Работници, които умират всеки ден поради професионални заболяваниястраница1/7
Дата03.12.2017
Размер1.4 Mb.
Размер1.4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

ВЪВЕДЕНИЕ
По данни от 2007 г.на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа всяка година в Европейския съюз умират 5 720 души като последица от трудови злополуки. Международната организация по труда алармира за други 159 000

работници, които умират всеки ден поради професионални заболявания

Ако обобщим става ясно, че на всеки три и половина минути в ЕС, поради причини, свързани с труда, умира човек.

Създаването на условия за безопасен труд и здраве е задача от първостепенно значение за правителствата и работодателите.Чрез изграждане на адекватна на условията и рисковете нормативна база, икономически, организационни и технически мероприятия се цели да се създадат условия на работното място, които да съхранят живота и здравето на работещите. Но основен фактор за решаване на проблема си остава самият работещ. Необходимо е целенасочено да се изгражда култура и формира поведение, които да предотвратяват и намаляват рисковете при работа.

Курсът „Здравословни и безопасни условия на труд” е част от една цялостна политика за изграждане на система за безопасност и здраве при работа. Той е разработен на основа Учебна програма, утвърдена от Министерството на образованието и науката, като част от задължителната професионална подготовка за всички професии, по които се води обучение в професионалните училища в страната.

Състои се от три раздела: Здравословни и безопасни условия на труд, Пожарна и аварийна безопасност, Долекарска помощ. Включва теоретично и практическо обучение.

Включени са теми, които реално са осъзнати в практиката по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Представени са правила, норми и изисквания, дадени са съвети за безопасно поведение, посочени са добри практики.

Работата с материала ще бъде ефективна ако участвате пълноценно. Диалогът е ограничен в рамките на въпроси и задачи, съвети, предоставен ресурс. Постарайте се да бъдете пълноценен партньор в обучението. Имате възможност сами да подбирате ритъма на работа, да работите, когато сте готови и имате нужда от това, да ползвате много други източници по темите, ако предложеното не Ви задоволява. Наблюдавайте себе си като човек, който учи, за да може да направлявате процеса на учене и да го направите по-ефективен, по-мотивиран. Сред предложените техники може би ще откриете онази, която ще Ви направи по-уверен, по-самостоятелен. Важното е да пожелаете и да опитвате.

Има няколко изпитани истини за успешно самообучение. Пробвайте, може би ще Ви бъдат полезни.

1. Необходимо е да се отнасяме съзнателно към ученето – да сме наясно какво ни е отношението към предмета и защо е такова.

2. Трябва да сме любознателни и толерантни – да изпитваме удоволствие от новото знание, да се радваме на ново овладяно умение, да не ни обезкуражават трудностите.

3. Трябва да сме самокритични.- да не се самозалъгваме и самоуспокояваме, безпристрастно да прилагаме методите за самооценка, за да преценим правилно нивото на подготовката ни.

4. Да бъдем реалисти – ученето изисква много време и труд и трябва да си поставяме реалистични, постижими, близки цели. Така ученето ще стане по силите ни и ще съхраним мотивацията си, защото ще виждаме своя прогрес.

5. Да сме готови да експериментираме - да сме отворени към новите идеи, да сме склонни да изпробваме чужди идеи. Може би така ще откриете и своя начин на учене

6. Да се включваме активно в ученето Трябва сами да търсим своя ангажимент в ученето, да си поставяме задачи, да търсим своя успешен начин на учене, да бъдем уверени, че това е наша работа и е по силите ни.

7. Трябва да сме организирани. Необходимо е да организираме времето си и учебните пособия така, че да можем напълно да използваме възможностите, които ни предоставят. Важно е да се знае какъв ресурс в училище и извън него може да се ползва – библиотека, Интернет, музеи, институти.

Учебното съдържание на курса е организирано в теми, които могат да се реализират в рамките на един учебен час – 45 минути. За проверка на усвояването са зададени въпроси и практически задачи. Отговорите ще намерите в рамките на курса, но не отваряйте преди да сте проверили себе си. За разширяване на информацията или усвояване на умения за нейното структуриране и компресиране са изготвени презентации. Бутонът „Ресурс” ще Ви отведе към полезна информация. За самооценка на постигнатите резултати от ученето, ще Ви помогнат тестовете и практическите задачи.Приятна работа и успех!
Инж.Керанка Миркова

РАЗДЕЛ І

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД


1.1ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ. МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА.
1.1.1. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Конституционното право на труд на работниците и служителите е обвързано с правото на здравословни и безопасни условия на труд. На това изискване са подчинени действията на държавата при разработване и приемане на нормативни актове. Повече от 100 години в България се работи по проблемите на „охрана на труда”, но след влизането ни в Европейския съюз, коренно се промени философията на държавата към проблема „условия на труд”. Изоставена бе политиката на компенсации при лоши условия на труд и се премина към европейския модел за „благосъстояние при работа” и безопасен и здравословен труд в предприятието.

В националното законодателство чрез въвеждането на Европейските директиви

се цели да се създадат модели и ресурси, които могат да осигурят безопасност и здраве при работа. Водещите идеи в новата политика на държавата са: • превенция на производствените рискове;

 • оценка и предотвратяване на риска или намаляването му в допустими граници;

 • цялостна отговорност на работодателя;

 • социален диалог на всички нива;

Законът за здравословни и безопасни условия на труд е онзи регулатор, който трябва да реализира тези идеи.

В процеса на обучение по здравословни и безопасни условия на труд често ще търсим отговори на въпросите за организация на системата за безопасен труд в него. Това налага да ползваме свободно всички основни понятия, залегнали в закона.Безопасност на трудасъстояние на условията на труда, при които е изключено действието на опасни и вредни производствени фактори върху работещите или нивото на вредните фактори е сведено до допустимите здравно – хигиенни норми.

Хигиена на труда – система, която осигурява и поддържа максимално високо равнище на физическо, умствено и социално благосъстояние на работещите от всички професии.

Вредни фактори за здравето и безопасността са физически (в това число механични, акустични, електрически, оптични, лъчеви, йонизиращи, вибрационни и др.), химични, биологични, психологични, организационни и други въздействия, които влияят негативно или заплашват здравето и безопасността на работещите.

Трудова злополука – Това са всички травматични увреждания, ако са довели до временна неработоспособност, инвалидност или смърт на работника, станали по време или по повод на извършваната от него работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, което е причинило неработоспособност или смърт.

Злополуката е трудова по смисъла на този правилник ако е станала: • по време на каквато и да е работа, извършвана по нареждане на ръководството на предприятието или фирмата;

 • през време на почивките, прекарани в организацията, предприятието или фирмата;

 • когато работещият спасява обществено имущество или човешки живот;

 • когато работещият отива или се връща от работа в рамките на 1 час.

Професионална болест - заболяване, което е настъпило изключително или предимно под действието на вреден производствен фактор на работната среда или на трудовия процес върху организма и е включено в Списъка на професионалните болести.

Здравословни и безопасни условия на труд са такива условия на труд, които не водят до професионални болести и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица.

Работодателвсяко физическо, юридическо лице или негово поделение, което самостоятелно наема работещи по трудово правоотношение, което възлага и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията (фирмата)

Експозицияизлагането на човешкия организъм на въздействието на физични фактори, химични или биологични агенти

Рисквероятността от настъпване на вреда при конкретни условия на експозиция и тежестта на вредата.

Анализ на рискаопределяне на елементите на риска.

Елементи на риска – тежестта на вредата , вероятността от нейното възникване и експозицията.

Оценка на риска – процесът на вземане на решение за допустимостта на риска

Професионален риск – вероятността от възникване на неблагоприятни последици за здравето и безопасността на работещите лица при конкретно въздействие на вредни фактори при работа и степента на последиците.

Здравен риск – вероятността от възникване на неблагоприятни изменения в здравословното състояние при конкретно въздействие на вредни за здравето фактори и степента на тези изменения.

Минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда – най-малките допустими изисквания за опазване здравето на работещите и осигуряване на тяхната безопасност при работа.

Работно оборудване – всяка машина, апарат, инструмент, инсталация, устройство, уредба или съоръжение, използвани при работа.

Работно място – зона на трудова дейност на един или повече изпълнители, която се характеризира с еднакви условия на труд по всички теми, които ги формират, еднотипност на производственото оборудване и еднотипност на прилаганите профилактични мероприятия.

Работна среда – физични, химични, биологични, организационни, социални, социално – психологични фактори, заобикалящи човека и неговото работно място.

Опасна зонавсяка зона в и около работното оборудване и в работното място, в която съществува опасност за здравето или живота на работещите.

Усвояването на тези понятия ще даде възможност за точно и коректно тълкуване на проблеми, правила и мероприятия. Понятията са въведени чрез Закона за здравословни и безопасни условия на труд и са част от европейската терминология по въпросите за здравословни и безопасни условия на труд.


ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ:

Изучаването на една наука започва с усвояването на специфичния и език.

Предмет на обучението е не само определената област на знанието, но и методите на овладяването и. След като прочетохте темата, може би сте обезкуражени от обема и стила. В бъдеще ще Ви се налага да работите с такива текстове, защото нормативните актове търпят промени, а демократично общество се управлява от нормативни актове.

За да постигнете самостоятелност в обучението и да може да продължите самообразованието си, трябва да усвоите умението да превръщате текста в свой, разбираем, удобен за възпроизвеждане.

Отворете презентацията «Термини», за да прочетете същия текст, върху който са маркирани с различен цвят думи.

Думите, които са ядрото на текста, без които не може да се изрази съдържанието, са сини и жълти. Думите в синьо дават първия и основен белег на термина. В жълто са думите, които допълват: какво, защо, как, къде, колко, кога, кой. Те отделят термина от голямата група, за да го направят частно понятие.

Опитайте се първо да запомните термина само чрез думите в синьо. Продължете като го допълните с жълтия текст. Останалите думи са част от речника Ви. Те се съдържат в предмета, понятието, често съпътстват конкретните думи и в нашия случай често се повтарят като фрази (здравословни и безопасни условия на труд; химични, физични, биологични, социални фактори; здравето и безопасността и др.)

Крайният резултат трябва да бъде умение да разбирате думата в пълнота, когато я видите или чуете, да я използвате с правилно значение и в правилно съставено изречение.

Ползвайте съдържанието на темата като речник при следващите теми. Ако предпочитате презентацията, значи сме Ви помогнали да се учите да учите.

Приятна работа!

1.1.2 НОРМАТИВНИ АКТОВЕ. МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

За внасяне на ред и организираност в трудовите отношения, за утвърждаване и защита на правата и изпълнение на задълженията на страните, които участват в тях, се утвърждава система от писани правила и институции, които ги разработват, издават и следят за спазването им.Нормативните актове са източници на трудово право, които съдържат правила за поведение, чрез които се регулират трудовите правоотношения. Те са от различна степен и с различна правна сила, в зависимост от органите, които ги издават.

Конституцията е върховен закон, чиито разпоредби имат пряко действие. Приема се от Велико народно събрание. С нейните разпоредби трябва да се съобразяват и на тях трябва да съответстват останалите закони и подзаконови нормативни актове. Конституцията утвърждава, че „Трудът се гарантира и защитава от закона”. В нея се съдържат и някои основополагащи за трудовото правоотношение правила:

правото на труд и създаване на условия от държавата за неговото осъществяване, за свободен избор на професия и място на работа, за правото на безопасни условия на труд, за минимална работна заплата, право на почивки и отпуски, закрила на жената – майка и хората с физически и психически увреждания, право на сдружаване на работниците и работодателите др.Законите са основен източник на трудово право. Приемат се от Народното събрание. Кодексът на труда и Законът за уреждане на колективните трудове спорове установяват обща уредба на трудовите правоотношения. Съществуват закони, които уреждат отделни важни въпроси на трудовите правоотношения. Такъв е Законът за здравословни и безопасни условия на труд.

Подзаконови нормативни актове на Министерския съвет са: Постановления на министерския съвет (ПМС), правилници, наредби.( ПМС № 9 от 17. 01.1995 г за неотложни мерки за осигуряване на безопасни условия на труд, Правила за работа на Националната система за тристранно сътрудничество, Наредба за работното време, почивките и отпуските)Министрите издават правилници, наредби, инструкции и заповеди. В Кодекса на труда е посочено кой министър е овластен да издава тези актове. Най-често това са министърът на труда и социалната политика и министърът на здравеопазването.

Последният вид държавен източник на трудово право са наредбите и инструкциите на общинските съвети. Например с наредба на ОС може да се определи график на работното време, с оглед възможностите на общинския транспорт.Недържавните източници на трудово право са предвидени и уредени в закона. Те дават възможност за „дорегулиране” и „саморегулиране” на трудовите правоотношения. Тези източници са: колективният трудов договор, вътрешните актове на работодателя, актовете на общото събрание на работниците и служителите.

Колективен трудов договор. Сключва се между синдикалните организации на работниците и работодателя и урежда въпроси на трудовите отношения, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона или изобщо на са уредени. С колективния трудов договор се създава уредба, която установява по-благоприятни условия на труд от предвидените в закона.

Вътрешни актове на работодателя са: правилник за вътрешния трудов ред, правилник за здравословни и безопасни условия на труд и др.

Актове на общото събрание на работниците и служителите. За сега тяхното приложение е ограничено, но законово се предвижда и се ползва. Например за ползването на средствата за битово и културно обслужване на работниците и служителите е нужно решение на общото събрание.

Международни източници на трудово право Редица световни организации приемат международни договори, които се отнасят до трудовите права. Между тези организации са: Организация на обединените нации (ООН ), Международната организация по труда (МОТ), Съветът на Европа. С тези актове се утвърждава правото на труд, на справедливи и благоприятни условия на труд, на синдикално сдружаване, на стачка и др. МОТ е изключително активна и чрез международни конвенции и препоръки подтиква държавите да приемат мерки в националното си трудово законодателство да подобрят социалното положение на трудещите се. Ратифицираните международни договори стават част от вътрешното ни законодателство.Нормативните актове и ратифицираните международни договори се обнародват в „Държавен вестнк”.

Международни организации по безопасност на труда

Международна организация на труда (МОТ) е специализирана организация при Организацията на обединените нации (ООН) за решаване на проблемите на ЗБУТ със седалище Женева. Тя съдейства за подобряване условията на труда като създава международни договори и препоръки, оказва техническа помощ на страните членки. България е член на организацията от 1920 година.

Международна асоциация за инспектиране на труда (МАИТ). Тази организация оказва компетентна професионална помощ на специалистите в областта на контрола. Подпомага ги при анализ и превенция на производствени аварии и трудови злополуки.

Световната здравна организация (СЗО) координира и ръководи цялостната международна дейност, свързана със здравеопазването. Нейните специалисти правят анализ на професионалните болести, определят допустимите норми на вредни вещества за здравето и безопасността на работещите.

Международна асоциация по ергономия (МАЕ). Занимава се с проблемите човек – машина - работна среда. Създава международните стандарти, разпространява добър опит и практики.

Организации по безопасност на труда в Република България.

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” към министъра на труда и социалната политика извършва инспектиране на труда като:

- контролира спазването на трудовото законодателство по осигуряване на ЗБУТ и по осъществяване на трудовите правоотношения;

- дава сведения и технически съвети на работодателите и работещите по най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство;

- уведомява компетентните органи за констатираните пропуски и недостатъци, необхванати от трудовото законодателствоДирекция „Областна инспекция по труда” подпомага социалното партньорство на областно и общинско равнище и в предприятията. Решава по компетентност жалби, молби, сигнали и запитвания по осигуряване на ЗБУТ и трудовите правоотношения; изготвя информации и анализи за трудовия травматизъм.

Служебните задължения на инспектора по труда в „Областна и нспекция по труда” са:

- има правомощия на контролен органа по труда;

- проучва и анализира причините за допуснати трудови злополуки и производствени аварии и прави предложения за отстраняване или намаляване на риска;

- участва в разследването на видовете злополуки, предписва въвеждането на специален режим за безопасна работа при наличие на непосредствена опасност за живота и здравето на работниците.

Агенцията за ядрено регулиране регулира безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво.

Български институт по стандартизация (БИС) организира разработването, подготовката, одобряването и утвърждаването на българските стандарти.

Изпълнителна агенция „Сертификация и изпитване” извършва изпитване на продукти и издава сертификат за съответствие на продукти, системи по качество и персонал.

Държавна агенция за метрология и технически надзор решава проблемите със средствата за измерване, осъществява технически надзор, издава разрешения за поддръжка, производство, внос, монтаж, ремонт и експлоатация на съоръженията с повишена опасност.
ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ:


 1. Какво определя правната сила на нормативните актове?

 2. За какво служат нормативните актове по трудово право?

 3. В кой основополагащ нормативен акт е закрепено правото на здравословни и безопасни условия на труд на трудещите се в Република България?

 4. Какви подзаконови нормативни актове издава Министерският съвет?

 5. Имат ли някаква правна сила при регулиране на трудовите отношения решенията на общото събрание на работниците и служителите?

 6. Коя е специализираната организация към ООН, която се занимава с проблемите на труда?

 7. Към кого трябва да адресирате жалбата си за нарушение на трудовото законодателство в предприятието ви?

 8. Има ли институция, която може да спре от производство или внос опасно техническо оборудване?


Литература:

 1. Младенов Т. и колектив, Наръчник по здравословни и безопасни условия на труд, ИК „Труд и право”, София 2005 г.

 2. Миленкова А. , Здравословни и безопасни условия на труд , „Нови знания”, София 2005 г.

3. ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд

4. КОДЕКС на труда 

1.2 ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТ.
   1. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

Задълженията за създаване на здравословни и безопасни условие на труд са

разпределени между държавата, работодателите и работниците и служителите.

Съгласно Чл. 48 от Конституцията на Република България държавата създава условия за осъществяване на правото на труд. На министъра на труда и социалната политика е възложено да издава нормативни актове по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и да координира дейността по разработване на нормативните актове в тази област, да анализира състоянието и предлага мерки за подобряване, както и да осъщаствява контрол по спазване на законодателството.

Държавата има важна роля за създаването на здравословни и безопасни условия на труд, но на практика това може да стане само с помощта на работодателя и работниците.

Задължения на работодателя. Юридическите и физически лица, които наемат самостоятелно работници или служители са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд на всички работещи, както и на лицата, които са попаднали на работни места в близост до тях..Според Закона за здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен да осъществи различни мероприятия, за да осигури безопасност при работа. Ангажиментът му започва още с проектиране и изграждане на предприятието.

Законът задължава работодателя да достави работно оборудване, което е съобразено с възможностите за адаптиране към работещите както и да осигури поддържане му. Длъжен е да съхранява свързаната с това документация. Работното място и работното оборудване се поддържат в техническа изправност, а всички неизправности се отстраняват във възможно най-кратки срокове.Пътищата в предприятието се почистват редовно и всички изходи трябва да са свободни по всяко време.

Работодателят трябва да направи оценка на риска за безопасност и здраве за всички работни процеси и оборудване. След анализ на оценката трябва да планира и организира мероприятия за предотвратяване на риска, да разработи правила за безопасни и здравословни условия на труд и да организира обучение и инструктаж на работниците. Не трябва да се допускат до работа необучени и неинструктирани работници.

За осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и укрепване здравето на работещите, работодателят осигурявя обслужване от службите по трудова медицина. По закон той трябва да осигури задължителни медицински прегледи на работещите, за да установи как се отразява работата върху здравословното састояние на работниците.

Когато съществува риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин работодателят трябва да осигури средствата за колективна и лична защита като контролира изправността и поддържането им.

Законът задължава работодателя да осигури и предостави на работниците работно облекло и лични предпазни средства, в зависимост от рисковете на работното място.

Трябва да отчита специфичните опасности за работниците и служителите, които се нуждаят от специална закрила, включително и тези с ограничена работоспособност.

Негово задължение е да организира законоустановените режими на труд и почивка;

Във фирмите, търговските дружества и др. се назначават специални органи за безопасност и здраве при работа. Те организират, подпомагат, координират и контролират дейността по осигуряване на ЗБУТ.

Ако на едно и също място работят хора от няколко организации или предприятия, то работодателите им са длъжни съвместно по писмена договореност да осигурят безопасност и здраве, взаимно да се информират за рисковете при работа и да координират дейностите си за предпазване на работниците и служителите.Права на работодателя. Законът регламентира и онези права, чрез които работодателят ще реализира задължителните мероприятия за осигуряване на ЗБУТ. Той е органът, който е в правото си на територията на предприятието да изисква от работниците и служителите да спазват правилата за безопасност и здраве при работа. Чрез вътрешни нормативни актове (Правилник за вътрешния трудов ред, Правилник за здравословни и безопасни условия на труд и др.), той регламентира онова поведение на работещите, което ща намали рисковете при работа.

Работодателят има право да определи на територията на предприятието физиологичен режим на труд и почивка, който да отговаря на потребностите на производствения процес и естеството на работа.

Той е в правото си да упражнява ефективен контрол за извършване на работа без риск за здравето по безопасен начин, като може да налага наказания на работниците, които нарушават правните норми за ЗБУТ.

При организиране и контрол на дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, работодателят има право на информация и консултация от институциите, които регурат процесите на регионално и национално ниво.Задължения на работника. За да намали и избегне рисковете за живота и здравето при работа, работникът трябва добре да познава и спазва всички правила за здравословни и безопасни условия на труд. Необходимо е да се запознае с плана на предприятието за предотвратяване и ликвидиране на аварии.

Той трябва да се грижи както за своята безопасност, така и за безопасността на лицата, които могат да пострадат от неговото действие или бездействие.

Работникът трябва да се явява на работа в състояние, което позволява да изпълнява възложените му задачи само когато е инструктиран и има нужната правоспособност. Той е длъжен да ползва колективните и лични предпазни средства за защита.

Преди започване на работа трябва да се убеди в безопасността на работното място и работното оборудване, да провери дали е съоръжено с изправни измервателни уреди, прекъсвачи, сигнализация, блокировки. Работникът трябва да използва работното оборудване само по предназначение и при условията, за които е предвидено. При неизправности и опасности, застрашаващи живота и здравето му, трябва незабавно да информира прекия си ръководител.Право на работника е да работи при здравословни и безопасни условия на труд. При опасност за живота и здравето му, може да откаже или преустанови изпълнението на възложената работа. При законен отказ или преустоновяване на работа има право на обезщетиние.

Работникът има право на подходящо обучение и инструктаж за безопасна работа, на работно и предпазно облекло, лични предпазни средства.

Той трябва да има достъп до информацията за условията на труд, да може да участва с мнения и предложения за подобряване им.

Право на работника е да може непосредствено да се обръща към инспекторите по труда при проблеми и конфликти.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница