Публично представяне на вероника атанасова имоваДата29.11.2017
Размер81.01 Kb.
Размер81.01 Kb.

ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

НА
ВЕРОНИКА АТАНАСОВА ИМОВА

Кандидат за член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Име: Вероника Атанасова Имова

2. Номинирана от: Цветан Цветанов, Данаил Кирилов, Димитър Лазаров, Анна Александрова, Йорданка Фикирлийска, Мария Илиева – Парламентарна група на ПП ГЕРБ.

3. Дата и място на раждане: Родена на 4 март 1956 г. в гр. София.

Източник: www.comdos.bg

4. Семейно положение: Във фактическо съжителство на съпружески начела с Пеню Грозев.

Източник: Декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес, публикувана на интернет страницата на НС, с. 32 и сл.

5. Владеене на чужди езици: Владее английски и руски езици.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание (Процедурните правила).

6. Образование:

1975 – 1980 Специалност „Право“, редовно обучение в Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Среден успех от следването Добър /4.15/ и среден успех от държавни изпити Добър /4.00/.

1974 – 1975 Сътрудник към Библиотека на Българската академия на науките

1974 Седма гимназия в гр. София с разширено изучаване на хуманитарни науки и чужди езици (руски език и английски език)Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила.

7. Продължаващо образование:

1994 Двуседмично обучение в гр. Хага, Холандия относно практиката на ЕСПЧ по чл. 5 и чл. 6 от ЕКЗПЧОС.

2000 Школа за обучение на обучители в съдебната система под егидата на USAID във връзка с промените в НПК.

2002 - 2009 Обучения по материята за организираната престъпност, прането на пари, трафика на хора, защитата на жертвите от престъпления, правата на пострадалия в наказателния процес в националното право и съгласно международните актове на ОНН, СЕ и на ЕС и по наказателни въпроси, проведени в Мадрид, Испания (2000 г.); Виена, Австрия (2002 - 2005 г); Трир, Германия (2003 г.); Будапеща, Унгария (2003 г.); Школата „ИЛЕА“ в гр. Будапеща, Унгария (2005 г.); Рим, Италия (2007 г.); Киев, Украйна (2007 г.); Хага, Грьонинген и Леоварден, Холандия (2009 г.), организирани от Международната организация за развитие на миграционните политики; USAID – Американската организация за международно развитие, МОМ – Международна организация по миграция, Национална комисия за борба с трафика на хора при МС на РБ.

2011 Обучение, организирано от OHIM (Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар) относно наказателноправните аспекти при имитация на търговската марка и промишлените образци в Европейската общност и по въпросите на закрилата на търговската марка в гр. Аликанте, Испания.

9. Стаж:

В орган на съдебната власт:

от 01.01.2014 г. към настоящия момент Председател на III наказателно отделение на Върховния касационен съд

от 18.04.1997 г. до 01.01.2014 г. Съдия, Върховен касационен съд

от 01.07.1993 г. до 17.04.1997 г. Заместник-председател, Софийски районен съд

от 11.10.1991 г. до 01.07.1993 г. Член съдия, Софийски градски съд

от 11.06.1985 г. до 01.10.1991 г. Съдия, Софийски районен съд

от 05.04.1982 г. до 05.04.1984 г. Младши съдия, Окръжен съд Бургас

от 02.04.1981 г. до 22.05.1981 г. Стажант съдия, Окръжен съд Бургас

от 22.05.1980 г. до 02.04.1981 г. Стажант съдия, Софийски градски съд

Извън орган на съдебната власт:
от 05.10.1984 г. до 10.06.1985 г. Юрисконсулт, ВТО „Машиноекспорт“

Източник: Кадрова справка, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила.

II. Професионална дейност:

1. Текуща длъжност: Председател на III наказателно отделения на Върховния касационен съд

2. Кариерно израстване:

Вероника Имова завършва юридическото си образование през 1980 г. в СУ „Св. Климент Охридски“. В периода 22.05.1980 – 22.05.1981 г. е стажант-съдия първо в Софийски градски съд, а впоследствие в Окръжен съд Бургас.

Професионалният ѝ път в системата на съдебната власт започва в Окръжен съд Бургас като младши съдия, като заема тази длъжност в периода 1982 г. – 1984 г. Излиза от системата през 1984 г., като работи като юрисконсулт ВТО „Машиноекспорт“ до 10.06.1985 г.

В периода 1986 г. – 1991 г. е съдия в Шести районен съд и Софийския районен съд (обединен), като в периода 1990 г. – 1991 г. е председател на Шести районен съд – гр. София.

Продължава кариерата си в системата на съдебната власт в наказателната колегия на Софийския градски съд, където работи от 1991 г. до 1993 г. Съдия Имова е заместник-председател на СРС и председател на наказателната колегия към него в периода 1993 г. – 1997 г.

От 18.04.1997 г. е съдия в наказателната колегия на Върховния касационен съд. На 07.11.2000 г. е повишена в ранг „председател на отделение“, а от 01.01.2014 г. е председател на III наказателно отделение при наказателната колегия на ВКС.

На 28.09.2016 г. Вероника Имова е избрана от Пленума на ВКС за член на Комисията за атестирането и конкурсите (КАК) при Съдийската колегия на ВСС от квотата на действащите магистрати с мандат от една година. На 06.10.2016 г. е избрана за председател на КАК при Съдийската колегия на ВСС.

Източник: Кадрова справка, подробна автобиография, диплома за висше образование, публикувани на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила.

III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

1. Данни от Декларация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)

В декларацията си по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) от 26.01.2009 г. Вероника Имова е декларирала следното обстоятелство: два потребителски кредита от „Райфайзен банк“ на стойност: 20 000 лв. и 10 000 лв. с погасителен срок от 7 години.Източник: Декларации по ЗПУКИ, достъпни на интернет страницата на ВСС.

2. Данни от декларации към Сметна Палата

Представените данни са актуални към датата на внасяне на предложението за издигане на кандидатурата на Вероника Имова за член на ВСС в Народното събрание – 16.06.2017 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 21.08.2017 г.

Името на Вероника Атанасова Имова не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни:

Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата до 2016 г. и пред Инспектората на Висшия съдебен съвет от 2017 г., могат да бъдат видени в декларациите за съответната година: • 2006

 • 2007

 • 2008

 • 2009

 • 2010 – уведомление

 • 2011

 • 2012

 • 2013

 • 2014

 • 2015

 • 2016

3. Имотен регистър – липсва партида на името на Вероника Атанасова Имова в имотен регистър.

Източник: https://www.icadastre.bg.

4. Участие в НПО и други организации: Няма данни.

5. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия:

На Вероника Атанасова Имова е извършена проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 25.06.2008 г. Заключението от проверката е „неустановена принадлежност“.Източник: http://comdos.bg/

IV. ДРУГИ

1. В медиите

Заглавие и връзка към публикация

Медия, автор, дата

Вероника Имова избрана за председател на КАК, за заместник – Юлия Ковачева

Правен свят, 06.10.2016 г.

2. Друга информация

2.1. Участие в работни групи, обучения, проекти

2000 г. – 2016 г. - лектор по актуални наказателноправни въпроси, изнасяни в НИП; пред съдилищата в страната пред адвокатурата /по покана на Висшия адвокатски съвет/; по покана на Националната комисия за борба с трафика на хора, както и по покана на неправителствени организации, възлагани по инициатива на съответните цитирани учреждения и от ръководството на ВКС; член на постоянната експертна група при Националната комисия за борбата с трафика на хора.

2007 г. – 2016 г. – Член на постоянната експертна работна група при Националната комисия за борба с трафика на хора при Министерския съвет на РБ

2000 г. – 2012 г. – участие в състава на експертните работни групи към Съвета по законодателство при Министерство на правосъдието за изготвяне на законопроекти, както следва: Проект за нов НК, изг. през 2000 г.; Проект на Закон за борба с трафика на хора, изг. през 2003 г.; Проект за закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления през 2006 г.; Проект на закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, изг. през 2004 г.; Проекти за закони за изменение и допълнение на НК и НПК, изг. през 2009 г. и 2010 г.; Проект на Закон за изменение и допълнение на НПК, изг. през 2012 г.; Изготвяне на мотиви по тези законопроекти и на становища от името на ВКС до Комисията по правни въпроси на Народното събрание относно предложените законопроекти.

2010 г. – докладчик на Пленума на ВКС с изготвяне на становища по к.д.10/2010 г. на КС на РБ и по к.д. 11/2010 г. на РБ. Аргументите в становищата са възприети изцяло като основателни в мотивите на решенията и по двете конституционни дела.

2006 г. докладчик пред Националната съдийска конференция през 2006 г. с изнасяне на доклад – „Анализ на съдебната практика на ВКС по дискусионни проблеми по делата за длъжностните престъпления“ с конкретни предложения от докладчика за законодателни промени.

2.2. Публикации

2000 – 2013 г. Член на редакционната колегия „Бюлетин на Върховния касационен съд“

1999 г. Сборници със съдебна практика по наказателни дела на ВКС, изд. „Сиела“

2000 г. Сборници със съдебна практика по наказателни дела на ВКС, изд. „Сиела“

2004 г. „Продължаваното престъпление“, изд. на сп. „Адвокатски преглед“ бр. 1 и бр. 2

2006 г. „Дискусионни проблеми при правоприлагането по делата за длъжностните престъпления в съдебната практика на ВКС“. „Бюлетин на ВКС“, кн. 3 и кн.4

2009 г. „Престъплението трафик на хора в практиката на ВКС“. I-ва и II-ра част. Електронно издание на АПИС

2010 г. в съавт. „Промените в НПК необходими или недопустими“. Кн. 1 и кн. 2 на сп. „Общество и право“, Съюз на юристите в България.

2012 г. „Престъпленията по служба и трудностите в правоприлагането – практиката на ВКС по тези дела през 2011 г.“. „Бюлетин на ВКС“ – Съдебна практика, бр.4

3. Комуникационен дневник

Представянето бе изпратено по електронен път на Вероника Имова за преглед и коментар на 25.08.2017 г. Към 05.09.2017 г. няма получен отговор. Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница