Публикации, неподлежащи на рецензияДата17.11.2017
Размер62.89 Kb.
Размер62.89 Kb.


СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

на доц. д-р.инж. Юлин Тепелиев

катедра"Лесоустройство"
ПУБЛИКАЦИИ, НЕПОДЛЕЖАЩИ НА РЕЦЕНЗИЯ
I. Научни статии и доклади, публикувани в научни списания и научни поредици
А. Публикации свързани с дисертационния труд

1.Стоименов А., Ю. Тепелиев. Получаване и обработка на цифрови изображения при дистанционните изследвания. сп. Геодезия, картография, земеустройство, 2/1987. 22-24.

2. Стоименов А., Ю. Тепелиев. Корекция на някои дефекти на въздушни снимки чрез цифрова реставрация. сп. Геодезия, картография, земеустройство, 3/1987. 21-24.

3. Тепелиев Ю., А. Стоименов, Н. Пелова. Автоматизиран анализ на класификация на цветна въздушна снимка за тематично картографиране на гори. сп. Геодезия, картография, земеустройство, 4/1987. 28-31.

4. Стоименов А., Ю. Тепелиев. Методи и алгоритъм за цифрова реставрация на изображения с линии на дефекти. сп. Геодезия, картография, земеустройство, 6/1987. 24-27.

5. Автореферат. Дистанционни методи за изследване на горите от въздушни и космически снимки (цифрова обработка на цветни фотоизображения). ВИАС - София, 1988.Б. Други публикации

6. Тепелиев Ю., Л. Колева, А Лазаров, В. Стефанов. Изследване на водната ерозия на почвата чрез фотограметрично определени обеми. сп. Геодезия, картография, земеустройство, 6/1986. 18-21.

7. Тепелиев Ю., П. Пенев. Възможности на дистанционните методи за тематично картографиране на горите у нас. Годишник на ВИАС - София, XXXVт./1989-1990. 157-165.

8. Тепелиев Ю., П. Пенев. Дистанционни методи в хидрологията и океанографията. сп. Геодезия, картография, земеустройство, 4/1990. 16-20.

9. Стоименов А., Ю. Тепелиев, П. Пенев. Възможности за ускорено възстановяване на собствеността върху земеделските земи с използване на космически снимки. сп. Геодезия, картография, земеустройство, 3-4/1991. 17-19.

10. Тепелиев Ю. Определяне на таксационни показатели на горите по цветни аерофотоснимки от мотоделтаплан. сп. Геодезия, картография, земеустройство, 5-6/1992. 27-30.

11. Тепелиев Ю. Анализ на някои аспекти на дистанционното изследване на горите. Лесотехнически университет – София. Научни трудове/Серия “Горско стопанство “. Том XXXVIII, 24 –28/1999. 24-28.
II. Учебници и учебни помагала
12. Учебник “Фотограметрия и дистанционни методи”. Й. Желязков, Ю. Тепелиев. Изд. Матрилен - София, 1992.
III. Публикации в научно-приложни списания и научно-популярни публикации
13. Зъков Д., Ю. Тепелиев, И. Малинов, В. Стефанов. Дистанционно изследване на ерозията. Сп. Горско стопанство, 7/1990. 23-25.

14. Зъков Д., Ю. Тепелиев. Дешифриране на степените на ерозия по аерофотоснимки. Сп. Гора, 1/1992. 10-12.

15. Тепелиев Ю. Дистанционните методи за изследване на горите в страните от Европейския съюз. Сп. Гора, 9/1995. 9-10.
IV. Научни разработки по договори.
16. Разработване на методи за дистанционно изследване на горски екосистеми и автоматизация на някои процеси при инвентаризация на горите с въздушни фотоснимки. Ръководител - проф. Й. Желязков, изпълнители - Ю. Тепелиев и др. дог.№ 06606 G/1986г., МОН.

17. Изготвяне на карти на ерозията в планински водосбори чрез използване на аерофотоснимки и мероприятия за опазване на почвите от ерозия. Ръководител - доц. Д. Зъков, изпълнители - Ю. Тепелиев и др. дог. № 379/1989г.,МОС.

18. Методика и технология за възстановяване на собствеността върху земеделските земи в Република България. Ръководител - ст.н.с. А. Стоименов, изпълнители - Ю. Тепелиев и др. Дог.СС-4/1991г. с Национален фонд “Научни изследвания”, МОН.

19. CORINE - Land Cover 1990 –Bulgaria (Координация на информацията за околната среда). Проект на ЕC(приложен документ за участие).


ПУБЛИКАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА РЕЦЕНЗИЯ
I. Научни статии и доклади, публикувани в научни списания и научни поредици
20. Тепелиев Ю, И Михов, М. Асенова. Определяне на запаса на белборови култури по цветни аерофотоснимки, получени с неметрична фотокамера от мотоделтаплан. сп. Лесовъдска мисъл,.3-4/1995.73 -85.

21. Асенова М., Ю. Тепелиев. Възможности за получаване на данни за горското стопанство с фотограметричен апарат ТОПОКАРТ Д и представянето им в графичен и дигитален вид. сп. Лесовъдска мисъл, 2/1996.13 - 23.

22. Тепелиев Ю, Радка Колева, Антон Стоименов, Венцеслав Димитров, Стефан Рашков. Компютърен анализ и класификация на цифрово изображение, получено от спектрозонална аерофотоснимка на горите в НП Пирин. сп.Лесовъдска мисъл, 3-4/1997. 29-38.

23. Тепелиев Ю, Радка Колева. Извличане на информация за горите от спътникови изображения в ГИС IDRISI 4.01. сп.Геодезия, картография, земеустройство, 1/1998. 10-13.

24. Tepeliev Y, V. Dimitrov, S. Rashkov, B. Donchev, D. Stoev. Results of MERA Forest ecosystem mapping activities in Bulgaria. EUR 18050 EN - PHARE. MERA Project proc. 1994 -1996 Results Conference, JRS European Commission - Ispra, Italy. 1998. pp 87 - 98.

25. Тепелиев Ю., В. Димитров, Ст.Рашков. Изследване на разделимостта на иглолистни насаждения по дървесни видове и класове на възраст при многоканална класификация на изображение от Landsat TM. сп. Геодезия, картография , земеустройство, 5-6/1998. 21 - 24.

26. Тепелиев Ю., Р. Колева, Д. Стойнев. Създаване на бази данни в ГИС ArcView 3.0 за част от УОГС”Петрохан”към ЛТУ-София, сп.Лесовъдска мисъл, 2/1999. 3 - 12.

27. Тепелиев Ю., Е. Методиева, А. Рашкова. Проследяване на измененията в плановата композиция на парк “Евксиноград” в периода 1942-1991 година чрез анализ на разновременни аерофотоснимки. Юбилейна научна конференция 50 години специалност “Ландшафтна архитектура”. Евксиноград 18-19 май 2001. 178-187.

28. Тепелиев Ю., Т. Любенов. Определяне на текущата пожарна опасност чрез спътникови изображения. сп. Геодезия, картография , земеустройство, 1-2/2002. 20 - 24.

29. Тепелиев Ю., Р. Вацева, Н. Борисова, М. Данаилова. Проект “КОРИНЕ Земно покритие 2000 – България” – компютърно подпомогната интерпретация на сателитни изображения. Сборник доклади Международен симпозиум “Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в един глобализиращ се свят”. София, 06-07 ноември 2003. 304 –313

30. Tepeliev Y., V. Dimitrov. Interpretation of Electric Power Network Elements in Quick Bird Satellite Images. International Symposium “Modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields”. Sofia, Bulgaria, 04–05 November, 2004. 333 – 340.

31. Тепелиев Ю., Р. Колева. Повишаване на точността на лесоустройственото проектиране чрез данни и технологии от проекта “КОРИНЕ Земно покритие 2000 - България”. сп. Геодезия, картография , земеустройство. 1-2/ 2005. 24 –30.

32. Тепелиев Ю., Р. Колева, Н. Иванов. Използване на спътникови изображения с висока разделителна способност от IRS-1D в лесоустройствената практика. сп. Геодезия, картография , земеустройство. 1-2/ 2006. 25 –29.

33. Dimitrov V., Y. Tepeliev. Application of fuzzy supervised classification of satellite images. International Symposium on “Modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields. Sofia, Bulgaria, 09 - 10 November 2006.

34. Stoimenov A., R. Vatseva, Y. Tepeliev, T. Lubenov, N. Pelova, V. Dimitrov, R. Koleva. CORINE LAND COVER 2006 - BULGARIA PROJECT. International Symposium on “Modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields”. Sofia, Bulgaria, 6-7 November 2008. 148 – 156.

35. Tepeliev Y., R. Koleva, A. Stoimenov. Forestry applications of data from the project CORINE Land Cover 2006 - Bulgaria. International Symposium on “Modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields”. Sofia, Bulgaria, 6-7 November 2008. 30 – 39.

36. Stoimenov A., V. Dimitrov, T. Lubenov, N. Pelova, R. Vatseva, Y. Tepeliev, R. Koleva. CORINE Land Cover 2006 Bulgaria Project – Preliminary Results. Proc. Fifth International Conference „Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation", 17-18 April 2008, Sofia, Bulgaria. “St. Kliment Ohridski” University Press, Sofia 2009. 13 – 16.

37. Тепелиев Ю., Р. Колева. Установяване на местоположенията и площите на клековите съобщества в България по спътникови изображения. сп.Геодезия, картография, земеустройство, под печат.

38. Tepeliev Y., R. Koleva. Forest change detection by means of remote sensing techniques from the eu project Corine Land Cover.
II. Учебници и учебни помагала
39. Учебник “Географски информационни системи”. Ю. Тепелиев, В. Димитров, Ст. Рашков. Изд. Къща на ЛТУ - София, 2008.
III. Публикации в научно-приложни списания и научно-популярни публикации
40. Тепелиев Ю. Английско-български и българо-английски терминологичен речник по геодезия и вертикално планиране на населени места. сп. Геодезия, картография , земеустройство, 5-6/2004. 26 - 27.

41. Тепелиев Ю. В.Коцева. Чл.-кор. Ангел Венедиков – международно известен български геодезист, геофизик и гравиметрист. Камара на инженеритепо геодезия. София, 2008, 113 стр. НАУКА-кн 5/2009, том XIX. Стр. 80


IV. Научни разработки по договори.
42. Стратификация на горите по основни таксационни показатели с използване на цветни аерофотоснимки. Ръководител – проф. дсн Иван Михов, изпълнители – Ю. Тепелиев и др. МОНТ – Фонд Научни изследвания. Шифър 494. НИС ЛТУ – София; Вх.№ 11/27.04.98.

43. Наредба за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България. Ръководител – проф. дсн Иван Михов, изпълнители – Ю. Тепелиев и др. ДВ бр. 27 от 2004 г. НИС ЛТУ – София, дог.№74/17.05.99, изпълнен юли 2003 г.

44. КОРИНЕ ЗЕМНО ПОКРИТИЕ 2000 – БЪЛГАРИЯ. Проект на ЕС (29 страни), финансиран 50% от ЕЕА и 50% от МОСВ, супервайзор ИАОС (Изпьлнителна агенция по околната среда). Договор с МОСВ № 3196 – 231/ 09.08.2002 (вьзлагане изпьлнение на обществена поръчка). Приет – февруари 2005 г.. Ю. Тепелиев – водещ експерт – интерпретатор.

45. Участие с колектив в Международния проект Тема ” Картиране на територията на страната по класове земно покритие (начини на трайно ползване) посредством разчитане на сателитни изображения – методика „Корине, земно покритие””- Договор № 1218/20.12.2007г. между МОСВ и ЦЛСЗВ –БАН.46. Проведени изследвания по Тема № I.4.2: “Съвременни методи за анализ на спътникови изображения на Земята”, БАН: Централна лаборатория по слънчево земни въздействия, Секция: “Геоинформатика", н.с. I ст. Венцеслав Димитров - ръководител, н. с. I ст. Николина Пелова, доц. д-р Юлин Тепелиев, Радка Колева. Отчетът за 2008 г. е приет от Научния съвет на звеното с Протокол №1 от 05.02.08 г., точка 1.
6935. Тепелиев Ю.,Мирчев С.Оценка повреждений лесных древостоев в горном массиве Пирин с использованием спектрозональных аэрофотоснимков // Междунар.науч.конф."Влияние атмосфер.загрязнения и других антропог.и природ.факторов на дестабилизациюсостояния лесов Центр.и Вост.Европы":Тез.докл.-М.,1996.-Т.2.-С.108-109. Шифр 97-8199 т.2.

Болгария

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница