Реферат по дисциплината „Банкови сделки Изготвили: Проверил: гр. Варна 2012 г. СъдържаниеДата16.11.2017
Размер178.46 Kb.
Размер178.46 Kb.

Икономически университет гр.Варна

Катедра „Финанси и кредит“,

Финансово-счетоводен“ факултет,специалност „Финанси“

description: http://www.ue-varna.bg/images/history/znakiu.gif

Синдикирани заеми

РЕФЕРАТ

по дисциплината „Банкови сделки“

Изготвили: Проверил:гр. Варна

2012 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Въведение..........................................................................................................стр. 3

1.1 Риск на продукта.................................................................................стр. 4

1.2 Измерване на кредитния риск........................................................... стр. 4

2. Структуриране.................................................................................................. стр. 5

3.Ценообразуване................................................................................................. стр. 6

4. Видове............................................................................................................... стр. 6

5. Статистически данни....................................................................................... стр. 7

5.1 Обем синдикирани заеми по отрасли............................................... стр. 7

5.2 Обем синдикирани заеми по региони............................................... стр. 8  1. Обем синдикирани заеми по тримесечия в периода 2007 – 2012 г. ...............................................................................................................стр. 9

5.4 Синдикирани заеми – САЩ.............................................................стр. 10

5.5 Синдикирани заеми – Европа, Близкия Изток и Африка..............стр. 12

6. Същност на процеса на отпускане на синдикирани заеми.........................стр. 13

7. Лидери на пазара на синдикирани заеми......................................................стр. 14

8. Заключение..................................................................................................... стр. 15

9. Използвана литература...................................................................................стр. 17


 1. Въведение

Синдикирани кредити са тези, при които няколко банки заедно отпускат голям кредит, който самостоятелно банки не могат или не биха искали да отпуснат. Синдикат от банки се съставя за клиенти, чиито финансови нужди са толкова големи, че нито една банка не би могла да осигури самостоятелно такъв голям кредит, без да наруши баланса на кредитния си портфейл. Банките се обединяват в банков консорциум, който организира група банки от различни страни в отпускането и централизирането на големи кредити при финансирането на специални проекти. Заемът може да включва фиксирани суми, кредитна линия, или комбинация от двете. Лихвените проценти могат да бъдат фиксирани за срока на кредита или да бъдат плаващи на базата на основния лихвен процент. Основната цел на синдикираните заеми е разпределянето на риска между няколко кредитори (например банки) или институционални инвеститори като пенсионни фондове и хедж фондове.

В синдиката могат да се обособят две нива на банките – банки лидери, които първоначално договарят условията по кредита и сформират синдиката (известни още като "аранжор", "агент" или "водещ кредитор"), а на следващите нива се включват различен на брой банки в зависимост от мащабите на самия проект. Членовете на банковия синдикат назначават една или няколко от участващите в него банки за управител на синдиката. В определени случаи длъжникът може сам да избере банката - управител на синдиката. В този случай другите банки избират една от тях да изпълнява функциите на агент от тяхна страна и да ги представя. Банката - управител поема задължението да преговаря с кредитополучателя, да подготви необходимата документация, да събере отделните кредитни суми от различните банки, да ги прехвърли по сметката на кредитополучателя, и накрая да събере дължимите суми от кредитополучателя и да ги разпредели между членовете на синдиката.

Освен с банката - управител не е нужно членовете на синдиката да имат пряк контакт с длъжника, въпреки че както кредитополучателят, така и участващите банки са наясно кои са членовете на синдиката. Кредитен риск има за всеки един от членовете на синдиката върху кредитната сума, с която участва. Всяка от участващите банки, следователно, е отговорна за провеждането на всякакъв друг вид наблюдения и проверки, които сметне за необходими. Въпреки че процедурите по следенето на кредита често се координират от банката - управител, тя играе роля само на представител на синдиката и при изплащането му получава единствено дължимата част от кредита, с която е участвала при неговото отпускане.

При договарянето на условията по кредитирането са възможни специфични условия:

 • пълен „мандат” – водещата банка има възможност да осигури финансиране в пълен размер. Дори и да не сформира синдикат, то тя се ангажира да осигури пълно финансиране. Ако мандатната банка не успее да сформира синдикат, страдат и двете страни. Мандатната банка губи имиджа си на „мандатна банка”, а при заемателите негатива е в загуба на рейтинг;

 • частичен мандат – поемат гаранция за предоставяне на част от необходимият ресурс;

 • негарантиран мандат – не гарантират на заемателя осигурено финансиране.

1.1 Риск на продукта

Банката - управител е подложена и на риск при неизпълнение на поетите договорни задължения за доверително управление или администриране на големия кредит. Както бе споменато по-горе, в повечето случаи процедурите по следенето на кредитите се координират от банката - управител и следователно съществува риск за останалите членове на синдиката от прилагане на неадекватни контролни процедури.

1.2 Измерване на кредитния риск

Максималната експозиция за една банка, членуваща в подобен синдикат, включва:

 • Непогасена главница

 • Дължими лихви

 • Кредитен еквивалент на неусвоените от клиента суми (измерват се, като се умножи неусвоената от длъжника главница по вероятността тя да бъде изтеглена)

 1. Структуриране

В сделките със синдикирани заеми има две основни групи кредитори. Първата група се състои от старшите членове на синдика. Те се “предвождат” от една или няколко банки, които играят водеща роля при формирането на синдикатната композиция и участват активно в договарянето и менажирането на заема. Тези банки поемат роли на мандатни организатори, водещи мениджъри и агенти.

Банковият синдикат се формира от мандатните организатори, които представят част от заемните средства и ангажират други участници във финансирането – т. нар “млади банки”. Това са втората група банки, чиято роля в синдикираното кредитиране е на мениджъри на по ниско ниво или редови участници. Идентичността и броя на банките от второто ниво на синдиката зависи от размера и спецификата на заема, а по някога и от желанието на заемателя да увеличи или стесни кръга на взаимоотношенията си с кредитните институции.

Водещи мотиви за участието на старшите банки в синдиката:

 • Разпределяне на кредитния риск и рисковете от загуба на ликвидност между по-голям брой участници във финансирането;

 • Избягване на преекспониране на заемен ресурс в отделна кредитна сделка в съответствие с критериите за приемливи вътрешни или регулативни норми и лимити за концентрация на риска;

 • Таксите за управление на синдикираните заеми допринасят за диференцирането на източниците на приходи за банките;

 • За повечето от банките - лидери, които държат на своето реноме и авторитет, мениджмънта на синдикираните заеми е въпрос на имидж.

Участието на “младите” банки в синдиката е провокирано от:

 • Лимитираните им възможности за експониране на значителни ресурси в единична кредитна сделка;

 • Възможности за проникване в нови пазарни ниши, индустрии или географски региони;

 • Възможностти за избягване или снижаване на оперативните и транзакционните разходи;

 • Бъдещи възможности за повишаване на рентабилността от допълнително предоставени услуги на заемателя като кеш-мениджмънт, консултинг, управление на капитали и др.

 1. Ценообразуване

Ценообразуването се формира на база плаващ лихвен спред, който е обвързан с определени Bench Mark Indexes (най-често LIBOR) и различни видове такси и комисионни.

Наред с таксите и лихвения спред банковите синдикати използват редица неценови компоенсационни механизми, целящи минимизиране на кредитния риск. Това са добре познати и при класическите корпоративни заеми рестриктивни (предпазни) клаузи, обезпечения и гаранция.

Такса за организация на банковия синдикат – тя се дължи на мандатните банки, тези които формират банковия синдикат.

Гаранционна такса – цената на поетия ангажимент на банките, в случай на твърд ангажимент при пълен мандат.

Други такси: такса за участие , такса за осигурен ресурс, такса за използван ресурс, такса за предсрочно погасяване на синдикиран заем и др.

 1. Видове

Има два основни типа синдикирани заеми:

 • Банков кредит (Револвиращ кредит)

Този вид заем може да се използва изцяло или частично, в съответствие с изискванията на кредитополучателя. Комисионата за ангажимента се начислява върху тази част на обекта, който не се използва. Кредитополучателят плаща лихва за частта на заема, която се използва. Кредитът има цена с марж, въз основа на процент STIBOR. Стандартният срок на договора е между три и пет години.

 • Погасителен кредит

Този заем се предоставя изцяло в рамките на определен период от време (обикновено за период между 30-60 дни), след което структурата на изплащането е уговорена. Съществува и вторичен пазар за този вид заем.

 1. Статистически данни  1. Обем синдикирани заеми по отрасли

Фиг. 1. Обем синдикирани заеми по отрасли

(1-во тримесечие на 2012 г.) (в %)Източник: Bloomberg - Business, Financial & Economic News, Stock Quotes

 • В диаграмата е показано процентното разпределение на отпуснатите синдикирани заеми по отрасли. Трите водещи индустрии в световен мащаб са финансовата, промишлеността и потребителите, които заедно представляват 46% от общия обем, следвани от енергийния отрасъл с 13 %, циклични потребители с 11%, комуникацията с 9%, основно материали с 7%, комунални услуги с 6%, технологии с 5% и др.  1. Обем синдикирани заеми по региони


Фиг. 2. Обем синдикирани заеми по региони (в %)Източник: Bloomberg - Business, Financial & Economic News, Stock Quotes

 • Северна Америка заема лидерското място по отпуснати синдикирани заеми – 62,8% – повече от половината в целия свят. Това вероятно се дължи на факта, че икономиката им е най-развита. На второ място е Западна Европа с 19,5%, третото място се заема от Азиатско-тихоокеанския регион с 14,1%. Нивото на отпуснатите синдикирани заеми в Средния Изток и Африка, Източна Европа и Латиска Америка и Карибите е на значително по-ниско равнище - под 1,5%.


  1. Обем синдикирани заеми по тримесечия в периода 2007- 2012 г.


Фиг. 3. Обем синдикирани заеми по тримесечия в периода 2007 – 2012 г.

(в млрд. $)Източник: Bloomberg - Business, Financial & Economic News, Stock Quotes

 • На диаграмата са показани обемите на отпуснатите синдикирани заеми по тримесечия в периода от 2007 до 2012 г. През второто тримесечие на 2007 се наблюдава бум на отпуснатите синдикирани заеми - над $1200 млрд., през следващите тримесечия се забелезва спад, като в края на годината размера на отпуснатите заеми е $900 млрд. В началото на 2008 г. също се наблюдава значителен спад, като обема на отпуснатите заеми е под $800 млрд. През следващите тримесечия се наблюдава запазване на равнището, като през последното се вижда спад достигащ до $250 млрд. През 2009 г. се запазват относителните равнища, като в края на годината се наблюдава леко покачване. През 2010 г. се открива оживление на икономиката и повишаване на отпусканите синдикирани заеми, като тази тенденция се запазва и през 2011 г., когато през второто тримесечие се установява голямо повишение на равнището, достигащо до $1100 млрд. През първото тримесечие на 2012 г. се бележи спад достигащ до $1000 млрд.  1. Синдикирани заеми – САЩ


Фиг. 4. Забележителни акценти за синдикираните заеми през първото тримесечие на 2012 г. в САЩ

Източник: Bloomberg - Business, Financial & Economic News, Stock Quotes

 • Броят на отпуснатите синдикирани заеми за първото тримесечие на 2012 г. е 657, обемът им е $328 млрд., а средният размер на отпуснатите синдикирани заеми е $500 млн. Bank of America е лидер в отпускането на синдикирани заеми и както се вижда участва във всички от изброените сделки, като броят заеми които тя е отпуснала се равнява на 223, а техният размер достига $54,6 млрд. Срокът, за който се отпускат синдикираните заеми е от 3 до 5 години.

Фиг. 5. Сравнение на промишлените отрасли през първите тримесечия на 2011 и 2012 г. (в млрд. $)


Източник: Bloomberg - Business, Financial & Economic News, Stock Quotes

 • Тук е представено сравнение между първите тримесечия на 2011 и 2012 г. на база промишлени отрасли, отнасящо се за САЩ. От сравнението може да направим извода, че размерът на отпуснатите синдикирани заеми във финансовата сфера, в началото на 2011 и 2012 г. се препокрива, като през 2012 г. е малко по-малък. Заемите, отпуснати на потребителите в началото на 2012 г. са с по-малък размер, в сравнение с 2011 г. Единствено в енергийния и технологичния сектор размерът на отпуснатите синдикирани заеми през 2012 г. е по-голям от този през 2011 г.

Фиг. 6. Пазарен дял на банките, отпускали синдикирани заеми (в %)Източник: Bloomberg - Business, Financial & Economic News, Stock Quotes

 • От диаграмата се вижда, че Bank of America e с най-голям пазарен дял, равняващ се на 17%, следвана от JP Morgan с 15%, на трето място се нареждат Citi и Wells Fargo с по 8 %, следвани от Barclays с 6%.

qn

  1. Синдикирани заеми – Европа, Близкия Изток и Африка


Фиг. 7. Разделение на отпуснатите синдикирани заеми по страни

(в %)Източник: Bloomberg - Business, Financial & Economic News, Stock Quotes

 • На територията на Европа, Близкия Изток и Африка разпределението по страни, отпускащи синдикирани заеми е както следва: с най-голям процент е Германия -21%, следвана от Англия с 17%, след това се нарежда Франция с 15%, с един процент по-ниско е Холандия, следвана от Швеция, Испания и Люксенбург с 4%, след това са Саудитска Арабия, Швейцария и Ирландия с 3%.

 1. Същност на процеса на отпускане на синдикирани заеми


Първото нещо, което компанията трябва да направи е да избере един „агент“, който да подпомага общуването и сделките между кредитополучателя и банкови институции, които ще се включат в синдиката. Необходимо е откриването на банка, която разполага с необходимия капацитет за синдикиране и опит, за да получи доверието на пазара. Въпреки, че агентът не винаги трябва да бъде най-големият участник в синдиката, той трябва да може да осигури необходимия капитал за обслужването на кредита. Тъй като агентът действа от името на кредитополучателите, той трябва напълно да разбира от бизнеса им и да споделя техните нагласи и приоритети.

След като бъде избран агент, се извършва процеса на намиране на желаещи банки. Тази фаза на процеса може да варира значително по отношение на сложността. Някои агенти измерват нивото на интерес на кредиторите, като просто им изпращат необходимата финансова информация за кредитополучателя и на очакваната форма и размер на синдикатната група, както и данни за операциите на кредитополучателя, за управлението и маркетинга. В някой случаи, този процес може да бъде по-сложен, включващ обширен анализ, изготвяне на пълен меморандум за синдикираното предлагане (включително финансови прогнози) и др.

Като цяло, продължителността на времето, необходимо за формиране на банковата група е приблизително равна на сложността на предложената сделка. Създаване на синдикат може да се осъществи в течение на няколко седмици или няколко месеца. Анализаторите отбелязват обаче, че продължителността на времето, необходимо за сключване на сделката обикновено е по-малко, ако банките вече са запознати с дейността на кредитополучателя. 

az

 1. Лидери на пазара на синдикирани заеми


Таблица 1. Глобални лидери на пазара на синдикирани заеми през 2010 г.

(по пазарния дял)

КРЕДИТОР

ПАЗАРЕН ДЯЛ (в %)

JP Morgan

10,7 %

Bank of America Merill Lynch

10,6 %

Citigroup

6,0 %

Mitsubishi UFJ

4,6 %

Mizuho Financial Group

4,6 %

Wells Fargo & Co

4,3 %

BNP Paribas

4,1 %

Deutsche Bank AG

3,2 %

Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc

3,1 %

Royal Bank of Scotland Group

2,9 %

Източник: Thomson Reuters, 2010

 • JPMorgan Chase & Co е финансов холдинг, който предоставя широк обхват на финансови услуги по цял свят и притежава активи на стойност над 2 трлн долара. Компанията оперира на 6 пазарни сегмента: Инвестиционно банкиране, Търговско банкиране, Трежъри и Търговия с финансови инструменти, Управление на активи, Банкиране на дребно и Картови услуги. JPMorgan Chase е една от най-старите и уважавани заради професионализма си банкови институции в САЩ. През април 2008 г. погълна Bear Stearns - финансова институция с голям обхват на финансови услуги и многогодишно присъствие на пазара.

 • Bank of America е банкова и финансова ходингова компания. Финансовата институция обслужва както индивидуални клиенти, представители на малкия и среден бизнес, така големи корпорации и правителства, като им предоставя широка гама финансови продукти и услуги като банкиране, инвестиране във финансови активи, управление на финансови активи, управление на риска и др. На 1-ви юли 2008 година компанията е завършила придобиването на Countrywide Financial Corporation, а на 14 септември 2008 година обяви покупката на Merrill Lynch.

 • Citigroup предоставя и е ангажирана в широка гама финансови услуги, включително управление на инвестиции, частно банкиране, финансиране, търгуване с ценни книжа, корпоративно и инвестиционно банкиране и проучвания.

 • Присъствието на тридесет международни и местни банки в България и непрекъснато нарастващите финансови нужди на българските компании са предпоставка за значителното увеличение в използването на синдикирани заеми за дългово финансиране на български клиенти. Като глобален лидер в структурирането на синдикирани заеми (признат в САЩ, Азия и Европа), Сити непрекъснато развива и усъвършенства възможностите на своя български клон за организиране на синдикирани заеми, резултат от което са следните изключително успешни синдикации:

700 милиона евро

синдикирано дългово финансиране за БТК (2006)

400 милиона евро

рефинансиране на БТК (2005)

123 милиона евро

синдикиран заем за приватизацията на БТК от Advent International, фонд за дялово финансиране (2004)

1.2 милиарда евро

финансиране за придобиването на Мобилтел, водещият български GSM оператор, с помощта на 450 милиона евро от синдикирани заеми и 200 милиона евро от мостово финансиране (2005)

Успехът на Сити в привличането на стабилни кредитополучатели и солидни банкови групи за партньори се дължи на световната репутация на Сити като банка, която структурира качествено синдикирани заеми при условия, атрактивни за всички страни по кредитите.

 1. Заключение

Предлагането на синдикирани заеми е гъвкав и рентабилен начин за компаниите да получат финансиране за придобиване, мостово финансиране, оборотен капиталил и средносрочно финансиране. Разбира се, фирмите винаги могат да изберат просто да увеличат стабилността си чрез кредитните институции, но това има и няколко недостатъка. "Управление на множество банкови взаимоотношения никак не е малко постижение", казва Майкъл Фидлър и Патриша Неумър, в „Бизнес кредити“.Договарянето на между различните страни на сделката, изисква много време и усилия. Предоговарянето на документите с четири до пет банки поотделно отнема много време и е неефективна задача. Предвид тези пречки, бизнес собственици и ръководители често изразяват интерес към синдикираните заеми, които предлагат консолидиране на усилията и възможността да се установят нови банкови контакти. "
Кредиторите предпочитат синдикираните заеми, защото им позволяват да се сдобият с по-голям обем отпуснати заеми и така да раширят дейността си, като същевременно ограничава индивидуалните експозиции и разпространението на риска. Освен това, администрирането на заема е изключително ефективно, с агент, който управлява процеса от името на участниците.
Синдикирани заеми зависят от създаването на съюз от по-малки банкови институции, които, чрез обединяване на силите си могат да отговорят на кредитните нужди на кредитополучателя. Едно от предимствата на синдикирането е, че този пазар позволява на кредитополучателя достъп до разнообразна група от финансови институции.

Като цяло, кредитополучателите могат да набират средства по-евтино в синдикирания заем на пазара, отколкото да заемат същата сума пари чрез поредица от двустранни заеми.

Синдикираният заем може да повлияе върху увеличаването на конкуренцията за бизнеса, също така влияе върху гъвкавостта в структурата и ценообразуването. Кредитополучателите имат голямо разнообразие от възможности за оформяне на синдикиран заем, включително и многовалутни опции, техники за управление на риска и други.

"Пазарът се променя всеки ден, много нематериални активи оказват влияние върху структурата и ценообразуването на кредита, включително опита и дълбочината на управленския екип на компанията, тенденциите в промишлеността и пазара, финансовите тенденции в рамките на компанията."

 1. Използвана литература

1. Аndrew Fight – Syndicated lending ;

2. Bloomberg - Business, Financial & Economic News, Stock Quotes;

3. Вачков , С., Петров , Д., Камеларов , А. , „Банкови сделки” , Варна, 2011 г. ;

4. https://www.bankofamerica.com/;

5. http://www.citigroup.com/citi/;

6. http://www.investopedia.com - Educating the world about finance;

7. http://www.jpmorgan.com/;

8. http://www.referenceforbusiness.com;

9. http://www.thomsonreuters.com/;

10. Други.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница