Реферативен обзор софия февруари 2011 г. Съдържание увод 3 видове портфолио 4страница1/3
Дата02.02.2017
Размер363.36 Kb.
Размер363.36 Kb.
  1   2   3
cistikat3 НАЦИД

Национален център за информация и документация

ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ

РЕФЕРАТИВЕН ОБЗОР

СОФИЯ

февруари 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД 3

ВИДОВЕ ПОРТФОЛИО 4

ИЗГОТВЯНЕ НА ПОРТФОЛИО 12

ОФОРМЛЕНИЕ НА ПОРТФОЛИОТО 13

ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО 19

ПРИМЕРИ ЗА ПОРТФОЛИА 23

С въвеждането на новите принципи на атестиране на учителите в Русия и особено с влизането в сила от 1-ви януари 2011 г. на новата наредба на Министерството на образованието (24.03.2010 № 209) за атестиране на учителите и ръководителите на държавни и общински образователни институции, порфолиото става задължителен елемент в работата на учителите. 23

ИЗТОЧНИЦИ 29

ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ

УВОД

Създаването на портфолио на учителя позволява да се премине от административна система на оценяване на резултатите от педагогическата дейност към по-обективна система за отчитане на постиженията на учителите в учебната и извънучебната дейност. Портфолиото е една от формите, които се приближават до реалността и която насочва учителите към самооценяване.


Портфолиото на учителя има предимство пред други документи, защото съдържа доказателства за отразените в него събития. Спектърът на дейността на съвременните учители е толкова широк, че е невъзможно да се съберат заедно всички резултати от учебната и извънучебната дейност. В този случай много помага електронното портфолио, което обединява цялостната дейност на учителите и може да представи всички аспекти от неговата дейност.


ВИДОВЕ ПОРТФОЛИО


В зависимост от критериите, по които ги разделят, различните автори определят различни видове портфолио.

В зависимост от целите, за които се създава портфолиото може да бъде: • “папка за постиженията”, насочена към повишаване на собствената значимост на учителя и отразяваща неговите успехи (грамоти, дипломи, сертификати на учителя и неговите ученици и др.);

 • рефлексивно портфолио - разкриващо динамиката на личностното развитие на учителя, помагащо да се проследят резултатите от неговата дейност в количествен и качествен аспект, събират се статии, есета, анализи на дейността, видеокасети, въобще всичко, което е значимо и има отношение към работата за определен период от време (година, няколко години);

 • проблемно-изследователско - свързано с написване на реферати, научни разработки, доклади за конференции; тематично - създава се в процеса на работата по определен проект, тема, раздел;

 • методическо - съдържа методически материали, свидетелстващи за професионализма на учителя, събрани или създадени от него.

Според носителя портфолиото може да бъде: хартиено и електронно.

Съществуват различни видове портфолио за целите на обучението:


 • професионално портфолио/портфолио на преподавателя (professional/teacher portfolio)

 • портфолио на курса (course portfolio)

 • портфолио на преподавателската дейност (teaching portfolio).

Най-общо професионалното портфолио е съвкупност от материали, отразяващи работата на преподавателя. То се изработва от учителя, за да покаже и подчертае своите преподавателски знания и умения. За да изпълни това си предназначение - да бъде огледало на преподавателя – в портфолиото трябва да присъстват документи, отразяващи най-пълно способностите и качествата на учителя - на неговата преподавателска философия, автобиография, примерни учебни материали, описание на дейности, планове на уроци, видеозаписи (или DVD) моменти от преподавателската работа, примери за обратна връзка (оценяване) от учащите, колеги или от администрацията и др.
ПОРТФОЛИО НА КУРСА

Съдържа основна информация за курса (преподаваната учебна дисциплина/учебен предмет) и коментари (бележки) върху курса: данни за конкретния курс - място на дисциплината в учебния план, цели на институцията, предлагаща обучението, цели на конкретната дисциплина, съдържание на курса, информационни източници (списък на печатни, аудио- и видеоматериали – с аргументацията защо и как да се използват), описание на методите на преподаване, очакваните резултати, обобщение (какво трябва да се направи през последния час от курса) и обратна връзка (от студенти, колеги, представители на администрацията и др.) за ползата от курса; бележки (рефлексия) върху курса – те съдържат коментар върху отделни учебни дейности и резултатите от тях, както и обща оценка на ефективността, от гледна точка на ползата и постигането на предварително планираните задачи. Редица автори възприемат като синоними портфолиото на курса и портфолиото на преподавателската дейност. То включва документи и материали, които очертават сферата и качеството на преподавателската дейност. При това не само по един учебен предмет (учебна дисциплина, курс), а по всички дисциплини, които преподава. И тук е основната разлика между двата вида портфолио – портфолиото на курса е предназначено за описание на работата само по един курс (дисциплина). С други думи, един преподавател, който преподава няколко предмета (дисциплини), ще има едно портфолио за преподавателската дейност и по едно портфолио за всяка учебна дисциплина (предмет, курс), които преподава. Това дава основание да се смята, че портфолиото на курса в известна степен включва портфолиото на преподавателската дейност (описанието на начина, по който се преподава дисциплината). Същевременно портфолиото на курса притежава много от характеристиките (и документите) на портфолиото на преподавателската дейност. В съвременния му вариант преподавателското портфолио все повече сменя посоката си – от ориентирано към миналото (за целите на оценяването на преподавателя) към ориентирано към бъдещето (за целите на личностното професионално развитие на преподавателя). В тази връзка някои автори акцентират върху ролята на портфолиото на преподавателската дейност за документиране на различни аспекти (не само положителните)на преподавателските способности. Те разграничават два основни вида портфолио на преподавателската дейност: сумативно и формативно.Сумативното портфолио се създава за целите на учебната работа или за представяне на преподавателя пред звеното, в което работи. То се използва, за да се оцени представянето на преподавателя и да се осигурят рационални аргументи за взимане на решение за присъждане на награди.

Формативното портфолио се създава за целите на личностното и професионално развитие. То се използва, за да се подпомогне идентификацията и коректното решаване на учебни проблеми. В този смисъл сумативното портфолио се доближава както до професионалното портфолио, така и до портфолиото на курса, а формативното портфолио – до портфолиото на курса, което според нас обезсмисля разработването на самостоятелно сумативното и формативното портфолио.

ПОРТФОЛИОТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

Портфолиото на преподавателската дейност e cъвкупност от материали, които документират целите на обучението и силните страни на преподавателя в реализацията на обучението. Съдържа: самостоятелно подбрани материали – отнасящи се до: философията на преподавателя за обучението по неговата дисциплина (или дисциплините, които преподава); приноса му за изпълнението на мисията на институцията; целите му за следващите 5 години; учебни програми с подробно описани цели и задачи на обучението, методи, задачи за самостоятелна работа; тестове; описание на промени и нововъведения и оценка на тяхната ефективност; учебници и учебни материали, листовки, учебен софтуер; специални мерки за подпомагане на учащи със специфични проблеми и потребности; информация за участие в образователни семинари и работни групи; продукти от учебната работа – оценени самостоятелни и изпитни работи на учащите, оценени тестове, есета или доклади от практикуми, лабораторна работа, примери за писмени работи с различни оценки, запис на учащи, постигнали значителни успехи в тази област (извън учебната програма), публикации на учащите или техни презентации на конференции по теми от предметната област на курса, писма от работодатели или учащи относно влиянието на преподавателя върху техния избор на кариера; информация, получена от други хора – данни от оценяване на курса и преподаването от учащите с препоръки за подобряване или представящи обща оценка на ефективността на курса или удовлетвореността от него; отзиви от колеги, които системно оценяват учебни материали, учебни програми, задачи, изпитни процедури и др.; покани за преподаване в други институции, за участие на конференции по проблеми на обучението (в т.ч. на собствената дисциплина); мнения на наблюдатели и проверяващи, както и на колеги, членове на екип (в който преподавателят участва); отзиви от ученици/учащи, бивши учащи; както и информация за награди, препоръчителни и благодарствени писма; отзиви от институции и работодатели за добрата подготовка на учащи, стажували или започнали работа при тях .


ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

Независимо от убедителните аргументи за изработването на отделни видове портфолио, много преподаватели са по-склонни да изработят едно „обобщено“ портфолио, което да събира разнопосочна ценна информация относно самия преподавател и неговата работа и да му помага да реагира бързо в различни ситуации, когато от него се изисква важна информация. Обобщеният модел на преподавателско портфолио, съдържа характеристики на представените вече видове портфолио. Всъщност то улеснява отделния преподавател, тъй като събира цялата информация на едно място, но въпрос на личен избор на ръководството на образователната институция и/или на външните експерти е да изискват представянето на някое от специфичните видове портфолио – професионално портфолио, портфолио на курса или портфолио на преподавателската дейност, в зависимост от конкретните си цели. Целта на обобщения модел портфолио е да събере на едно място ценна информация относно преподавателя, курсовете (учебните дисциплини/предмети), които преподава, и начина, по който преподава. Основните задачи на разработването на преподавателско портфолио са:

• представяне на възможно най-пълна информация за преподавателя, неговата квалификация и професионален опит;

• представяне на необходимата документация по учебния процес – документация по учебното съдържание и учебните материали;

• събиране на информация и доказателства относно работата на учащите – техните учебни постижения, поведение по време на обучението, самостоятелна работа и др.;

• привеждане на доказателства относно ефективността на учебния процес и на курса като цяло – връзката на теоретичните знания с практиката, информация за новости в учебния процес, резултати от оценяване на постиженията на учащите, ефективността на организацията на курса и ефективността на преподавателската дейност.Обобщеното портфолио изпълнява следните функции: репрезентативна – представя преподавателя и неговата педагогическа работа като “уникални“ и неповторими; комуникативна – може да бъде база за професионална комуникация между колеги; рефлексивна – осигурява възможност за осмисляне и критичен поглед към собствената работа, постигнатите резултати и извървения професионален път; оценъчна – дава възможност както за самооценка на постиженията и проблемите от самия преподавател, така и за обективно оценяване на неговите качества и работа от ръководството, бъдещ работодател или от външни експерти; развиваща – въз основа на перманентното попълване на портфолиото и осмисляне на постигнатото преподавателят има възможност за непрекъснато развитие и усъвършенстване; селективна – може да се използва като един от инструментите за подбор на преподавател за конкретно преподавателско място. В този случай портфолиото не замества, а допълва другите методи за подбор – подбора по документи, интервю, тест и др.

Портфолиото може да бъде структурирано в следните основни части:

Уводна част, която включва:


 • информация за преподавателя,

 • резюме на учебната дисциплина (курса/предмета),

 • описание на необходимите умения за учене на учащите за справяне с учебния материал.

Първа част. Документация по учебния процес – включва:

 • Учебна програма по дисциплината – тя съдържа: анотация, цел и задачи, методи, дейности, средства, основни теми, времето за тяхното усвояване (хорариум), форми на оценяване и контрол.

 • Работна схема и/или учебен план на всяко занятие – съдържа: целите, задачите, разпределение на времето за изпълнението им и методите и средствата.

 • Учебно съдържание, оформено като отделни учебни раздели (модули и теми).

 • Бележки и коментари върху реализацията на всяко занятие.

 • Допълнителни учебни материали – листовки, слайдове, аудио- и видеоматериали, нагледни материали и др.

 • План за извънкласни (извънаудиторни) занятия – хоспетиране, практикуми, срещи с експерти и специалисти от практиката, свързани с конкретни цели от учебната програма.

 • Бележки от проведени занятия.

Втора част. Оценяване – включва:

А) Оценяване на постиженията – включва следните материали: • списък със задачи за всяко занятие (урок);

 • критерии и показатели за оценяване на постиженията;

 • описание на методи и форми за оценяване на изпълнението (за отделните занятия/уроци) – тестове, въпросници, писмено и устно изпитване, взаимно оценяване и самооценяване, практически изпити, защита на проект, защита на тези и др.;

 • модел на отговор и/или структурна схема за развиване на поставен за решаване въпрос/проблем;

 • примери за писмени работи, проекти, есета, описания (отчети или протоколи) на практическа (лабораторна) работа (ако е елемент от обучението), снимки на готови продукти от практическа работа в предишни курсове, план за работа и др.

 • форма (формуляр) за самооценяване и взаимно оценяване на определени постижения или умения (изпълнение на определени задачи);

 • форми (формуляри) за оценяване на работата (постиженията) на групата;

 • бележки по отношение прилагане на отделните методи и реакции на учащите

 • мнения на учащите относно методите и формите на оценяване (в т.ч. анкетни карти и формуляри);

 • анализ на преподавателя върху ефективността на отделните методи, изработване на диаграма или профил на постиженията на учениците;

Оценяване на поведението на учащите – включва следните материали:

 • описание на методи за оценяване поведението на учащите по време на часа;

 • критерии и показатели за оценяване на поведението;

 • бележки на преподавателя относно поведението на учащите;

 • мнения на учащите относно оценяването на поведението;

 • видеозапис на занятие/урок (занятия/уроци);

 • планове за дискусии, отнасящи се до решаването на поведенчески проблеми, възникнали по време на учебните занятия/уроци;

 • стратегии за справяне с критични и конфликтни ситуации.

Оценяване на прилагането на теоретичните знания в практиката – включва следните материали:

 • диаграма за прилагането на формирани умения в конкретна професионална област (във връзка с учебния предмет);

 • слайдове, видеоматериали или описание как се прилагат дадени умения на работното място – връзка и приложимост на обучението с практиката;

 • видео и/или аудиозаписи или анкети с учащи относно това как оценяват усвоени умения и как виждат приложението им;

 • разработки на учащи (реферати, проекти, схеми на прототипи и др.).

Оценяване на ефективността на учебния процес – включва следните материали:

 • форми (формуляри, анкетни карти) за получаване на обратна връзка за обучението по дисциплината/предмета от учащите – от колеги, от ръководството на образователната институция, от работодатели, експерти и специалисти от практиката;

 • информация (доказателства) относно силните и слабите страни на обучението по дисциплината;

 • кратък анализ на възможни нововъведения или алтернативни решения за оценяване на цялото обучение и/или отделни занятия/уроци;

 • обществен отзвук за курса и преподавателя;

 • самооценка на преподавателя (обобщаващо заключение);

 • атестационна карта от последното атестиране на преподавателя;

 • формуляри за оценяване на папката с документация (портфолиото).

Предложеният вариант на портфолио на преподавателя има препоръчителен характер. Могат да се добавят или изваждат компоненти (документи), в зависимост от спецификата на учебния предмет, целите на учебния процес и спецификата на подготовката по конкретната специалност. Добре е да се отчита материалната база на институцията, в която се провежда обучението. Водещият принцип при разработването на портфолиото е неговото непрекъснато актуализиране. Препоръчително е това да се прави в края на всеки учебен срок (семестър) и/или учебна година, а на всеки пет години – пълна ревизия. Това изискване произтича от извършващите се промени в образованието (в т.ч. държавни образователни изисквания), в научната област (учебното съдържание) и в изискванията към професионалната квалификация на учителя/преподавателя. Най-трудно е началото, когато се определят и разработват основните документи (учебна документация). С всяко ново провеждане на курса (на обучението по конкретната дисциплина), година след година, ще се увеличава не само обемът на преподавателското портфолио, но ще се подобрява и неговото качество. Богатото по съдържание портфолио е гаранция за професионализъм. То може да повлияе положително върху самочувствието и увереността на всеки преподавател. Много преподаватели се противопоставят на разработването на каквото и да било портфолио. Наистина, то отнема време и изисква средства, но във всички случаи те си струват. Подготвяйки своето портфолио, преподавателят трябва да обмисли целия учебен процес по дисциплината, която преподава, да огледа учебната програма (учебното съдържание) и начина на нейното реализиране (методика, материали и средства), както и постоянно да оценява резултатите и да добавя информация и доказателства за тяхната ефективност. Така портфолиото може да се разглежда по-скоро като концепция, отколкото просто като папка с документация или нещо подобно. Дейността по създаване и поддържане на преподавателско портфолио води до перманентна оценка и преоценка на учебната работа, до своевременните промени по посока на подобряване качеството и ефективността на педагогическия труд.

Е. Джерманова
Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница