Р е п у б л и к а б ъ л г а р и яДата16.11.2017
Размер38.87 Kb.
Размер38.87 Kb.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я


МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Летищна контролна кула (ЛКК) – София с прилежащата инфраструктура към нея
Описание на обекта на строителство
Обект на строителство е нова Летищна контролна кула (ЛКК) – София с прилежащата инфраструктура към нея в съответствие с одобрените проекти и издаденото разрешение за строеж № РС - 3 от 06.01.2010 г.
ЛКК е съоръжение, от което се осъществява управлението на въздушното движение и контрол на наземното движение в района на Летище София от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД).

Изграждането на нова ЛКК се предвижда поради извършената реконструкция на летище София и с оглед на бъдещото му развитие.


ЛКК следва да бъде изградена в имот – публична държавна собственост, намиращ се в София, район Слатина, местността „Летищен комплекс – София”, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ ХХІ от кв. 2 по регулационния план на „Летищен комплекс – София” - с площ 3540 кв.м. Площадката, определена за нова ЛКК, е разположена западно от новия пътнически Терминал 2 на летище София и южно от перона за самолети. Достъпът до площадката ще се осъществява по изградената пътна мрежа до новия пътнически терминал.
Сградата на ЛКК съгласно одобреният техническия проект представлява композиция от 3 части - едноетажно тяло (База), Ствол и Глава. Височината на ЛКК е 50,00 метра.

1. В сградата на кота 0,00 е предвидено да се разположат следните помещения:

а) входно преддверие;

б) помещения за техническо оборудване – дизел-генератори, UPS – системи, машинни помещения (ВКИ, хидрофорна уредба и др.), помещение „Репартитор”, трансформаторна подстанция и уредба Ниско напрежение (НН);

в) зала за инструктаж;

г) офис за Ръководител смяна и Ръководител сектор - ЛМС;

д) офис за Началник отдел ЛЛК;

е) помещение за охрана;

ж) стая за чистачка.
2. Ствол на ЛКК

Стволът на ЛКК свързва нивото на приземния етаж с Главата на ЛКК и съдържа следните елементи:

а) сервизни шахти за кабели (минимум две шахти за кабели за пренос на информация и за захранващи кабели), тръби и др.;

б) шахти за асансьори – 2 бр.;

в) две независими стълбища, развити като две успоредни спирали за авариен и евакуационен изход;

г) сервизни площадки.

3. Главата на ЛКК обхваща следните нива и работни зони, последователно от кота +32,00 до кота +49,94:

а) на ПЪРВО НИВО, кота + 32,00, е разположен битов етаж, който включва помещения за почивка на мъже и жени; битови помещения за мъже и жени; битов кът и склад;

б) на ВТОРО НИВО, кота + 35,55, са предвидени помещение на МТО, дежурен, битови помещения за мъже и жени и битова стая;

в) на ТРЕТО НИВО, кота + 39,25 са разположени техническо помещение ОВК; техническо помещение IT и инсталационни шкафове; две тоалетни за персонала в оперативната зала. Това ниво е последна спирка за асансьорите;

г) на ЧЕТВЪРТО НИВО, кота + 45,10 (кота подиум), е оперативната зала „Кула”. Достъпът до нея се осъществява посредством стълби, развиващи се в рамките на стълбищното ядро и достигащи трето ниво. Оперативна зала следва да бъде изградена на две нива: Ниво подиум кота + 45,10 и ниво обходен коридор кота + 43,95;

д) на покрива на ЛКК да се изгради площадка за разположение на антенно поле и антенната система на радар за обзор на наземното движение (РНД);

4. Застроената площ на ЛКК по проект е 680 м2 , а разгънатата застроена площ – 2421 м2.

5. За нормалното и сигурно функциониране на ЛКК трябва да се изградят:

а) Площадкова ВиК мрежа и връзки със съществуващите проводи;

б) Сградна ВиК инсталация и изместване на съществуващ клон от дъждовната канализация;

в) Външно електрозахранване и комуникации - трафопост, КРУ 6 kV, разпределителни ел. табла, UPS станция, аварийно ел. захранване с дизел-генератори и силнотокови инсталации;

г) Вътрешни електрически уредби и инсталации, включващи осветителни, заземителна и мълниезащитна инсталации и слаботокови инсталации;

д) Вътрешна комуникационна и информационна мрежи;

е) Компютърна и телефонна инфраструктура;

ж) Пожароизвестителна инсталация и евакуационно осветление, като пожарогасенето ще се извършва с автоматична газова пожарогасителна инсталация NAFS – 125;

з) Вентилационни и климатични инсталации, като топлозахранването ще се осъществява чрез индиректна абонатна станция с пластинчати топлообменници, а студозахранването - с три броя термопомпени агрегати и седем броя климатични централи;

и) Система за следене и контрол на деформациите на сградата.

6. Прилежащата инфраструктура на ЛКК трябва да включва:

а) паркинг за служебни автомобили в границите на възможното пространство с 24 паркоместа;

б) вертикална планировка, като се изпълнят пътни настилки от павета тип Уни, площадка за противопожарната кола от решетъчни бетонни плочи на тревна фуга, тротоари от бетонови плочи, настилка от гранит около сградата и отводняване от повърхностни води с дъждоприемни решетки;

в) озеленяване, ландшафтно оформление със западна туя и сребролистна липа, дизайн и благоустрояване на УПИ ХХІ;

г) оформяне на пътен достъп, изместване и обезопасяване на съществуващите комуникации.


Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница