Програма за трансгранично сътрудничество по ипп 2014 2020 гстраница1/12
Дата02.03.2017
Размер1.54 Mb.
Размер1.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12България – Турция

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП 2014 – 2020 г.
Окончателен проект на Програмата
септември 2014 г.

Съдържание

(1)Описание на стратегията на програмата за сътрудничество за принос за избраните тематични приоритети и съответното Споразумение за партньорство и стратегически документ(и) на страните 3

(2)Обосновка на избора на тематични приоритети въз основа на анализ на потребностите в територията на програмата като цяло и на стратегията, избрана в отговор на тези потребности, и като се отчитат, когато е уместно, липсващите звена в трансграничната инфраструктура, като се вземат предвид резултатите от предварителната оценка 28

(a)2.2.6.1 Показатели за резултатите за приоритетната ос (специфични за програмата) 58
CCI:

2014TC16I5CB005

Наименование

Програма за ТГС по ИПП България – Турция 2014 – 2020 г.

Вариант
Първа година

2014

Последна година

2023

Валидна от

01.01.2014 г.

Валидна до

30.12.2023 г.

№ на решението на ЕК
Дата на решението на ЕК
№ на решението за изменение на държавата–членка
Дата на решението за изменение на държавата–членка
Дата на влизане в сила на решението за изменение на държавата–членка
Региони на ниво NUTS ІІІ (или подобни региони в държава–нечленка), включени в програмата за трансгранично сътрудничество

Република България

Област Бургас, Област Ямбол, Област Хасково

Република Турция

Провинция Одрин, Провинция Къркларели
РАЗДЕЛ 1 Стратегия за приноса на Програмата за сътрудничество за избраните тематични приоритети и съответно Споразумение за партньорство и стратегически документ(и) на страните


[Източник: Член 32, Регламент за изпълнение (ЕС) № ..../..... от ХХХХ на Комисията за конкретните правила за изпълнение на Регламент (ЕС) ХХХХ/2014 от дд.мм.2013 година на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП ІІ)]

1.1 Стратегия за приноса на Програмата за сътрудничество за избраните тематични приоритети и съответно Споразумение за партньорство и стратегически документ(и) на страните

(1)Описание на стратегията на програмата за сътрудничество за принос за избраните тематични приоритети и съответното Споразумение за партньорство и стратегически документ(и) на страните


Контекст на стратегическата политика

Програмата за ТГС по ИПП България – Турция (2014–2020 г.) е създадена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и съответните национални стратегически документи. Основната политическа рамка на европейско, макрорегионално и национално равнище е отразена в програмата както следва: • Стратегията Европа 2020: Европейска стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

Стратегията Европа 2020 е обща за европейските институции, държавите–членки и социалните партньори, за да се предприемат необходимите действия за постигане на целите на Европа 2020. В тази стратегия на Съюза са заложени три взаимно допълващи се приоритета – интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тези цели изискват съчетание на национални действия и действия на ЕС, като се използва целия обхват на наличните политики и инструменти.

 • Стратегията за европейско териториално сътрудничество и ролята на трансграничното сътрудничество

Европейският териториален дневен ред 2020 определя няколко ключови проблема и потенциала за териториално развитие. Те включват засиленото въздействие на глобализацията, демографските промени, социалното и икономическото изключване, изменението на климата и загубата на биоразнообразие, всички от които имат отношение към програмния регион. В стратегията Европейското териториално сътрудничество (ЕТС) и програмите за ТГС се описват като „... фактор от ключово значение в глобалната конкуренция ... улесняващ по-доброто използване на потенциалите за развитие и опазването на природната среда“. Отправна точка за типологията на резултатите от програмите за сътрудничество са три категории, които разкриват някои аспекти от възлово значение в подхода на ЕТС, а именно: интеграция, инвестиции и резултати, свързани с производителността.
В допълнение, Работният документ на службите на Комисията „Елементи за обща стратегическа рамка 2014–2020 г.“ описва редица други характеристики на трансграничното сътрудничество: 1) Подкрепа за съвместното управление и насърчаване на общи основни географски характеристики; 2) Постигане на икономии от мащаба за по-ефективни инвестиции в услугите и инфраструктурата;

 • Стратегически рамки за България 2014–2020 г.: Споразумение за партньорство с ЕС и Стратегии за регионално развитие на регионите от NUTS III

В Споразумението за партньорство на България е подчертана централната роля на програмите за ТГС, в които страната участва, за приноса към стратегията на ЕС за развитие. Програмите за ТГС трябва също да отчитат значението на насърчаването на заетостта, подобряването на туризма и рекламата на културното наследство, като в същото време се задълбочават връзките между общностите в пограничните региони. Подобряването на системата на околната среда също трябва да се насърчава.

В трите Стратегии за регионално развитие на регионите от NUTS III за периода 2014 – 2020 година на области Хасково, Ямбол и Бургас туризмът и всички аспекти на опазването на природата са избрани като ключови области за развитие през следващия програмен период, включително в трансграничен аспект. • Стратегически рамки Турция: Стратегия за Турция 2014–2020 г. и План за регионално развитие на Тракия 2014–2023 г.

Целта на предприсъединителната помощ ще бъде да насърчи териториалното сътрудничество с оглед укрепване на трансграничното, транснационалното сътрудничество, насърчаване на социално-икономическото развитие на граничните райони, както и развитие на подходящ административен капацитет на местно и регионално равнище чрез участие на страните бенефициенти в трансгранични дейности: Ключова цел на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция е да се справи с липсата на конкурентоспособност в социално-икономическото развитие в съответния регион спрямо равнището на развитие в ЕС. Друга цел е да се справи с общи предизвикателства в областта на околната среда и опазването на природата, както и във връзка с трансграничните извънредни ситуации.“1

В съответствие с Плана за регионално развитие на Тракия 2014 – 2023 г., част от която са и двете турски провинции от ниво NUTS III Одрин и Къркларели, туризмът и всички аспекти на опазването на природата са избрани като ключови области за развитие по време на посочения програмен период, включително трансграничният аспект.Териториален анализ на трансграничния регион

Трансграничният район се намира в Югоизточна Европа, на Балканския полуостров, и включва районите от ниво NUTS-3 Бургас, Ямбол и Хасково в Република България и провинциите Одрин и Къркларели в Република Турция. Площта на територията е около 29 000 км², а общата граница на двете държави е с дължина 288 км (включително три действащи гранични контролно-пропускателни пункта). Населението възлиза на 1,5 милиона жители (784 480 жители в определения географски район на Програмата в България и 742 000 жители в определения географски район на Програмата в Турция)2. Определеният географски район в България представлява 14,99% от общата територия на страната, а определеният географски район в Турция възлиза на 1,58% от общата територия на страната. Основни градове в региона са Бургас (211 535 жители), Ямбол (72 778 жители) и Хасково (92 788 жители) в България и Одрин (148 474 жители) и Къркларели (61 880 жители) в Турция. Най-общо географският регион на ТГС се характеризира с много ниска гъстота на населението – 54,9 жители/км² в Бургас, 45,3 жители/км² в Хасково и 39,7 жители/км² в Ямбол. Гъстотата на населението в Одрин е 64,7 жители/км², а в Къркларели – 53 жители/км².Географски характеристики. Географската структура на територията на сътрудничеството има надморска височина от 710 м до 1 000 м и включва равнини, низини с малка надморска височина, плата и хълмисти райони, с някои планински особености. На северозапад територията граничи с Източните Родопи и ниските склонове на Сакар в България, а на югозапад – с Бяло море (залива Сарос) в Турция. На североизток територията на сътрудничеството граничи със Стара планина в България, а на югоизток – със Странджа/Йълдъз планина и Черноморското крайбрежие както в България, така и в Турция. Водните запаси на територията на ТГС се състоят както от повърхностни, така и от подземни води. Река Марица е най-голямата река на Балканския полуостров. Река Тунджа е друга важна река в региона. Районът на Странджа/Йълдъз планина е най-богат на водни ресурси в цялата област на Тракия – Странджа/Йълдъз. Пет реки извират от Странджа/Йълдъз планина. Най-големите са Ропотамо, Дяволска и Велека/Деджирмендере. Повърхностните води са представени и от няколко големи езера, разположени от българската страна. Подземните водни ресурси се състоят от минерални извори и термални води. Комбинирано влияние на Черно и Бяло море; Странджа, Сакар, Стара планина и Източните Родопи, както и реките Марица и Тунджа оформя закономерностите на климата в региона на сътрудничеството. Климатът се колебае от преходно-континентален до континентално-средиземноморски (меки зими, горещи лета). Планините са най-общо залесени с широколистна и отчасти вечнозелена растителност. В територията на сътрудничество са представени различни видове полезни изкопаеми – нерудни полезни изкопаеми (варовик, мрамор, габро, гранит, азбест и глини), рудни полезни изкопаеми (полиметални руди – предимно олово, цинк и сребро) и лигнитни въглища от българската страна. От турската страна има залежи на въглища, хром, желязо, мед, боксит, мрамор и сяра. В черноморската област на територията на сътрудничество има значителни източници на морска сол.

Заетост, мобилност на работната сила и социално и културно приобщаване. По отношение на трансформацията на пазарите на труда прави впечатление, че повечето от районите за трансгранично сътрудничество (без Бургас) принадлежат към най-уязвимите региони в Европа. Особено положението на младите хора представлява заплаха за бъдещото развитие на района поради пречките пред навлизането на младите хора на пазара на труда. Безработицата е основен проблем за района на ТГС – във всички включени региони процентът на безработица нараства през последните години. Равнището на безработица в област Бургас спадна от 4,1% през 2007 г. до 3,9% през 2009 г. и след това нарасна до 12,4% през 2011 г. През 2012 г. равнището на безработица беше 11,5%. В области Ямбол и Хасково равнището на безработица е още по-високо и достигна 14,9% през 2012 г. И двете области започнаха от по-високо равнище през 2007 г. (7,2% в Ямбол и 9,2% в Хасково). Равнището на безработица в Одрин нарасна от 5,9% през 2011 г. до 7,5% през 2012 г. Безработицата в Къркларели слабо намаля от 8,4% през 2011 г. до 7,9% през 2012 г. За сравнение, общата безработица за Турция е била 9,8% през 2011 г., съответно 9,2% през 2012 г. По отношение на участието в работната сила, през 2011 в Одрин и Къркларели то варира около 55% (56,2% в Одрин и 54% в Къркларели). Става ясно, че и от двете страни на границата е налице сходно социално-икономическо развитие през последните няколко години. Във връзка с безработицата, най-общо равнището на младежката безработица е много високо и води до заплаха от изтичане на мозъци от региона.

Демографско развитие. Особено в България, общият брой на населението се е свил силно в периода между 2005 и 2012 г. от 830 917 жители през 2005 г. на 784 480 жители през 2012 година. През периода 2001–2011 г. населението на областите Хасково и Ямбол е намаляло със средно 13%. Намаляването на населението се дължи на непрекъснатите процеси, водещи до отрицателен естествен прираст, докато нетната емиграция стана проблем едва през последните няколко години. Коефициентът на възрастова зависимост е по-висок от средния за страната, като населението на възраст над 65 години е с 50% повече от населението на възраст 14 и под 14 години. Демографската ситуация в област Бургас е по-добра – населението е намаляло много малко през последните 12 години: 1,8% за периода 2001–2011 г. Бургас е една от малкото области в страната, в които броят на заселилите се от други места е по-голям от броя на изселилите се през последните десет години. Това би могло да се обясни с икономическата криза и намаляващите перспективи за заетост на населението в селските райони. През 2011 г. областта има втория най-нисък коефициент на възрастова зависимост, изчислен като съотношението между хората на възраст над 65 години и децата на възраст под 14 години. Съответно коефициентът на зависимост (население на възраст над 65 години към население в работоспособна възраст) е много по-нисък от средния за страната.

В турската част на района на Програмата за ТГС се наблюдават положителни тенденции от гледна точка на нарастването на населението в сравнение с общото население в Турция. И в двете турски провинции, участващи в програмата за ТГС, населението е нараснало през последното десетилетие. Очаква се тази тенденция на нарастване да се запази до 2023 г. В демографско отношение, населението на определените географски региони в България показва също така по-висок индекс на стареене от средния за страната. Средната възраст на населението в българската част на определения район е по-висока от тази в турската част на района на програмата. Съсредоточаването върху провинциите Одрин и Къркларели показва, че особено в Одрин се наблюдава доста ниска средна възраст от 31,8 години за жените и 29,7 години за мъжете (данни от 2012 г.). До 2023 г. се очаква средната възраст да нарасне до 33,7 години за жените и 31,9 за мъжете. Продължителността на живота при раждане за цялата територия на ТГС е доста висока и като цяло отговаря на съответните национални средни стойности. Продължителността на живота за територията на ТГС достига 76,6 години.Предизвикателства

 • Ускоряването на демографските промени (включително застаряването и намаляването на населението) представлява дългосрочно предизвикателство, което се засилва допълнително и има значителни икономически, социални и териториални последици за региона на ТГС.

 • Повишаването на равнището на бедност, ниските доходи и социалната изолация представляват основни предизвикателства, които може допълнително да се съсредоточат особено в селските и отдалечените райони (които вече се характеризират с негативни процеси на трансформация) поради нарастващата концентрация на стопанска дейност по основните градове и градски центрове.

 • Отрицателната миграция представлява основно предизвикателство за онези части от региона на ТГС, които вече са засегнати от отрицателни тенденции (свиване на общия брой на населението, застаряване на населението).

 • Съществуващата работна сила често не удовлетворява потребностите на регионалните пазари на труда, т.е. липсват квалификация и др.; поради това има разминаване между предлагането и търсенето на пазара на труда. Това води до допълнително повишаване на вече високото равнище на безработица.

 • Ситуацията на икономика в спад и нарастваща безработица не може да бъде балансирана от растящите сектори като промишленост и услуги; обратно, ситуацията се утежнява допълнително от ограниченото създаване на работни места и отчасти от ниския процент на участие на работната сила.

Потребности

 • Налице е регионална потребност от пълноценно използване на съществуващия трудов потенциал и увеличаване участието на работната сила, за да се преодолеят различни предизвикателства, включително застаряването, изтичането на мозъци и нарастващата глобална конкуренция.

 • Уменията на работната сила трябва да удовлетворяват потребностите на пазара на труда, включително достатъчни квалификации като ИТ и чужди езици, с цел повишаване на общата конкурентоспособност на частния сектор.

 • Съществува спешна необходимост от борба срещу бедността и минимизиране на социалната изолация; и двете предизвикателства в момента се увеличават от повишаващите се нива на безработица и общата ниска адаптивността на работната сила към променящите се условия. Поради това е необходимо да бъдат разработени и приложени повече и по-добри възможности за заетост.

Околна среда, приспособяване към изменението на климата и предотвратяване и управление на рискове

Разглеждането на различните компоненти на околната среда като въздух, води и почви показва, че състоянието на въздуха в региона е доста добро, като „основните причини за замърсяване на въздуха са емисиите на горива, използвани в промишлеността и за отопление на домакинствата, и изгорелите газове от превозните средства“ (Програма за ТГС по ИПП България – Турция 2007–2013, 2011: 19). Същата ситуация се наблюдава при повърхностните води, като основната причина за замърсяването на водите е липсата на канализационни системи в повечето малки общини. При подземните води има замърсяване с фосфати или нитрати (вж. Програма за ТГС по ИПП България – Турция 2007–2013, 2011: 19). В Областите Хасково и Ямбол близо 70% от населението живее в места с обществени ВиК системи, което е близо до средната стойност за страната, докато в Област Бургас почти цялото население живее в места с обществени ВиК системи (Вж. Профили на регионите, 2014 г.: онлайн) . В турските провинции Одрин и Къркларели 100% от населението ползва водоснабдителни мрежи (2010 г.). Процентът от населението, обслужван от пречиствателни станции за питейна вода, е 41% в Одрин и 24% в Къркларели. Това е отразено и в реалните инвестиции във водоснабдителни съоръжения, при което провинция Къркларели има доста по-високи разходи (над 210 000 TL) от провинция Одрин, в който потребностите от подобрения са сходни на тези в Къркларели (около 6 000 TL). При почвите ерозията е основният проблем за региона, като в Къркларели са засегнати особено големи територии. И двете държави имат традиции в опазването и управлението на природата. Въпросът с поддържането на биоразнообразието е важен въпрос в района и вече съществуват редица регионални примери за добри практики. В региона също така се намират редица природни паркове и защитени територии, като Природен парк „Странджа“ в България и Национален парк „Езеро Гала“ (Gala Lake) в Турция (Одрин). В допълнение към това, в провинция Къркларели се намират две територии – Природен резерват „Касатура Корфези“ (Kasatura Korfezi) (Къркларели) и Природен резерват „Езеро Сака“ (Saka Lake) (Къркларели). Като се вземе предвид екологичната обстановка, целият трансграничен район се определя като район с дефицит в адаптацията към изменението на климата. Клъстерът, към който принадлежи трансграничният район, се характеризира с най-общо под средни постижения в капацитета за приспособяване, което още веднъж отразява изоставането на националните икономики от средното равнище за ЕС. Един от основните екологични проблеми е свързан с Черно море, което е един от главните свързващи фактори в региона на ТГС (Бургас и Къркларели са свързани с морето). Черно море е местообитание на 168 вида риби, четири различни морски бозайника и хиляди растения. Най-общо, Черно море е изправено пред редица проблеми и заплахи, като намаляване на биологичните ресурси, намаляващо разнообразие на видове, както и намаляване на естетическата стойност на морето. Причини за това са замърсяването, безотговорния риболов и еутрофикацията. Друг въпрос от значение за региона на ТГС са природните заплахи, особено наводненията. Река Марица е най-голямата река на Балканския полуостров с водосборен басейн с площ над 53 000 км². Басейнът на река Марица е гъсто населен (над 2 милиона души на българска територия), силно индустриализиран и с интензивно земеделие. Територията на басейна в горното течение на реката е предимно високопланинска, докато в средното и долното течение – равнинна. Най-големите притоци на река Марица са реките Тунджа и Арда. Докато река Арда не принадлежи към граничния район между България и Турция, река Тунджа го пресича и бележи границата между двете страни в продължение на около 9 км. Водосборният басейн на река Тунджа е с площ от около 7 884 км2, а дължината ѝ на българска територия е 350 км. Реките Арда и Тунджа се вливат в река Марица на територията на Турция, южно от българо-турската граница близо до гр. Одрин. Климатичните и географските особености на речните басейни на Марица и Тунджа водят до специфични условия на оттока: внезапни наводнения, високи колебания в рамките на годината, тежка ерозия на почвата, намаляваща коритото и капацитета на язовирите поради утаяване и т.н. Въпреки значителния брой язовири и каскади с общ капацитет около 2.2x109 м3 за Марица и Тунджа и около 1x109 м3 за Арда на територията на България, техните възможности за задържане не са достатъчни за намаляване (контролиране) на наводненията по долното течение. През февруари 2005 г. и март 2006 г. в басейна на река Марица имаше значителна опасност от наводнения. През 2006 г. в долната част на Тунджа бяха понесени големи загуби в селското стопанство, като 2 500 ха земеделски земи бяха сериозно засегнати, а по долното течение в гр. Одрин залетите площи бяха с площ 37 500 ха. Като се започне с Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) между България и Турция по Програма ФАР и се продължи с Програмата за ТГС по ИПП България – Турция 2007–2013, са изпълнени няколко проекта за предотвратяване на наводнения в региона на ТГС. Друга екологична заплаха за региона на ТГС са пожарите, които настъпват в резултат на изменението на климата, и трябва да се вземат съответни мерки. През програмния период 2007–2013 имаше добри примери за сътрудничество между съответните български и турски еквивалентни институции за превенцията на природни и предизвикани от човека бедствия. Това представлява добра основа за продължаване на сътрудничеството между държаните – партньори. Като част от превенцията продължават да са необходими инвестиции и подобрения в областта на околната среда и превенцията на рисковете в територията на ТГС.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница