОЛКЛОР” ЗА 2- 4 КЛАС


Дата

Тема


Урок за...

Забележка

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

I седмица

1.
Видове етнически групи в България- роми, турци , арменци и др.

Затвърдяване
2.
Ромите в България и техният фолклор –ромски приказки от с.Водолей

Надграждане
3.
Кои са ромите и защо се наричат така?

Допълване
4.
Кои са ромските групи в България?

Допълване


II седмица5.
Как празнуват ромите?-изготвяне на празничен календар

допълване
6.
Символи на България.Ромските символи: знаме, химн

допълване
7.
Ние сме граждани на Европа- история за ЕС, общности , култура и традиции на държавите, членки в ЕС

Надграждане
8.
Занимателни задачи и игри- решаване на тест, кръстословици и ребуси

допълване
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

I седмица

9
Приказки на ромите –„Как си изпатили вълкът и лисицата” стр. 36

допълване
10.
„Врана и рак”-ромска приказка стр. 38

допълване
11.
„Рейхан и Делфи” –ромска приказка от с.Раданово стр.39

допълване
12.
Четене на български приказки за животни по избор

допълване


II седмица13.
Съчинявам устно приказка по дадено начало. ФКРУ

Допълване
14.
Записване на съчинението по дадено начало. ФКРУ

допълване
15.
„Заварената и доведената дъщеря”- ромска приказка

Допълване
16
„Заварената и доведената дъщеря”-ромска приказка

допълване


III седмица17.
Приказки за Хитър Петър

допълване
18.
Занимателни задачи и игри – стр. 51; УТ стр. 21-22

допълване
19.
Басни- УТ стр. 23-26

надграждане
20.
Религии- Християнство, Ислям, Будизъм УТ стр. 31-33

допълване
21.
IV седмица22.
„Защо ромите са разпилени по целия свят” –ромска приказка стр. 53

допълване
23.
„Българска земя хубава” българска народна приказка стр. 56

допълване
24.
„Ромската орисия” стр. 53

допълване
25.
Занимателни задачи и игри- УТ стр. 36-37 и стр. 59 от учебника

допълване
МЕСЕЦ НОЕМВРИ

I седмица

26.
Анектодични приказки-„Систрото” ромска приказка стр.61

допълване
27.
„Систрото” ромска приказка УТ стр.39-40

допълване
28.
„Петел и дъб”-турска народна приказка стр. 64

допълване
29.
„Когато дядо ходил на училище”- ромска приказка стр. 65

допълване


II седмица30.
„Опак султан”- турска народна приказка стр. 66

допълване
31.
„Богатството на циганина”- ромска приказка стр. 67

допълване
32.
„ Зелена яха” –ромска популярна песен

надграждане
33.
„ Зелена яха” –ромска популярна песен

надграждане


IIIседмица34.
Занимателни задачи и игри- стр.69 и УТ стр. 43

допълване
35.
Новелистични приказки- „Момичетата, които перяли вълна”

допълване
36.
„Човекът от късмета си не може да избяга”-ромска приказка

допълване
37.
„Приятел в нужда се познава”-ромска приказка

допълване


IV седмица38.
„ Чорбаджийски грях”- ромска приказка стр. 80

допълване
39.
„Чорбаджийски грях” – ромска приказка УТ стр. 52-53

допълване
40.
„Кръвта вода не става” –ромска приказка стр. 82

допълване
41.
„Приказка за бъчвата”-ромска приказка – стр. 84

допълване
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

I седмица

42.
Занимателни задачи и игри стр. 86-87

допълване
43.
Автори пишещи за деца – стр. 88-89

допълване
44.
Предания и легенди- „Предание за Банго Васил” стр. 91

допълване
45.
„Мит за хората”, „Притча за изгубената азбука” стр.93

допълване


II седмица46.
Коледа и Нова година

допълване
47.
Коледни и новогодишни песни

допълване
48.
Подготовка за Коледно- новогодишно тържество

допълване
49.
Подготовка за Коледно – новогодишно тържество

допълване


III седмица50.
Банго Васил- Васильовден : Ромсаката нова година

допълване
51.
Легенди за Банго Васил стр. 119- 121

допълване
52.
Пресъдаване на обичая «Посрещане на Коледари»

допълване
53.
Пресъздаване на обичая « Посрещане на Банго Васил»

допълване


IV седмица54.
Изработване на картичка за Нова година

допълване
55.
Изработване на сурвакници

допълване
56.
Празнуване на Коледа и Нова година – празнично тържество

допълване
57.
Празнуване на Коледа и Нова година – празнично тържество

допълване
МЕСЕЦ ЯНУАРИ

I седмица

58.
Подготовка за празника „Василица- Ромската нова година”

допълване
59.
Подготовка за празника „Василица- Ромската нова година

допълване
60.
Подготовка за празника „Василица- Ромската нова година

допълване
61.
Подготовка за празника „Василица- Ромската нова година

допълване


II седмица62.
Василица- Ромската нова година / празнуване с групата по СИП и ромите от с.Водолей

допълване
63.
Василица – Ромсакат нова година / празнуване с групата по СИП и ромите от с.Водолей

допълване
64.
Василица – Ромсакат нова година / празнуване с групата по СИП и ромите от с.Водолей

допълване
65.
Василица – Ромсакат нова година / празнуване с групата по СИП и ромите от с.Водолей

допълване


III седмица66.
Сватбите при ромите – сватосването стр.96-98

допълване
67.
Сватбите при ромите- годежът стр. 100 ; УТ стр. 67-69

допълване
68.
Сватбата стр.103-105

допълване
69.
Даряването стр. 106- 107 ; УТ стр. 72-74

допълване


IV седмица70.
„Моето семейство”- дискусия / с участието на родителите/ УТ стр. 75

допълване
71.
Ромски сватбарски песни- по избор

допълване
72.
Ромски песни от с.Водолей

надграждане
73.
Съчиняваме песни

допълване
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИI седмца74.
„Башнувден” – Ихтимия стр. 122

допълване
75.
„Башнувден” – Ихтимия УТ стр.82

допълване
76.
„Рамазан Байрам и Курбан Байрам” стр. 125

допълване
77.
„Рамазан Байрам и Курбан Байрам” УТ стр.85

допълване


II седмица78.
Песни на ромите – Ромска инструментална музика стр. 141

допълване
79.
Песни на ромите- Ромска инструментална музика / с участието на музикант от местния ромски оркестър Далас в с.Водолей/

допълване
80.
Детски песни «Кахнаряко пороро» стр. 145

допълване
81.
Детски песни « Цигулката на щъркела» стр. 146

допълване


III седмица82.
„ Оди Кали Мачкица „- ромска детска песен

допълване
83.
„Риконоро”- детска песен

допълване
84.
„Грасторо” – детска песен

допълване
85.
„Арикончо”- детска ромска песен

допълване


IV седмица86.
„О чаве кхелян” – ромска песен стр. 149

Допъване
87.
« Сар вешески лулуди» - ромска песен стр 150

Допълване
88.
« Гиляв туке» - ромска песен стр. 151

Допълване
89.
« Андро вердан» - ромска песен стр. 152

допълване
МЕСЕЦ МАРТ

I седмица

90.
3- ти март- Национален празник на Република България

допълване
91.
Четем разкази и стихове за Освобождението на България

Допълване
92.
Пеем Възрожденски песни

допълване
93.
Пеем възрожденски песни

допълване


II седмица94.
Разкази на една ромска жена- беседа с майките

допълване
95.
С мама на училище- открита практика

Допълване
96.
С мама на училище- открита практика

допълване
97.
С мама на училище- открита практика

допълване


III седмица98.
Пролет иде в родния край - наблюдение

допълване
99.
Подготовка за пролетно тържество

допълване
100
Драматизация на ромски приказки- по избор

Допълване
101
Драматизация на ромски приказки по избор

допълване


IV седмица102
Четем приказки и разкази на народите- по избор

допълване
103
Четем приказки и разкази на народите- по избор

допълване
104
Разучаване на Английска детска песен- по избор

надграждане
105
Разучаване на немска детска песен- по избор

надграждане


V седмица106
„Моята мечта” – какъв искам да стана/ беседа/

допълване
107
Подготовка за празника по случай Международния ден на ромите : 8-ми Април

допълване
108
Подготовка за празника по случай Международния ден на ромите : 8-ми Април

Допълване
109
Подготовка за празника по случай Международния ден на ромите : 8-ми Април

допълване
МЕСЕЦ АПРИЛ

I седмица

110
Великден- Птраги стр. 128

Допълване
111
Великденски песни

Допълване
112
Боядисване на Великденски яйца

Допълване
113
Боядисване на Великденски яйца

допълване


II седмица114
Гергьовден – Ерделези стр. 132

допълване
115
Гергьовден – Ерделези - легенда за Свети Георги стр.138

допълване
116
Сае рома- песен за Гергьовден

допълване
117
Сае рома- песен за Гергьовден

допълване
МЕСЕЦ МАЙ

I седмица

118
Гергьовденски напеви- подготовка за празника

Допълване
119
Гергьовденски напеви- подготовка за празника

Допълване
120
Гергьовденски напеви- празнуване в ромска къща от с.Водолей

Допълване
121
Гергьовденски напеви- празнуване в ромска къща от с.Водолей

допълване


II седмица122
Ден на Европа- 9 май

надграждане
123
Аз съм дете на Европа- рисунка

надграждане
124
Аз съм дете на Европа- рисунка

надграждане
125
Изложба от рисунки по случай деня на Европа

надграждане


III седмица126
Подготовка за участие в пети национален ромски празник” Отворено сърце”-Велико Търново

допълване
127
Подготовка за участие в пети национален ромски празник

Допълване
128
Подготовка за участие в пети национален ромски празник

допълване
Изготвил: ...................................... Директор: ...........................................

(Дияна Димитрова) ( )

   Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница